An 10 Márta 2020 leag an Coimisiún síos an dúshraith do straitéis thionsclaíoch lena dtacófaí leis an dá aistriú i dtreo geilleagar glas agus digiteach, lena ndéanfaí tionsclaíocht an Aontais níos iomaíche agus lena gcuirfí feabhas ar uathriail oscailte straitéiseach na hEorpa. An lá tar éis an Straitéis nua maidir le Tionsclaíocht a bheith curtha i láthair, d’fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte gur paindéim a bhí in COVID-19.

An nuashonrú seo, ní thagann sé in ionad Straitéis 2020 maidir le Tionsclaíocht ná ní thugann sé chun críche na próisis a sheol sí – an-chuid den obair sin, tá sé fós ar siúl agus is gá iarrachtaí tiomnaithe a dhéanamh chun í a thabhairt chun críche. Is nuashonrú saincheaptha é seo lena ndírítear ar an méid atá fágtha le déanamh agus ar na ceachtanna is gá a fhoghlaim.

Is iad na Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (FBManna) príomhuirlisí na nuálaíochta sna héiceachórais éagsúla, agus ní mór iad a chur san áireamh i dtaca le gach gníomhaíocht a dhéantar faoin Straitéis seo. Déantar an méid sin a léiriú ar bhealach cothrománach trí fheasacht mhéadaithe maidir le hualaigh rialála i gcás FBManna. Rachaidh gníomhaíochtaí nua go mór chun tairbhe do FBManna agus fiontair nuathionscanta, bíodh baint acu sin le Margadh Aonair treisithe, le cleithiúnaithe soláthair laghdaithe nó leis an aistriú glas agus leis an aistriú digiteach lena bhfuil dlús curtha. Cuimsítear sa Straitéis freisin roinnt beart lena ndírítear go sonrach ar FBManna, amhail athléimneacht mhéadaithe, íocaíochtaí déanacha a chomhrac agus tacaíocht a thabhairt do shócmhainneacht.

Ceachtanna a foghlaimíodh ó ghéarchéim COVID-19

Rinne géarchéim COVID-19 difear nach beag do gheilleagar an Aontais. An tionchar atá ag an ngéarchéim, tá sé ag brath ar na héiceachórais éagsúla agus ar mhéid na gcuideachtaí. Is éard a nocht an ghéarchéim idirspleáchas na slabhraí luacha domhanda agus léirigh sí an ról ríthábhachtach atá ag Margadh Aonair domhanda atá comhtháite dea-fheidhmiúil.

 • Laghdú 6.3% ar gheilleagar an Aontais
 • Thuairiscigh 60% de FBManna gur tháinig laghdú ar a láimhdeachas in 2020
 • Laghdú 24% ar thrádáil laistigh den Aontas le linn an dara agus an tríú ráithe de 2020
 • Laghdú 1.7% ar fhostaíocht in FBManna in 2020 – 1.4 milliún post
 • Mheas 45% de ghnólachtaí go laghdóidh siad infheistíochtaí in 2021

Cé gurb éagsúil tionchar na géarchéime ar éiceachórais dhifriúla agus ar chuideachtaí difriúla, is iad seo a leanas na príomhfhadhbanna a chuir an ghéarchéim i dtábhacht: 

 • Chuir teorainneacha srian ar shaorghluaiseacht daoine, earraí agus seirbhísí
 • Cuireadh isteach ar na slabhraí luacha domhanda, rud a rinne difear d’infhaighteacht earraí fíor-riachtanacha 
 • Cuireadh isteach ar an éileamh

Chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna sin, moltar sa Straitéis nuashonraithe maidir le Tionsclaíocht bearta nua chun na ceachtanna a foghlaimíodh le linn na géarchéime a chur san áireamh agus infheistíochtaí a chothú. Dírítear go sonrach sa Straitéis ar na nithe seo a leanas:

 

Athléimneacht an Mhargaidh Aonair

Is é an Margadh Aonair an tsócmhainn is luachmhaire atá ag an Aontas, agus cuireann sé cinnteacht, scála agus túsphointe domhanda ar fáil do chuideachtaí Eorpacha. Mar sin féin, rinne paindéim COVID-19 difear do na deiseanna a chuirtear ar fáil sa Mhargadh Aonair. Bhí gnólachtaí agus saoránaigh thíos le teorainneacha a bhí dúnta, cuireadh isteach ar sholáthar agus ba mhinic intuarthacht in easnamh.     

Chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna sin, tá an méid seo a leanas molta ag an gCoimisiún: 

Single market emergency instrument Ionstraim Éigeandála an Mhargaidh Aonair: chun réiteach struchtúrtha a sholáthar lena gcinnteofar infhaighteacht agus saorghluaiseacht daoine, earraí agus seirbhísí i gcomhthéacs géarchéimeanna féideartha amach anseo
Deepening the single market An Margadh Aonair a dhoimhniú: féachaint ar na caighdeáin maidir le príomhsheirbhísí gnó a chomhchuibhiú; chomh maith le digitiú faireachais margaidh a threisiú, sa bhreis ar bhearta spriocdhírithe eile le haghaidh FBManna.
Monitoring the single market Faireachán a dhéanamh ar an Margadh Aonair: anailís bhliantúil ar staid an Mhargaidh Aonair, ar 14 éiceachóras thionsclaíocha san áireamh.

Graph of industrial ecosystems

Is iad seo a leanas na 14 éiceachóras thionsclaíocha: tógáil, tionscail dhigiteacha, sláinte, agraibhia, foinsí inathnuaite, tionscail dianfhuinnimh, iompar agus gluaisteáin, earraí leictreonacha, teicstílí, aeraspás agus cosaint, tionscail chultúrtha agus tionscail chruthaitheacha chultúir, turasóireacht, gaireacht agus geilleagar sóisialta, agus miondíol

Uathriail oscailte straitéiseach an Aontais a threisiú

A factory employee transporting boxes

Is iompórtálaí agus easpórtálaí mór é an tAontas Eorpach agus, dá bhrí sin, is bua agus foinse fáis agus athléimneachta é dó an oscailteacht i leith na trádála agus na hinfheistíochta. Ach is éard a léirigh COVID-19 gurbh é an toradh a d’fhéadfadh a bheith ar mhíshocracht sa slabhra soláthair domhanda ganntanas táirgí ríthábhachtacha ar leith san Eoraip. Is é sin an fáth ar gá dúinn tuilleadh feabhais a chur ar ár n-uathriail oscailte straitéiseach i bpríomhréimsí, faoi mar atá leagtha amach cheana féin i Straitéis 2020 an Aontais maidir le Tionsclaíocht.

Tá an méid seo a leanas á mholadh ag an gCoimisiún:

Diversified international partnerships Comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta éagsúlaithe: deimhin a dhéanamh de go mbeidh ról lárnach i gcónaí ag an trádáil agus infheistíocht chun cur lenár n-athléimneacht eacnamaíoch.
Four new industrial alliances Is féidir le Comhghuaillíochtaí Tionsclaíocha a bheith ina n-uirlisí iomchuí freisin, a fhad agus a chuireann siad dlús le gníomhaíochtaí nach bhforbrófaí murach iad agus i gcás ina gcuidíonn siad chun infheisteoirí príobháideacha a mhealladh le comhpháirtíochtaí agus samhaltacha nua gnó a phlé ar bhealach atá oscailte trédhearcach agus a gcomhlíonann na rialacha iomaíochais ina n-iomláine, sin agus i gcás ina bhfuil an fhéidearthacht acu poist ardluacha a chruthú. Cuireann comhghuaillíochtaí ardán forleathan ar fáil atá oscailte i bprionsabal agus tabharfaidh siad aird ar leith ar chuimsitheacht le haghaidh fiontair nuathionscanta agus FBManna. Tá obair ar bun ag an gCoimisiún chun Comhghuaillíocht maidir le próiseálaithe agus teicneolaíochtaí leathsheoltóirí a sheoladh, chomh maith le Comhghuaillíocht maidir le Sonraí Tionsclaíocha, EDGE agus an Néal. Sa bhreis orthu sin, tá a mhachnamh á dhéanamh aige freisin i dtaca le Comhghuaillíocht maidir le Lainseálaithe Spáis agus Comhghuaillíocht maidir le hEitlíocht Saor ó Astaíochtaí.
Monitoring of strategic dependencies Faireachán a dhéanamh ar chleithiúnaithe Straitéiseacha: an chéad tuarascáil a fhoilsiú ina ndéantar anailís ar chleithiúnaithe straitéiseacha an Aontais. Sainaithnítear sa tuarascáil 137 dtáirge in éiceachórais íogaire a bhfuil an tAontas ag brath go mór ar fhoinsí eachtracha lena n-aghaidh.

