Den 10 mars 2020 lade kommissionen grunden till en industripolitik som ska bidra till den dubbla omställningen till en grön och digital ekonomi, göra industrin i EU mer konkurrenskraftig på världsmarknaden och öka EU:s öppna strategiska oberoende. Dagen efter att den nya industristrategin presenterades meddelade Världshälsoorganisationen att covid-19 var en pandemi.

Den här uppdateringen varken ersätter industristrategin från 2020 eller fullbordar de processer som har inletts med stöd i strategin – mycket av det arbetet pågår och kräver specifika insatser. Det här är en riktad uppdatering som fokuserar på vad mer som behöver göras och vilka lärdomar som kan dras av coronakrisen.

De små och medelstora företagen är den främsta drivkraften för innovation i de olika ekosystemen och därför måste de beaktas i strategins alla åtgärder. Deras regelbörda uppmärksammas därför också i högre grad. Nya åtgärder kommer att gynna de små och medelstora företagen och startupföretag genom att den inre marknaden stärks, beroendet av vissa utländska leverantörer minskar och den gröna och digitala omställningen snabbas på. Strategin omfattar också några åtgärder som är inriktade på små och medelstora företag, t.ex. ökad motståndskraft, insatser mot sena betalningar och solvensstöd.

Lärdomar av coronakrisen

Coronakrisen har starkt påverkat ekonomin i EU. Effekterna varierar mellan olika ekosystem och storleken på företagen. Krisen har visat hur stort det ömsesidiga beroendet är i de globala värdekedjorna och vilken viktig roll en helt integrerad och välfungerande inre marknad har.

 • 6,3 % nedgång i ekonomin i EU
 • 60 % av de små och medelstora företagen har redovisat minskad omsättning 2020
 • 24 % fall i den EU-interna handeln under 2:a och 3:e kvartalet 2020
 • 1,7 % tapp i sysselsättningen i småföretagen 2020, dvs. 1,4 miljoner jobb
 • 45 % av företagen tänker investera mindre under 2021

Krisens effekter skiljer sig visserligen åt mellan olika ekosystem och företag, men följande viktiga problem har blivit tydliga under krisen: 

 • Gränsrestriktioner som begränsat den fria rörligheten för människor, varor och tjänster
 • Störningar i de globala värdekedjorna som påverkat tillgången på viktiga varor 
 • Efterfrågestörningar

För att lösa de här problemen innehåller den uppdaterade industristrategin nya åtgärder som beaktar de lärdomar man dragit av krisen och som ska upprätthålla investeringarna. Strategin fokuserar särskilt på följande:

 

Den inre marknadens motståndskraft

Den inre marknaden är EU:s största tillgång och erbjuder säkerhet, skalfördelar och en språngbräda till omvärlden för företag i EU. Coronakrisen har dock påverkat de möjligheter som den inre marknaden erbjuder. Företag och allmänhet har drabbats av gränsrestriktioner och avbrutna leveranser. Dessutom har den allmänna osäkerheten ökat.     

För att lösa de här problemen föreslår kommissionen följande: 

Single market emergency instrument Krisinstrument för den inre marknaden: ska ge en strukturerad lösning och säkerställa tillgången på och fri rörlighet för arbetstagare, varor och tjänster vid eventuella framtida kriser.
Deepening the single market En fördjupning av den inre marknaden: utforska harmonisering av standarder för viktiga företagstjänster, snabbare digitalisering av marknadskontrollen och andra riktade åtgärder för små och medelstora företag.
Monitoring the single market Övervakning av den inre marknaden: en årlig analys av tillståndet på den inre marknaden, bland annat i 14 industriella ekosystem.

 

Industrial ecosystems

Det finns 14 industriella ekosystem: rymd- och försvarsindustrin, livsmedel, bygg och anläggning, kulturella och kreativa näringar, digital teknik, elektronik, energiintensiva industrier, förnybar energi, hälsa, mobilitet – transport – fordon, närhetsekonomi, social ekonomi och civilskydd, detaljhandeln, textilier och turism.

Stärka EU:s öppna strategiska oberoende

A factory employee transporting boxes

För EU, som är en stor importör och exportör, är öppenhet för handel och investeringar en styrka och källa till tillväxt och resiliens. Men covid-19 har lett till störningar i den globala leveranskedjan och brist på vissa viktiga produkter i EU. Därför måste vi stärka vårt öppna strategiska oberoende ytterligare på viktiga områden, vilket beskrevs redan i EU:s industristrategi från 2020.

