Európska komisia 9. marca 2021 predstavila víziu a spôsoby, ako dosiahnuť digitálnu transformáciu Európy do roku 2030. Komisia navrhuje Digitálny kompas pre digitálne desaťročie EÚ, ktorý sa vyvíja okolo štyroch základných bodov:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Zručnosti

  Špecialisti v oblasti IKT: 20 miliónov + rodová konvergencia

  Základné digitálne zručnosti: min. 80 % populácie

 • Icon of the Euro symbol

  Bezpečné a udržateľné digitálne infraštruktúry

  Pripojiteľnosť: gigabitové pripojenie pre každého, 5G všade

  Špičkové polovodiče: zdvojnásobiť podiel EÚ na celosvetovej produkcii

  Dáta – edge a cloud: 10 000 klimaticky neutrálnych vysokobezpečných okrajových uzlov

  Computing: prvý počítač s kvantovým zrýchlením

   

 

 • Icon of stylised people

  Digitálna transformácia podnikov

  Zavádzanie technológií: 75 % spoločností v EÚ používa cloud/AI/big data

  Inovátori: rozvíjanie rozširujúcich sa podnikov a financovanie, aby sa počet tzv. jednorožcov v EÚ zdvojnásobil

  Neskorí osvojitelia: viac ako 90 % MSP dosahuje aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity

   

 • Icon of a stylised globe

   

  Digitalizácia verejných služieb

  Kľúčové verejné služby: 100 % online

  Elektronické zdravotníctvo: 100 % občanov má prístup k zdravotným záznamom

  Digitálna identita: 80 % občanov využívajúcich elektronickú identifikáciu

   

 

Komisia sa bude usilovať o dosiahnutie digitálnych cieľov EÚ na rok 2030 konkrétnymi prostriedkami:

 • ciele na úrovni EÚ a plánované trajektórie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni,
 • pevný spoločný rámec riadenia na monitorovanie pokroku a riešenie nedostatkov,
 • nadnárodné projekty, ktoré spájajú investície z EÚ, členských štátov a súkromného sektora.

Digitálne občianstvo: európske práva a zásady

Dňa 26. januára 2022 Komisia navrhla medziinštitucionálne vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách digitálneho desaťročia.

 • person graphic icon

  Ľudia v centre pozornosti

  Digitálne technológie by mali chrániť práva ľudí, podporovať demokraciu a zabezpečovať, aby všetci aktéri v digitálnej oblasti konali zodpovedne a bezpečne. EÚ tieto hodnoty presadzuje na celom svete.

 • speech bubble participation graphic

  Solidarita a inklúzia

  Technológia by mala ľudí zjednocovať, nie rozdeľovať. Každý by mal mať prístup k internetu, digitálnym zručnostiam, digitálnym verejným službám a spravodlivým pracovným podmienkam.

 • puzzle graphic

  Slobodná voľba

  Ľudia by mali mať k dispozícii spravodlivé online prostredie, byť chránení pred nezákonným a škodlivým obsahom a mať posilnené postavenie pri interakcii s novými a vyvíjajúcimi sa technológiami, ako je umelá inteligencia.

 • padlock graphic

  Participácia

  Občania by mali mať možnosť zapojiť sa do demokratického procesu na všetkých úrovniach a mať kontrolu nad svojimi vlastnými údajmi.

 • cog graphic

  Bezpečnosť a ochrana

  Digitálne prostredie by malo byť bezpečné a chránené. Všetci používatelia by od detstva až po starobu mali požívať posilnené postavenie a byť chránení.

 • sustainability graphic

  Udržateľnosť

  Digitálne zariadenia by mali podporovať udržateľnosť a zelenú transformáciu. Ľudia musia vedieť o vplyve svojich zariadení na životné prostredie a o ich spotrebe energie.

 

Digitálne práva a zásady uvedené vo vyhlásení doplnia existujúce práva, ako sú práva zakotvené v Charte základných práv EÚ, a právne predpisy v oblasti ochrany údajov a súkromia. Poskytnú občanom referenčný rámec v oblasti ich digitálnych práv, ako aj usmernenie pre členské štáty EÚ a spoločnosti pre prácu s novými technológiami. Majú slúžiť na to, aby bol každý v EÚ schopný vyťažiť z digitálnej transformácie čo najviac.

Navrhované práva a zásady sú tieto: 

 1. Postavenie ľudí a ich práv do centra pozornosti digitálnej transformácie
 2. Podpora solidarity a inklúzie
 3. Zabezpečenie slobody výberu online
 4. Podpora účasti na digitálnom verejnom priestore
 5. Zvýšenie bezpečnosti a ochrany jednotlivcov, ako aj posilnenie ich postavenia
 6. Podpora udržateľnosti digitálnej budúcnosti

Komisia uvedie posúdenie vykonávania digitálnych zásad vo výročnej správe o stave digitálneho desaťročia. Komisia uskutoční aj každoročný prieskum Eurobarometra s cieľom monitorovať následné opatrenia v členských štátoch. V rámci Eurobarometra sa zhromaždia kvalitatívne údaje založené na tom, ako občania vnímajú zavádzanie digitálnych zásad v jednotlivých členských štátoch do praxe. Európsky parlament a Rada Európskej únie tento návrh pred jeho prijatím prediskutujú.

