Hvad er de vigtigste mål med retsakten om digitale tjenester?

De nye regler står i rimeligt forhold til målet med dem, de fremmer innovation, vækst og konkurrenceevne, og de letter opskaleringen af mindre platforme, SMV'er og opstartsvirksomheder. De afbalancerer brugernes, platformenes og de offentlige myndigheders ansvar i overensstemmelse med europæiske værdier og sætter borgerne i centrum. Reglerne

 • yder bedre beskyttelse af forbrugerne og deres grundlæggende rettigheder online
 • etablerer en stærk ramme for gennemsigtighed og en tydelig ramme for ansvarlighed for onlineplatforme
 • fremmer innovation, vækst og konkurrenceevne i det indre marked
citizens icon

For privatpersoner

 • bedre beskyttelse af grundlæggende rettigheder
 • flere valgmuligheder, lavere priser
 • mindre eksponering for ulovligt indhold
digital service providers

For udbydere af digitale tjenester

 • retssikkerhed, harmonisering af regler
 • lettere opstart og opskalering i Europa
business users icon

For erhvervsbrugere af digitale tjenester

 • flere valgmuligheder, lavere priser
 • adgang til EU-dækkende markeder via platforme
 • lige konkurrencevilkår over for udbydere af ulovligt indhold
society icon

For samfundet som helhed

 • øget demokratisk kontrol og tilsyn med systemiske platforme
 • begrænsning af systemiske risici såsom manipulation eller desinformation

Hvilke udbydere er omfattet?

Loven om digitale tjenester indeholder regler for onlineformidlingstjenester, som millioner af europæere bruger hver dag. De forskellige onlineaktørers forpligtelser svarer til deres rolle, størrelse og vægt i onlineøkosystemet.

visual
 • formidlingstjenester, der tilbyder netinfrastruktur: udbydere af internetadgang, domænenavneregistratorer, bl.a.:
 • hostingtjenester som cloudinfrastruktur og webhostingtjenester, bl.a.:
 • onlineplatforme, der samler sælgere og forbrugere, f.eks. onlinemarkedspladser, app-butikker, platforme i den kollaborative økonomi og sociale medier.  
 • Meget store onlineplatforme udgør en særlig risiko med hensyn til udbredelsen af ulovligt indhold og samfundsmæssige skader. Der er fastsat særlige regler for platforme, der når ud til mere end 10 % af de 450 millioner forbrugere i Europa.
3 persons holding their phones Alle onlineformidlere, der tilbyder deres tjenester på det indre marked, uanset om de er etableret i eller uden for EU, skal overholde de nye regler. Mikrovirksomheder og små virksomheder vil have forpligtelser, der står i et rimeligt forhold til deres evner og størrelse, samtidig med at det sikres, at de holdes ansvarlige. Dertil kommer, at selv om mikrovirksomheder og små virksomheder vokser betydeligt, vil de nyde godt af en målrettet fritagelse for en række forpligtelser i en overgangsperiode på 12 måneder.

Nye forpligtelser

 

Formidlingstjenester

(kumulative forpligtelser)

Hostingtjenester

(kumulative forpligtelser)

Onlineplatforme
 

(kumulative forpligtelser)

Meget store
platforme

(kumulative forpligtelser)

Gennemsigtighedsrapportering
Krav til brugsvilkår under behørig hensyntagen til de grundlæggende rettigheder
Samarbejde med nationale myndigheder efter påbud
Kontaktpunkter og om nødvendigt retlig repræsentant
Meddelelse og handling og forpligtelse til at give oplysninger til brugerne  
Anmeldelse af strafbare handlinger  
Klage- og erstatningsordning og udenretslig bilæggelse af tvister    
Pålidelige indberettere    
Foranstaltninger til forebyggelse af bedrageriske anmeldelser og anfægtelser    
Særlige forpligtelser for markedspladser, f.eks. kontrol af tredjepartsleverandørers baggrundsoplysninger ("KYBC"), overholdelse gennem design og stikprøvekontrol    
Forbud mod målrettede reklamer rettet mod børn og reklamer baseret på brugernes særlige kendetegn    
Gennemsigtighed i anbefalingssystemer    
Gennemsigtighed over for brugerne i forbindelse med onlinereklamer    
Risikostyringsforpligtelser og kriseberedskab      
Ekstern og uafhængig revision, intern overholdelsesfunktion og offentlig ansvarlighed      
Mulighed for, at brugerne kan vælge ikke at få anbefalinger baseret på profilering      
Dataudveksling med myndigheder og forskere      
Adfærdskodekser      
Kriseresponssamarbejde      

Hvad er virkningen af nye forpligtelser?

Retsakten om digitale tjenester forbedrer i væsentlig grad mekanismerne til fjernelse af ulovligt indhold og til effektiv beskyttelse af brugernes grundlæggende rettigheder online, herunder ytringsfriheden. Den skaber også et stærkere offentligt tilsyn med onlineplatforme, navnlig for platforme, der når ud til mere end 10 % af EU's befolkning.

 

Dette betyder konkret:

 • foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlige varer, ulovlige tjenester og ulovligt indhold på internettet, herunder en mekanisme, der gør det muligt for brugerne at mærke sådant indhold og for platforme at samarbejde med "troværdige indberettere"
 • nye forpligtelser vedrørende sporbarhed af erhvervsbrugere på onlinemarkedspladser, der skal hjælpe til at identificere forhandlere af ulovlige varer, eller en rimelig indsats fra onlinemarkedspladserne med hensyn til stikprøvekontrol af, om produkter og tjenesteydelser er blevet registreret som ulovlige i officielle databaser.
 • effektive sikkerhedsforanstaltninger for brugerne, herunder muligheden for at anfægte platformes indholdsmoderation
 • forbud mod visse former for målrettede annoncer på onlineplatforme (f.eks. annoncer rettet mod børn og annoncer, der anvender særlige kategorier af personoplysninger som etnicitet, politiske holdninger og seksuel orientering)
 • gennemsigtighedsforanstaltninger for onlineplatforme vedrørende en række spørgsmål, herunder de algoritmer, der anvendes til anbefalinger
 • forpligtelser for meget store platforme og meget store søgemaskiner til at forhindre misbrug af deres systemer ved at træffe risikobaserede foranstaltninger og via uafhængige revisioner af deres risikostyringssystemer
 • adgang for forskere til nøgledata fra de største platforme og søgemaskiner for at undersøge, hvordan onlinerisici udvikler sig
 • tilsynsstruktur for at adressere onlineverdenens kompleksitet: medlemslandene får den primære rolle med støtte fra et nyt europæisk udvalg for digitale tjenester, og for meget store platforme vil der være øget tilsyn og håndhævelse fra Kommissionens side.

Nye regler kort fortalt

Hvad sker der nu?

Når retsakten om digitale tjenesterer formelt vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet, bliver den offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft tyve dage efter offentliggørelsen. Retsakten finder direkte anvendelse i hele EU 15 måneder efter ikrafttrædelsen eller fra den 1. januar 2024, alt efter hvad der indtræffer sidst. For så vidt angår forpligtelserne for meget store onlineplatforme og meget store onlinesøgemaskiner vil forordningen om digitale tjenester finde anvendelse fra en tidligere dato, dvs. fire måneder efter, at de er blevet kategoriseret som meget store onlineplatforme eller onlinesøgemaskiner.

Dokumenter