На 10 март 2020 г. Комисията положи основите на промишлена стратегия, която ще подкрепи двойния преход към екологична и цифрова икономика, ще направи промишлеността на ЕС по-конкурентоспособна в световен мащаб и ще засили отворената стратегическа автономност на Европа. В деня след представянето на новата промишлена стратегия Световната здравна организация обяви разпространението на COVID-19 за пандемия.

Настоящата актуализация не заменя промишлената стратегия от 2020 г., нито слага край на започнатите в нейните рамки процеси — голяма част от дейностите са в ход и изискват трайни усилия. Това е целенасочена актуализация за това какво още трябва да се направи и какви поуки трябва да се извлекат.

Като основен двигател на иновациите в различните екосистеми, малките и средните предприятия (МСП) трябва да се вземат предвид във всички действия по настоящата стратегия. Това е отразено хоризонтално чрез повишено внимание по отношение на регулаторната тежест за МСП. Новите действия ще бъдат от голяма полза за МСП и стартиращите предприятия, било то от гледна точка на укрепването на единния пазар, намаляването на зависимостта от доставки или ускоряването на екологичния и цифровия преход. Стратегията включва и някои мерки, насочени към МСП, като например мерки за повишаване на устойчивостта, борба със забавените плащания и подкрепа на платежоспособността.

Извлечени поуки от кризата във връзка с COVID-19

Кризата, предизвикана от COVID-19, засегна сериозно икономиката на ЕС. Въздействието ѝ варира в различните сектори и според големината на предприятията. Кризата изведе на преден план взаимозависимостта на световните вериги за създаване на стойност и показа решаващата роля на един интегриран в световен мащаб и добре функциониращ единен пазар.

 • 6,3 % спад на икономиката на ЕС
 • 60 % от МСП са отчели спад в оборота през 2020 г.
 • 24 % спад на търговията в рамките на ЕС през второто и третото тримесечие на 2020 г.
 • 1,7 % спад на заетостта в МСП през 2020 г. — 1,4 млн. работни места
 • 45 % от дружествата се очаква да намалят инвестициите през 2021 г.

Въпреки че въздействието на кризата варира в различните сектори и предприятия, основните проблеми, подчертани от нея, са: 

 • ограничаване на свободното движение на хора, стоки и услуги
 • прекъсване на световните вериги на доставки, засягащо наличието на основни продукти 
 • смущения в търсенето

За преодоляването на тези проблеми в рамките на актуализираната промишлена стратегия се предлагат нови мерки, с които да се вземат предвид поуките, извлечени от кризата, и да се подкрепят инвестициите. По-специално стратегията е насочена към:

 

Устойчивост на единния пазар

Единният пазар е най-важният актив на ЕС, който предлага сигурност, мащаб и трамплин за международна реализация на европейските дружества. Пандемията от COVID-19 обаче засегна възможностите, предлагани от единния пазар. Предприятията и гражданите пострадаха от затварянето на границите, доставките бяха прекъснати и често липсваше предвидимост.     

За да се справи с тези проблеми, Комисията предложи: 

Single market emergency instrument Инструмент за извънредни мерки за единния пазар: за осигуряване на структурно решение, с което да се гарантира наличието и свободното движение на хора, стоки и услуги в контекста на евентуални бъдещи кризи
Deepening the single market Задълбочаване на единния пазар: проучване на възможността за хармонизиране на стандартите за ключови бизнес услуги; засилване на цифровизацията на надзора на пазара и други целенасочени мерки за МСП
Monitoring the single market Надзор на единния пазар: годишен анализ на състоянието на единния пазар, включително в 14 промишлени екосистеми.

Graph of industrial ecosystems

14-те промишлени екосистеми са: строителство, цифрови индустрии, здравеопазване, хранително-вкусова промишленост, възобновяеми енергийни източници, енергоемки отрасли, транспорт и автомобилостроене, електроника, текстил, авиокосмическа промишленост и отбрана, културни и творчески индустрии, туризъм, местна и социална икономика и търговия на дребно

Укрепване на отворената стратегическа автономност на ЕС

A factory employee transporting boxes

За ЕС като основен вносител и износител отвореността за търговия и инвестиции е предимство и източник на растеж и устойчивост. Пандемията от COVID-19 обаче доведе до смущения в световната верига на доставки и до недостиг на някои продукти от критично значение в Европа. Ето защо трябва допълнително да подобрим нашата отворена стратегическа автономност в ключови области, както вече беше предвидено в промишлената стратегия на ЕС за 2020 г.

