2021 m. kovo 9 d. Komisija pateikė Europos skaitmeninės transformacijos iki 2030 m. viziją ir išdėstė, kaip tai pasiekti. Ši ES skaitmeninio dešimtmečio vizija apima keturis pagrindinius aspektus:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Įgūdžiai

  IRT specialistai: 20 mln. + lyčių konvergencija

  Pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai: ne mažiau kaip 80 proc. gyventojų

 • Icon of the Euro symbol

  Saugi ir tvari skaitmeninė infrastruktūra

  Junglumas: visiems prieinamas gigabitinis junglumas ir visur veikiantis 5G ryšys

  Pažangieji puslaidininkiai: padvigubinta pasaulinės gamybos ES dalis

  Duomenys ir tinklo paribio kompiuterija: 10 000 neutralaus poveikio klimatui labai saugių tinklo paribio mazgų

  Kompiuterija: pirmasis kvantinių technologijų kompiuteris

   

 

 • Icon of stylised people

  Įmonių skaitmeninė transformacija

  Technologijų įsisavinimas: 75 proc. ES įmonių, naudojančių debesijos / DI / didžiųjų duomenų technologijas

  Novatoriškos įmonės: dėl intensyvesnės novatoriškų įmonių veiklos plėtros ir finansavimo dvigubai išaugsiantis ES vienaragių skaičius

  IT technologijas įsisavinti vėluojančios įmonės: daugiau nei 90 proc. MVĮ pasiekia bent bazinį skaitmeninį intensyvumo lygį

   

 • Icon of a stylised globe

   

  Viešųjų paslaugų skaitmeninimas

  Pagrindinės viešosios paslaugos: 100 proc. pasiekiamos internetu

  E. sveikata: 100 proc. Europos piliečių turi prieigą prie medicinos dokumentų

  Skaitmeninė tapatybė: 80 proc. skaitmeninę tapatybę naudojančių piliečių

   

 

Šios keturios sritys yra dalis Europos skaitmeninės politikos kelrodžio, kuriame nustatyti ES 2030 m. skaitmeninės srities užmojai konkrečiai bus įgyvendinti

 • siekiant tikslų ir pagrindinių orientyrų
 • vadovaujantis patikima bendro valdymo struktūra, apimančia šviesoforo spalvų stebėjimo sistemą laimėjimams ir spragoms nustatyti
 • įgyvendinant daugiašalius projektus, kuriuose derinamos ES, valstybių narių ir privačiojo sektoriaus investicijos

Skaitmeninis pilietiškumas: europiečių teisės ir principai

Skaitmeninių principų sistema padės skatinti ir puoselėti ES vertybes skaitmeninėje erdvėje. Ši sistema bus nustatyta visapusiškai tariantis su visuomene ir galėtų apimti, pavyzdžiui, šiuos aspektus:

Icon of a shield Skaitmeninės teisės

Icon of a hand and a shield Skaitmeniniai principai

 • Saviraiškos laisvė, įskaitant galimybę gauti įvairią, patikimą ir skaidrią informaciją
 • Laisvė steigti ir vykdyti verslą internetu
 • Asmens duomenų ir privatumo apsauga
 • Asmenų intelektinės kūrybos apsauga internetinėje erdvėje

 

 • Saugi ir patikima internetinė aplinka
 • Visuotinis skaitmeninis švietimas ir įgūdžiai
 • Prieiga prie aplinką tausojančių skaitmeninių sistemų ir įtaisų
 • Prieinamos ir į žmogų orientuotos skaitmeninės viešosios paslaugos ir administravimas
 • Į žmogų orientuotiems algoritmams taikomi etikos principai
 • Vaikų apsauga ir įgalinimas internetinėje erdvėje
 • Galimybė gauti skaitmenines sveikatos priežiūros paslaugas

 

Komisija pasiūlys tokius skaitmeninius principus ir teises įtraukti į tarpinstitucinį oficialų pareiškimą, siekiant:

