Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες;

Οι νέοι κανόνες είναι αναλογικοί, προωθούν την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και διευκολύνουν την ανάπτυξη μικρότερων πλατφορμών, ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων. Οι ευθύνες των χρηστών, των πλατφορμών και των δημόσιων αρχών εξισορροπούνται εκ νέου σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες, θέτοντας τους πολίτες στο επίκεντρο. Οι κανόνες στοχεύουν στα εξής:

 • Καλύτερη προστασία των καταναλωτών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στο διαδίκτυο
 • Καθιέρωση ισχυρής διαφάνειας και σαφούς πλαισίου λογοδοσίας για τις διαδικτυακές πλατφόρμες
 • Προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας εντός της ενιαίας αγοράς
citizens icon

Για τους πολίτες

 • Περισσότερες επιλογές, χαμηλότερες τιμές
 • Μικρότερη έκθεση σε παράνομο περιεχόμενο
 • Καλύτερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
digital service providers

Για τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών

 • Ασφάλεια δικαίου, εναρμόνιση των κανόνων
 • Περισσότερες ευκαιρίες για νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ευρώπη
business users icon

Για τους επιχειρηματικούς χρήστες ψηφιακών υπηρεσιών

 • Περισσότερες επιλογές, χαμηλότερες τιμές
 • Πρόσβαση σε αγορές σε όλη την ΕΕ μέσω πλατφορμών
 • Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού έναντι των παρόχων παράνομου περιεχομένου
society icon

Για την κοινωνία γενικότερα

 • Μεγαλύτερος δημοκρατικός έλεγχος και εποπτεία των συστημικών πλατφορμών
 • Μετριασμός των συστημικών κινδύνων, όπως η χειραγώγηση ή η παραπληροφόρηση

Ποιοι πάροχοι καλύπτονται;

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνει κανόνες για τις διαδικτυακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, τις οποίες χρησιμοποιούν εκατομμύρια Ευρωπαίοι καθημερινά. Οι υποχρεώσεις των διαφόρων διαδικτυακών παραγόντων αντιστοιχούν στον ρόλο, το μέγεθος και τον αντίκτυπό τους στο διαδικτυακό οικοσύστημα.

visual
 • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης που προσφέρουν υποδομή δικτύου: πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο, καταχωριστές ονομάτων τομέα, που συμπεριλαμβάνουν επίσης:
 • υπηρεσίες φιλοξενίας, όπως υπηρεσίες νέφους και διαδικτυακής φιλοξενίας, στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης:
 • διαδικτυακές πλατφόρμες που φέρνουν σε επαφή πωλητές και καταναλωτές, όπως ηλεκτρονικά καταστήματα, καταστήματα εφαρμογών, πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας και πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  
 • Οι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους όσον αφορά τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και πρόκλησης ζημίας στην κοινωνία. Ειδικοί κανόνες προβλέπονται για τις πλατφόρμες που έχουν πάνω από το 10 % των 450 εκατομμυρίων καταναλωτών στην Ευρώπη.
Digital agenda Όλοι οι διαμεσολαβητές διαδικτύου που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εντός της ενιαίας αγοράς, είτε είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ είτε εκτός αυτής, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες. Οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις θα έχουν υποχρεώσεις ανάλογες με την ικανότητα και το μέγεθός τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι παραμένουν υπόλογες.

Νέες υποχρεώσεις

 

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

 

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Υπηρεσίες φιλοξενίας

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Διαδικτυακές
πλατφόρμες 

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Πολύ μεγάλες
πλατφόρμες

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Έκθεση διαφάνειας
Απαιτήσεις σχετικά με τους όρους της υπηρεσίας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Συνεργασία με τις εθνικές αρχές σύμφωνα με εντολές
Σημεία επαφής και, εφόσον απαιτείται, νόμιμος εκπρόσωπος
Υποχρεώσεις ειδοποίησης και δράσης καθώς και παροχής πληροφοριών στους χρήστες  
Μηχανισμός καταγγελιών και προσφυγής και εξωδικαστική επίλυση διαφορών    
Αξιόπιστες πηγές επισήμανσης    
Μέτρα κατά των κακόπιστων κοινοποιήσεων και απαντήσεων σε κοινοποιήσεις    
Διαπιστευτήρια ελέγχου τρίτων προμηθευτών («KYBC»)    
Διαφάνεια των διαδικτυακών διαφημίσεων που προορίζονται για τους χρήστες    
Αναφορά αξιόποινων πράξεων    
Υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου και αρμόδιος συμμόρφωσης      
Έλεγχος εξωτερικών κινδύνων και δημόσια λογοδοσία      
Διαφάνεια των συστημάτων συστάσεων και επιλογών του χρήστη όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες      
Ανταλλαγή δεδομένων με αρχές και ερευνητές      
Κώδικες δεοντολογίας      
Συνεργασία για την αντιμετώπιση κρίσεων      

Ποιος είναι ο αντίκτυπος των νέων υποχρεώσεων;

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες βελτιώνει σημαντικά τους μηχανισμούς αφαίρεσης παράνομου περιεχομένου και αποτελεσματικής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου. Επίσης, δημιουργεί ισχυρότερη δημόσια εποπτεία των διαδικτυακών πλατφορμών, ιδίως αυτών που έχουν πάνω από το 10 % του πληθυσμού της ΕΕ.

Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα:

 • μέτρα αντιμετώπισης των παράνομων προϊόντων, υπηρεσιών ή περιεχομένου στο διαδίκτυο, μεταξύ των οποίων ένας μηχανισμός για την επισήμανση τέτοιου περιεχομένου από τους χρήστες (προσθήκη σημαίας) και για τη συνεργασία των πλατφορμών με αξιόπιστες πηγές επισήμανσης
 • νέοι κανόνες για την ιχνηλασιμότητα των επιχειρηματικών χρηστών στα ηλεκτρονικά καταστήματα, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός των πωλητών παράνομων αγαθών
 • αποτελεσματικές διασφαλίσεις για τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αμφισβήτησης των αποφάσεων των πλατφορμών για έλεγχο του περιεχομένου
 • μέτρα διαφάνειας για τις διαδικτυακές πλατφόρμες όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για συστάσεις
 • επιβολή υποχρεώσεων στις πολύ μεγάλες πλατφόρμες ώστε να προλαμβάνουν κάθε είδους καταχρηστική χρήση των συστημάτων τους, λαμβάνοντας μέτρα με βάση τον κίνδυνο και πραγματοποιώντας ανεξάρτητους ελέγχους των συστημάτων τους διαχείρισης κινδύνου
 • δυνατότητα πρόσβασης των ερευνητών σε σημαντικά δεδομένα των πιο μεγάλων πλατφορμών, προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος εξέλιξης των κινδύνων στο διαδίκτυο
 • δομή εποπτείας που θα ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα του διαδικτυακού χώρου: οι χώρες της ΕΕ θα έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο, με την υποστήριξη ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις ψηφιακές υπηρεσίες· για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, ενισχυμένη εποπτεία και επιβολή από την Επιτροπή

Οι νέοι κανόνες εν συντομία

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη θα συζητήσουν τις προτάσεις της Επιτροπής σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Μόλις εγκριθούν, οι νέοι κανόνες θα ισχύουν άμεσα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Έγγραφα