Mūsu rūpniecības pārstrukturēšana

Trīs virzītājspēki pārveidos mūsu rūpniecību, atbalstīs mūsu MVU un saglabās Eiropas ilgtspēju un konkurētspēju. Tie ir:

 • ekoloģiskā pāreja, Eiropas zaļais kurss, kas ir jaunā Eiropas izaugsmes stratēģija;
 • digitālā pāreja, kas ļauj rūpniecībai un MVU būt aktīvākiem, nodrošina darba ņēmējiem jaunas prasmes un atbalsta mūsu ekonomikas dekarbonizāciju;
 • globāla konkurētspēja, kuras ietvaros Eiropai ir jāizmanto sava vienotā tirgus priekšrocības, lai noteiktu globālus standartus.

Vienotais tirgus

Pateicoties vienotajam tirgum, ES uzņēmumiem ir liels iekšējais tirgus, kas stimulē tirdzniecību un konkurenci un uzlabo efektivitāti. Stiprinot tā integrāciju un tā darbību, varētu nostiprināt izaugsmi daudzās jomās, tādās kā:

 • rūpniecības preces: papildu 183 līdz 269 miljardi eiro gadā;
 • pakalpojumi: papildu 338 miljardi eiro gadā.

Tas nozīmē ES IKP pieaugumu par aptuveni 12 %.

Politika konkurences jomā ir vienotā tirgus pamatelements. Tā padara uzņēmumus konkurētspējīgākus, veicina vienlīdzīgus konkurences apstākļus, veicina inovāciju un sniedz patērētājiem lielāku izvēli. Ir izšķirīgi svarīgi, lai ES noteikumi konkurences jomā atbilstu vajadzībām, ko izvirza mainīgā pasaule.

 • people icon
  56 miljoni jaunu darbvietu Eiropā
 • coin icon
  8% - 9%ES IKP pieaugums
 • eu flag
  vairāk par 80 % no visiem eksportējošiem MVU savus ražojumus pārdod uz citās dalībvalstīs

MVU potenciālu atraisīšana

Mazie un vidējie uzņēmumi ir izšķirīgi Eiropas konkurētspējai un labklājībai. Pamatojoties uz jauno MVU stratēģiju, šie mazie un vidējie uzņēmumi attiecīgi tiks atbalstīti:

 • pateicoties jauniem finansēšu līdzekļiem un digitālās inovācijas centriem ilgtspējīgas un digitālas pārejas ietvaros, tiks atbalstīta inovācija;
 • novēršot šķēršļus vienotajā tirgū, kā arī nodrošinot piekļuvi finansējumam, tiks likvidēta pārlieku liela birokrātija;
 • izveidojot fondus MVU pirmajam akciju piedāvājumam, kuros tiks izvērstas investīcijas jaunā privātā un publiskā sektora fondā, un pateicoties ESCALAR iniciatīvai, mehānismam riska kapitāla fondu apjoma palielināšanai un privāto investīciju piesaistīšanai, tiks atvieglota piekļuve finanšu līdzekļiem.

Dokumenti

LejupielādētPDF - 499.5 KB
LejupielādētPDF - 3.2 MB