9 marca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wizję i kierunek transformacji cyfrowej w Europie do 2030 r. Komisja proponuje kompas cyfrowej dekady w UE wskazujący cztery najważniejsze kierunki:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Umiejętności

  Specjaliści w dziedzinie ICT: 20 mln + większa równowaga płci w zawodzie

  Podstawowe umiejętności cyfrowe: min. 80 proc. ludności

 • Icon of the Euro symbol

  Bezpieczna i zrównoważona infrastruktura cyfrowa

  Łączność: gigabit dla każdego, 5G wszędzie

  Najlepszej jakości półprzewodniki: dwukrotnie większy udział UE w światowej produkcji

  Dane – rozwiązania brzegowe i chmurowe: 10 000 neutralnych dla klimatu węzłów brzegowych

  Przetwarzanie danych: pierwszy komputer z przyspieszeniem kwantowym

   

 

 • Icon of stylised people

  Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw

  Wykorzystanie technologii: 75 proc. przedsiębiorstw w UE powinno korzystać z chmury, AI, dużych zbiorów danych

  Innowatorzy: rozwój scale-upów i finansowanie, aby podwoić liczbę tzw. jednorożców w UE

  Opóźnienia w rozwoju technologicznym: ponad 90 proc. MŚP powinno osiągnąć co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych

   

 • Icon of a stylised globe

   

  Cyfryzacja usług publicznych

  Najważniejsze usługi publiczne: 100 proc. online

  e-Zdrowie: 100 proc. obywateli z dostępem do dokumentacji medycznej

  Tożsamość cyfrowa: 80% obywateli posługujących się cyfrowym identyfikatorem

   

 

Komisja będzie realizować ambicje cyfrowe UE na 2030 r. w konkretny sposób, przez:

 • cele na poziomie UE i prognozowane trajektorie na poziomie unijnym i krajowym
 • solidne wspólne ramy zarządzania, które pomogą w monitorowaniu postępów i eliminowaniu braków
 • projekty z udziałem różnych krajów oparte na wspólnych inwestycjach UE, państw członkowskich i sektora prywatnego.

Obywatelstwo cyfrowe: prawa i zasady dla Europejczyków

26 stycznia 2022 r. Komisja zaproponowała międzyinstytucjonalną deklarację praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie.

 • person graphic icon

  Najważniejszy jest człowiek

  Technologie cyfrowe powinny chronić prawa człowieka, wspierać demokrację i zapewniać, aby wszystkie podmioty cyfrowe działały w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. UE promuje te wartości na całym świecie.

 • speech bubble participation graphic

  Solidarność i włączenie społeczne

  Technologia powinna ludzi łączyć, a nie dzielić. Każdy powinien mieć dostęp do internetu, umiejętności cyfrowych, cyfrowych usług publicznych i sprawiedliwych warunków pracy.

 • puzzle graphic

  Swoboda wyboru

  Mieszkańcy UE powinni móc korzystać ze sprawiedliwego środowiska internetowego, wolnego od nielegalnych i szkodliwych treści oraz mieć mocną pozycję podczas korzystania z nowych i ewoluujących technologii, takich jak sztuczna inteligencja.

 • padlock graphic

  Uczestnictwo

  Obywatele powinni mieć możliwość angażowania się w proces demokratyczny na wszystkich szczeblach i sprawowania kontroli nad własnymi danymi.

 • cog graphic

  Bezpieczeństwo i ochrona

  Środowisko cyfrowe powinno być bezpieczne i chronione. Wszystkich użytkowników, od dzieci do osób starszych, należy wzmacniać i chronić.

 • sustainability graphic

  Zrównoważoność

  Urządzenia cyfrowe powinny wspierać zrównoważoność i transformację ekologiczną. Ludzie muszą wiedzieć, jaki wpływ na środowisko mają ich urządzenia oraz ile zużywają energii.

 

Prawa i zasady cyfrowe przedstawione w deklaracji uzupełnią istniejące prawa, takie jak prawa wynikające z Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności. Będą one stanowić ramy odniesienia dla obywateli w zakresie ich praw cyfrowych, a także wytyczne dla państw członkowskich UE i dla przedsiębiorstw w odniesieniu do nowych technologii. Mają one pomóc wszystkim obywatelom UE w jak najlepszym wykorzystaniu transformacji cyfrowej.

Proponowane prawa i zasady: 

 1. prawa człowieka jako najważniejszy element transformacji cyfrowej
 2. wspieranie solidarności i integracji społecznej
 3. zapewnienie swobody wyboru w internecie
 4. wspieranie uczestnictwa w cyfrowej przestrzeni publicznej
 5. zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony i upodmiotowienia człowieka
 6. promowanie zrównoważonego charakteru cyfrowej przyszłości.

Komisja przedstawi ocenę wdrażania zasad cyfrowych w rocznym sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady. Przeprowadzi również coroczne badanie Eurobarometr w celu monitorowania działań następczych w państwach członkowskich. W sprawozdaniu Eurobarometr znajdą się dane jakościowe oparte na informacjach o tym, jak obywatele postrzegają stosowanie praw cyfrowych w praktyce w różnych państwach członkowskich. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej omówią wniosek przed jego przyjęciem.

