Op 9 maart 2021 presenteerde de Europese Commissie een visie en strategie voor de digitale transformatie van Europa in de periode tot 2030. De Commissie stelt een digitaal kompas voor het digitale decennium van de EU voor, dat om vier hoofdpunten draait:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Vaardigheden

  ICT-specialisten: 20 miljoen + genderconvergentie

  Digitale basisvaardigheden: minimaal 80% van de bevolking

 • Icon of the Euro symbol

  Veilige en duurzame digitale infrastructuur

  Connectiviteit: Gigabit voor iedereen, 5G overal

  Geavanceerde halfgeleiders: verdubbeling van het EU-aandeel in de wereldproductie

  Data: edge- en cloudcomputing: 10 000 klimaatneutrale uiterst veilige edgeknooppunten

  Computertechniek: eerste computer met kwantumversneller

   

 

 • Icon of stylised people

  Digitale transformatie van bedrijven

  Toepassing van technologie: gebruik van clouddiensten, AI en big data door 75 % van de EU-bedrijven

  Innovatoren: opschaling en financiering om het aantal EU Unicorns te verdubbelen

  Late instappers: meer dan 90 % van de kleine en middelgrote ondernemingen haalt ten minste een basisniveau van digitale intensiteit

   

 • Icon of a stylised globe

   

  Digitalisering van overheidsdiensten

  Essentiële overheidsdiensten: 100 % online

  e-Gezondheidszorg: 100% van de burgers heeft toegang tot medische dossiers

  Elektronisch identiteitsbewijs: 80 % van de burgers gebruikt een digitale identiteitskaart

   

 

De Commissie zal de digitale ambities van de EU voor 2030 op concrete wijze nastreven:

 • streefcijfers op EU-niveau en geplande trajecten op EU- en nationaal niveau
 • een robuust gezamenlijk governancekader om de vooruitgang te monitoren en tekortkomingen aan te pakken
 • meerlandenprojecten met gecombineerde investeringen van de EU, de lidstaten en de particuliere sector

Digitaal burgerschap: rechten en beginselen voor Europeanen

Op 26 januari 2022 heeft de Commissie een interinstitutionele plechtige verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium voorgesteld.

 • person graphic icon

  Mensen staan centraal

  Digitale technologieën moeten de rechten van mensen beschermen, de democratie ondersteunen en ervoor zorgen dat alle digitale spelers zich verantwoordelijk en veilig gedragen. De EU bevordert deze waarden in de hele wereld.

 • speech bubble participation graphic

  Solidariteit en inclusie

  Technologie moet mensen samenbrengen, hen niet uit elkaar drijven. Iedereen moet toegang hebben tot internet, digitale vaardigheden, digitale overheidsdiensten en billijke arbeidsomstandigheden.

 • puzzle graphic

  Rechtskeuze door partijen

  Mensen moeten terecht kunnen in een eerlijke onlineomgeving, zonder illegale en schadelijke content, en slagvaardig zijn wanneer zij te maken hebben met nieuwe en zich ontwikkelende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie.

 • padlock graphic

  Deelname

  Burgers moeten op alle niveaus kunnen deelnemen aan het democratische proces en controle hebben over hun eigen gegevens.

 • cog graphic

  Veiligheid en beveiliging

  De digitale omgeving moet veilig zijn. Alle gebruikers, van jong tot oud, moeten mondig zijn en beschermd worden.

 • sustainability graphic

  Duurzaamheid

  Digitale apparaten moeten duurzaam zijn en de groene transitie ondersteunen. Mensen moeten informatie krijgen over de milieueffecten en het energieverbruik van hun apparaten.

 

De digitale rechten en beginselen die in de verklaring worden uiteengezet, vormen een aanvulling op bestaande rechten, zoals die welke zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de EU, en op de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. Zij zullen de burgers een referentiekader bieden voor hun digitale rechten, en de EU-lidstaten en bedrijven een leidraad geven voor de omgang met nieuwe technologieën. Ze zijn bedoeld om iedereen in de EU te helpen de digitale transformatie zo goed mogelijk te benutten.

De voorgestelde rechten en beginselen zijn: 

 1. Mensen en hun rechten centraal stellen bij de digitale transformatie
 2. Solidariteit en inclusie
 3. Keuzevrijheid online
 4. Participatie in de digitale publieke ruimte
 5. Veiligheid, beveiliging en mondigheid
 6. Duurzaamheid van de digitale toekomst

De Commissie zal de uitvoering van de digitale beginselen beoordelen in het jaarlijkse verslag over de stand van het digitale decennium. De Commissie zal ook een jaarlijkse Eurobarometer-enquête houden om toezicht te houden op de follow-upmaatregelen in de lidstaten. De Eurobarometer zal kwalitatieve gegevens verzamelen op basis van de perceptie van de burgers over de manier waarop de digitale beginselen in verschillende lidstaten in praktijk worden gebracht. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie zullen het voorstel bespreken voordat het wordt aangenomen.

