Στις 9 Μαρτίου 2021, η Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της και τις προοπτικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030. Αυτή η ψηφιακή πυξίδα για την ψηφιακή δεκαετία της ΕΕ διαμορφώνεται γύρω από τέσσερα κομβικά σημεία:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Δεξιότητες

  Ειδικοί στις ΤΠΕ: 20 εκατομμύρια + σύγκλιση των φύλων

  Στοιχειώδεις ψηφιακές δεξιότητες για τουλάχιστον 80 % του πληθυσμού

 • Icon of the Euro symbol

  Ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές

  Συνδεσιμότητα: Gigabit για όλους, 5G παντού

  Ημιαγωγοί αιχμής: διπλασιασμός του μεριδίου της ΕΕ στην παγκόσμια παραγωγή

  Δεδομένα - Υπολογιστικό νέφος και παρυφές: 10 000 κλιματικά ουδέτεροι ακραίοι κόμβοι υψηλής ασφάλειας

  Υπολογιστική: πρώτος υπολογιστής με κβαντική επιτάχυνση

   

 

 • Icon of stylised people

  Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

  Υιοθέτηση τεχνολογιών: 75 % των εταιρειών της ΕΕ να χρησιμοποιούν υπολογιστικό νέφος/τεχνητή νοημοσύνη/μαζικά δεδομένα

  Φορείς καινοτομίας: να αυξηθούν οι επεκτεινόμενες επιχειρήσεις και η χρηματοδότηση με σκοπό τον διπλασιασμό των «μονόκερων» στην ΕΕ

  Χρήστες με καθυστέρηση: πάνω από 90 % των ΜΜΕ να επιτύχουν τουλάχιστον ένα στοιχειώδες επίπεδο ψηφιακής έντασης

   

 • Icon of a stylised globe

   

  Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών

  Κύριες δημόσιες υπηρεσίες: 100 % μέσω διαδικτύου

  Ηλεκτρονική υγεία 100 % των πολιτών που έχουν πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους

  Ψηφιακή ταυτότητα: 80 % πολίτες να χρησιμοποιούν ψηφιακή ταυτότητα

   

 

Η Επιτροπή θα επιδιώξει να μετατρέψει σε πράξη τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ για το 2030 με συγκεκριμένα μέτρα:

 • στόχοι και προβλεπόμενες πορείες
 • ένα ισχυρό κοινό πλαίσιο διακυβέρνησης για την παρακολούθηση της προόδου και την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών
 • χαράσσοντας πολυκρατικά έργα που συνδυάζουν επενδύσεις από την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα

Ψηφιακή ιθαγένεια: δικαιώματα και αρχές για τους Ευρωπαίους

Ένα πλαίσιο ψηφιακών αρχών θα συμβάλει στην προώθηση και την προάσπιση των αξιών της ΕΕ στον ψηφιακό χώρο. Το πλαίσιο αυτό θα προσδιοριστεί μέσα από εκτεταμένο κοινωνικό διάλογο και θα μπορούσε, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει:

Icon of a shield Ψηφιακά δικαιώματα

Icon of a hand and a shield Ψηφιακές αρχές

 • Ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ποικίλες, αξιόπιστες και διαφανείς πληροφορίες
 • Ελευθερία δημιουργίας και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής
 • Προστασία της πνευματικής δημιουργίας ατόμων στον επιγραμμικό χώρο

 

 • Ασφαλές και αξιόπιστο επιγραμμικό περιβάλλον
 • Καθολική ψηφιακή εκπαίδευση και δεξιότητες
 • Πρόσβαση σε ψηφιακά συστήματα και συσκευές που σέβονται το περιβάλλον
 • Προσβάσιμες και ανθρωποκεντρικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και διοίκηση
 • Δεοντολογικές αρχές για ανθρωποκεντρικούς αλγόριθμους
 • Προστασία και ενδυνάμωση των παιδιών στον επιγραμμικό χώρο
 • Πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες υγείας

 

Η Επιτροπή θα προτείνει να συμπεριληφθεί ένα τέτοιο σύνολο ψηφιακών αρχών και δικαιωμάτων σε επίσημη διοργανική δήλωση η οποία θα:

Picture of a man using a mobile phone
 • καθορίζει κοινό κριτήριο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες στον ψηφιακό χώρο
 • διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες επωφελούνται από την ψηφιοποίηση, είναι καταρτισμένοι για την ψηφιακή κοινωνία και ασκούν τα δικαιώματά τους τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου
 • καθοδηγεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό και την επιβολή συντονισμένων πολιτικών
 • συμβάλλει στην παρακολούθηση της αντίληψης που έχουν οι Ευρωπαίοι για τα οφέλη της ψηφιοποίησης βάσει ετήσιας έρευνας του Ευρωβαρομέτρου

Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία:

digital

Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία είναι η πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πλαισίου διακυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα επιτύχει τους στόχους του 2030 για την ψηφιακή δεκαετία. Αυτό το πλαίσιο διακυβέρνησης θα βασίζεται σε ετήσιο μηχανισμό συνεργασίας με τη συμμετοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών. Αρχικά, η Επιτροπή θα αναπτύξει προβλεπόμενες πορείες στην ΕΕ για κάθε στόχο, από κοινού με τα κράτη μέλη, τα οποία με τη σειρά τους θα προτείνουν εθνικούς στρατηγικούς χάρτες πορείας για την επίτευξή τους.