Cesta k digitálnemu desaťročiu:

digital

V politickom programe Cesta k digitálnemu desaťročiu sa stanovuje mechanizmus monitorovania a spolupráce na dosiahnutie spoločných cieľov a zámerov digitálnej transformácie Európy. Tento rámec riadenia vychádza z ročného mechanizmu spolupráce, do ktorého sa zapája Komisia a členské štáty. Komisia najskôr spolu s členskými štátmi vypracuje plánované trajektórie EÚ pre každý jeden cieľ a členské štáty následne navrhnú národné strategické plány na ich dosiahnutie.

Tento mechanizmus spolupráce by pozostával
•    zo spoločného transparentného a štruktúrovaného monitorovacieho systému založeného na indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorý slúži na meranie pokroku pri dosahovaní jednotlivých cieľov do roku 2030,
•    z výročnej správy o stave digitálneho desaťročia, v ktorej Komisia hodnotí pokrok a odporúča niektoré opatrenia,
•    z viacročných strategických plánov digitálneho desaťročia, v ktorých členské štáty uvádzajú prijaté alebo plánované politiky a opatrenia na podporu cieľov do roku 2030,
•    zo štruktúrovaného rámca, v ktorom sa preberajú a riešia oblasti nedostatočného pokroku prostredníctvom spoločných záväzkov medzi Komisiou a členskými štátmi,
•    z mechanizmu na podporu vykonávania projektov zahŕňajúcich viaceré krajiny.

Digitálny kompas do roku 2030: vaše digitálne desaťročie

Nadnárodné projekty

V záujme dosiahnutia týchto digitálnych cieľov Európska komisia urýchli a uľahčí spustenie viacnárodných projektov – veľkých projektov, ktoré by žiaden členský štát nemohol rozvíjať samostatne.

Tieto projekty by mohli

 • kombinovať investície z rozpočtu EÚ (vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti), členských štátov a súkromného sektora,
 • riešiť nedostatky v identifikovaných kritických kapacitách EÚ,
 • prispieť k prepojenému, interoperabilnému a bezpečnému digitálnemu jednotnému trhu.

Komisia určila počiatočný zoznam viacnárodných projektov. V zozname figurujú investičné oblasti, ako sú napríklad dátová infraštruktúra, nízkopríkonové procesory, komunikačné siete 5G, vysokovýkonná výpočtová technika, bezpečná kvantová komunikácia, verejná správa, blockchain, centrá digitálnych inovácií a digitálne zručnosti.

 • Icon of stylised money 20 % Percentuálny podiel Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý by mala každá krajina EÚ venovať digitálnej transformácii

Medzinárodné partnerstvá pre digitálne desaťročie

EÚ bude podporovať svoju digitálnu agendu zameranú na človeka na globálnej scéne a presadzovať zosúladenie alebo zbližovanie s normami a štandardmi EÚ. Takisto zaistí ochranu a odolnosť svojich digitálnych dodávateľských reťazcov a prinesie globálne riešenia. Dosiahne sa to týmito prostriedkami:

A picture of a handshake
 • súbor nástrojov kombinujúcich regulačnú spoluprácu, budovanie kapacít a zručnosti, investície do medzinárodnej spolupráce a výskumných partnerstiev,
 • príprava balíkov v oblasti digitálneho hospodárstva financovaných prostredníctvom iniciatív, ktoré spájajú EÚ, členské štáty, súkromné spoločnosti, podobne zmýšľajúcich partnerov a medzinárodné finančné inštitúcie,
 • kombinácia vnútorných investícií EÚ a nástrojov vonkajšej spolupráce,
 • investovanie do lepšej pripojiteľnosti s partnermi EÚ, napríklad formou možného Fondu digitálnej pripojiteľnosti.

Potenciálne oblasti partnerstva

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Kvantové technológie
 • Icon of a stylised leaf Využívanie technológií na boj proti zmene klímy a zvládanie environmentálnych výziev

 

Ďalšie kroky

Politickú dohodu, ku ktorej dospel Európsky parlament a Rada, teraz musia obaja spoluzákonodarcovia formálne schváliť. Po jej schválení nadobudne Cesta k digitálnemu desaťročiu účinnosť.

Ako prvý krok po nadobudnutí účinnosti tohto politického programu Komisia spolu s členskými štátmi vypracuje kľúčové ukazovatele výkonnosti na meranie pokroku pri dosahovaní digitálnych cieľov do roku 2030 v rámci prípravy prvej výročnej správy o stave digitálneho desaťročia, ktorá sa má prijať možno už v júni 2023. Ukazovatele budú zakotvené vo vykonávacom akte. Členské štáty do deviatich mesiacov predložia svoje prvé národné strategické plány, ktorými sa začne cyklus spolupráce. 

Dokumenty