Komisia 9. marca 2021 predstavila víziu a spôsoby, ako dosiahnuť digitálnu transformáciu Európy do roku 2030. Táto vízia digitálneho desaťročia EÚ sa vyvíja okolo štyroch základných bodov:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Zručnosti

  Špecialisti v oblasti IKT: 20 miliónov + rodová konvergencia

  Základné digitálne zručnosti: minimálne 80 % obyvateľstva

 • Icon of the Euro symbol

  Bezpečné a udržateľné digitálne infraštruktúry

  Pripojiteľnosť: gigabitové pripojenie pre každého, 5G všade

  Špičkové polovodiče: zdvojnásobiť podiel EÚ na celosvetovej produkcii

  Dáta – edge a cloud: 10 000 klimaticky neutrálnych vysokobezpečných okrajových (edge) uzlov

  Computing: prvý počítač s kvantovým zrýchlením

   

 

 • Icon of stylised people

  Digitálna transformácia podnikov

  Zavádzanie technológií: 75 % spoločností v EÚ používa cloud/AI/big data

  Inovátori: rast scaleupov a financovanie na zdvojnásobenie hodnoty „jednorožcov“ v EÚ

  Neskorí osvojitelia: viac ako 90 % MSP dosahuje aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity

   

 • Icon of a stylised globe

   

  Digitalizácia verejných služieb

  Kľúčové verejné služby: 100 % online

  Elektronické zdravotníctvo: 100 % dostupnosť zdravotných záznamov

  Digitálna identita: 80 % občanov používajúcich digitálne preukazy totožnosti

   

 

Tieto štyri oblasti sú súčasťou európskeho digitálneho kompasu, ktorý premietne digitálne ambície EÚ do roku 2030 do reality prostredníctvom

 • cieľov a kľúčových medzníkov
 • pevnej spoločnej riadiacej štruktúry vrátane systému monitorovania na základe semaforu s cieľom identifikovať úspechy a nedostatky
 • nadnárodných projektov, ktoré spájajú investície z EÚ, členských štátov a súkromného sektora

Digitálne občianstvo: európske práva a zásady

Rámec digitálnych zásad pomôže presadzovať a zachovávať hodnoty EÚ v digitálnom priestore. Tento rámec vyplynie zo širokej spoločenskej diskusie a mohol by zahŕňať napríklad tieto aspekty:

Icon of a shield Digital rights

Icon of a hand and a shield Digital principles

 • Sloboda prejavu vrátane prístupu k rôznorodým, dôveryhodným a transparentným informáciám
 • Sloboda založiť podnik a podnikať online
 • Ochrana osobných údajov a súkromia
 • Ochrana tvorivej duševnej činnosti jednotlivcov v online priestore

 

 • Bezpečné a dôveryhodné online prostredie
 • Univerzálne digitálne vzdelávanie a zručnosti
 • Prístup k digitálnym systémom a zariadeniam, ktoré berú ohľad na životné prostredie
 • Prístupné digitálne verejné služby a správa zamerané na človeka
 • Etické zásady algoritmov zameraných na človeka
 • Ochrana a posilnenie postavenia detí v online priestore
 • Prístup k digitálnym zdravotníckym službám

 

Komisia navrhne, aby tieto digitálne zásady a práva boli uvedené v medziinštitucionálnom slávnostnom vyhlásení, ktoré:

Picture of a man using a mobile phone
 • určí spoločné kritérium na európskej úrovni pre základné práva a hodnoty v digitálnom priestore
 • zabezpečí, aby všetci občania mali prospech z digitalizácie, mali potrebné zručnosti pre digitálnu spoločnosť a využívali svoje práva online aj offline
 • nasmeruje EÚ a členské štáty pri navrhovaní a presadzovaní koordinovaných politík
 • pomôže monitorovať v každoročnom prieskume Eurobarometra, ako Európania vnímajú výhody digitalizácie

Nadnárodné projekty

V záujme dosiahnutia cieľov, ktoré sú stanovené v digitálnom kompase, Európska komisia urýchli a uľahčí spustenie nadnárodných projektov, pričom bude vychádzať z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, kohéznych fondov a iných finančných prostriedkov EÚ.

Tieto projekty by mohli

 • kombinovať investície z rozpočtu EÚ, členských štátov a súkromného sektora
 • riešiť nedostatky v identifikovaných kritických kapacitách EÚ
 • prispieť k prepojenému, interoperabilnému a bezpečnému digitálnemu jednotnému trhu
 • Icon of stylised money 20% Percentage of the Recovery and Resilience Facility each EU country should dedicate to the digital transition

Medzinárodné partnerstvá pre digitálne desaťročie

EÚ bude podporovať svoju digitálnu agendu zameranú na človeka na globálnej scéne a presadzovať zosúladenie alebo zbližovanie s normami a štandardmi EÚ. Takisto zaistí ochranu a odolnosť svojich digitálnych dodávateľských reťazcov a prinesie globálne riešenia. Dosiahne sa to týmito prostriedkami:

A picture of a handshake
 • súbor nástrojov kombinujúcich regulačnú spoluprácu, budovanie kapacít a zručnosti, investície do medzinárodnej spolupráce a výskumných partnerstiev
 • príprava balíkov v oblasti digitálneho hospodárstva financovaných prostredníctvom iniciatív, ktoré spájajú EÚ, členské štáty, súkromné spoločnosti, podobne zmýšľajúcich partnerov a medzinárodné finančné inštitúcie
 • kombinácia vnútorných investícií EÚ a nástrojov vonkajšej spolupráce
 • investovanie do lepšej pripojiteľnosti s partnermi EÚ, napríklad formou možného Fondu digitálnej pripojiteľnosti

Potenciálne oblasti partnerstva

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Quantum
 • Icon of a stylised leaf Use of technology to fight climate change and environmental challenges

 

Ďalšie kroky

Komisia čoskoro otvorí rozsiahlu diskusiu a konzultačný proces, a to aj s občanmi, o vízii EÚ a digitálnych zásadách, v tejto forme:

 • okamžitá konzultácia o digitálnych zásadách
 • diskusia a spolupráca s členskými štátmi, Európskym parlamentom, regionálnymi a hospodárskymi a sociálnymi partnermi a podnikmi v súvislosti s konkrétnymi prvkami oznámenia v priebehu roka 2021
 • založenie fóra viacerých zainteresovaných strán o digitálnom kompase

Vychádzajúc z týchto spoločných postupov sa Komisia zameria na:

 • návrh programu digitálnej politiky, ktorý sfunkční digitálny kompas do konca leta
 • pokrok v príprave medziinštitucionálneho vyhlásenia o digitálnych zásadách do konca roka 2021

 

Dokumenty