Digipalvelusäädöksen tavoitteet

Uusilla säännöillä pyritään oikeasuhteisuuteen, edistetään innovointia, kasvua ja kilpailukykyä sekä helpotetaan pienten alustojen, pk-yritysten ja startup-yritysten laajentumista. Käyttäjien, alustojen ja viranomaisten vastuut tasapainotetaan eurooppalaisten arvojen mukaisesti, ja keskiössä ovat kansalaiset. Säännöillä

 • parannetaan kuluttajien ja heidän perusoikeuksiensa suojelua verkossa
 • luodaan verkkoalustoille vahva avoimuutta edistävä ja vastuuvelvollisuutta selkeyttävä kehys
 • edistetään innovointia, kasvua ja kilpailukykyä sisämarkkinoilla.
citizens icon

Hyödyt kansalaisille

 • Parempi perusoikeuksien suoja
 • Enemmän valinnanvaraa, edullisemmat hinnat
 • Vähemmän laitonta verkkosisältöä
digital service providers

Hyödyt digitaalisten palvelujen tarjoajille

 • Oikeusvarmuus, sääntöjen yhdenmukaisuus
 • Yrityksen perustaminen ja laajentaminen EU:ssa helpottuu
business users icon

Hyödyt digitaalisten palvelujen yrityskäyttäjille

 • Enemmän valinnanvaraa, edullisemmat hinnat
 • Pääsy EU:n laajuisille markkinoille alustojen kautta
 • Tasapuoliset toimintaedellytykset suhteessa laittoman sisällön tarjoajiin
society icon

Hyödyt yhteiskunnalle

 • Järjestelmäalustojen demokraattinen valvonta lisääntyy
 • Järjestelmäriskejä, kuten manipulointia ja disinformaatiota, voidaan torjua tehokkaammin

Kohderyhmään kuuluvat palveluntarjoajat

Digipalvelusäädökseen sisältyy sääntöjä verkossa toimivista välityspalveluista, joita miljoonat eurooppalaiset käyttävät päivittäin. Eri verkkotoimijoiden velvollisuudet on mitoitettu vastaamaan niiden roolia, kokoa ja vaikutusta verkkoekosysteemissä.

visual
 • Verkkoinfrastruktuuria tarjoavat välityspalvelut: internet-yhteyksien tarjoajat ja verkkotunnusvälittäjät, joihin kuuluvat myös seuraavat
 • Säilytyspalvelut, kuten pilvipalvelut ja verkkosivustojen säilytyspalvelut, joihin kuuluvat myös seuraavat
 • Verkkoalustat, joilla sekä myyjät että kuluttajat asioivat, kuten verkossa toimivat markkinapaikat, sovelluskaupat, yhteistyötalouden alustat ja sosiaalisen median alustat  
 • Erittäin suuriin verkkoalustoihin liittyy laittoman sisällön leviämisen ja yhteiskunnallisten haittojen riskejä, ja siksi on laadittu erityissäännöt verkkoalustoille, jotka tavoittavat yli 10 prosenttia EU:n 450 miljoonasta kuluttajasta
3 persons holding their phones Kaikkien verkossa toimivien välittäjien, jotka tarjoavat palvelujaan sisämarkkinoilla, on noudatettava uusia sääntöjä riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet EU:hun vai sen ulkopuolelle. Mikro- ja pienyrityksiin sovelletaan niiden valmiuksiin ja kokoon suhteutettuja velvoitteita, joilla varmistetaan vastuuvelvollisuus. Lisäksi vaikka mikro- ja pienyritykset kasvavat merkittävästi, ne hyötyvät velvoitteisiin sovellettavasta kohdennetusta poikkeuksesta 12 kuukauden siirtymäkauden aikana.

Uudet velvoitteet

 

Välityspalvelut

(kumulatiiviset velvoitteet)

Säilytyspalvelut

(kumulatiiviset velvoitteet)

Verkkoalustat
 

(kumulatiiviset velvoitteet)

Hyvin suuret
alustat

(kumulatiiviset velvoitteet)

