Op 9 maart 2021 presenteerde de Commissie een visie en strategie voor de digitale transformatie van Europa in de periode tot 2030. Deze visie voor het digitale decennium van de EU ontwikkelt zich langs vier hoofdlijnen:

Vaardigheden, infrastructuur, bedrijven en overheden rondom een kompas

 

 • Antenne

  Vaardigheden

  ICT-specialisten: 20 miljoen + genderconvergentie

  Digitale basisvaardigheden: minimaal 80% van de bevolking

 • Euro-teken

  Veilige en duurzame digitale infrastructuur

  Connectiviteit: gigabit voor iedereen, 5G overal

  Geavanceerde halfgeleiders: verdubbeling van het EU-aandeel in de wereldproductie

  Data: edge- en cloudcomputing: 10.000 klimaatneutrale uiterst veilige edgeknooppunten

  Computertechniek: eerste computer met kwantumversneller

   

 

 • Gestileerd symbool van een groepje mensen

  Digitale transformatie van bedrijven

  Toepassing van technologie: 75% van de bedrijven in de EU gebruikt clouddiensten, kunstmatige intelligentie en big data

  Innovatoren: opschaling en financiering om het aantal EU Unicorns te verdubbelen

  Late instappers: meer dan 90% van de kleine en middelgrote ondernemingen haalt een basisniveau van digitale intensiteit

   

 • Gestileerde wereldbol

   

  Digitalisering van overheidsdiensten

  Essentiële overheidsdiensten: 100% online

  E-gezondheid: 100% van de burgers heeft toegang tot medische dossiers

  Elektronisch identiteitsbewijs: 80% van de burgers gebruikt een digitale identiteitskaart

   

 

Deze vier gebieden vallen onder het digitaal kompas voor Europa, dat de digitale ambities van de EU voor 2030 in concrete termen moet weergeven via:

 • doelstellingen en mijlpalen
 • een robuuste gezamenlijke governancestructuur, met een stoplichtsysteem voor successen en lacunes
 • meerlandenprojecten met gecombineerde investeringen van de EU, de lidstaten en de particuliere sector

Digitaal burgerschap: rechten en beginselen voor Europeanen

Een raamwerk van digitale beginselen moet de EU-waarden in de digitale ruimte promoten en handhaven. Bij dit raamwerk, vast te leggen via een breed maatschappelijk debat, moet bijvoorbeeld worden gedacht aan:

Schild Digitale rechten

Hand en schild Digitale beginselen

 • vrijheid van meningsuiting, met toegang tot gevarieerde, betrouwbare en transparante informatie
 • vrijheid om online een bedrijf op te richten en te runnen
 • bescherming van persoonsgegevens en privacy
 • bescherming van de intellectuele scheppingen van personen in de onlineruimte

 

 • een veilige en betrouwbare online-omgeving
 • digitaal onderwijs en digitale vaardigheden voor iedereen
 • toegang tot digitale systemen en apparaten die milieuvriendelijk zijn
 • toegankelijke en mensgerichte digitale overheidsdiensten en administratie
 • ethische beginselen voor persoonsgerichte algoritmes
 • kinderen beschermen en mondiger maken in de onlineruimte
 • toegang tot digitale gezondheidsdiensten

 

De Commissie stelt voor om die digitale beginselen en rechten op te nemen in een plechtige interinstitutionele plechtige verklaring die:

Afbeelding van een man met een mobiele telefoon
 • een gemeenschappelijke Europese benchmark voor grondrechten en waarden in de digitale ruimte definieert
 • garandeert dat iedereen van de digitalisering profiteert, klaar is voor de digitale samenleving en zijn rechten zowel online als offline kan uitoefenen
 • als richtsnoer voor de EU en de lidstaten dient bij het uitstippelen en handhaven van gecoördineerd beleid
 • ervoor zorgt dan jaarlijks via een Eurobarometer wordt nagegaan hoe de mensen aankijken tegen de voordelen van de digitalisering

Meerlandenprojecten

Om de doelstellingen van het digitaal kompas te realiseren, zal de Europese Commissie de start van meerlandenprojecten versnellen en vergemakkelijken via de faciliteit voor herstel en veerkracht, de cohesiefondsen en andere EU-financieringsinstrumenten.

Deze projecten kunnen:

 • investeringen uit de EU-begroting, de lidstaten en de particuliere sector combineren
 • geconstateerde lacunes in de kritieke capaciteiten van de EU opvullen
 • een onderling verbonden, interoperabele en veilige digitale eengemaakte markt ondersteunen
 • Gestileerde afbeelding van geld 20%Percentage van het budget voor de faciliteit voor herstel en veerkracht dat elk EU-land zou moeten uittrekken voor de digitale transitie

Internationale partnerschappen voor het digitaal decennium

De EU zal haar digitale agenda waarin de mens centraal staat, over de hele wereld promoten, en andere landen aansporen zich te richten of te convergeren naar de normen en standaarden van de EU. Zij zal ook de veiligheid en veerkracht van haar digitale toeleveringsketens garanderen en mondiale oplossingen leveren. Dit gebeurt door:

Afbeelding van een handdruk
 • een instrumentarium te leveren waarbij samenwerking op regelgevingsgebied wordt gecombineerd met capaciteitsopbouw en vaardigheden, investeringen in internationale samenwerking en onderzoekspartnerschappen
 • pakketten voor de digitale economie te ontwikkelen die gefinancierd worden via gezamenlijke initiatieven van de EU, de lidstaten, het bedrijfsleven, gelijkgestemde partners en internationale financiële instellingen
 • interne EU-investeringen en instrumenten voor externe samenwerking te combineren
 • te investeren in betere connectiviteit met de partners van de EU, bijvoorbeeld via een eventueel fonds voor digitale connectiviteit

Mogelijke gebieden voor partnerschappen

 • Wifi-symbool 6G
 • Gestileerd atoom Kwantumcomputing
 • Gestileerd boomblad Technologie tegen klimaatverandering en milieuvervuiling

 

Volgende stappen

De Commissie zal binnenkort een breed debat starten, ook met gewone burgers, over de visie van de EU en de digitale beginselen, door:

 • op korte termijn een raadpleging over de digitale beginselen te houden
 • in de loop van 2021 in overleg te gaan met de lidstaten, het Europees Parlement, de regionale, economische en sociale partners, en het bedrijfsleven over specifieke elementen van de mededeling
 • een multistakeholderforum voor het digitaal kompas op te richten

Voortbouwend op dit overleg wil de Commissie:

 • met een digitaal beleidsprogramma komen om het digitaal kompas tegen het einde van de zomer operationeel te maken
 • eind 2021 vooruitgang hebben geboekt voor wat betreft de interinstitutionele verklaring over de digitale beginselen

 

Documenten