Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de wet inzake digitale diensten?

De nieuwe regels zijn evenredig, stimuleren innovatie, groei en concurrentievermogen en vergemakkelijken de groei van kleinere platforms, kleine en middelgrote ondernemingen en startups. De verantwoordelijkheden van gebruikers, platforms en overheden worden herverdeeld in overeenstemming met de Europese waarden, waarbij de burgers centraal staan. De regels

 • burgers en hun grondrechten worden online beter beschermd
 • onlineplatforms krijgen een krachtig kader voor transparantie en duidelijke verantwoordelijkheden
 • innovatie, groei en concurrentievermogen binnen de interne markt worden gestimuleerd
citizens icon

Voor burgers

 • meer keus, lagere prijzen
 • minder illegale inhoud
 • betere bescherming van de grondrechten
digital service providers

Voor aanbieders van digitale diensten

 • juridische zekerheid, harmonisatie van regels
 • gemakkelijker starten en groeien in Europa
business users icon

Voor zakelijke gebruikers van digitale diensten

 • meer keus, lagere prijzen
 • toegang tot EU-brede markten via platforms
 • gelijk speelveld tegen aanbieders van illegale inhoud
society icon

Voor de samenleving in het algemeen

 • meer democratische controle en toezicht op systemische platforms
 • minder systemische risico's, zoals manipulatie of desinformatie

Welke providers vallen hieronder?

De wet inzake digitale diensten omvat regels voor onlinetussenhandelsdiensten, die miljoenen Europeanen dagelijks gebruiken De verplichtingen van de verschillende onlinespelers passen bij hun rol, omvang en impact op het online-ecosysteem.

visual
 • Tussenhandelsdiensten die netwerkinfrastructuur aanbieden: internetproviders, domeinnaamregistrators, waaronder ook:
 • Hostingdiensten zoals cloud– en webhostingdiensten, waaronder ook:
 • Onlineplatforms waar verkopers en consumenten samenkomen, zoals onlinemarktplaatsen, appstores, deeleconomieplatforms en socialemediaplatforms  
 • Zeer grote onlineplatforms vormen een bijzonder risico wat betreft de verspreiding van illegale inhoud en het toebrengen van schade aan de maatschappij. Er zijn specifieke regels vastgesteld voor platforms die meer dan 10% van de Europeanen (dus 45 miljoen gebruikers) bereiken.
Digital agenda Alle onlinetussenpersonen die hun diensten op de interne markt aanbieden, ongeacht of zij in de EU of daarbuiten gevestigd zijn, moeten aan de nieuwe regels voldoen. Micro- en kleine ondernemingen zullen verplichtingen hebben die in verhouding staan tot hun vermogen en omvang en die er tegelijkertijd voor zorgen dat zij voldoende verantwoording afleggen.

Nieuwe verplichtingen

 

Tussenhandelsdiensten

 

(cumulatieve verplichtingen)

Hostingservices

(cumulatieve verplichtingen)

Onlineplatforms 

(cumulatieve verplichtingen)

Zeer grote platforms

(cumulatieve verplichtingen)

Transparantierapportage
Vereisten voor algemene voorwaarden ten aanzien van grondrechten
Samenwerking met nationale autoriteiten op bevel
Contactpunten en zo nodig wettelijke vertegenwoordiger
Meldings- en handelingsverplichtingen om gebruikers te informeren  
Klachten- en verhaalmechanisme en buitengerechtelijke geschillenbeslechting    
Betrouwbare flaggers    
Maatregelen tegen verkeerde meldingen en tegenmeldingen    
Natrekken van de kwalificaties van derde leveranciers ("KYBC")    
Transparantie van onlinereclame voor gebruikers    
Aangifte strafbare feiten    
Risicobeheerverplichtingen en toezichthouder      
Externe risicocontrole en publieke verantwoording      
Transparantie van aanbevelingssystemen en keuze van de gebruiker voor toegang tot informatie      
Gegevensuitwisseling met autoriteiten en onderzoekers      
Gedragscodes      
Coördinatie van crisisrespons      

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe verplichtingen?

De wet inzake digitale diensten betekent een aanzienlijke verbetering van de mechanismen voor het verwijderen van illegale inhoud en doeltreffende bescherming van de grondrechten van gebruikers, waaronder de vrijheid van meningsuiting. De wet leidt ook tot een sterker overheidstoezicht op onlineplatforms, met name op platforms die meer dan 10% van de EU-bevolking bereiken.

Concreet betekent dit:

 • maatregelen tegen illegale onlinegoederen, -diensten of -inhoud, zoals een mechanisme voor gebruikers om dergelijke inhoud te signaleren en voor platforms om samen te werken met “betrouwbare flaggers”
 • nieuwe verplichtingen ten aanzien van de traceerbaarheid van zakelijke gebruikers op onlinemarktplaatsen om verkopers van illegale goederen gemakkelijker op te sporen
 • doeltreffende garanties voor gebruikers, zodat zij onder meer de inhoudsmoderatie van platforms kunnen aanvechten
 • transparantiemaatregelen voor onlineplatforms op diverse gebieden, ook met betrekking tot de gebruikte algoritmen
 • verplichtingen voor zeer grote platforms om misbruik van hun systemen te voorkomen door op risico’s gebaseerde maatregelen te nemen en onafhankelijke controles van hun risicobeheer uit te laten voeren
 • toegang voor onderzoekers tot de belangrijkste gegevens van grote platforms, zodat zij na kunnen gaan hoe de risico's evolueren
 • toezichtstructuren die zijn aangepast aan de complexiteit van de onlineomgeving: de EU-landen zullen de belangrijkste rol op zich nemen en worden daarbij ondersteund door een nieuwe Europese raad voor digitale diensten voor zeer grote platforms kunnen zij bovendien rekenen op aanvullend toezicht en handhaving door de Commissie

De nieuwe regels in een notendop

Wat zijn de volgende stappen?

Het Europees Parlement en de lidstaten zullen het voorstel van de Commissie bespreken in het kader van de gewone wetgevingsprocedure. Zodra de nieuwe regels zijn aangenomen, zijn zij rechtstreeks van toepassing in de hele EU.

Documenten