Kommissionen föreslår följande:

Diversified international partnerships Diversifierade internationella partnerskap: för att se till att handel och investeringar fortsätter att spela en avgörande roll i uppbyggnaden av vår ekonomiska resiliens.
Four new industrial alliances Industriallianser kan också vara ett lämpligt verktyg, om de snabbar på verksamhet som annars inte skulle utvecklas, och där de hjälper till att locka privata investerare för att diskutera nya företagspartnerskap och affärsmodeller på ett öppet och transparent sätt som är helt förenligt med konkurrensreglerna, och där de har en stor potential att skapa jobb av hög kvalitet. Allianser erbjuder en bred och öppen plattform och man ska särskilt lägga sig vinn om att inkludera startupföretag och små och medelstora företag. Kommissionen håller på att förbereda lanseringen av alliansen för processorer och halvledarteknik och alliansen för industridata, edgeteknik och molnteknik och undersöker hur alliansen för bärraketer och alliansen för nollutsläppsflygplan kan utformas.
Monitoring of strategic dependencies Övervakning av strategiska beroenden: publicering av en första rapport med en analys av EU:s strategiska beroenden. I rapporten kartläggs 137 produkter i känsliga ekosystem där EU är mycket beroende av utländska källor.

 

Analys av strategiska beroenden

 • 137 produkter i känsliga ekosystem där EU är mycket beroende av utomeuropeiska leverantörer, utav totalt 5 200 analyserade produkter.
 • De här produkterna utgör 6 % av värdet av alla produkter som importeras till EU.
 • Över hälften av produkterna med stor utländskt beroende kommer från Kina, följt av Vietnam och Brasilien.
 • 34 produkter är mer sårbara, med liten potential för att kunna diversifieras och ersättas med EU-produktion. Det gäller olika råvaror och kemikalier som används i energiintensiva industrier och hälsoindustrin.
 • De här produkterna utgör 0,6 % av värdet av alla produkter som importeras till EU.

Rapporten innehåller också en djupanalys av sex strategiska områden där EU är beroende av omvärlden:

 • Råvaror
 • Batterier
 • Aktiva substanser för läkemedel
 • Vätgas
 • Halvledare
 • Moln- och edgeteknik.

Skynda på den dubbla omställningen

Industristrategin från 2020 innehöll ett åtgärdspaket för att stödja den gröna och digitala omställningen av industrin i EU. Flera av åtgärderna har redan antagits och börjat genomföras. Pandemin har dock drastiskt påverkat omställningens hastighet och omfattning. Företag som håller på att digitalisera sin verksamhet och jobbar med hållbarhet har större chans att finnas bland morgondagens ledande företag. 

För att skynda på den dubbla omställningen föreslår kommissionen följande:

 • Transition pathways
  Omställningsvägar Omställningsvägar ska tas fram tillsammans med industrin och intressenterna och identifiera vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma en dubbel omställning. Det arbetet ska öka förståelsen för omställningens omfattning, fördelar och villkor.
 • Multi-country projects
  Multinationella projekt För att stödja insatserna för återhämtning och utveckla digital och grön kapacitet, ska kommissionen bistå EU-länderna inom gemensamma projekt för att maximera investeringarna från faciliteten för återhämtning och resiliens.
 • Analysis of the steel sector
  Analys av stålindustrin För att säkerställa en ren och konkurrenskraftig stålindustri analyserar kommissionen denna industri och tar itu med de utmaningar den står inför.
 • Horizon Europe partnerships
  Partnerskap inom Horisont Europa Partnerskapen ska föra samman privata och offentliga medel för att finansiera forskning och innovation om teknik och processer som är koldioxidsnåla. 
 • Decarbonised energy
  Riklig, billig och fossilfri energi Kommissionen ska tillsammans med EU-länderna arbeta för att snabba på investeringarna i förnybar energi och nät och ta bort hinder.

Dokument

Ladda nerPDF - 1.2 MB
Ladda nerPDF - 6.4 MB
Ladda nerPDF - 4 MB
Ladda nerPDF - 1.4 MB
Ladda nerPDF - 499.5 KB
Ladda nerPDF - 3.2 MB