2021 m. kovo 9 d. Europos Komisija pateikė Europos skaitmeninės transformacijos iki 2030 m. viziją ir išdėstė, kaip tai pasiekti. Komisijos siūlymu ši ES skaitmeninio dešimtmečio vizija – skaitmeninės politikos kelrodis – apima keturis pagrindinius aspektus:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Įgūdžiai

  IRT specialistai: 20 milijonų + lyčių konvergencija

  Pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai: bent 80 proc. gyventojų

 • Icon of the Euro symbol

  Saugi ir tvari skaitmeninė infrastruktūra

  Junglumas: Gigabitinis ryšys kiekvienam, 5G ryšys visur

  Pažangieji puslaidininkiai: padvigubinta pasaulinės gamybos ES dalis

  Duomenys. Tinklo paribys ir debesija: 10 000 neutralaus poveikio klimatui labai saugių tinklo paribio mazgų

  Kompiuterija: pirmasis kvantinių technologijų kompiuteris

   

 

 • Icon of stylised people

  Įmonių skaitmeninė transformacija

  Technologijų įsisavinimas: 75 proc. ES įmonių naudos debesijos / DI / didžiųjų duomenų technologijas

  Novatoriškos įmonės: dėl intensyvesnės novatoriškų įmonių veiklos plėtros ir finansavimo dvigubai išaugsiantis ES vienaragių skaičius

  Technologijas įsisavinti vėluojančios įmonės: daugiau nei 90 proc. MVĮ pasieks bent bazinį skaitmeninį intensyvumo lygį

   

 • Icon of a stylised globe

   

  Viešųjų paslaugų skaitmenizacija

  Pagrindinės viešosios paslaugos: visiškai internetinės

  E. sveikata: visi piliečiai turės prieigą prie sveikatos įrašų

  Skaitmeninė tapatybė: 80 proc. piliečių naudojasi skaitmenine tapatybe

   

 

Įgyvendinti 2030 m. ES skaitmeninius užmojus Komisijai padės:

 • ES lygmens tikslai ir numatomos trajektorijos ES ir nacionaliniu lygmenimis
 • tvirta bendra valdymo sistema, pagal kurią stebima pažanga ir šalinami trūkumai
 • daugiašaliai projektai, įgyvendinami derinant ES, valstybių narių ir privačiojo sektoriaus investicijas

Skaitmeninė pilietybė: europiečių teisės ir principai

2022 m. sausio 26 d. Komisija pasiūlė tarpinstitucinį oficialų pareiškimą dėl skaitmeninio dešimtmečio skaitmeninių teisių ir principų.

 • person graphic icon

  Orientavimasis į žmogų

  Skaitmeninės technologijos turėtų padėti apsaugoti žmonių teises, remti demokratiją ir užtikrinti atsakingus ir saugius visų skaitmeninės srities veikėjų veiksmus. Šias vertybes ES propaguoja visame pasaulyje.

 • speech bubble participation graphic

  Solidarumas ir įtrauktis

  Technologijos turėtų ne skaidyti, o vienyti žmones. Visi turėtų turėti galimybę naudotis internetu ir skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis, įgyti skaitmeninių įgūdžių ir turėti sąžiningas darbo sąlygas.

 • puzzle graphic

  Pasirinkimo laisvė

  Žmonės turėtų turėti galimybę veikti sąžiningoje interneto aplinkoje, būti apsaugoti nuo neteisėto ir žalingo turinio ir turėti galių sąveikaudami su naujomis bei besivystančiomis technologijomis, kaip antai dirbtiniu intelektu.

 • padlock graphic

  Dalyvavimas

  Piliečiai turėtų turėti galimybę visais lygmenimis dalyvauti demokratiniame procese ir kontroliuoti savo duomenis.

 • cog graphic

  Sauga ir saugumas

  Skaitmeninė aplinka turėtų būti saugi ir patikima. Turėtų būti įgalinti ir apsaugoti visi naudotojai – nuo vaikų iki vyresnio amžiaus žmonių.

 • sustainability graphic

  Tvarumas

  Skaitmeniniai prietaisai turėtų padėti siekti tvarumo ir pereiti prie žaliosios ekonomikos. Žmonės turi žinoti apie savo prietaisų poveikį aplinkai ir energijos suvartojimą.

 

Pareiškime išdėstytos skaitmeninės teisės ir principai papildys esamas teises, kaip antai įtvirtintas ES pagrindinių teisių chartijoje ir duomenų apsaugos bei privatumo teisės aktus. Tai bus piliečiams skirta jų skaitmeninių teisių orientacinė sistema, taip pat gairės ES valstybėms narėms ir su naujomis technologijomis dirbančioms įmonėms. Jomis siekiama padėti visiems ES gyventojams kuo geriau pasinaudoti skaitmenine transformacija.

Siūlomos teisės ir principai yra šie: 

 1. skaitmeninės transformacijos dėmesio centre – žmonės ir jų teisės;
 2. remiamas solidarumas ir įtrauktis;
 3. užtikrinama pasirinkimo laisvė internete;
 4. skatinama dalyvauti skaitmeninėje viešojoje erdvėje;
 5. didinama asmenų sauga, saugumas ir įgalėjimas;
 6. skatinamas skaitmeninės ateities tvarumas.