Het traject naar het digitale decennium

digital

In het kader van het beleidsprogramma De weg naar het digitale decennium wordt een monitoring- en samenwerkingsmechanisme opgezet om de gemeenschappelijke doelstellingen en streefdoelen voor de digitale transformatie van Europa te verwezenlijken. Dit governancekader zal gebaseerd zijn op een jaarlijks samenwerkingsmechanisme tussen de Commissie en de lidstaten. Eerst zal de Commissie met de lidstaten voor elk streefdoel EU-trajecten uitstippelen en daarna zullen de lidstaten nationale strategische stappenplannen voorstellen om die trajecten te realiseren.

Het samenwerkingsmechanisme zou bestaan uit:
•    een gestructureerd, transparant en gedeeld monitoringsysteem op basis van de index van de digitale economie en samenleving (DESI) om de vooruitgang in de richting van elk van de streefdoelen voor 2030 te meten
•    een jaarlijks verslag over de "Staat van het digitale decennium", waarin de Commissie vorderingen evalueert en maatregelen aanbeveelt
•    meerjarige strategische stappenplannen voor het digitale decennium, waarin elke lidstaat een overzicht geeft van de vastgestelde of geplande beleidslijnen en maatregelen ter ondersteuning van de streefdoelen voor 2030
•    een gestructureerd kader voor het bespreken en aanpakken van terreinen waarop onvoldoende vooruitgang is geboekt, door middel van aanbevelingen en gezamenlijke toezeggingen van de Commissie en de lidstaten
•    een mechanisme om de uitvoering van meerlandenprojecten te ondersteunen.

Digitaal kompas 2030: uw digitale decennium

Meerlandenprojecten

Om de digitale streefcijfers en doelstellingen te bereiken, zal de Europese Commissie de start van meerlandenprojecten versnellen en faciliteren. Meerlandenprojecten zijn grootschalige projecten die geen enkele lidstaat alleen kan ontwikkelen.

Deze projecten kunnen

 • investeringen uit de EU-begroting, waaronder de faciliteit voor herstel en veerkracht, de lidstaten en de particuliere sector combineren
 • geconstateerde lacunes in de kritieke capaciteiten van de EU opvullen
 • een onderling verbonden, interoperabele en veilige digitale eengemaakte markt ondersteunen

De Commissie heeft een eerste lijst van meerlandenprojecten opgesteld. Deze lijst omvat investeringsgebieden zoals data-infrastructuur, energiezuinige processoren, 5G-communicatie, high-performance computing, veilige kwantumcommunicatie, overheidsdiensten, blockchain, digitale-innovatiehubs en digitale vaardigheden.

 • Icon of stylised money 20% Percentage of the Recovery and Resilience Facility each EU country should dedicate to the digital transition

Internationale partnerschappen voor het digitaal decennium

De EU zal haar digitale agenda waarin de mens centraal staat, over de hele wereld promoten, en andere landen aansporen zich te richten of te convergeren naar de normen en standaarden van de EU. Zij zal ook de veiligheid en veerkracht van haar digitale toeleveringsketens garanderen en mondiale oplossingen leveren. Dit gebeurt door:

A picture of a handshake
 • een instrumentarium te leveren waarbij samenwerking op regelgevingsgebied wordt gecombineerd met capaciteitsopbouw en vaardigheden, investeringen in internationale samenwerking en onderzoekspartnerschappen
 • pakketten voor de digitale economie te ontwikkelen die gefinancierd worden via gezamenlijke initiatieven van de EU, de lidstaten, het bedrijfsleven, gelijkgestemde partners en internationale financiële instellingen
 • interne EU-investeringen en instrumenten voor externe samenwerking te combineren
 • te investeren in betere connectiviteit met de partners van de EU, bijvoorbeeld via een eventueel fonds voor digitale connectiviteit

Mogelijke gebieden voor partnerschappen

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Quantum
 • Icon of a stylised leaf Use of technology to fight climate change and environmental challenges

 

Volgende stappen

Het politiek akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad moet nu door de twee medewetgevers formeel worden goedgekeurd. Zodra het beleidsprogramma Digitaal decennium is goedgekeurd, treedt het in werking.

Als eerste stap na de inwerkingtreding van het beleidsprogramma zal de Commissie samen met de lidstaten kernprestatie-indicatoren ontwikkelen om de vooruitgang in de richting van de digitale doelstellingen voor 2030 te meten, ter voorbereiding van het eerste jaarverslag over de “stand van het digitale decennium”, dat mogelijk al in juni 2023 zal worden aangenomen. De indicatoren zullen worden vastgelegd in een uitvoeringshandeling. Binnen negen maanden presenteren de lidstaten hun eerste nationale strategische stappenplannen, waarmee de samenwerkingscyclus van start zal gaan. 

Documenten