Στις 9 Μαρτίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της και τις προοπτικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030. Η Επιτροπή προτείνει ψηφιακή πυξίδα για την ψηφιακή δεκαετία της ΕΕ η οποία διαμορφώνεται γύρω από τέσσερα κομβικά σημεία:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Δεξιότητες

  Ειδικοί στις ΤΠΕ: 20 εκατομμύρια + σύγκλιση των φύλων

  Στοιχειώδεις ψηφιακές δεξιότητες για τουλάχιστον 80 % του πληθυσμού

 • Icon of the Euro symbol

  Ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές

  Συνδεσιμότητα: Gigabit για όλους, 5G παντού

  Ημιαγωγοί αιχμής: διπλασιασμός του μεριδίου της ΕΕ στην παγκόσμια παραγωγή

  Δεδομένα - Υπολογιστικό νέφος και παρυφές: 10 000 κλιματικά ουδέτεροι ακραίοι κόμβοι υψηλής ασφάλειας

  Υπολογιστική: πρώτος υπολογιστής με κβαντική επιτάχυνση

   

 

 • Icon of stylised people

  Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

  Υιοθέτηση τεχνολογιών: 75 % των εταιρειών της ΕΕ να χρησιμοποιούν υπολογιστικό νέφος/τεχνητή νοημοσύνη/μαζικά δεδομένα

  Φορείς καινοτομίας: να αυξηθούν οι επεκτεινόμενες επιχειρήσεις και η χρηματοδότηση με σκοπό τον διπλασιασμό των «μονόκερων» στην ΕΕ

  Χρήστες με καθυστέρηση: πάνω από 90 % των ΜΜΕ να επιτύχουν τουλάχιστον ένα στοιχειώδες επίπεδο ψηφιακής έντασης

   

 • Icon of a stylised globe

   

  Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών

  Κύριες δημόσιες υπηρεσίες: 100 % μέσω διαδικτύου

  Ηλεκτρονική υγεία 100 % των πολιτών που έχουν πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους

  Ψηφιακή ταυτότητα: το 80 % των πολιτών να χρησιμοποιούν ψηφιακή ταυτότητα

   

 

Η Επιτροπή θα επιδιώξει να μετατρέψει σε πράξη τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ για το 2030 με συγκεκριμένα μέτρα:

 • στόχοι σε επίπεδο ΕΕ και προβλεπόμενες πορείες σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο
 • ένα ισχυρό κοινό πλαίσιο διακυβέρνησης για την παρακολούθηση της προόδου και την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών
 • χαράσσοντας πολυκρατικά έργα που συνδυάζουν επενδύσεις από την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα

Ψηφιακή ιθαγένεια: δικαιώματα και αρχές για τους Ευρωπαίους

Στις 26 Ιανουαρίου 2022 η Επιτροπή πρότεινε διοργανική επίσημη δήλωση σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις αρχές για την ψηφιακή δεκαετία.

 • person graphic icon

  Οι άνθρωποι στο επίκεντρο

  Οι ψηφιακές τεχνολογίες θα πρέπει να προστατεύουν τα δικαιώματα των ανθρώπων, να στηρίζουν τη δημοκρατία και να διασφαλίζουν ότι όλοι οι παράγοντες του ψηφιακού τομέα ενεργούν υπεύθυνα και με ασφάλεια. Η ΕΕ προωθεί τις αξίες αυτές σε ολόκληρο τον κόσμο.

 • speech bubble participation graphic

  Αλληλεγγύη και ένταξη

  Η τεχνολογία θα πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει τους ανθρώπους. Όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε ψηφιακές δεξιότητες, σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε δίκαιες συνθήκες εργασίας.

 • puzzle graphic

  Ελευθερία επιλογής

  Οι άνθρωποι θα πρέπει να επωφελούνται από ένα δίκαιο επιγραμμικό περιβάλλον, να είναι προστατευμένοι από παράνομο και βλαβερό περιεχόμενο, και να χειραφετούνται όταν αλληλεπιδρούν με νέες και εξελισσόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

 • padlock graphic

  Συμμετοχή

  Οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα και να έχουν τον έλεγχο των δικών τους δεδομένων.

