Fid-9 ta’ Marzu 2021, il-Kummissjoni ppreżentat viżjoni u modi għat-trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa sal-2030. Dan il-Kumpass Diġitali għad-deċennju diġitali tal-UE jevolvi madwar erba’ punti kardinali:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Ħiliet

  Speċjalisti fl-ICT: 20 miljun + Konverġenza bejn il-ġeneri

  Ħiliet Diġitali Bażiċi: minimu ta’ 80% tal-popolazzjoni

 • Icon of the Euro symbol

  Infrastrutturi diġitali siguri u sostenibbli

  Konnettività: Gigabit għal kulħadd, 5G kullimkien

  Semikondutturi tal-ogħla livell: sehem doppju tal-UE fil-produzzjoni globali

  Data - Edge u Cloud: 10,000 nodu “highly secure edge” newtrali għall-klima

  Computing: l-ewwel kompjuter b’aċċellerazzjoni quantum

   

 

 • Icon of stylised people

  Trasformazzjoni diġitali tan-negozji

  Użu tat-Teknoloġija: 75% tal-kumpaniji tal-UE li jużaw il-Cloud/AI/Big Data

  Innovaturi: tkabbir fuq skala u finanzjament biex jirdoppjaw il-Unicorns tal-UE

  Dawk li jadottaw tard: aktar minn 90% tal-SMEs jilħqu mill-anqas livell bażiku ta’ intensità diġitali

   

 • Icon of a stylised globe

   

  Diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi

  Servizzi Pubbliċi Ewlenin: 100% online

  e-Saħħa: 100% taċ-ċittadini b’aċċess għar-rekords mediċi

  Identità Diġitali: 80% ċittadini li jużaw ID diġitali

   

 

Il-Kummissjoni se ssegwi l-ambizzjonijiet diġitali tal-UE għall-2030 permezz ta’ termini konkreti:

 • miri u trajettorji projettati
 • qafas sod ta’ governanza konġunta għall-monitoraġġ tal-progress u l-indirizzar tal-insuffiċjenzi
 • proġetti multinazzjonali li jikkombinaw investimenti mill-UE, l-Istati Membri u s-settur privat

Ċittadinanza diġitali: drittijiet u prinċipji għall-Ewropej

Qafas ta’ prinċipji diġitali se jgħin fil-promozzjoni u ż-żamma tal-valuri tal-UE fl-ispazju diġitali. Dan il-qafas se jiġi identifikat permezz ta’ dibattitu soċjetali wiesa’ u jista’ pereżempju jinkludi:

Icon of a shield Drittijiet diġitali

Icon of a hand and a shield Prinċipli diġitali

 • Libertà tal-espressjoni, inkluż l-aċċess għal informazzjoni diversa, affidabbli u trasparenti
 • Libertà li wieħed jistabbilixxi u jwettaq negozju online
 • Protezzjoni tad-data personali u l-privatezza
 • Protezzjoni tal-ħolqien intellettwali ta’ individwi fl-ispazju online

 

 • Ambjent online sigur u fdat
 • Edukazzjoni u ħiliet diġitali universali
 • Aċċess għal sistemi u apparati diġitali li jirrispettaw l-ambjent
 • Servizzi pubbliċi diġitali aċċessibbli u ffukati fuq il-bniedem u l-amministrazzjoni
 • Prinċipji etiċi għal algoritmi ċċentrati fuq il-bniedem
 • Protezzjoni u għoti tas-setgħa lit-tfal fl-ispazju online
 • Aċċess għal servizzi tas-saħħa diġitali

 

Il-Kummissjoni se tipproponi li tinkludi tali sett ta’ prinċipji u drittijiet diġitali f’dikjarazzjoni solenni interistituzzjonali li se:

Picture of a man using a mobile phone
 • tistabbilixxi punt ta’ riferiment komuni fil-livell Ewropew għad-drittijiet fundamentali u l-valuri fl-ispazju diġitali
 • tiżgura li ċ-ċittadini kollha jibbenefikaw mid-diġitalizzazzjoni, ikollhom ħiliet għas-soċjetà diġitali u jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom online kif ukoll offline
 • jiggwidaw lill-UE u lill-Istati Membri fit-tfassil u l-infurzar ta’ politiki kkoordinati
 • tgħin timmonitorja l-perċezzjoni tal-Ewropej dwar il-benefiċċji tad-diġitalizzazzjoni f’Ewrobarometru annwali

Il-Perkors għad-Deċennju Diġitali

digital

Il-Perkors għad-Deċennju Diġitali hu l-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi stabbilit qafas ta’ governanza biex jiġi żgurat li l-Ewropa tilħaq l-objettivi tagħha tad-Deċennju Diġitali għall-2030. Dan il-qafas ta’ governanza se jkun ibbażat fuq mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni annwali li jinvolvi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri. L-ewwel, il-Kummissjoni se tiżviluppa trajettorji tal-UE pprojettati għal kull mira, flimkien mal-Istati Membri, li min-naħa tagħhom se jipproponu pjanijiet direzzjonali strateġiċi nazzjonali biex jilħqu dawn il-miri.

