Hvad er de vigtigste mål med retsakten om digitale tjenester?

De nye regler er forholdsmæssige, fremmer innovation, vækst og konkurrenceevne og letter opskaleringen af mindre platforme, SMV'er og opstartsvirksomheder. Brugernes, platformenes og de offentlige myndigheders ansvar rebalanceres i overensstemmelse med europæiske værdier og sætter borgerne i centrum. Reglerne

 • yder bedre beskyttelse af forbrugerne og deres grundlæggende rettigheder online
 • etablerer en stærk ramme for gennemsigtighed og en tydelig ramme for ansvarlighed for onlineplatforme
 • fremmer innovation, vækst og konkurrenceevne i det indre marked
citizens icon

For privatpersoner

 • flere valgmuligheder, lavere priser
 • mindre eksponering for ulovligt indhold
 • bedre beskyttelse af grundlæggende rettigheder
digital service providers

For udbydere af digitale tjenester

 • retssikkerhed, harmonisering af regler
 • lettere opstart og opskalering i Europa
business users icon

For erhvervsbrugere af digitale tjenester

 • flere valgmuligheder, lavere priser
 • adgang til EU-dækkende markeder via platforme
 • lige konkurrencevilkår over for udbydere af ulovligt indhold
society icon

For samfundet som helhed

 • øget demokratisk kontrol og tilsyn med systemiske platforme
 • begrænsning af systemiske risici såsom manipulation eller desinformation

Hvilke udbydere er omfattet?

Loven om digitale tjenester indeholder regler for onlineformidlingstjenester, som millioner af europæere bruger hver dag. De forskellige onlineaktørers forpligtelser svarer til deres rolle, størrelse og vægt i onlineøkosystemet.

visual
 • Formidlingstjenester, der tilbyder netinfrastruktur: udbydere af internetadgang, domænenavneregistratorer, herunder bl.a.:
 • Hostingtjenester såsom cloudinfrastruktur og webhostingtjenester, herunder bl.a.:
 • Onlineplatforme, der samler sælgere og forbrugere såsom onlinemarkedspladser, app-butikker, platforme i den kollaborative økonomi og sociale medieplatforme.  
 • Meget store onlineplatforme udgør særlige risici med hensyn til udbredelsen af ulovligt indhold og samfundsmæssige skader. Der er fastsat særlige regler for platforme, der når ud til mere end 10 % af de 450 millioner forbrugere i Europa.
Digital agenda Alle onlineformidlere, der tilbyder deres tjenester i det indre marked, skal overholde de nye regler, uanset om de er etableret i eller uden for EU. Mikrovirksomheder og små virksomheder vil have forpligtelser, der står i et rimeligt forhold til deres evner og størrelse, samtidig med at det sikres, at de holdes ansvarlige.

Nye forpligtelser

 

Formidlingstjenester

 

(kumulative forpligtelser)

Hostingtjenester

(kumulative forpligtelser)

Onlineplatforme
 

(kumulative forpligtelser)

Meget store
platforme

(kumulative forpligtelser)

Gennemsigtighedsrapportering
Krav til brugsvilkår under behørig hensyntagen til de grundlæggende rettigheder
Samarbejde med nationale myndigheder efter påbud
Kontaktpunkter og om nødvendigt retlig repræsentant
Meddelelse og handling og forpligtelse til at give oplysninger til brugerne  
Klage- og erstatningsordning og udenretslig bilæggelse af tvister    
Pålidelige indberettere    
Foranstaltninger til forebyggelse af bedrageriske anmeldelser og anfægtelser    
Kontrol af tredjepartsleverandørers akkreditiver    
Gennemsigtighed over for brugerne i forbindelse med onlinereklamer    
Anmeldelse af strafbare handlinger    
Risikostyringsforpligtelser og overvågningsansvarlig      
Ekstern risikorevision og offentlig ansvarlighed      
Gennemsigtighed i anbefalingssystemer og brugervalg med hensyn til adgang til oplysninger      
Dataudveksling med myndigheder og forskere      
Adfærdskodekser      
Kriseresponssamarbejde      

Hvad er virkningen af nye forpligtelser?

Retsakten om digitale tjenester forbedrer i væsentlig grad mekanismerne til fjernelse af ulovligt indhold og til effektiv beskyttelse af brugernes grundlæggende rettigheder online, herunder ytringsfriheden. Den skaber også et stærkere offentligt tilsyn med onlineplatforme, navnlig for platforme, der når ud til mere end 10 % af EU's befolkning.

Dette betyder konkret:

 • foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlige varer, ulovlige tjenester og ulovligt indhold på internettet, herunder en mekanisme, der gør det muligt for brugerne at mærke sådant indhold og for platforme at samarbejde med "troværdige indberettere"
 • nye regler for erhvervsbrugeres sporbarhed på onlinemarkedspladser for at hjælpe med at identificere sælgere af ulovlige varer
 • effektive sikkerhedsforanstaltninger for brugerne, herunder muligheden for at anfægte platformes indholdsmoderation
 • gennemsigtighedsforanstaltninger for onlineplatforme vedrørende en række spørgsmål, herunder de algoritmer, der anvendes til anbefalinger
 • forpligtelser for meget store platforme til at forhindre misbrug af deres systemer ved at træffe risikobaserede foranstaltninger og ved uafhængige revisioner af deres risikostyringssystemer
 • adgang for forskere til nøgledata fra de største platforme for at forstå, hvordan onlinerisici udvikler sig
 • tilsynsstruktur for at adressere onlineverdenens kompleksitet: medlemsstaterne får den primære rolle med støtte fra et nyt europæisk udvalg for digitale tjenester, og for meget store platforme: øget tilsyn og håndhævelse fra Kommissionens side.

Nye regler kort fortalt

Hvad sker der nu?

Europa-Parlamentet og medlemsstaterne vil drøfte Kommissionens forslag i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure. Når de nye regler er vedtaget, vil de finde direkte anvendelse i hele EU.

Dokumenter