Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de wet inzake digitale diensten?

De nieuwe regels zijn evenredig, stimuleren innovatie, groei en concurrentievermogen en vergemakkelijken de groei van kleinere platforms, kleine en middelgrote ondernemingen en startups. De verantwoordelijkheden van gebruikers, platforms en overheden worden herverdeeld in overeenstemming met de Europese waarden, waarbij de burgers centraal staan. De regels

 • burgers en hun grondrechten worden online beter beschermd
 • onlineplatforms krijgen een krachtig kader voor transparantie en duidelijke verantwoordelijkheden
 • innovatie, groei en concurrentievermogen binnen de interne markt worden gestimuleerd
citizens icon

Voor burgers

 • betere bescherming van de grondrechten
 • meer keus, lagere prijzen
 • minder illegale inhoud
digital service providers

Voor aanbieders van digitale diensten

 • juridische zekerheid, harmonisatie van regels
 • gemakkelijker starten en groeien in Europa
business users icon

Voor zakelijke gebruikers van digitale diensten

 • meer keus, lagere prijzen
 • toegang tot EU-brede markten via platforms
 • gelijk speelveld tegen aanbieders van illegale inhoud
society icon

Voor de samenleving in het algemeen

 • meer democratische controle en toezicht op systemische platforms
 • minder systemische risico's, zoals manipulatie of desinformatie

Welke providers vallen hieronder?

De wet inzake digitale diensten omvat regels voor onlinetussenhandelsdiensten, die miljoenen Europeanen dagelijks gebruiken De verplichtingen van de verschillende onlinespelers passen bij hun rol, omvang en impact op het online-ecosysteem.

visual
 • Tussenhandelsdiensten die netwerkinfrastructuur aanbieden: internetproviders, domeinnaamregistrators, waaronder ook:
 • Hostingdiensten zoals cloud- en webhostingdiensten, waaronder ook:
 • Onlineplatforms waar verkopers en consumenten samenkomen, zoals onlinemarktplaatsen, appstores, deeleconomieplatforms en socialemediaplatforms  
 • Zeer grote onlineplatforms vormen een bijzonder risico wat betreft de verspreiding van illegale inhoud en het toebrengen van schade aan de maatschappij. Er zijn specifieke regels vastgesteld voor platforms die meer dan 10% van de Europeanen (dus 45 miljoen gebruikers) bereiken.
3 mensen met telefoon Alle onlinetussenpersonen die hun diensten op de interne markt aanbieden, ongeacht of zij in de EU of daarbuiten gevestigd zijn, moeten aan de nieuwe regels voldoen. Micro- en kleine ondernemingen zullen verplichtingen hebben die in verhouding staan tot hun vermogen en omvang en die er tegelijkertijd voor zorgen dat zij voldoende verantwoording afleggen. Bovendien zullen micro- en kleine ondernemingen, zelfs indien zij aanzienlijk groeien, gedurende een overgangsperiode van 12 maanden genieten van een gerichte vrijstelling van een reeks verplichtingen.

Nieuwe verplichtingen

 

Tussenhandelsdiensten

(cumulatieve verplichtingen)

Hostingservices

(cumulatieve verplichtingen)

Onlineplatforms 

(cumulatieve verplichtingen)

Zeer grote platforms

(cumulatieve verplichtingen)

Transparantierapportage
Vereisten voor algemene voorwaarden ten aanzien van grondrechten
Samenwerking met nationale autoriteiten op bevel
Contactpunten en zo nodig wettelijke vertegenwoordiger
Meldings- en handelingsverplichtingen om gebruikers te informeren  
Aangifte strafbare feiten  
Klachten- en verhaalmechanisme en buitengerechtelijke geschillenbeslechting    
Betrouwbare flaggers    
Maatregelen tegen verkeerde meldingen en tegenmeldingen    
Speciale verplichtingen voor marktplaatsen, bv. doorlichting van credentials van derde leveranciers ("KYBC"), naleving door ontwerp, steekproeven    
Verbod op gerichte advertenties voor kinderen en reclame op basis van bijzondere kenmerken van gebruikers    
Transparantie van aanbevelingssystemen    
Transparantie van onlinereclame voor gebruikers    
Verplichtingen op het gebied van risicobeheer en crisisrespons      
Externe, onafhankelijke auditing, interne compliancefunctie en publieke verantwoording      
Keuze van de gebruiker om geen aanbevelingen te ontvangen op basis van profilering      
Gegevensuitwisseling met autoriteiten en onderzoekers      
Gedragscodes      
Coördinatie van crisisrespons      

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe verplichtingen?

De wet inzake digitale diensten betekent een aanzienlijke verbetering van de mechanismen voor het verwijderen van illegale inhoud en doeltreffende bescherming van de grondrechten van gebruikers, waaronder de vrijheid van meningsuiting. De wet leidt ook tot een sterker overheidstoezicht op onlineplatforms, met name op platforms die meer dan 10% van de EU-bevolking bereiken.

 

Concreet betekent dit:

 • maatregelen tegen illegale onlinegoederen, -diensten of -inhoud, zoals een mechanisme voor gebruikers om dergelijke inhoud te signaleren en voor platforms om samen te werken met “betrouwbare flaggers”
 • nieuwe verplichtingen inzake de traceerbaarheid van zakelijke gebruikers op onlinemarktplaatsen om verkopers van illegale goederen te helpen identificeren, of redelijke inspanningen van onlinemarktplaatsen om bij steekproef na te gaan of producten of diensten in een officiële databank als illegaal zijn geïdentificeerd
 • doeltreffende garanties voor gebruikers, zodat zij onder meer de inhoudsmoderatie van platforms kunnen aanvechten
 • verbod op bepaalde soorten gerichte advertenties op onlineplatforms (wanneer zij gericht zijn op kinderen of wanneer zij speciale categorieën persoonsgegevens gebruiken, zoals etniciteit, politieke opvattingen, seksuele geaardheid)
 • transparantiemaatregelen voor onlineplatforms op diverse gebieden, ook met betrekking tot de gebruikte algoritmen
 • verplichtingen voor zeer grote platforms en zeer grote onlinezoekmachines om misbruik van hun systemen te voorkomen door op risico’s gebaseerde maatregelen te nemen en onafhankelijke controles van hun risicobeheer uit te laten voeren
 • toegang voor onderzoekers tot de belangrijkste gegevens van de grootste platforms en zoekmachines, zodat zij na kunnen gaan hoe de risico's evolueren
 • toezichtstructuren die zijn aangepast aan de complexiteit van de onlineomgeving: de EU-landen zullen de belangrijkste rol op zich nemen en worden daarbij ondersteund door een nieuwe Europese raad voor digitale diensten Voor zeer grote platforms kunnen zij bovendien rekenen op toezicht en handhaving door de Commissie.

De nieuwe regels in een notendop

Wat zijn de volgende stappen?

Zodra het besluit formeel is aangenomen door de medewetgevers van de EU, wordt het bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het treedt twintig dagen na deze bekendmaking in werking. De wet inzake digitale diensten zal 15 maanden na de inwerkingtreding of vanaf 1 januari 2024, indien dat later is, rechtstreeks van toepassing zijn in de hele EU. Wat de verplichtingen voor de zeer grote onlineplatforms en zeer grote onlinezoekmachines betreft, zal de wet inzake digitale diensten van toepassing zijn vanaf een eerdere datum, namelijk vier maanden nadat zij zijn aangewezen als zeer grote onlineplatforms of onlinezoekmachines.

Documenten