Avoimuusraportointi
Vaatimus ottaa perusoikeudet huomioon palveluehdoissa
Yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa määräysten noudattamisen osalta
Yhteyspisteet ja tarvittaessa laillinen edustaja
Ilmoitus- ja toimintavelvoite ja velvollisuus antaa tietoja käyttäjille  
Rikoksista ilmoittaminen  
Valitus- ja muutoksenhakumekanismi ja tuomioistuinten ulkopuolinen riitojenratkaisu    
Luotettavat ilmoittajat    
Toimenpiteet vilpillisesti tehtyjä ilmoituksia ja vastustusilmoituksia vastaan    
Markkinapaikkojen erityisvelvoitteet, esimerkiksi ulkopuolisten palvelunsuorittajien valtuuksien tarkastaminen, velvoitteiden noudattaminen sisäänrakennetusti, satunnaistarkastukset    
Lapsille kohdennetun mainonnan kiellot ja käyttäjien henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvan kohdennetun mainonnan kiellot    
Suosittelujärjestelmien avoimuus    
Verkkomainonnan läpinäkyvyys käyttäjien kannalta    
Riskienhallintavelvoitteet ja kriisinhallinta      
Ulkoinen ja riippumaton auditointi, sisäisen valvonnan toiminto ja julkinen vastuuvelvollisuus      
Käyttäjän oikeus kieltää profilointiin perustuvat kohdennetut sisältösuositukset      
Datan jakaminen viranomaisten ja tutkijoiden kanssa      
Käytännesäännöt      
Yhteistyö kriisitilanteissa      

Uusien velvoitteiden vaikutukset

Digipalvelusäädöksellä parannetaan merkittävästi keinoja, joilla voidaan poistaa laitonta sisältöä sekä suojella käyttäjien sananvapautta ja muita perusoikeuksia verkossa. Se myös vahvistaa verkkoalustojen julkista valvontaa erityisesti sellaisten alustojen osalta, joita käyttää yli 10 prosenttia EU:n väestöstä.

 

Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa:

 • toimenpiteet laittomien tavaroiden, palvelujen tai verkkosisällön torjumiseksi, mm. mekanismi, jolla käyttäjät voivat ilmoittaa laittomasta sisällöstä ja jolla alustat voivat tehdä yhteistyötä tällaisesta sisällöstä ilmoittavien luotettavien tahojen ("luotettavat ilmoittajat") kanssa
 • uudet velvoitteet, jotka koskevat yrityskäyttäjien jäljitettävyyttä verkon markkinapaikoilla ja jotka helpottavat laittoman tavaran myyjien paljastamista tai markkinapaikkojen toteuttamat satunnaistarkastuksia koskevat kohtuulliset toimet, joiden avulla tarkistetaan, onko tavarat tai palvelut todettu laittomiksi jossakin virallisessa tietokannassa
 • käyttäjille tarjottavat tehokkaat suojatoimet, kuten mahdollisuus riitauttaa alustojen tekemät sisällön moderointipäätökset
 • verkkoalustoilla tapahtuvan kohdennetun mainonnan kielto silloin, kun se on kohdennettu alaikäisille tai kun kohdentamisessa hyödynnetään erityisiä henkilötietoryhmiä, kuten etnistä alkuperää, poliittisia näkemyksiä tai seksuaalista suuntautumista
 • laaja-alaiset verkkoalustojen avoimuutta edistävät toimet, kuten suositusalgoritmeja koskevat toimenpiteet
 • erittäin suurille alustoille ja erittäin suurille verkossa toimiville hakukoneille asetettavat velvoitteet estää järjestelmiensä väärinkäyttö toteuttamalla riskiperusteisia toimia ja teettämällä riskinhallintajärjestelmilleen riippumattomia tarkastuksia
 • suurimpien alustojen ja hakukoneiden keskeisen datan antaminen tutkijoiden käyttöön, jotta he voivat perehtyä verkkoympäristön riskien syntyyn
 • verkkoympäristön monitahoisuuden huomioon ottava valvontarakenne, josta vastaavat ensisijaisesti EU-maat uuden eurooppalaisen digitaalisten palvelujen komitean tuella, mutta erittäin suurten alustojen valvonnasta vastaa komissio.

Uudet säännöt lyhyesti

Seuraavat vaiheet

Kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat yhdessä hyväksyneet digipalvelusäädöksen, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja säädös tulee voimaan 20 päivää sen julkaisemisen jälkeen. Kun digipalvelusäädös on hyväksytty, sitä sovelletaan sellaisenaan kaikkialla EU:ssa, ja soveltaminen alkaa 15 kuukauden kuluttua säädöksen voimaantulosta tai 1.1.2024 alkaen sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on myöhempi. Kun on kysymys erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden velvoitteista, digipalvelusäädöstä sovelletaan aikaisemmasta päivästä eli neljän kuukauden kuluttua siitä, kun ne on nimetty erittäin suurten verkkoalustojen ja hakukoneiden luokkaan.

Asiakirjat