Il-mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni jkun jikkonsisti minn
• sistema ta’ monitoraġġ strutturata, trasparenti u kondiviża bbażata fuq l-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) biex jitkejjel il-progress lejn kull waħda mill-miri tal-2030
• “rapport annwali dwar l-istat tad-Deċennju Diġitali” li fih il-Kummissjoni tevalwa l-progress u tipprovdi rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet
• pjanijiet direzzjonali strateġiċi pluriennali diġitali għal għaxar snin li fihom l-Istati Membri jiddeskrivu politiki u miżuri adottati jew ippjanati b’appoġġ għall-miri tal-2030
• qafas strutturat biex jiddiskuti u jindirizza oqsma ta’ progress insuffiċjenti permezz ta’ impenji konġunti bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri;
• mekkaniżmu li jappoġġja l-implimentazzjoni ta’ proġetti multinazzjonali

Kumpass Diġitali tal-2030: Id-Deċennju Diġitali Tiegħek

Proġetti bejn bosta pajjiżi

Biex jintlaħqu l-miri u l-objettivi diġitali, il-Kummissjoni Ewropea se taċċellera u tiffaċilita t-tnedija ta’ proġetti multinazzjonali, proġetti fuq skala kbira li ebda Stat Membru ma jista’ jiżviluppa waħdu.

Dawn il-proġetti jistgħu

 • jikkombinaw investimenti mill-baġit tal-UE, inklużi mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, mill-Istati Membri, u mis-settur privat
 • jindirizzaw il-lakuni fil-kapaċitajiet kritiċi identifikati tal-UE
 • jappoġġjaw Suq Uniku Diġitali interkonness, interoperabbli u sigur

Il-Kummissjoni identifikat lista inizjali ta’ proġetti multinazzjonali. Din il-lista tinkludi oqsma għall-investiment bħall-infrastruttura tad-data, il-proċessuri tal-enerġija baxxa, il-komunikazzjoni 5G, il-computing ta’ prestazzjoni għolja, il-komunikazzjoni tal-kwantum sigura, l-amministrazzjoni pubblika, il-blockchain, iċ-ċentri tal-innovazzjoni diġitali u l-ħiliet diġitali.

 • Icon of stylised money 20% Perċentwal tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza li kull pajjiż tal-UE għandu jiddedika għat-tranżizzjoni diġitali

Sħubijiet internazzjonali għad-Deċennju Diġitali

L-UE se tippromwovi l-aġenda diġitali tagħha ffukata fuq il-bniedem fix-xena globali u tippromwovi l-allineament jew il-konverġenza man-normi u l-istandards tal-UE. Se tiżgura wkoll is-sigurtà u r-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista diġitali tagħha u se tipprovdi soluzzjonijiet globali. Dawn se jinkisbu permezz ta’:

A picture of a handshake
 • l-istabbiliment ta’ sett ta’ għodod li jikkombina l-kooperazzjoni regolatorja, l-indirizzar tal-bini tal-kapaċità u l-ħiliet, l-investiment fil-kooperazzjoni internazzjonali u s-sħubijiet ta’ riċerka
 • it-tfassil ta’ pakketti tal-ekonomija diġitali ffinanzjati permezz ta’ inizjattivi li jlaqqgħu flimkien lill-UE, lill-Istati Membri, lill-kumpaniji privati, lis-sħab tal-istess fehma u lill-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali
 • il-kombinament ta’ investimenti interni tal-UE u strumenti ta’ kooperazzjoni esterna
 • l-investiment f’konnettività mtejba mas-sħab tal-UE, pereżempju permezz ta’ Fond ta’ Konnettività Diġitali possibbli

Oqsma potenzjali ta’ sħubija

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Quantum
 • Icon of a stylised leaf Użu tat-teknoloġija għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-isfidi ambjentali

 

Il-passi li jmiss

Il-Kummissjoni se tiddiskuti u tinvolvi ruħha mal-Istati Membri, mal-Parlament Ewropew, mas-sħab reġjonali u ekonomiċi u soċjali u man-negozji dwar elementi speċifiċi tal-Komunikazzjoni matul l-2021.

Filwaqt li tibni fuq dan l-isforz, il-Kummissjoni se timmira li tagħmel progress lejn id-dikjarazzjoni Interistituzzjonali dwar il-Prinċipji Diġitali sa tmiem l-2021 u tiżviluppa trajettorji pprojettati għal kull mira tal-Perkors lejn id-Deċennju Diġitali flimkien mal-Istati Membri. 

 

Dokumenti