Ο μηχανισμός συνεργασίας θα αποτελείται από
• ένα δομημένο, διαφανές και κοινό σύστημα παρακολούθησης με βάση τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για τη μέτρηση της προόδου στην επίτευξη καθενός από τους στόχους για το 2030
• ετήσια έκθεση για την «Κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας», στην οποία η Επιτροπή θα αξιολογεί την πρόοδο και θα διατυπώνει συστάσεις για δράσεις
• πολυετείς στρατηγικούς χάρτες πορείας για την ψηφιακή δεκαετία ανά κράτος μέλος, στους οποίους τα κράτη μέλη θα περιγράφουν τις πολιτικές και τα μέτρα που έχουν θεσπίσει ή προγραμματίσει για τη στήριξη των στόχων του 2030
• δομημένο πλαίσιο συζήτησης και αντιμετώπισης τομέων, στους οποίους η πρόοδος δεν είναι ικανοποιητική, μέσα από κοινές δεσμεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών
• μηχανισμό για τη στήριξη της υλοποίησης πολυκρατικών έργων

Ψηφιακή Πυξίδα 2030: Η ψηφιακή σας δεκαετία

Πολυκρατικά έργα

Για την επίτευξη των ψηφιακών επιδιώξεων και στόχων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιταχύνει και θα διευκολύνει τη δρομολόγηση πολυκρατικών έργων μεγάλης κλίμακας τα οποία κανένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν θα μπορούσε να αναπτύξει από μόνο του.

Τα έργα αυτά θα

 • συνδυάζουν επενδύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα
 • καλύπτουν τα κενά που εντοπίζονται στις κρίσιμες ικανότητες της ΕΕ
 • στηρίζουν μια διασυνδεδεμένη, διαλειτουργική και ασφαλή ψηφιακή ενιαία αγορά

Η Επιτροπή έχει εντοπίσει έναν αρχικό κατάλογο πολυκρατικών έργων. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τομείς για επενδύσεις όπως υποδομές δεδομένων, επεξεργαστές χαμηλής ενέργειας, επικοινωνίες 5G , υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, κβαντική επικοινωνία με ασφάλεια, δημόσια διοίκηση, αλυσίδα συστοιχιών, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας και ψηφιακές δεξιότητες.

 • Icon of stylised money 20% Ποσοστό του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που κάθε χώρα της ΕΕ θα πρέπει να διαθέσει για την ψηφιακή μετάβαση

Διεθνείς εταιρικές σχέσεις για την ψηφιακή δεκαετία

Η ΕΕ θα προωθήσει στην παγκόσμια σκηνή το ανθρωποκεντρικό ψηφιακό θεματολόγιό της και θα προωθήσει την ευθυγράμμιση ή τη σύγκλιση με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ. Θα διασφαλίσει επίσης την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των ψηφιακών αλυσίδων εφοδιασμού της και θα προσφέρει παγκόσμιες λύσεις. Αυτά θα επιτευχθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

A picture of a handshake
 • δημιουργία εργαλειοθήκης που θα συνδυάζει κανονιστική συνεργασία, θα αντιμετωπίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, την επένδυση στη διεθνή συνεργασία και τις εταιρικές σχέσεις στον τομέα της έρευνας
 • σχεδιασμός συνόλων ψηφιακής οικονομίας που θα χρηματοδοτούνται μέσω πρωτοβουλιών που φέρνουν σε επαφή την ΕΕ, τα κράτη μέλη, ιδιωτικές εταιρείες, ομοϊδεάτες εταίρους και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • συνδυασμός των εσωτερικών επενδύσεων της ΕΕ και των μέσων εξωτερικής συνεργασίας
 • επένδυση στη βελτίωση της συνδεσιμότητας με τους εταίρους της ΕΕ, για παράδειγμα, μέσω ενός πιθανού ταμείου ψηφιακής συνδεσιμότητας

Πιθανοί τομείς σύμπραξης

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Quantum
 • Icon of a stylised leaf Αξιοποίηση της τεχνολογίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών προβλημάτων

 

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα συζητάει και θα συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους περιφερειακούς οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις σχετικά με συγκεκριμένα στοιχεία της ανακοίνωσης εντός του 2021.

Με βάση την προσπάθεια αυτή, η Επιτροπή θα επιδιώξει να σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση της διοργανικής δήλωσης για τις ψηφιακές αρχές έως το τέλος του 2021 και να αναπτύξει τις προβλεπόμενες πορείες για κάθε στόχο της πορείας προς την ψηφιακή δεκαετία από κοινού με τα κράτη μέλη. 

 

Έγγραφα