Picture of a man using a mobile phone
 • nustatyti bendrą Europos lygmens pagrindinių teisių ir vertybių skaitmeninėje erdvėje lyginamąjį standartą
 • užtikrinti, kad skaitmeninimas būtų naudingas visiems piliečiams ir kad piliečiai turėtų skaitmeninei visuomenei reikalingų įgūdžių ir galėtų naudotis savo teisėmis tiek internete, tiek neprisijungę prie interneto
 • teikti rekomendacijas ES ir valstybėms narėms kuriant ir įgyvendinant koordinuotas politikos priemones
 • vykdant metinę „Eurobarometro“ apklausą, padėti stebėti, kaip europiečiai suvokia skaitmeninimo naudą.

Daugiašaliai projektai

Siekdama įgyvendinti skaitmeninės politikos kelrodyje nustatytus tikslus Europos Komisija paspartins daugiašalius projektus ir sudarys palankesnes sąlygas jiems pradėti. Šiuo tikslu Komisija panaudos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, Sanglaudos fondo ir kitas ES lėšas.

Įgyvendinant šiuos projektus galėtų būti:

 • derinamos ES biudžeto, valstybių narių ir privačiojo sektoriaus investicijos
 • šalinamos nustatytų kritinių ES pajėgumų spragos
 • remiama tarpusavyje sujungta, sąveiki ir saugi bendroji skaitmeninė rinka
 • Icon of stylised money 20 proc.Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės dalis, kurią kiekviena ES šalis turėtų skirti skaitmeninės pertvarkos tikslui

Skaitmeninio dešimtmečio tarptautinės partnerystės

ES propaguos į žmogų orientuotą skaitmeninę darbotvarkę pasaulio arenoje ir skatins suderinamumą ar konvergenciją su ES normomis ir standartais. Ji taip pat užtikrins savo skaitmeninių tiekimo grandinių saugumą ir atsparumą ir pateiks pasaulinių sprendimų. Šių tikslų ji sieks:

A picture of a handshake
 • nustatydama priemonių rinkinį, kuriuo būtų derinamas reguliavimo srities bendradarbiavimas, sprendžiami gebėjimų stiprinimo ir įgūdžių srities uždaviniai, investuojama į tarptautinį bendradarbiavimą ir vykdomos mokslinių tyrimų partnerystės
 • rengdama skaitmeninės ekonomikos dokumentų rinkinius, finansuojamus vykdant iniciatyvas, kuriomis suburiamos ES, valstybės narės, privačios įmonės, panašiai mąstantys partneriai ir tarptautinės finansų įstaigos
 • derindama ES vidaus investicijų ir išorės bendradarbiavimo priemones
 • į geresnį junglumą investuodama su ES partneriais, pavyzdžiui, per galimą Skaitmeninio junglumo fondą

Galimos partnerystės sritys

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Kvantinė kompiuterija
 • Icon of a stylised leaf Technologijų naudojimas kovoti su klimato kaita ir spręsti aplinkosaugos uždavinius

 

Tolesni veiksmai

Komisija netrukus pradės plataus masto diskusijas ir konsultacijas, taip pat ir su piliečiais, dėl ES vizijos ir skaitmeninių principų. Ji sieks:

 • kuo greičiau sužinoti nuomones skaitmeninių principų klausimu
 • 2021 m. tartis ir bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, Europos Parlamentu, regioniniais ir ekonominiais bei socialiniais partneriais ir įmonėmis dėl konkrečių komunikato elementų
 • įvairius suinteresuotuosius subjektus suburti į skaitmeninės politikos kelrodžio forumą

Šiais derinimo veiksmais Komisija sieks:

 • iki vasaros pabaigos pasiūlyti Skaitmeninės politikos programą, pagal kurią būtų įgyvendinamas skaitmeninės politikos kelrodis
 • iki 2021 m. pabaigos parengti tarpinstitucinę skaitmeninių principų deklaraciją

 

Dokumentai