Ko siekiama Skaitmeninių paslaugų aktu?

Naujosios taisyklės yra proporcingos, jomis skatinamos inovacijos, ekonomikos augimas ir konkurencingumas ir sudaromos palankesnės sąlygos plėsti mažesnių platformų, MVĮ ir startuolių veiklą. Atsižvelgiant į Europos vertybes, iš naujo subalansuojama naudotojų, platformų ir valdžios institucijų atsakomybė, o daugiausia dėmesio skiriama piliečiams. Taisyklės

 • Geresnė vartotojų ir jų pagrindinių teisių apsauga internete
 • Veiksminga interneto platformų skaidrumo ir aiškios atskaitomybės sistema
 • Inovacijų, ekonomikos augimo ir konkurencingumo bendrojoje rinkoje skatinimas
citizens icon

Piliečiams

 • Geresnė pagrindinių teisių apsauga
 • Didesnis pasirinkimas, mažesnės kainos
 • Mažesnis neteisėto turinio poveikis
digital service providers

Skaitmeninių paslaugų teikėjams

 • Teisinis tikrumas, taisyklių suderinimas
 • Lengviau pradėti veiklą ir plėsti veiklą Europoje
business users icon

Skaitmeninių paslaugų verslo klientams

 • Didesnis pasirinkimas, mažesnės kainos
 • Prieiga prie ES rinkų per platformas
 • Vienodos sąlygos neteisėto turinio teikėjų atžvilgiu
society icon

Visai visuomenei

 • Didesnė demokratinė sisteminių platformų kontrolė ir priežiūra
 • Sisteminės rizikos, pavyzdžiui, manipuliavimo ar dezinformacijos, mažinimas

Kuriems paslaugų teikėjams taikoma?

Į Skaitmeninių paslaugų aktą įtrauktos taisyklės dėl internetinių tarpininkavimo paslaugų, kuriomis kasdien naudojasi milijonai europiečių. Įvairių interneto dalyvių pareigos atitinka jų vaidmenį, dydį ir poveikį interneto ekosistemai.

visual
 • Tarpininkavimo paslaugos, suteikiančios tinklo infrastruktūrą: interneto prieigos teikėjai, domenų vardų registratoriai, be kita ko:
 • prieglobos paslaugos, pavyzdžiui, debesijos ir interneto svetainių prieglobos paslaugos, be kita ko:
 • interneto platformos, suburiančios pardavėjus ir vartotojus, pavyzdžiui, elektroninės prekyvietės, programėlių parduotuvės, bendradarbiaujamosios ekonomikos platformos ir socialinės žiniasklaidos platformos.  
 • Labai didelės interneto platformos kelia ypač didelę neteisėto turinio sklaidos ir žalos visuomenei riziką. Platformoms, kuriomis Europoje naudojasi daugiau kaip 10 proc. iš 450 mln. vartotojų, numatytos specialios taisyklės.
3 persons holding their phones Visi paslaugas bendrojoje rinkoje siūlantys interneto tarpininkai – tiek įsisteigę ES, tiek už jos ribų – turės laikytis naujųjų taisyklių. Labai mažoms ir mažosioms įmonėms bus nustatyti jų pajėgumui ir dydžiui proporcingi įpareigojimai, kartu užtikrinant, kad jos liktų atskaitingos. Be to, net jei labai mažos ir mažosios įmonės labai išaugtų, pereinamuoju 12 mėnesių laikotarpiu jos būtų tikslingai atleistos nuo tam tikrų prievolių.

Nauji įpareigojimai

 

Tarpininkavimo paslaugos

(kaupiami įsipareigojimai)

Prieglobos
paslaugos

(kaupiami įsipareigojimai)

Interneto
platformos 

(kaupiami įsipareigojimai)

Labai didelės
platformos

(kaupiami įsipareigojimai)