 • cog graphic

  Προστασία και ασφάλεια

  Το ψηφιακό περιβάλλον θα πρέπει να είναι προστατευμένο και ασφαλές. Όλοι οι χρήστες, από την παιδική ηλικία έως το γήρας, θα πρέπει να χειραφετούνται και να προστατεύονται.

 • sustainability graphic

  Βιώσιμη ανάπτυξη

  Οι ψηφιακές συσκευές θα πρέπει να στηρίζουν τη βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση. Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την κατανάλωση ενέργειας των συσκευών τους.

 

Τα ψηφιακά δικαιώματα και οι ψηφιακές αρχές που περιγράφονται στη δήλωση θα συμπληρώσουν τα υφιστάμενα δικαιώματα, όπως αυτά που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Θα παρέχουν ένα πλαίσιο αναφοράς για τους πολίτες σχετικά με τα ψηφιακά τους δικαιώματα, καθώς και καθοδήγηση για τα κράτη μέλη της ΕΕ και για τις επιχειρήσεις όταν ασχολούνται με νέες τεχνολογίες. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν όλους τους πολίτες της ΕΕ να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Τα προτεινόμενα δικαιώματα και αρχές είναι: 

 1. Οι άνθρωποι και τα δικαιώματά τους στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού
 2. Υποστήριξη της αλληλεγγύης και της ένταξης
 3. Διασφάλιση της ελευθερίας επιλογής στο διαδίκτυο
 4. Προώθηση της συμμετοχής στον ψηφιακό δημόσιο χώρο
 5. Αύξηση της ασφάλειας, της προστασίας και της ενδυνάμωσης των ατόμων
 6. Προώθηση της βιωσιμότητας του ψηφιακού μέλλοντος

Η Επιτροπή θα παράσχει αξιολόγηση της εφαρμογής των ψηφιακών αρχών στην ετήσια έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας. Η Επιτροπή θα διεξάγει επίσης ετήσια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την παρακολούθηση των μέτρων παρακολούθησης στα κράτη μέλη. Το Ευρωβαρόμετρο θα συλλέξει ποιοτικά δεδομένα, με βάση την αντίληψη των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές αρχές εφαρμόζονται στην πράξη σε διάφορα κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν την πρόταση πριν από την έγκρισή της.

Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία:

digital

Το πρόγραμμα πολιτικής «Η πορεία προς τη ψηφιακή δεκαετία» θεσπίζει έναν μηχανισμό παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών στόχων και επιδιώξεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Αυτό το πλαίσιο διακυβέρνησης βασίζεται σε ετήσιο μηχανισμό συνεργασίας με τη συμμετοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών. Αρχικά, η Επιτροπή θα αναπτύξει προβλεπόμενες πορείες στην ΕΕ για κάθε στόχο, από κοινού με τα κράτη μέλη, τα οποία με τη σειρά τους θα προτείνουν εθνικούς στρατηγικούς χάρτες πορείας για την επίτευξή τους.

Ο μηχανισμός συνεργασίας θα αποτελείται από
• ένα δομημένο, διαφανές και κοινό σύστημα παρακολούθησης με βάση τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για τη μέτρηση της προόδου στην επίτευξη καθενός από τους στόχους για το 2030
• ετήσια έκθεση για την «Κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας», στην οποία η Επιτροπή θα αξιολογεί την πρόοδο και θα διατυπώνει συστάσεις για δράσεις
• πολυετείς στρατηγικούς χάρτες πορείας για την ψηφιακή δεκαετία ανά κράτος μέλος, στους οποίους τα κράτη μέλη θα περιγράφουν τις πολιτικές και τα μέτρα που έχουν θεσπίσει ή προγραμματίσει για τη στήριξη των στόχων του 2030
• δομημένο πλαίσιο συζήτησης και αντιμετώπισης τομέων, στους οποίους η πρόοδος δεν είναι ικανοποιητική, μέσα από κοινές δεσμεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών
• μηχανισμό για τη στήριξη της υλοποίησης πολυκρατικών έργων

Ψηφιακή Πυξίδα 2030: Η ψηφιακή σας δεκαετία

Πολυκρατικά έργα

Για την επίτευξη των ψηφιακών επιδιώξεων και στόχων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιταχύνει και θα διευκολύνει τη δρομολόγηση πολυκρατικών έργων μεγάλης κλίμακας τα οποία κανένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν θα μπορούσε να αναπτύξει από μόνο του.

