Aké sú hlavné ciele aktu o digitálnych službách?

Nové pravidlá sú primerané, podporujú inovácie, rast a konkurencieschopnosť a uľahčujú expanziu menších platforiem, MSP a začínajúcich podnikov. Zodpovednosti používateľov, platforiem a verejných orgánov sa znovu vyvažujú tak, aby boli v súlade s európskymi hodnotami a do centra pozornosti stavali občanov. Cieľom pravidiel je:

 • lepšie chrániť spotrebiteľov a ich základné práva v online prostredí
 • vytvoriť rámec vysokej transparentnosti a jasnej zodpovednosti online platforiem
 • podporovať inovácie, rast a konkurencieschopnosť na jednotnom trhu
citizens icon

Prínosy pre občanov

 • lepšia ochrana základných práv
 • širšia ponuka, nižšie ceny
 • nižšie riziko vystavenia nezákonnému obsahu
digital service providers

Prínosy pre poskytovateľov digitálnych služieb

 • právna istota, harmonizácia pravidiel
 • uľahčenie naštartovania a expanzie podnikania v Európe
business users icon

Prínosy pre komerčných používateľov digitálnych služieb

 • širšia ponuka, nižšie ceny
 • prístup na trhy v celej EÚ prostredníctvom platforiem
 • rovnaké podmienky a boj proti poskytovateľom nezákonného obsahu
society icon

Prínosy pre spoločnosť vo všeobecnosti

 • väčšia demokratická kontrola a dohľad nad systémovými platformami
 • zmierňovanie systémových rizík, ako je manipulácia alebo dezinformácie

Na ktorých poskytovateľov sa akt vzťahuje?

Akt o digitálnych službách obsahuje pravidlá pre online sprostredkovateľské služby, ktoré každý deň využívajú milióny Európanov. Povinnosti rôznych online aktérov zodpovedajú ich úlohe, veľkosti a vplyvu v online ekosystéme.

visual
 • Sprostredkovateľské služby ponúkajúce sieťovú infraštruktúru: poskytovatelia služby pripojenia k internetu, registrátori názvov domén, ako aj:
 • Hostingové služby, ako sú služby cloudu a webhostingu, ktoré zahŕňajú aj:
 • Online platformy prepájajúce predajcov a spotrebiteľov, ako sú elektronické trhoviská, obchody s aplikáciami, platformy kolaboratívneho hospodárstva a platformy sociálnych médií.  
 • Pri veľmi veľkých online platformách existuje osobitné riziko šírenia nezákonného obsahu a spoločenských škôd. V prípade platforiem, ktoré oslovujú viac ako 10 % zo 450 miliónov spotrebiteľov v Európe, sa počíta so zavedením osobitných pravidiel.
3 persons holding their phones Všetci online sprostredkovatelia ponúkajúci svoje služby na jednotnom trhu budú musieť tieto nové pravidlá dodržiavať bez ohľadu na to, či sú usadení v EÚ alebo mimo nej. Mikropodniky a malé podniky budú mať povinnosti primerané ich možnostiam a veľkosti, za svoju činnosť však budú vždy zodpovedné. Okrem toho, aj keby sa mikropodniky a malé podniky výrazne zväčšili, mohli by počas prechodného 12-mesačného obdobia využívať cielenú výnimku zo súboru povinností.

Nové povinnosti

 

Sprostredkovateľské služby

(kumulatívne povinnosti)

Hostingové
služby

(kumulatívne povinnosti)

Online
platformy 

(kumulatívne povinnosti)

Veľmi veľké
platformy

(kumulatívne povinnosti)

