Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες;

Οι νέοι κανόνες είναι αναλογικοί, προωθούν την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και διευκολύνουν την ανάπτυξη μικρότερων πλατφορμών, ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων. Οι ευθύνες των χρηστών, των πλατφορμών και των δημόσιων αρχών εξισορροπούνται εκ νέου σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες, θέτοντας τους πολίτες στο επίκεντρο. Οι κανόνες στοχεύουν στα εξής:

 • Καλύτερη προστασία των καταναλωτών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στο διαδίκτυο
 • Καθιέρωση ισχυρής διαφάνειας και σαφούς πλαισίου λογοδοσίας για τις διαδικτυακές πλατφόρμες
 • Προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας εντός της ενιαίας αγοράς
citizens icon

Για τους πολίτες

 • Καλύτερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Περισσότερες επιλογές, χαμηλότερες τιμές
 • Μικρότερη έκθεση σε παράνομο περιεχόμενο
digital service providers

Για τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών

 • Ασφάλεια δικαίου, εναρμόνιση των κανόνων
 • Περισσότερες ευκαιρίες για νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ευρώπη
business users icon

Για τους επιχειρηματικούς χρήστες ψηφιακών υπηρεσιών

 • Περισσότερες επιλογές, χαμηλότερες τιμές
 • Πρόσβαση σε αγορές σε όλη την ΕΕ μέσω πλατφορμών
 • Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού έναντι των παρόχων παράνομου περιεχομένου
society icon

Για την κοινωνία γενικότερα

 • Μεγαλύτερος δημοκρατικός έλεγχος και εποπτεία των συστημικών πλατφορμών
 • Μετριασμός των συστημικών κινδύνων, όπως η χειραγώγηση ή η παραπληροφόρηση

Ποιοι πάροχοι καλύπτονται;

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνει κανόνες για τις διαδικτυακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, τις οποίες χρησιμοποιούν εκατομμύρια Ευρωπαίοι καθημερινά. Οι υποχρεώσεις των διαφόρων διαδικτυακών παραγόντων αντιστοιχούν στον ρόλο, το μέγεθος και τον αντίκτυπό τους στο διαδικτυακό οικοσύστημα.

visual
 • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης που προσφέρουν υποδομή δικτύου: πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο, καταχωριστές ονομάτων τομέα, που συμπεριλαμβάνουν επίσης:
 • υπηρεσίες φιλοξενίας, όπως υπηρεσίες νέφους και διαδικτυακής φιλοξενίας, στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης:
 • διαδικτυακές πλατφόρμες που φέρνουν σε επαφή πωλητές και καταναλωτές, όπως ηλεκτρονικά καταστήματα, καταστήματα εφαρμογών, πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας και πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  
 • Οι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους όσον αφορά τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και την πρόκληση ζημίας στην κοινωνία. Ειδικοί κανόνες προβλέπονται για τις πλατφόρμες που έχουν πάνω από το 10 % των 450 εκατομμυρίων καταναλωτών στην Ευρώπη.
3 persons holding their phones Όλοι οι διαμεσολαβητές διαδικτύου που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εντός της ενιαίας αγοράς, είτε είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ είτε εκτός αυτής, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες. Οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις θα έχουν υποχρεώσεις ανάλογες με την ικανότητα και το μέγεθός τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι παραμένουν υπόλογες. Επιπλέον, ακόμη και αν οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις μεγεθυνθούν σημαντικά, θα επωφεληθούν από στοχευμένη εξαίρεση από ένα σύνολο υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια δωδεκάμηνης μεταβατικής περιόδου.

Νέες υποχρεώσεις

 