Τα έργα αυτά θα

 • συνδυάζουν επενδύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα
 • καλύπτουν τα κενά που εντοπίζονται στις κρίσιμες ικανότητες της ΕΕ
 • στηρίζουν μια διασυνδεδεμένη, διαλειτουργική και ασφαλή ψηφιακή ενιαία αγορά

Η Επιτροπή έχει εντοπίσει έναν αρχικό κατάλογο πολυκρατικών έργων. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τομείς για επενδύσεις όπως υποδομές δεδομένων, επεξεργαστές χαμηλής ενέργειας, επικοινωνίες 5G , υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, κβαντική επικοινωνία με ασφάλεια, δημόσια διοίκηση, αλυσίδα συστοιχιών, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας και ψηφιακές δεξιότητες.

 • Icon of stylised money 20% Ποσοστό του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που κάθε χώρα της ΕΕ θα πρέπει να διαθέσει για την ψηφιακή μετάβαση

Διεθνείς εταιρικές σχέσεις για την ψηφιακή δεκαετία

Η ΕΕ θα προωθήσει στην παγκόσμια σκηνή το ανθρωποκεντρικό ψηφιακό θεματολόγιό της και θα προωθήσει την ευθυγράμμιση ή τη σύγκλιση με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ. Θα διασφαλίσει επίσης την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των ψηφιακών αλυσίδων εφοδιασμού της και θα προσφέρει παγκόσμιες λύσεις. Αυτά θα επιτευχθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

A picture of a handshake
 • δημιουργία εργαλειοθήκης που θα συνδυάζει κανονιστική συνεργασία, θα αντιμετωπίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, την επένδυση στη διεθνή συνεργασία και τις εταιρικές σχέσεις στον τομέα της έρευνας
 • σχεδιασμός συνόλων ψηφιακής οικονομίας που θα χρηματοδοτούνται μέσω πρωτοβουλιών που φέρνουν σε επαφή την ΕΕ, τα κράτη μέλη, ιδιωτικές εταιρείες, ομοϊδεάτες εταίρους και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • συνδυασμός των εσωτερικών επενδύσεων της ΕΕ και των μέσων εξωτερικής συνεργασίας
 • επένδυση στη βελτίωση της συνδεσιμότητας με τους εταίρους της ΕΕ, για παράδειγμα, μέσω ενός πιθανού ταμείου ψηφιακής συνδεσιμότητας

Πιθανοί τομείς σύμπραξης

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Quantum
 • Icon of a stylised leaf Αξιοποίηση της τεχνολογίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών προβλημάτων

 

Επόμενα βήματα

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει πλέον να εγκριθεί επισήμως από τους δύο συννομοθέτες. Μόλις εγκριθεί, το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία θα τεθεί σε ισχύ.

Ως πρώτο βήμα μετά την έναρξη ισχύος του προγράμματος πολιτικής, η Επιτροπή θα αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, βασικούς δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των ψηφιακών στόχων για το 2030, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πρώτης ετήσιας έκθεσης για την «Κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας», η οποία θα εγκριθεί ενδεχομένως ήδη από τον Ιούνιο του 2023. Οι δείκτες θα ενσωματωθούν σε εκτελεστική πράξη. Εντός εννέα μηνών τα κράτη μέλη θα υποβάλουν τους πρώτους εθνικούς στρατηγικούς χάρτες πορείας τους, οι οποίοι θα δρομολογήσουν τον κύκλο συνεργασίας. 

Έγγραφα