9. märtsil 2021 esitles komisjon oma visiooni digipöörde kohta Euroopas aastaks 2030 ja võimalusi see saavutada. ELi digikümnendi visioon on üles ehitatud neljale põhipunktile:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Oskused

  IKT-spetsialistid: 20 miljonit + naiste ja meeste osakaalu ühtlustamine

  Elementaarsed digioskused: vähemalt 80% elanikkonnast

 • Icon of the Euro symbol

  Turvalised ja kestlikud digitaristud

  Ühenduvus: kõigil on gigabitiühendus, kõikjal on 5G

  Uusimad pooljuhid: kahekordistada ELi osakaalu üleilmsest toodangust

  Serv- ja pilvandmetöötlus: 10 000 kliimaneutraalset servasõlme

  Andmetöötlus: esimene kvantarvuti

   

 

 • Icon of stylised people

  Ettevõtete digiüleminek

  Tehnoloogia kasutuselevõtt: 75% ELi ettevõtetest kasutab pilvandmetöötlust/tehisintellekti/suurandmeid

  Novaatorid: suurendada kasvufirmasid ja rahastust, et kahekordistada ELi kiiresti kasvavate idufirmade arvu

  Hiline kasutuselevõtt: üle 90% VKEdest jõuab vähemalt baastasemel digimahukuseni

   

 • Icon of a stylised globe

   

  Avalike teenuste digiüleminek

  Peamised avalikud teenused: 100% internetis

  e-tervis: ravidokumendid on 100% kättesaadavad

  Digitaalne identiteet: 80% kodanikest kasutab digitaalset identiteeti

   

 

Need neli valdkonda on osa Euroopa digikompassist, millega antakse ELi 2030. aastaks seatud digieesmärkidele konkreetne kuju järgmiste meetmetega:

 • sihid ja peamised vahe-eesmärgid;
 • kindel ühine juhtimisstruktuur, mis hõlmab nn valgusfoorisüsteemile tuginevat järelevalvet, et teha kindlaks edusammud ja puudujäägid;
 • mitut riiki hõlmavad projektid, kombineerides ELi, liikmesriikide ja erasektori investeeringuid.

Digitaalne kodakondsus: eurooplaste õigused ja põhimõtted

Digipõhimõtete raamistik aitab ELi väärtusi digikeskkonnas edendada ja säilitada. Raamistik luuakse ulatusliku ühiskondliku arutelu varal ja võiks muu hulgas hõlmata järgmist:

Icon of a shield Digitaalõigused

Icon of a hand and a shield Digipõhimõtted

 • sõnavabadus, sealhulgas juurdepääs mitmekesisele, usaldusväärsele ja läbipaistvale teabele;
 • vabadus alustada ja omada internetis äritegevust;
 • isikuandmete ja privaatsuse kaitse;
 • isikute intellektuaalse loomingu kaitse veebiruumis;

 

 • turvaline ja usaldusväärne veebikeskkond;
 • üldine digiharidus ja -oskused;
 • juurdepääs keskkonnahoidlikele digisüsteemidele ja -seadmetele;
 • kättesaadavad ja inimkesksed digitaalsed avalikud teenused ja haldus;
 • eetikapõhimõtted inimkesksetele algoritmidele;
 • laste kaitse ja nende mõjuvõimu suurendamine veebikeskkonnas;
 • digitaalsete terviseteenuste kättesaadavus.

 

Komisjon teeb ettepaneku kaasata see digipõhimõtete ja -õiguste loetelu institutsioonide ühisdeklaratsiooni, millega:

Picture of a man using a mobile phone
 • kehtestatakse Euroopa tasandil ühine etalon põhiõiguste ja väärtuste jaoks digiruumis;
 • tagatakse, et kõik kodanikud saavad digipöördest kasu, et neil on digiühiskonna jaoks vajalikud oskused ja et nad kasutavad oma õigusi nii veebikeskkonnas kui ka väljaspool seda;
 • antakse ELile ja liikmesriikidele suuniseid kooskõlastatud poliitika väljatöötamisel ja elluviimisel;
 • aidatakse jälgida eurooplaste arvamust digipöördest saadava kasu kohta iga-aastase Eurobaromeetri abil.

Mitut riiki hõlmavad projektid

Digikompassis seatud eesmärkide saavutamiseks kiirendab ja hõlbustab Euroopa Komisjon mitut riiki hõlmavate projektide käivitamist, tuginedes taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendile, ühtekuuluvusfondile ja muule ELi rahastusele.

Nende projektide raames võiks:

 • kombineerida ELi, liikmesriikide ja erasektori investeeringuid;
 • tegeleda vajakajäämistega ELi elutähtsana määratletud suutlikkuses;
 • toetada ühendatud, koostalitlusvõimelist ja turvalist digitaalset ühtset turgu.
 • Icon of stylised money 20% osa taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendist, mille kõik ELi riigid peaksid pühendama digipöördele.

Rahvusvaheline partnerlus digikümnendi raames

EL propageerib oma inimkeskset digitaalarengu tegevuskava kogu maailmas ning soodustab vastavusse viimist või ühtlustamist ELi õigusnormide ja standarditega. Lisaks tagab ta oma digitaalsete tarneahelate turvalisuse ja vastupanuvõime ning pakub üleilmseid lahendusi. See saavutatakse järgmiselt:

A picture of a handshake
 • koostades meetmete paketi, milles on kombineeritud regulatiivne koostöö, suutlikkuse arendamine ja oskused, investeeringud rahvusvahelisse koostöösse ja teaduspartnerlused;
 • kavandades digimajanduse pakette, mida rahastatakse selliste algatuste kaudu, kus saavad kokku EL, liikmesriigid, eraettevõtted, sarnaselt mõtlevad partnerid ja rahvusvahelised finantseerimisasutused;
 • kombineerides ELi siseinvesteeringuid ja väliskoostöö rahastamisvahendeid;
 • investeerides paremasse ühenduvusse ELi partneritega, näiteks potentsiaalse digitaalse ühenduvuse fondi kaudu.

Partnerluse võimalikud valdkonnad

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Quantum
 • Icon of a stylised leaf Tehnoloogia kasutamine võitluses kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemidega

 

Edasised sammud

Komisjon algatab ELi visiooni ja digipõhimõtete teemal õige pea ulatusliku arutelu- ja konsulteerimisprotsessi, sealhulgas kodanikega, tehes selleks järgmist:

 • konsulteerides viivitamata digipõhimõtete suhtes;
 • pidades nõu ja võttes ühendust liikmesriikide, Euroopa Parlamendi, piirkondlike, majanduslike ja sotsiaalpartnerite ning ettevõtjatega seoses teatise konkreetsete elementidega, tehes seda 2021. aasta jooksul;
 • algatades eri sidusrühmi hõlmava foorumi digikompassi teemal.

Sellele koostööle tuginedes on komisjonil kavas:

 • teha selle aasta suve lõpuks ettepanek digipoliitika programmi kohta, millega rakendatakse digikompassi;
 • jõuda edasi institutsioonide deklaratsiooniga digipõhimõtete kohta 2021. aasta lõpul.

 

Dokumendid