9 marca 2021 r. Komisja przedstawiła wizję i kierunek transformacji cyfrowej w Europie do 2030 r. Wizja cyfrowej dekady w UE powstała wokół czterech najważniejszych punktów:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Umiejętności

  Specjaliści w dziedzinie ICT: 20 mln + większa równowaga płci w zawodzie

  Podstawowe umiejętności cyfrowe: min. 80 proc. ludności

 • Icon of the Euro symbol

  Bezpieczna i zrównoważona infrastruktura cyfrowa

  Łączność: gigabit dla każdego, 5G wszędzie

  Najlepszej jakości półprzewodniki: dwukrotnie większy udział UE w światowej produkcji

  Dane – rozwiązania brzegowe i chmurowe: 10 tys. bezpiecznych węzłów brzegowych, neutralnych dla klimatu

  Przetwarzanie danych: pierwszy komputer z przyspieszeniem kwantowym

   

 

 • Icon of stylised people

  Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw

  Wykorzystanie technologii: 75 proc. przedsiębiorstw w UE powinno korzystać z chmury, AI, dużych zbiorów danych

  Innowatorzy: rozwój scale-upów i finansowanie, aby podwoić liczbę tzw. jednorożców w UE

  Opóźnienia w rozwoju technologicznym: ponad 90 proc. MŚP powinno osiągnąć co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych

   

 • Icon of a stylised globe

   

  Cyfryzacja usług publicznych

  Najważniejsze usługi publiczne: 100 proc. online

  e-Zdrowie: 100 proc. obywateli z dostępem do dokumentacji medycznej

  Tożsamość cyfrowa: 80 proc. obywateli korzysta z cyfrowego dowodu tożsamości

   

 

Te cztery obszary składają się na europejski cyfrowy kompas, który przełoży ambicje cyfrowe UE na konkretne osiągnięcia do 2030 r. przez:

 • cele końcowe i pośrednie
 • solidną, wspólną strukturę zarządzania obejmującą system monitorowania sukcesów i niedociągnięć w formie sygnalizacji świetlnej
 • projekty z udziałem różnych krajów oparte na wspólnych inwestycjach UE, państw członkowskich i sektora prywatnego.

Obywatelstwo cyfrowe: prawa i zasady dla Europejczyków

Ramy przepisów cyfrowych pomogą promować i podtrzymywać wartości UE w przestrzeni cyfrowej. Ramy te zostaną określone w drodze debaty społecznej i mogą uwzględniać na przykład:

Icon of a shield Prawa cyfrowe

Icon of a hand and a shield Zasady cyfrowe

 • wolność wypowiedzi, w tym dostęp do różnorodnych, wiarygodnych i przejrzystych informacji
 • wolność zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w internecie
 • ochronę danych osobowych i prywatności
 • ochronę twórczości intelektualnej osób w przestrzeni internetowej

 

 • bezpieczne i godne zaufania środowisko internetowe
 • powszechną edukację cyfrowa i umiejętności cyfrowe
 • dostęp do systemów i urządzeń cyfrowych szanujących środowisko
 • dostępność cyfrowych usług publicznych i administrację publiczną ukierunkowaną na człowieka
 • zasady etyczne dotyczące algorytmów humanocentrycznych
 • ochronę i wzmocnienie pozycji dzieci w przestrzeni internetowej
 • dostęp do cyfrowych usług zdrowotnych.

 

Komisja zaproponuje uwzględnienie takiego zbioru przepisów i praw cyfrowych w międzyinstytucjonalnej oficjalnej deklaracji, w której:

Picture of a man using a mobile phone
 • określone zostaną wspólne europejskie ramy odniesienia dla praw i wartości podstawowych w przestrzeni cyfrowej
 • obywatelom zapewnione zostaną korzyści z cyfryzacji, możliwości zdobycia umiejętności na potrzeby udziału w społeczeństwie cyfrowym i korzystania z praw online i offline
 • określone zostaną wytyczne dla UE i państw członkowskich w opracowywaniu i realizacji skoordynowanej polityki
 • zapewnione zostanie monitorowanie tego, jak Europejczycy postrzegają korzyści płynące z cyfryzacji, poprzez coroczne badanie Eurobarometru.

Projekty z udziałem różnych krajów

Aby osiągnąć cele określone w cyfrowym kompasie, Komisja Europejska przyspieszy i ułatwi organizację projektów z udziałem różnych krajów, z wykorzystaniem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, funduszy spójności i innych funduszy UE.

Projekty te będą mogły

 • być oparte na wspólnych inwestycjach z budżetu UE, państw członkowskich i sektora prywatnego
 • wyeliminować luki w krytycznych zdolnościach UE
 • wspierać wzajemne połączenia, interoperacyjność i bezpieczeństwo jednolitego rynku cyfrowego.
 • Icon of stylised money 20 proc. – odsetek środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności, który każdy z krajów UE powinien przeznaczyć na transformację cyfrową

Partnerstwa międzynarodowe w ramach cyfrowej dekady

UE będzie promować na arenie międzynarodowej agendę cyfrową skoncentrowaną na potrzebach człowieka oraz przestrzeganie norm i standardów UE. Będzie również dbać o bezpieczeństwo i odporność swoich cyfrowych łańcuchów dostaw oraz zapewniać globalne rozwiązania. Cele te będą realizowane przez:

A picture of a handshake
 • opracowanie zestawu narzędzi łączącego współpracę regulacyjną, budowanie zdolności i umiejętności, inwestycje we współpracę międzynarodową i partnerstwa w dziedzinie badań naukowych
 • przygotowanie pakietów gospodarki cyfrowej finansowanych w ramach inicjatyw łączących środki UE, państw członkowskich, przedsiębiorstw prywatnych, partnerów realizujących podobne cele i międzynarodowych instytucji finansowych
 • łączenie unijnych instrumentów inwestycji wewnętrznych i współpracy zewnętrznej
 • inwestowanie w poprawę sieci połączeń z udziałem partnerów UE, na przykład za pośrednictwem ewentualnego funduszu na rzecz łączności cyfrowej.

Potencjalne obszary partnerstwa

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Technologie kwantowe
 • Icon of a stylised leaf Wykorzystanie technologii do walki ze zmianą klimatu i problemami ochrony środowiska

 

Kolejne działania

Komisja rozpocznie wkrótce szeroko zakrojony proces debat i konsultacji, również z udziałem obywateli, na temat wizji UE i zasad polityki cyfrowej. Obejmie on:

 • niezwłoczne konsultacje na temat przepisów w zakresie polityki cyfrowej
 • dyskusje i współpracę w ciągu 2021 r. z państwami członkowskimi, z Parlamentem Europejskim, z partnerami regionalnymi, gospodarczymi i społecznymi oraz z przedsiębiorstwami w zakresie konkretnych elementów omówionych w komunikacie
 • uruchomienie wielostronnego forum poświęconego cyfrowemu kompasowi.

Na podstawie tych działań Komisja będzie dążyć do:

 • zaproponowania programu w zakresie polityki cyfrowej, który przed końcem lata przełoży założenia cyfrowego kompasu na konkretne działania operacyjne
 • przygotowania deklaracji międzyinstytucjonalnej w sprawie zasad cyfrowych przed końcem 2021 r.

 

Dokumenty