Skaidrumo ataskaitos
Reikalavimai dėl naudojimosi sąlygų deramai atsižvelgiant į pagrindines teises
Bendradarbiavimas su nacionalinėmis valdžios institucijomis vykdant nurodymus
Kontaktiniai asmenys ir, jei reikia, teisinis atstovas
Pranešimas ir veiksmai bei įpareigojimas teikti informaciją naudotojams  
Pranešimas apie nusikalstamas veikas  
Skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo mechanizmas ir neteisminis ginčų sprendimas    
Patikimi pranešėjai    
Priemonės prieš piktnaudžiaujančius pranešimus ir kontrapranešimus    
Specialios prievolės prekyvietėms, pavyzdžiui, trečiųjų šalių tiekėjų patikimumo tikrinimas („Pažink savo verslo klientą“), numatytoji atitiktis, atsitiktinės patikros    
Tikslinės reklamos vaikams ir reklamos, grindžiamos naudotojų ypatumais, draudimas    
Rekomenduojamų sistemų skaidrumas    
Į naudotoją orientuotas internetinės reklamos skaidrumas    
Rizikos valdymo įpareigojimai ir reagavimas į krizę      
Išorės ir nepriklausomas auditas, vidaus atitikties užtikrinimo funkcija ir viešoji atskaitomybė      
Naudotojų pasirinkimas negauti profiliavimu grindžiamų rekomendacijų      
Dalijimasis duomenimis su valdžios institucijomis ir tyrėjais      
Elgesio kodeksai      
Bendradarbiavimas reaguojant į krizes      

Koks yra naujų įpareigojimų poveikis?

Skaitmeninių paslaugų aktu reikšmingai patobulinti neteisėto turinio šalinimoir veiksmingos vartotojų pagrindinių teisių, įskaitant žodžio laisvę, apsaugos internete mechanizmai. Juo taip pat užtikrinama griežtesnė viešoji interneto platformų priežiūra, visų pirma tokių platformų, kurios pasiekia daugiau kaip 10 proc. ES gyventojų.

 

Konkrečiai tai yra

 • kovos su neteisėtomis prekėmis, paslaugomis ar turiniu internete priemonės, pavyzdžiui, mechanizmas, pagal kurį naudotojai galėtų pažymėti tokį turinį ir pagal kurį platformos bendradarbiautų su patikimais pranešėjais;
 • naujos prievolės, susijusios su verslo klientų atsekamumu internetinėse prekyvietėse, siekiant padėti nustatyti neteisėtų prekių pardavėjus, arba pagrįstos internetinių prekyviečių pastangos atsitiktine tvarka patikrinti, ar gaminiai arba paslaugos nėra įtraukti į kokią nors oficialią duomenų bazę kaip neteisėti;
 • veiksmingos naudotojų apsaugos priemonės, įskaitant galimybę ginčyti platformų sprendimus dėl turinio moderavimo;
 • draudimas interneto platformose naudoti tam tikros rūšies tikslinę reklamą (kai ji skirta vaikams arba kai naudojami tam tikrų kategorijų asmens duomenys, pvz., etninė kilmė, politinės pažiūros, seksualinė orientacija);
 • interneto platformų skaidrumo priemonės įvairiais klausimais, įskaitant algoritmus, naudojamus rekomendacijoms rengti;
 • įpareigojimai labai didelėms platformoms ir labai didelėms interneto paieškos sistemoms užkirsti kelią piktnaudžiavimui jų sistemomis imantis rizika pagrįstų veiksmų ir atliekant nepriklausomus rizikos valdymo sistemų auditus;
 • prieiga tyrėjams prie svarbiausių didžiausių platformų ir paieškos sistemų duomenų, siekiant suprasti, kaip kinta rizika internete;
 • internetinės erdvės sudėtingumą atitinkanti priežiūros struktūra: pagrindinis vaidmuo teks ES šalims, o joms padės naujoji Europos skaitmeninių paslaugų valdyba; Komisija vykdys labai didelių platformų priežiūrą ir užtikrins taisyklių laikymąsi.

Trumpai apie naujas taisykles

Kokie bus tolesni veiksmai?

Po to, kai aktą oficialiai priims ES teisėkūros institucijos, jis bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalios po dvidešimties dienų nuo paskelbimo. Skaitmeninių paslaugų aktas bus tiesiogiai taikomas visoje ES. Jis bus pradėtas taikyti praėjus 15 mėnesių nuo įsigaliojimo arba 2024 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į tai, kuri iš tų dviejų datų yra vėlesnė. Kalbant apie labai didelių interneto platformų ir labai didelių interneto paieškos sistemų prievoles, Skaitmeninių paslaugų aktas bus taikomas nuo ankstesnės datos, t. y. praėjus keturiems mėnesiams nuo jų priskyrimo labai didelių interneto platformų arba interneto paieškos sistemų kategorijai.

Dokumentai