Komisija skaitmeninių principų įgyvendinimo vertinimą pateiks metinėje skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitoje. Be to, Komisija kasmet atliks „Eurobarometro“ apklausą, kad stebėtų tolesnes priemones valstybėse narėse. „Eurobarometro“ apklausai bus renkami kokybiniai duomenys, pagrįsti piliečių suvokimu apie tai, kaip įvairiose valstybėse narėse praktiškai įgyvendinami skaitmeniniai principai. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba aptars pasiūlymą prieš jį priimant.

Skaitmeninio dešimtmečio kelias

digital

Politikos programoje „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ nustatytas stebėsenos ir bendradarbiavimo mechanizmas, kad būtų pasiekti bendri Europos skaitmeninės transformacijos tikslai ir uždaviniai. Ši valdymo sistema grindžiama Komisijos ir valstybių narių kasmetinio bendradarbiavimo mechanizmu. Komisija kartu su valstybėmis narėmis pirmiausia parengs projekcines kiekvieno tikslo siekimo ES trajektorijas, o valstybės narės savo ruožtu pasiūlytų nacionalinius strateginius veiksmų planus šiems tikslams pasiekti.

Bendradarbiavimo mechanizmą sudarytų:
•     struktūrinė, skaidri ir bendra skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksu (DESI) grindžiama stebėsenos sistema pažangai siekiant kiekvieno iš 2030 m. tikslų matuoti
•     metinė skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita, kurioje Komisija įvertins pažangą ir pateiks veiksmų rekomendacijų
•     daugiamečiai kiekvienos valstybės narės skaitmeninio dešimtmečio strateginiai veiksmų planai, kuriuose apibūdinamos priimtos ar planuojamos politikos kryptys ir priemonės siekiant 2030 m. tikslų
•     struktūrinė sistema, skirta pažangai aptarti ir sritims, kuriose pažanga nepakankama, stiprinti Komisijai ir valstybėms narėms prisiimant bendrus įsipareigojimus
•     daugiašalių projektų įgyvendinimo rėmimo mechanizmas.

2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis. Jūsų skaitmeninis dešimtmetis

Daugiašaliai projektai

Kad pasiektų skaitmeninius tikslus ir uždavinius, Europos Komisija sieks, kad būtų galima kuo greičiau ir lengviau pradėti vykdyti didelio masto daugiašalius projektus, kurių nė viena valstybė narė pati viena negalėtų įgyvendinti.

Įgyvendinant šiuos projektus galėtų būti:

 • derinamos ES biudžeto, įskaitant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, valstybių narių ir privačiojo sektoriaus investicijos
 • šalinamos nustatytų kritinių ES pajėgumų spragos
 • remiama tarpusavyje sujungta, sąveiki ir saugi bendroji skaitmeninė rinka

Komisija sudarė pradinį tokių daugiašalių projektų sąrašą. Pagal jį numatoma investuoti į tokias sritis kaip duomenų infrastruktūra, mažos vartojamosios galios procesoriai, 5G ryšys, itin našus skaičiavimas, saugus kvantinis ryšys, viešasis administravimas, blokų grandinė, skaitmeninių inovacijų centrai ir skaitmeniniai įgūdžiai.

 • Icon of stylised money 20 proc. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės dalis, kurią kiekviena ES šalis turėtų skirti skaitmeninės pertvarkos tikslui

Skaitmeninio dešimtmečio tarptautinės partnerystės

Pasaulyje ES propaguos į žmogų orientuotą skaitmeninę darbotvarkę ir skatins suderinamumą ar konvergenciją su ES normomis ir standartais. Ji taip pat užtikrins savo skaitmeninių tiekimo grandinių saugumą ir atsparumą ir pasiūlys pasaulinių sprendimų. Šių tikslų ji sieks:

A picture of a handshake
 • sukurdama priemonių rinkinį, kuriuo būtų derinamas reguliavimo srities bendradarbiavimas, sprendžiami gebėjimų stiprinimo ir įgūdžių srities uždaviniai, investuojama į tarptautinį bendradarbiavimą ir vykdomos mokslinių tyrimų partnerystės
 • parengdama skaitmeninės ekonomikos dokumentų rinkinius, finansuojamus vykdant bendras ES, valstybių narių, privačių įmonių, panašiai mąstančių partnerių ir tarptautinių finansų įstaigų iniciatyvas
 • derindama ES vidaus investicijų ir išorės bendradarbiavimo priemones
 • į geresnį junglumą investuodama su ES partneriais, pavyzdžiui, per galimą Skaitmeninio junglumo fondą

Galimos partnerystės sritys

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Quantum
 • Icon of a stylised leaf Technologijų naudojimas kovoti su klimato kaita ir spręsti aplinkosaugos uždavinius

 

Tolesni veiksmai

Europos Parlamento ir Tarybos pasiektą politinį susitarimą dabar turės oficialiai patvirtinti abi teisėkūros institucijos. Skaitmeninio dešimtmečio politikos programa įsigalios, kai bus patvirtinta.

Visų pirma po politikos programos įsigaliojimo Komisija kartu su valstybėmis narėmis parengs pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, pagal kuriuos bus vertinama pažanga siekiant 2030 m. skaitmeninių tikslų, ir rengiama pirmoji metinė ataskaita dėl skaitmeninio dešimtmečio padėties, kuri galbūt bus priimta dar 2023 m. birželio mėn. Rodikliai bus įtvirtinti įgyvendinimo akte. Per devynis mėnesius valstybės narės turės pateikti savo pirmuosius nacionalinius strateginius veiksmų planus, kuriais bus pradėtas bendradarbiavimo ciklas. 

Dokumentai