Комисията предлага следното:

Diversified international partnerships Диверсифицирани международни партньорства: за гарантиране на ключовата роля на търговията и инвестициите в изграждането на нашата икономическа устойчивост.
Four new industrial alliances Промишлените алианси също могат да бъдат подходящ инструмент, ако ускоряват дейности, които иначе не биха се осъществили, и когато спомагат за привличането на частни инвеститори с цел обсъждане на нови бизнес партньорства и модели по открит, прозрачен и изцяло съответстващ на правилата за конкуренция начин или имат потенциал за създаването на висококачествени работни места. Алиансите предоставят платформа, която принципно е широка и отворена, и ще отделят специално внимание на приобщаването на стартиращи предприятия и МСП. Комисията подготвя стартирането на Алианса за процесори и полупроводникови технологии и Алианса за промишлени данни и технологии за изчисления в облак и периферни изчисления и обмисля подготовката на Алианс за космическите ракетоносители и Алианс за авиация с нулеви емисии.
Monitoring of strategic dependencies Наблюдение на стратегическите зависимости: публикуване на първи доклад, в който се анализират стратегическите зависимости на ЕС. В доклада се посочват 137 продукта в чувствителни екосистеми, за които ЕС разчита в голяма степен на чуждестранни източници.

 

Анализ на стратегическите зависимости

 • 137 продукта в чувствителни екосистеми, за които ЕС разчита в голяма степен на чуждестранни доставчици, от общо 5200 анализирани продукта
 • Тези продукти представляват 6 % от стойността на всички вносни продукти в Европа.
 • Над половината от зависимостите са от Китай, следван от Виетнам и Бразилия.
 • 34 продукта са по-уязвими, тъй като имат нисък потенциал за диверсификация и заместване с продукти на ЕС. Те включват различни суровини и химикали, използвани в енергоемки отрасли и в здравеопазването.
 • Тези продукти представляват 0,6 % от стойността на всички вносни продукти в Европа.

Докладът включва също задълбочен анализ на 6 стратегически области, в които ЕС изпитва зависимост:

 • суровини
 • батерии
 • активни фармацевтични съставки
 • водород
 • полупроводници
 • технологии за изчисления в облак и за периферни изчисления

Ускоряване на двойния преход

Промишлената стратегия за 2020 г. включва списък с действия за подкрепа на екологичния и цифровия преход на промишлеността на ЕС, много от които вече са приети или стартирани. Пандемията обаче засегна сериозно скоростта и мащаба на желаната трансформация. Предприятията, които се стремят към устойчивост и цифровизация, е по-вероятно да бъдат сред утрешните лидери. 

За да ускори двойния преход, Комисията предложи:

 • Transition pathways
  Модели на преход Чрез създадените съвместно с индустрията и заинтересованите страни модели на преход се определят действията, необходими за извършване на двойния преход, като се постигне по-добро разбиране на мащаба, ползите и необходимите условия.
 • Multi-country projects
  Многонационални проекти За да подкрепи усилията за възстановяване и за изграждане на цифров и екологичен капацитет, Комисията ще помага на държавите от ЕС да участват в съвместни проекти с цел максимално увеличаване на инвестициите в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост
 • Analysis of the steel sector
  Анализ на стоманодобивния сектор За да осигури чиста и конкурентоспособна стоманодобивна индустрия, Комисията анализира и предприема мерки във връзка с предизвикателствата в този сектор.
 • Horizon Europe partnerships
  Партньорствата по линия на „Хоризонт Европа“ Обединяване на частни и публични средства за финансиране на научни изследвания и иновации в областта на нисковъглеродни технологии и процеси. 
 • Decarbonised energy
  Изобилна, физически и финансово достъпна декарбонизирана енергия Комисията ще работи с държавите от ЕС за ускоряване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници и интелигентни мрежи, както и за преодоляване на съществуващите пречки.

Документи

СвалиPDF - 1.2 MB
СвалиPDF - 6.4 MB
СвалиPDF - 4 MB
СвалиPDF - 1.4 MB
СвалиPDF - 499.5 KB
СвалиPDF - 3.2 MB