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Υπηρεσίες φιλοξενίας

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Διαδικτυακές
πλατφόρμες 

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Πολύ μεγάλες
πλατφόρμες

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Έκθεση διαφάνειας
Απαιτήσεις σχετικά με τους όρους της υπηρεσίας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Συνεργασία με τις εθνικές αρχές σύμφωνα με εντολές
Σημεία επαφής και, εφόσον απαιτείται, νόμιμος εκπρόσωπος
Υποχρεώσεις ειδοποίησης και δράσης καθώς και παροχής πληροφοριών στους χρήστες  
Αναφορά αξιόποινων πράξεων  
Μηχανισμός καταγγελιών και προσφυγής και εξωδικαστική επίλυση διαφορών    
Αξιόπιστες πηγές επισήμανσης    
Μέτρα κατά των κακόπιστων κοινοποιήσεων και απαντήσεων σε κοινοποιήσεις    
Ειδικές υποχρεώσεις για τις αγορές, π.χ. έλεγχος διαπιστευτηρίων τρίτων προμηθευτών («KYBC»), συμμόρφωση βάσει σχεδιασμού, τυχαίοι έλεγχοι    
Απαγορεύσεις στοχευμένων διαφημίσεων που απευθύνονται σε παιδιά και διαφημίσεων που βασίζονται σε ειδικά χαρακτηριστικά των χρηστών    
Διαφάνεια των συστημάτων συστάσεων    
Διαφάνεια των διαδικτυακών διαφημίσεων που προορίζονται για τους χρήστες    
Υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου και αντιμετώπιση κρίσεων      
Εξωτερικός και ανεξάρτητος έλεγχος, εσωτερικό καθήκον συμμόρφωσης και υποχρέωση λογοδοσίας      
Επιλογή των χρηστών να μην έχουν προτάσεις περιεχομένου που βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ      
Ανταλλαγή δεδομένων με αρχές και ερευνητές      
Κώδικες δεοντολογίας      
Συνεργασία για την αντιμετώπιση κρίσεων      

Ποιος είναι ο αντίκτυπος των νέων υποχρεώσεων;

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες βελτιώνει σημαντικά τους μηχανισμούς αφαίρεσης παράνομου περιεχομένου και αποτελεσματικής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου. Επίσης, δημιουργεί ισχυρότερη δημόσια εποπτεία των διαδικτυακών πλατφορμών, ιδίως αυτών που έχουν πάνω από το 10 % του πληθυσμού της ΕΕ.

 

Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα:

 • μέτρα αντιμετώπισης των παράνομων προϊόντων, υπηρεσιών ή περιεχομένου στο διαδίκτυο, μεταξύ των οποίων ένας μηχανισμός για την επισήμανση τέτοιου περιεχομένου από τους χρήστες (προσθήκη σημαίας) και για τη συνεργασία των πλατφορμών με αξιόπιστες πηγές επισήμανσης
 • νέες υποχρεώσεις ιχνηλασιμότητας των επιχειρηματικών χρηστών στις διαδικτυακές αγορές, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός των πωλητών παράνομων προϊόντων ή εύλογες προσπάθειες από διαδικτυακές αγορές για τον δειγματοληπτικό έλεγχο του κατά πόσον τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν χαρακτηριστεί παράνομα σε οποιαδήποτε επίσημη βάση δεδομένων
 • αποτελεσματικές διασφαλίσεις για τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αμφισβήτησης των αποφάσεων των πλατφορμών για έλεγχο του περιεχομένου
 • απαγόρευση ορισμένων ειδών στοχευμένων διαφημίσεων σε διαδικτυακές πλατφόρμες (όταν στοχεύουν παιδιά ή όταν χρησιμοποιούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εθνότητα, πολιτικές απόψεις, σεξουαλικός προσανατολισμός)
 • μέτρα διαφάνειας για τις διαδικτυακές πλατφόρμες όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για προτάσεις
 • επιβολή υποχρεώσεων στις πολύ μεγάλες πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες μηχανές αναζήτησης ώστε να προλαμβάνεται κάθε είδους καταχρηστική χρήση των συστημάτων τους, με τη λήψη μέτρων με βάση τον κίνδυνο και με την πραγματοποίηση ανεξάρτητων ελέγχων των συστημάτων τους διαχείρισης κινδύνων
 • δυνατότητα πρόσβασης των ερευνητών σε σημαντικά δεδομένα των πιο μεγάλων πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος εξέλιξης των κινδύνων στο διαδίκτυο
 • δομή εποπτείας που θα ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα του διαδικτυακού χώρου: οι χώρες της ΕΕ θα έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο, με την υποστήριξη ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις ψηφιακές υπηρεσίες· για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, εποπτεία και επιβολή της νομοθεσίας από την Επιτροπή

Οι νέοι κανόνες εν συντομία

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Μόλις η πράξη εγκριθεί επίσημα από τους συννομοθέτες της ΕΕ, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή της. Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα ισχύει άμεσα σε ολόκληρη την ΕΕ και θα τεθεί σε εφαρμογή 15 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της ή από την 1η Ιανουαρίου 2024, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών και των πολύ μεγάλων μηχανών αναζήτησης, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα τεθεί σε εφαρμογή νωρίτερα, δηλαδή τέσσερις μήνες μετά τον χαρακτηρισμό τους ως εντασσόμενων στην κατηγορία των πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών ή μηχανών αναζήτησης.

Έγγραφα