En omvandling av vår industri

Tre drivkrafter ska omvandla vår industri, stödja de små och medelstora företagen och se till att EU förblir hållbart och konkurrenskraftigt:

 • Den gröna omställningen, där den gröna given är EU:s nya tillväxtstrategi.
 • Digitaliseringen, som ska göra industrin och företagen mer proaktiva, ge arbetstagarna nya färdigheter och stödja utfasningen av fossila bränslen i ekonomin.
 • Konkurrenskraften på världsmarknaden, där EU måste utnyttja den inre marknadens effekter för att fastställa globala standarder.

Den inre marknaden

Den inre marknaden ger företagen i EU en stor inhemsk marknad som stimulerar handeln och konkurrensen och ökar effektiviteten. Om den var bättre integrerad och fungerade smidigare skulle det kunna leda till ytterligare tillväxt på många områden:

 • För färdiga varor: ytterligare 183–269 miljarder euro per år.
 • För tjänster: ytterligare 338 miljarder euro per år.

Det motsvarar en ökning av BNP i EU med cirka 12 %.

Konkurrenspolitiken är en av den inre marknadens hörnstenar. Den gör företagen mer konkurrenskraftiga, bidrar till lika villkor, driver på innovationerna och ger konsumenterna ett större utbud. Det är därför mycket viktigt att EU:s konkurrensregler anpassas till en värld i förändring.


 • 56 miljoner nya jobb i EU

 • 8–9 % i extra BNP-tillväxt i EU

 • > 80 % av alla mindre exportföretag säljer till andra EU-länder

Frigörande av småföretagens potential

De små och medelstora företagen (SMF) är avgörande för EU:s konkurrenskraft och välstånd. Med utgångspunkt i sin nya SMF-strategi kommer EU att stödja den här gruppen företag genom att

 • stimulera innovation genom ny finansiering och digitala innovationsknutpunkter som en del av den hållbara och digitala omställningen
 • skära i byråkratin genom att minska hindren på den inre marknaden och underlätta tillgången till finansiering
 • ge bättre tillgång till finansiering genom att inrätta en fond för börsintroduktion av små och medelstora företag (där investeringar kanaliseras genom en ny offentlig-privat fond) och Escalar (en mekanism för att göra riskkapitalfonder större och attrahera mer privata investeringar).

Dokument

Ladda nerPDF - 499.5 KB
Ladda nerPDF - 3.2 MB