Transformácia nášho priemyslu

Transformáciu nášho priemyslu podnietia tri impulzy, ktoré zároveň podporia malé a stredné podniky (MSP) a prispejú k udržateľnosti a konkurencieschopnosti Európy. Sú to:

 • ekologická transformácia, v rámci ktorej predstavuje európska zelená dohoda novú stratégiu rastu pre Európu
 • digitálna transformácia, ktorá umožní priemyslu a MSP byť proaktívnejšími, umožní pracovníkom získať nové zručnosti a podporí elimináciu emisií uhlíka v našom hospodárstve
 • konkurencieschopnosť na celosvetovej scéne, v súvislosti s ktorou Európa musí využiť vplyv svojho jednotného trhu, aby určovala globálne štandardy

Jednotný trh

Vďaka jednotnému trhu majú podniky z EÚ k dispozícii veľký domáci trh, ktorý stimuluje obchod a hospodársku súťaž a zlepšuje efektívnosť. Lepšia integrácia a fungovanie tohto trhu by mohli viesť k ďalšiemu rastu v mnohých oblastiach, akými sú

 • výrobky: ďalší rast o 183 až 269 miliárd eur ročne
 • služby: ďalších 338 miliárd eur ročne

Predstavuje to nárast HDP EÚ o približne 12 %.

Základným kameňom jednotného trhu je politika hospodárskej súťaže. Zvyšuje konkurencieschopnosť spoločností, prispieva k vytváraniu rovnakých podmienok pre všetkých, podnecuje inovácie a poskytuje spotrebiteľom väčší výber. Je mimoriadne dôležité, aby pravidlá hospodárskej súťaže EÚ zodpovedali zmenám situácie vo svete.

 • people icon
  56 miliónov pracovných miest vytvorených v Európe
 • coin icon
  8 % – 9 %zvýšenie HDP EÚ
 • eu flag
  > 80 % všetkých vyvážajúcich MSP predáva do iných členských štátov

Rozvoj potenciálu malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky sú kľúčové pre konkurencieschopnosť a prosperitu Európy. Na základe novej stratégie pre MSP bude EÚ tieto podniky podporovať

 • podnecovaním inovácie prostredníctvom novej vlny financovania a centier digitálnych inovácií v rámci udržateľnej a digitálnej transformácie
 • obmedzením byrokratickej záťaže, a to odstraňovaním prekážok na jednotnom trhu a otvorením prístupu k financovaniu
 • zlepšením prístupu k financovaniu, a to vytvorením fondu na investovanie do prvotných verejných ponúk akcií malých a stredných podnikov (s investíciami uskutočňovanými prostredníctvom nového súkromno-verejného fondu) a založením iniciatívy ESCALAR (mechanizmu na zvýšenie objemu fondov rizikového kapitálu a pritiahnutie väčšieho objemu súkromných investícií)

Dokumenty

StiahnuťPDF - 499.5 KB
StiahnuťPDF - 3.2 MB