Den 9. marts 2021 fremlagde Kommissionen sin vision for EU's digitale omstilling frem mod 2030 og de forskellige måder, den kan virkeliggøres på. Visionen indeholder fire hovedpunkter:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Kompetencer

  IKT-specialister: 20 millioner + Udligning af kønsbaserede forskelle

  Grundlæggende digitale kompetencer: mindst 80 % af befolkningen

 • Icon of the Euro symbol

  Sikre og bæredygtige digitale infrastrukturer

  Internetforbindelse: Gigabit for alle, 5G overalt

  Avancerede halvledere: fordobling af EU's andel af den globale produktion

  Data og cloudcomputing: 10.000 klimaneutrale edge nodes

  Avancerede computere: den første computer med kvanteacceleration

   

 

 • Icon of stylised people

  Digital omstilling af virksomheder

  Udbredelse af digital teknologi: 75 % af alle EU's virksomheder skal bruge cloud/KI/big data

  Innovatorer: øget opskalering og finansiering skal fordoble antallet af enhjørninger i EU

  Digitalisering af virksomhederne: over 90 % af alle SMV'er skal nå op på mindst et grundlæggende IT-niveau

   

 • Icon of a stylised globe

   

  Digitalisering af offentlige tjenester

  De vigtigste offentlige tjenester: 100 % online

  E-sundhed: 100 % af borgerne har adgang til patientjournaler

  Digital identitet: 80 % af borgerne skal bruge digitalt ID

   

 

Disse fire områder er en del af EU's digitale kompas, som skal omsætte EU's digitale ambitioner for perioden frem til 2030 konkret handling ved hjælp af

 • endemål og vigtige delmål
 • en stærk fælles forvaltningsstruktur, som via trafiklysindikatorer gør det lettere at registrere vellykkede tiltag og opdage mangler
 • projekter med deltagelse af flere lande, som kombinerer investeringer via EU's budget med investeringer fra EU-landene og den private sektor

Digitalt medborgerskab: europæernes rettigheder og principper for onlineadfærd

En række nye digitale principper skal fremme overholdelsen af EU's værdier i det digitale rum. Principperne vil blive fastlagt gennem en bred samfundsdebat og kunne f.eks. omfatte:

Icon of a shield Digital rights

Icon of a hand and a shield Digital principles

 • Ytringsfrihed, bl.a. via adgang til mange forskellige troværdige og gennemsigtige informationer
 • Frihed til at oprette og drive en onlinevirksomhed
 • Beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred
 • Beskyttelse af fysiske personers intellektuelle ejendom på nettet

 

 • Et sikkert og pålideligt onlinemiljø
 • Digital uddannelse og IT-kompetencer for alle
 • Adgang til miljøvenlige digitale systemer og enheder
 • Lettilgængelige og menneskeorienterede digitale offentlige tjenester og myndigheder
 • Etiske principper for menneskecentrerede algoritmer
 • Beskyttelse af børn på nettet og opkvalificering af dem i onlineadfærd
 • Adgang til digitale sundhedstjenester

 

Kommissionen vil foreslå, at lade sådanne principper og rettigheder på det digitale område indgå i en interinstitutionel højtidelig erklæring, der skal:

Picture of a man using a mobile phone
 • fastlægge en fælles europæisk standard for grundlæggende rettigheder og værdier i det digitale rum
 • sikre, at alle borgere får gavn af digitaliseringen, har tilstrækkelige IT-kompetencer og kan gøre brug af deres rettigheder online såvel som offline
 • være en rettesnor for EU og medlemslandene, når de udarbejder og håndhæver koordinerede politikker
 • gøre det lettere at følge med i europæernes syn på fordelene ved digitaliseringen ved hjælp af en årlig Eurobarometer-undersøgelse

Projekter med deltagelse af flere lande

For at nå de mål, der er fastlagt med det digitale kompas, vil Kommissionen fremskynde og lette iværksættelsen af projekter med deltagelse af flere lande ved hjælp af genopretnings- og resiliensfaciliteten, samhørighedsfonden og anden EU-finansiering.

Disse projekter kan

 • kombinere investeringer via EU's budget med investeringer fra EU-landene og den private sektor
 • kan udbedre alvorlige mangler på det digitale område i hele EU
 • understøtte et internetforbundet og sikkert digitalt indre marked, hvor parterne har gavn af indbyrdes kompatible systemer
 • Icon of stylised money 20% Percentage of the Recovery and Resilience Facility each EU country should dedicate to the digital transition

Internationale partnerskaber for det digitale årti

EU ønsker at slå til lyd for sin menneskeorienterede digitale dagsorden i resten af verden og arbejde for, at andre lande bruger eller lægger sig op ad EU standarder. Derudover vil EU sørge for, at Europas digitale forsyningskæder er sikre og modstandsdygtige, for at levere globale løsninger. Det opnår vi ved

A picture of a handshake
 • at udvikle værktøjer, der gør det muligt både at samarbejde om regulering, opbygge digital kapacitet og digitale kompetencer og investere i internationalt samarbejde og forskningspartnerskaber
 • at udarbejde pakker for den digitale økonomi, som finansieres gennem initiativer med deltagelse af både EU, medlemslandene, private virksomheder, ligesindede partnere og internationale finansielle institutioner
 • at kombinere EU-interne investeringer og eksterne samarbejdsinstrumenter
 • at investere i bedre digitale forbindelser med EU's partnere, f.eks. gennem en fond for digital konnektivitet

Mulige samarbejdsområder

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Kvanteteknologi
 • Icon of a stylised leaf Brug af teknologi til at bekæmpe klimaforandringer og miljøproblemer

 

De næste skridt

Kommissionen vil snart indlede en omfattende debat og høringsrunde, bl.a. med borgerne, om EU's vision og principperne for digital adfærd ved

 • at spørge folk om principperne for digital adfærd så hurtigt som muligt
 • at tale og samarbejde med EU-landene, Europa-Parlamentet, regionale og økonomiske partnere, arbejdsmarkedets parter og virksomheder om specifikke elementer i meddelelsen i løbet af 2021
 • at oprette et forum om det digitale kompas for mange interessenter

Med udgangspunkt i disse debatter og meningstilkendegivelser vil Kommissionen arbejde på

 • at foreslå et program for digital politik, der omsætter det digitale kompas til konkret handling, inden udgangen af sommeren
 • at komme i mål med den interinstitutionelle erklæring om digitale principper inden udgangen af 2021

 

Dokumenter