Vilka är de viktigaste målen för lagen om digitala tjänster?

De nya reglerna är proportionerliga och främjar innovation, tillväxt och konkurrenskraft. De ska även göra det lättare för mindre plattformar, små och medelstora företag och uppstartsföretag att expandera. Användarnas, plattformarnas och myndigheternas ansvar omfördelas i enlighet med europeiska värden och placerar allmänheten i centrum. Reglerna ska bidra till att

 • bättre skydda konsumenterna och deras grundläggande rättigheter på nätet
 • inrätta ett kraftfullt regelverk för öppenhet och ett tydligt ansvar för internettplattformarna
 • främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft på den inre marknaden.
citizens icon

För privatpersoner

 • Större utbud och lägre priser
 • Minskad exponering för olaglig verksamhet
 • Bättre skydd av grundläggande rättigheter
digital service providers

För leverantörer av digitala tjänster

 • Rättslig säkerhet och harmonisering av reglerna
 • Lättare att starta och utöka verksamhet i Europa
business users icon

För företag som använder digitala tjänster

 • Större utbud och lägre priser
 • Tillgång till EU-omfattande marknader genom plattformar
 • Ingen orättvis konkurrens med tillhandahållare av olagligt innehåll
society icon

För samhället i stort

 • Större demokratisk kontroll och överblick över systemviktiga plattformar
 • Färre systemrisker som manipulation och desinformation

Vilka leverantörer omfattas?

Lagen om digitala tjänster innehåller regler för nätbaserade mellanhandstjänster som miljoner EU-invånare använder varje dag. De olika aktörernas skyldigheter motsvarar deras roll, storlek och betydelse i det digitala ekosystemet.

visual
 • Mellanhandstjänster som erbjuder nätverksinfrastruktur, t.ex. internetleverantörer och domännamnsombud.
 • Värdtjänster, t.ex. molntjänster och webbhotell.
 • Internetplattformar för säljare och konsumenter, t.ex. internetbaserade marknadsplatser, appbutiker och plattformar för delningsekonomi och sociala medier.  
 • Mycket stora internetplattformar medför särskilda risker när det gäller spridning av olagligt innehåll och skador på samhället. Särskilda regler föreslås för plattformar som når 10 % av de 450 miljonerna konsumenter i Europa.
Digital agenda Alla mellanhänder på nätet som erbjuder tjänster på den inre marknaden måste följa de nya reglerna, oavsett om de är etablerade i eller utanför EU. Mikroföretag och småföretag kommer att få skyldigheter som står i proportion till deras förmåga och storlek samtidigt som de måste ta ansvar.

Nya skyldigheter

 

Mellanhandstjänster

 

(kumulativa skyldigheter)

Värd-
tjänster

(kumulativa skyldigheter)

Internet-
plattformar 

(kumulativa skyldigheter)

Mycket stora
plattformar

(kumulativa skyldigheter)

Rapportering om öppenhet och insyn
Krav på användarvillkor som tar hänsyn till grundläggande rättigheter
Samarbete med nationella myndigheter efter uppmaning
Kontaktpunkter och om nödvändigt ett juridiskt ombud
Anmälning och åtgärd samt skyldighet att informera användarna  
Klagomåls- och prövningsmekanismer för tvistlösning utanför domstol    
Betrodda anmälare    
Åtgärder mot otillbörliga anmälningar och motanmälningar    
Kontroll av tredjepartsleverantörers behörighet    
Insyn för användarna när det gäller nätreklam    
Rapportering av brott    
Riskhanteringsskyldigheter och ansvarig för regelefterlevnad      
Extern riskgranskning och offentlig ansvarsskyldighet      
Insyn i rekommendationssystem och valmöjligheter för användarna när det gäller tillgång till information      
Delning av data med myndigheter och forskare      
Uppförandekoder      
Krishanteringssamarbete      

Vilka är effekterna av de nya skyldigheterna?

Lagen om digitala tjänster förbättrar i hög grad mekanismerna för att ta bort olagligt innehåll och sörjer för ett effektivt skydd av användarnas grundläggande rättigheter på nätet, inklusive yttrandefriheten. Den skapar också en bättre offentlig överblick över internetplattformarna, särskilt för plattformar som når mer än 10 % av EU:s befolkning.

Det betyder i praktiken följande:

 • Åtgärder för att bekämpa olagliga varor och tjänster och olagligt innehåll på nätet, bland annat ett sätt för användare att anmäla sådant innehåll och för plattformar att samarbeta med ”betrodda anmälare”.
 • Nya skyldigheter om spårbarhet för företagsanvändare på internetbaserade marknadsplatser, för att hjälpa till att identifiera dem som säljer olagliga varor.
 • Effektiva skyddsåtgärder för användare, bland annat möjligheten att ifrågasätta plattformars beslut om innehållsmoderering.
 • Öppenhetsåtgärder för internetplattformar i en rad frågor, bland annat de algoritmer som används till rekommendationer.
 • Skyldigheter för mycket stora plattformar att förhindra missbruk av sina system genom riskbaserade åtgärder och oberoende granskningar av sina riskhanteringssystem.
 • Forskartillgång till viktiga data från de största plattformarna för att förstå hur riskerna på nätet utvecklar sig.
 • Tillsynsstruktur för att hantera internets komplexitet – EU-länderna kommer att ha den främsta rollen, med stöd av en ny europeisk styrelse för digitala tjänster. Ökad tillsyn och kontroll av efterlevnaden från kommissionens sida för mycket stora plattformar.

De nya reglerna i korthet

Vad händer nu?

Europaparlamentet och EU-länderna ska diskutera kommissionens förslag inom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. När förslaget har antagits kommer lagen om digitala tjänster att gälla i hela EU.

Dokument