Den 9. marts 2021 fremlagde Kommissionen sin vision for EU's digitale omstilling frem mod 2030 og de forskellige måder, den kan virkeliggøres på. Kommissionen foreslår et digitalt kompas for EU's digitale årti, som er baseret på fire hovedpunkter:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Færdigheder

  IKT-specialister: 20 millioner + udligning af kønsbaserede forskelle

  Grundlæggende digitale kompetencer: mindst 80 % af befolkningen

 • Icon of the Euro symbol

  Sikre og bæredygtige digitale infrastrukturer

  Konnektivitet: Gigabit for alle, 5G overalt

  Avancerede halvledere: fordobling af EU's andel af den globale produktion

  Data og cloudcomputing: 10 000 klimaneutrale, særdeles sikre edge nodes

  Brug af computere: den første computer med kvanteacceleration

   

 

 • Icon of stylised people

  Digital omstilling af erhvervslivet

  Udbredelse af digital teknologi: 75 % af alle EU's virksomheder skal bruge cloud/KI/big data

  Innovatorer: øget opskalering og finansiering skal fordoble antallet af enhjørninger i EU

  Digitalisering af virksomhederne: over 90 % af alle SMV'er skal nå op på mindst et grundlæggende IT-niveau

   

 • Icon of stylised people

   

  Digitalisering af offentlige tjenester

  De vigtigste offentlige tjenester: 100 % online

  E-sundhed: 100 % af borgerne har adgang til patientjournaler

  Digital identitet: 80 % af borgerne skal bruge digitalt ID

   

 

Kommissionen vil omsætte EU's digitale ambitioner for 2030 til virkelighed gennem konkret handling:

 • mål på EU-plan og forventede forløb på EU-plan og nationalt plan
 • fastsættelse af en solid fælles forvatningsramme til overvågning af fremskridt og afhjælpning af mangler
 • projekter med deltagelse af flere lande, som kombinerer investeringer via EU's budget med investeringer fra EU-landene og den private sektor

Digitalt medborgerskab: europæernes rettigheder og principper

Den 26. januar 2022 foreslog Kommissionen en interinstitutionel højtidelig erklæring om digitale rettigheder og principper for det digitale årti.

 • person graphic icon

  Mennesket i centrum

  Digitale teknologier skal beskytte borgernes rettigheder, støtte demokratiet og sikre, at alle digitale aktører handler ansvarligt og sikkert. EU fremmer disse værdier i hele verden.

 • speech bubble participation graphic

  Solidaritet og inklusion

  Teknologien skal forene og ikke splitte mennesker. Alle skal have adgang til internettet og til digitale færdigheder, digitale offentlige tjenester og rimelige arbejdsvilkår.

 • puzzle graphic

  Valgfrihed

  Mennesker skal kunne drage fordel af et retfærdigt onlinemiljø, være beskyttede mod ulovligt og skadeligt indhold og stå stærkt, når de interagerer med nye og fremspirende teknologier såsom kunstig intelligens.

 • padlock graphic

  Deltagelse

  Borgerne skal kunne deltage i den demokratiske proces på alle niveauer og have kontrol over deres egne data.

 • cog graphic

  Sikkerhed

  Det digitale miljø skal være sikkert og trygt. Alle brugere, fra børn til ældre, skal styrkes og beskyttes.

 • sustainability graphic

  Bæredygtighed

  Digitalt udstyr skal fremme bæredygtighed og den grønne omstilling. Folk har brug for at kende deres enheders miljøpåvirkning og energiforbrug.

 

De digitale rettigheder og principper, der er skitseret i erklæringen, skal supplere eksisterende rettigheder såsom dem, der er forankret i EU's charter om grundlæggende rettigheder, og i EU-lovgivningen om databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred. De skal udgøre en referenceramme for borgerne om deres digitale rettigheder samt vejledning til EU's medlemslande og virksomheder, når de beskæftiger sig med nye teknologier. De har til formål at hjælpe alle i EU med at få mest muligt ud af den digitale omstilling.

De foreslåede rettigheder og principper er: 

 1. mennesker og deres rettigheder skal være i centrum for den digitale omstilling
 2. solidaritet og inklusion skal fremmes
 3. valgfrihed online skal sikres
 4. deltagelse i det digitale offentlige rum skal fremmes
 5. den enkeltes sikkerhed og individets stilling skal styrkes
 6. den digitale fremtids bæredygtighed skal fremmes

Kommissionen vil fremlægge en vurdering af gennemførelsen af de digitale principper i den årlige statusrapport om det digitale årti. Kommissionen vil også gennemføre en årlig Eurobarometer-undersøgelse for at overvåge medlemslandenes opfølgningsforanstaltninger. Eurobarometerundersøgelsen vil indsamle kvalitative data baseret på borgernes opfattelse af, hvordan de digitale principper omsættes i praksis i forskellige medlemslande. Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union vil drøfte forslaget inden vedtagelsen.