 

Anailís a dhéanamh ar chleithiúnaithe Straitéiseacha

 • 137 dtáirge in éiceachórais íogaire a bhfuil an tAontas ag brath go mór ar sholáthraithe eachtracha lena n-aghaidh as líon iomlán 5,200 táirge ar a ndearnadh anailís
 • Is ionann líon na dtáirgí sin agus 6% de luach iomlán na dtáirgí a iompórtáiltear isteach san Eoraip.
 • Breis agus leath na gcleithiúnaithe sin, is ón tSín a thagann siad, agus Vítneam agus an Bhrasaíl ina dhiaidh sin.
 • Tá 34 tháirge ann atá níos leochailí, ar táirgí iad a bhfuil acmhainneacht íseal éagsúlaithe agus ionadaíochta acu i dtaca le táirgeacht an Aontais. Ina measc, tá amhábhair agus ceimiceáin éagsúla a úsáidtear i dtionscail dianfhuinnimh agus sa tsláinte.
 • Is ionann líon na dtáirgí sin agus 0.6 % de luach iomlán na dtáirgí a iompórtáiltear isteach san Eoraip.

Is éard a chuirtear ar fáil sa tuarascáil freisin mionanailís ar 6 réimse straitéiseacha ina bhfuil cleithiúnaithe ag an Aontas, is iad sin:

 • amhábhair
 • ceallraí
 • comhábhair ghníomhacha chógaisíochta
 • hidrigin
 • leathsheoltóirí
 • teicneolaíochtaí néil agus EDGE

Dlús a chur leis an dá aistriú

Mar chuid de Straitéis 2020 maidir le Tionsclaíocht, cuireadh liosta gníomhaíochtaí ar fáil chun tacú leis an aistriú glas agus leis an aistriú digiteach i dtionsclaíocht an Aontais, agus tá cuid mhór acu sin glactha nó seolta cheana féin. Mar sin féin, rinne an phaindéim difear nach beag do dhlús agus do scála an chlaochlaithe. Is mó an dóchúlacht gur ceannairí na todhchaí a bheidh sna cuideachtaí a ghlacann an inbhuanaitheacht agus an digitiú chucu féin. 

Chun dlús a chur leis an dá aistriú, tá an méid seo a leanas molta ag an gCoimisiún:

 • Transition pathways
  Conairí an aistrithe Conairí a chruthú i gcomhpháirt leis an lucht tionsclaíochta agus páirtithe leasmhara ar mhaithe leis na gníomhaíochtaí is gá a dhéanamh chun an dá aistriú a bhaint amach a shainaithint, rud a fhágfaidh go mbeidh tuiscint níos fearr ar an scála, ar na leasanna agus ar na coinníollacha a bheidh ag teastáil.
 • Multi-country projects
  Tionscadail ilnáisiúnta Chun tacú leis na hiarrachtaí téarnaimh agus chun inniúlachtaí digiteacha agus glasa a fhorbairt, tacóidh an Coimisiún leis na Ballstáit ina gcomhthionscadail le hinfheistíochtaí a uasmhéadú faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta
 • Analysis of the steel sector
  Anailís ar earnáil na cruach Chun earnáil cruach atá glan agus iomaíoch a chinntiú, déanann an Coimisiún anailís ar na dúshláin atá roimh an earnáil agus téann sé i ngleic leo.
 • Horizon Europe partnerships
  Comhpháirtíochtaí Fhís Eorpach Tabharfar maoiniú príobháideach agus poiblí le chéile chun taighde agus nuálaíocht i dteicneolaíochtaí agus i bpróisis íseal-charbóin a mhaoiniú. 
 • Decarbonised energy
  Fuinneamh dícharbónaithe flúirseach, inrochtana agus inacmhainne Oibreoidh an Coimisiún leis na Ballstáit chun dlús a chur le hinfheistíochtaí i bhfoinsí inathnuaite, eangacha, agus chun aghaidh a thabhairt ar bhacainní.

Doiciméid

ÍoslódáilPDF - 1.2 MB
ÍoslódáilPDF - 6.4 MB
ÍoslódáilPDF - 4 MB
ÍoslódáilPDF - 1.4 MB
ÍoslódáilPDF - 499.5 KB
ÍoslódáilPDF - 3.2 MB