Droga ku cyfrowej dekadzie

digital

Program Droga ku cyfrowej dekadzie ustanawia mechanizm monitorowania i współpracy służący osiągnięciu wspólnych celów w zakresie transformacji cyfrowej w Europie. Ramy te są oparte na corocznym mechanizmie współpracy z udziałem Komisji i państw członkowskich. W pierwszej kolejności Komisja wraz z państwami członkowskimi opracuje prognozowane trajektorie UE dla każdego celu, a następnie państwa członkowskie będą proponować krajowe strategiczne plany działania mające służyć ich osiągnięciu.

Mechanizm współpracy będzie obejmował:
•    ustrukturyzowany, przejrzysty i wspólny system monitorowania oparty na indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w celu pomiaru postępów w realizacji każdego z celów na 2030 r.
•    coroczne sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady, w którym Komisja oceni postępy i przedstawi zalecenia dotyczące działań
•    wieloletnie strategiczne plany działań dotyczące cyfrowej dekady, w których państwa członkowskie określą przyjęte lub planowane polityki i środki wspierające osiągnięcie celów na 2030 r.
•    ustrukturyzowane ramy służące omawianiu i rozwiązywaniu kwestii niewystarczających postępów przez Komisję i państwa członkowskie za pośrednictwem wspólnych zobowiązań
•    mechanizm wspierający realizację projektów z udziałem różnych krajów.

Cyfrowy kompas na 2030 r.: Twoja dekada cyfrowa

Projekty z udziałem różnych krajów

Aby osiągnąć cele i założenia cyfryzacji, Komisja Europejska będzie przyspieszać i ułatwiać realizację projektów z udziałem różnych krajów, projektów na dużą skalę, których żadne państwo członkowskie nie mogłoby przeprowadzić samodzielnie.

Projekty te mogą

 • być oparte na wspólnych inwestycjach z budżetu UE (również z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności), państw członkowskich i sektora prywatnego
 • wyeliminować luki w krytycznych zdolnościach UE
 • wspierać wzajemne połączenia, interoperacyjność i bezpieczeństwo jednolitego rynku cyfrowego.

Komisja przygotowała wstępną listę projektów z udziałem różnych krajów. Lista obejmuje takie obszary inwestycji jak: procesory o niskim poborze mocy, łączność 5G, obliczenia wielkiej skali, bezpieczna komunikacja kwantowa, administracja publiczna, technologia blockchain, centra innowacji cyfrowych i umiejętności cyfrowe.

 • Icon of stylised money 20 proc. – odsetek środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności, który każdy z krajów UE powinien przeznaczyć na transformację cyfrową

Partnerstwa międzynarodowe w ramach cyfrowej dekady

UE będzie promować na arenie międzynarodowej agendę cyfrową skoncentrowaną na potrzebach człowieka oraz przestrzeganie norm i standardów UE. Będzie również dbać o bezpieczeństwo i odporność swoich cyfrowych łańcuchów dostaw oraz zapewniać globalne rozwiązania. Cele te będą realizowane przez:

A picture of a handshake
 • opracowanie zestawu narzędzi łączącego współpracę regulacyjną, budowanie zdolności i umiejętności, inwestycje we współpracę międzynarodową i partnerstwa w dziedzinie badań naukowych
 • przygotowanie pakietów gospodarki cyfrowej finansowanych w ramach inicjatyw łączących środki UE, państw członkowskich, przedsiębiorstw prywatnych, partnerów realizujących podobne cele i międzynarodowych instytucji finansowych
 • łączenie unijnych instrumentów inwestycji wewnętrznych i współpracy zewnętrznej
 • inwestowanie w poprawę sieci połączeń z udziałem partnerów UE, na przykład za pośrednictwem ewentualnego funduszu na rzecz łączności cyfrowej.

Potencjalne obszary partnerstwa

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Technologie kwantowe
 • Icon of a stylised leaf Wykorzystanie technologii do walki ze zmianą klimatu i problemami ochrony środowiska

 

Kolejne działania

Porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę wymaga obecnie formalnego zatwierdzenia przez obu współprawodawców. Po zatwierdzeniu program „Droga ku cyfrowej dekadzie” wejdzie w życie.

Po wejściu w życie programu Komisja wraz z państwami członkowskimi w pierwszej kolejności opracuje kluczowe wskaźniki skuteczności działania. Będą one służyły do pomiaru postępów w realizacji celów cyfrowych na 2030 r. w ramach przygotowania pierwszego sprawozdania rocznego na temat stanu cyfrowej dekady, które zostanie prawdopodobnie przyjęte już w czerwcu 2023 r. Wskaźniki te zostaną zapisane w akcie wykonawczym. W ciągu dziewięciu miesięcy państwa członkowskie przedstawią pierwsze krajowe strategiczne plany działania, które rozpoczną cykl współpracy. 

Dokumenty