En vej mod det digitale årti

digital

Det politiske program Vejen mod det det digitale årti etablerer en overvågnings- og samarbejdsmekanisme med henblik på at nå de fælles mål for Europas digitale omstilling. Denne ramme er baseret på en årlig mekanisme for samarbejde mellem Kommissionen og medlemslandene. Kommissionen vil i første omgang udvikle EU-forløb for hvert mål sammen med medlemslandene, som så vil fremlægge nationale strategiske køreplaner for opnåelse af målene.

Samarbejdsmekanismen vil bestå af:
• et struktureret, gennemsigtigt system med delt overvågning baseret på indekset for digitalisering af økonomi og samfund (DESI), som gør det muligt at måle fremskridtene hen mod de enkelte 2030-mål
• en årlig rapport om "Status over det digitale årti", hvor Kommissionen evaluerer fremskridtene og kommer med anbefalinger til tiltag
• flerårige strategiske køreplaner for det digitale årti, hvor medlemslandene skitserer vedtagne eller planlagte politikker og foranstaltninger til støtte for 2030-målene
• en struktureret ramme, hvor Kommissionen og medlemslandene kan drøfte og håndtere områder med utilstrækkelige fremskridt
• en mekanisme, der skal støtte gennemførelsen af projekter med deltagelse af flere lande.

Det digitale kompas 2030: dit digitiale årti

Projekter med deltagelse af flere lande

For at nå de digitale mål vil Kommissionen fremskynde og lette iværksættelsen af projekter med deltagelse af flere lande, der er storstilede projekter, som ingen medlemsstat vil kunne føre ud i livet på egen hånd.

Disse projekter kan

 • kombinere investeringer via EU's budget, herunder fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, med investeringer fra medlemsstaterne og den private sektor
 • udbedre alvorlige mangler på det digitale område i hele EU
 • understøtte et internetforbundet og sikkert digitalt indre marked, hvor parterne har gavn af indbyrdes kompatible systemer

Kommissionen har udarbejdet en foreløbig liste over projekter med deltagelse af flere lande. Listen omfatter investeringsområder såsom datainfrastruktur, laveffektprocessorer, 5G-kommunikation, højtydende databehandling, sikker kvantekommunikationsinfrastruktur, offentlig administration, blockchain, digitale innovationsknudepunkter og digitale færdigheder.

 • Icon of stylised money 20 % Procentdel af genopretnings- og resiliensfaciliteten, som hvert EU-land bør afsætte til den digitale omstilling

Internationale partnerskaber for det digitale årti

EU ønsker at slå til lyd for sin menneskeorienterede digitale dagsorden i resten af verden og arbejde for, at andre lande bruger eller lægger sig op ad EU standarder. Derudover vil EU sørge for, at Europas digitale forsyningskæder er sikre og modstandsdygtige, for at levere globale løsninger. Det opnår vi ved

A picture of a handshake
 • at udvikle værktøjer, der gør det muligt både at samarbejde om regulering, opbygge digital kapacitet og digitale kompetencer og investere i internationalt samarbejde og forskningspartnerskaber
 • at udarbejde pakker for den digitale økonomi, som finansieres gennem initiativer med deltagelse af både EU, medlemslandene, private virksomheder, ligesindede partnere og internationale finansielle institutioner
 • at kombinere EU-interne investeringer og eksterne samarbejdsinstrumenter
 • at investere i bedre digitale forbindelser med EU's partnere, f.eks. gennem en fond for digital konnektivitet

Mulige samarbejdsområder

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Quantum
 • Icon of a stylised leaf Use of technology to fight climate change and environmental challenges

 

Næste skridt

Den politiske aftale, der er indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet, skal nu formelt godkendes af de to medlovgivere. Når det politiske program for det digitale årti er godkendt, træder det i kraft.

Som et første skridt efter det politiske programs ikrafttræden vil Kommissionen sammen med medlemslandene udvikle centrale resultatindikatorer til måling af fremskridtene hen imod de digitale mål for 2030 som led i udarbejdelsen af den første årlige rapport om "Status over det digitale årti", som eventuelt skal vedtages allerede i juni 2023. Indikatorerne vil blive nedfældet i en gennemførelsesretsakt. Inden for ni måneder forelægger medlemslandene deres første nationale strategiske køreplaner, som indleder samarbejdscyklussen. 

Dokumenter