Στις 9 Μαρτίου 2021, η Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της και τις προοπτικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030. Αυτό το όραμα για την ψηφιακή δεκαετία της ΕΕ διαμορφώνεται γύρω από τέσσερα κομβικά σημεία:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Δεξιότητες

  Ειδικοί στις ΤΠΕ: 20 εκατομμύρια + σύγκλιση των φύλων

  Στοιχειώδεις ψηφιακές δεξιότητες για τουλάχιστον 80 % του πληθυσμού

 • Icon of the Euro symbol

  Ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές

  Συνδεσιμότητα: Gigabit για όλους, 5G παντού

  Ημιαγωγοί αιχμής: διπλασιασμός του μεριδίου της ΕΕ στην παγκόσμια παραγωγή

  Δεδομένα - Υπολογιστικό νέφος και παρυφές: 10 000 κλιματικά ουδέτεροι ακραίοι κόμβοι υψηλής ασφάλειας

  Υπολογιστική: πρώτος υπολογιστής με κβαντική επιτάχυνση

   

 

 • Icon of stylised people

  Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

  Υιοθέτηση τεχνολογιών: 75 % των εταιρειών της ΕΕ να χρησιμοποιούν υπολογιστικό νέφος/τεχνητή νοημοσύνη/μαζικά δεδομένα

  Φορείς καινοτομίας: να αυξηθούν οι επεκτεινόμενες επιχειρήσεις και η χρηματοδότηση με σκοπό τον διπλασιασμό των «μονόκερων» στην ΕΕ

  Χρήστες με καθυστέρηση: πάνω από 90 % των ΜΜΕ να επιτύχουν τουλάχιστον ένα στοιχειώδες επίπεδο ψηφιακής έντασης

   

 • Icon of a stylised globe

   

  Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών

  Κύριες δημόσιες υπηρεσίες: 100 % μέσω διαδικτύου

  Ηλεκτρονική υγεία 100 % διαθεσιμότητα ιατρικών φακέλων

  Ψηφιακή ταυτότητα: 80 % πολίτες να χρησιμοποιούν ψηφιακή ταυτότητα

   

 

Αυτοί οι τέσσερις τομείς αποτελούν μέρος της ψηφιακής πυξίδας της Ευρώπης, η οποία θα μετατρέψει σε πράξη τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ για το 2030

 • καθορίζοντας στόχους και κύρια ορόσημα
 • δημιουργώντας ισχυρή κοινή δομή διακυβέρνησης που περιλαμβάνει σύστημα παρακολούθησης τύπου «φωτεινού σηματοδότη» για τον εντοπισμό επιτυχιών και κενών
 • χαράσσοντας πολυκρατικά έργα που συνδυάζουν επενδύσεις από την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα

Ψηφιακή ιθαγένεια: δικαιώματα και αρχές για τους Ευρωπαίους

Ένα πλαίσιο ψηφιακών αρχών θα συμβάλει στην προώθηση και την προάσπιση των αξιών της ΕΕ στον ψηφιακό χώρο. Το πλαίσιο αυτό θα προσδιοριστεί μέσα από εκτεταμένο κοινωνικό διάλογο και θα μπορούσε, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει:

Icon of a shield Ψηφιακά δικαιώματα

Icon of a hand and a shield Ψηφιακές αρχές

 • Ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ποικίλες, αξιόπιστες και διαφανείς πληροφορίες
 • Ελευθερία δημιουργίας και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής
 • Προστασία της πνευματικής δημιουργίας ατόμων στον επιγραμμικό χώρο

 

 • Ασφαλές και αξιόπιστο επιγραμμικό περιβάλλον
 • Καθολική ψηφιακή εκπαίδευση και δεξιότητες
 • Πρόσβαση σε ψηφιακά συστήματα και συσκευές που σέβονται το περιβάλλον
 • Προσβάσιμες και ανθρωποκεντρικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και διοίκηση
 • Δεοντολογικές αρχές για ανθρωποκεντρικούς αλγόριθμους
 • Προστασία και ενδυνάμωση των παιδιών στον επιγραμμικό χώρο
 • Πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες υγείας

 

Η Επιτροπή θα προτείνει να συμπεριληφθεί ένα τέτοιο σύνολο ψηφιακών αρχών και δικαιωμάτων σε επίσημη διοργανική δήλωση η οποία θα:

Picture of a man using a mobile phone
 • καθορίζει κοινό κριτήριο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες στον ψηφιακό χώρο
 • διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες επωφελούνται από την ψηφιοποίηση, είναι καταρτισμένοι για την ψηφιακή κοινωνία και ασκούν τα δικαιώματά τους τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου
 • καθοδηγεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό και την επιβολή συντονισμένων πολιτικών
 • συμβάλλει στην παρακολούθηση της αντίληψης που έχουν οι Ευρωπαίοι για τα οφέλη της ψηφιοποίησης βάσει ετήσιας έρευνας του Ευρωβαρομέτρου

Πολυκρατικά έργα

Για την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής πυξίδας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιταχύνει και θα διευκολύνει τη δρομολόγηση πολυκρατικών έργων, αξιοποιώντας τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα ταμεία συνοχής και άλλες χρηματοδοτήσεις της ΕΕ.

Τα έργα αυτά θα

 • συνδυάζουν επενδύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα
 • καλύπτουν τα κενά που εντοπίζονται στις κρίσιμες ικανότητες της ΕΕ
 • στηρίζουν μια διασυνδεδεμένη, διαλειτουργική και ασφαλή ψηφιακή ενιαία αγορά
 • Icon of stylised money 20% Ποσοστό του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που κάθε χώρα της ΕΕ θα πρέπει να διαθέσει για την ψηφιακή μετάβαση

Διεθνείς εταιρικές σχέσεις για την ψηφιακή δεκαετία

Η ΕΕ θα προωθήσει στην παγκόσμια σκηνή το ανθρωποκεντρικό ψηφιακό θεματολόγιό της και θα προωθήσει την ευθυγράμμιση ή τη σύγκλιση με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ. Θα διασφαλίσει επίσης την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των ψηφιακών αλυσίδων εφοδιασμού της και θα προσφέρει παγκόσμιες λύσεις. Αυτά θα επιτευχθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

A picture of a handshake
 • δημιουργία εργαλειοθήκης που θα συνδυάζει κανονιστική συνεργασία, θα αντιμετωπίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, την επένδυση στη διεθνή συνεργασία και τις εταιρικές σχέσεις στον τομέα της έρευνας
 • σχεδιασμός συνόλων ψηφιακής οικονομίας που θα χρηματοδοτούνται μέσω πρωτοβουλιών που φέρνουν σε επαφή την ΕΕ, τα κράτη μέλη, ιδιωτικές εταιρείες, ομοϊδεάτες εταίρους και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • συνδυασμός των εσωτερικών επενδύσεων της ΕΕ και των μέσων εξωτερικής συνεργασίας
 • επένδυση στη βελτίωση της συνδεσιμότητας με τους εταίρους της ΕΕ, για παράδειγμα, μέσω ενός πιθανού ταμείου ψηφιακής συνδεσιμότητας

Πιθανοί τομείς σύμπραξης

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Quantum
 • Icon of a stylised leaf Αξιοποίηση της τεχνολογίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών προβλημάτων

 

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα δρομολογήσει σύντομα ευρεία συζήτηση και διαβούλευση, μεταξύ άλλων με τους πολίτες, για το όραμα της ΕΕ και τις ψηφιακές αρχές, μέσω των εξής:

 • διενέργεια διαβούλευσης σχετικά με τις ψηφιακές αρχές, χωρίς καθυστέρηση
 • καθιέρωση διαλόγου και συνεργασίας με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους περιφερειακούς και οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις σχετικά με συγκεκριμένα στοιχεία της ανακοίνωσης, εντός του 2021
 • δρομολόγηση ενός πολυμερούς φόρουμ για την ψηφιακή πυξίδα

Βασιζόμενη σε αυτά, η Επιτροπή θα επιδιώξει:

 • να προτείνει ένα πρόγραμμα ψηφιακής πολιτικής που θα θέτει σε λειτουργία την ψηφιακή πυξίδα έως το τέλος του καλοκαιριού
 • να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη διοργανική δήλωση σχετικά με τις ψηφιακές αρχές έως το τέλος του 2021

 

Έγγραφα