Podávanie správ o transparentnosti
Zohľadňovanie základných práv pri koncipovaní podmienok poskytovania služieb
Spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi na základe príkazov
Kontaktné miesta a v prípade potreby právny zástupca
Oznámenia, opatrenia a povinnosť poskytovať používateľom informácie  
Oznamovanie trestných činov  
Mechanizmy sťažností a prostriedkov nápravy a mechanizmy mimosúdneho urovnávania sporov    
Dôveryhodní oznamovatelia    
Opatrenia proti nekorektným oznámeniam a námietkam    
Osobitné povinnosti mnohostranných platforiem, napr. overovanie totožnosti dodávateľov, ktorí sú tretími stranami („KYBC“), dodržiavanie predpisov v štádiu návrhu, náhodné kontroly    
Zákazy reklamy cielenej na deti a reklamy založenej na osobitných vlastnostiach používateľov    
Transparentnosť odporúčacích systémov    
Transparentnosť online reklamy pre používateľov    
Povinnosti v oblasti riadenia rizík a reakcia na krízu      
Externý a nezávislý audit, funkcia dodržiavania vnútorného súladu a verejná zodpovednosť      
Možnosť používateľa odmietnuť obsah odporúčaný na základe profilovania      
Poskytovanie údajov orgánom a výskumným pracovníkom      
Kódexy správania      
Spolupráca v oblasti reakcie na krízu      

Aký vplyv majú tieto nové povinnosti?

V akte o digitálnych službách sa výrazne zlepšujú mechanizmy, ktoré slúžia na odstraňovanie nezákonného obsahu a zabezpečovanie účinnej ochrany základných práv používateľov v online prostredí vrátane slobody prejavu. Zároveň sa ním zavádza silnejší verejný dohľad nad online platformami, a to najmä nad platformami, ktoré oslovujú viac ako 10 % obyvateľstva EÚ.

 

Konkrétne to znamená:

 • opatrenia proti nezákonnému tovaru, službám alebo obsahu online, ako je napr. mechanizmus, vďaka ktorému môžu používatelia takýto obsah nahlásiť a platformy spolupracovať s „dôveryhodnými oznamovateľmi“
 • nové povinnosti týkajúce sa sledovateľnosti komerčných používateľov na elektronických trhoviskách, ktoré pomáhajú identifikovať predajcov nezákonného tovaru, alebo primerané úsilie zo strany online trhovísk, ktoré majú vykonávať náhodné kontroly s cieľom overiť, či boli výrobky alebo služby označené za nezákonné v akejkoľvek oficiálnej databáze.
 • účinnú ochranu používateľov vrátane možnosti namietať proti rozhodnutiam platforiem o moderovaní obsahu
 • zákaz určitých druhov cielených reklám na online platformách (ak sú zamerané na deti alebo keď používajú osobitné kategórie osobných údajov, ako je etnický pôvod, politické názory, sexuálna orientácia)
 • opatrenia na zabezpečenie transparentnosti online platforiem, ktoré sa týkajú rôznych aspektov, vrátane algoritmov na odporúčanie obsahu
 • povinnosť veľmi veľkých platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov predchádzať zneužívaniu ich systémov pomocou opatrení založených na analýze rizík a nezávislých auditov ich systémov riadenia rizík
 • prístup výskumných pracovníkov ku kľúčovým údajom najväčších platforiem a vyhľadávačov s cieľom porozumieť vývoju rizík v online prostredí
 • štruktúru dohľadu zodpovedajúcu zložitosti príslušného online priestoru: hlavnú rolu budú zohrávať krajiny EU, ktorým bude pomáhať nový Európsky výbor pre digitálne služby pri veľmi veľkých platformách uskutočňuje dohľad a presadzovanie Komisia

Nové pravidlá v skratke

Aké sú ďalšie kroky?

Akt o digitálnych službách sa po jeho prijatí spoluzákonodarcami EÚ uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dvadsať dní po jeho uverejnení. Bude priamo uplatniteľný v celej EÚ a začne sa uplatňovať 15 mesiacov po nadobudnutí účinnosti alebo od 1. januára 2024 podľa toho, čo nastane neskôr. Pokiaľ ide o povinnosti veľmi veľkých online platforiem a internetových vyhľadávačov, akt o digitálnych službách sa začne uplatňovať skôr, t. j. štyri mesiace po tom, čo boli zaradené do kategórie veľmi veľkých online platforiem alebo internetových vyhľadávačov.

Dokumenty