Какви са основните цели на законодателния акт за цифровите услуги?

Новите правила са пропорционални, насърчават иновациите, растежа и конкурентоспособността и улесняват разрастването на по-малките платформи, МСП и стартиращите предприятия. Отговорностите на потребителите, платформите и публичните органи са разпределени в съответствие с европейските ценности, като гражданите заемат централно място. С правилата се

 • осигурява по-добра защита онлайн на потребителите и техните основни права
 • създава надеждна рамка за прозрачност и отчетност за онлайн платформите
 • насърчават иновациите, растежа и конкурентоспособността в рамките на единния пазар
citizens icon

За гражданите

 • По-добра защита на основните права
 • По-голям избор, по-ниски цени
 • Излагане в по-малка степен на незаконно съдържание
digital service providers

За доставчиците на цифрови услуги

 • Правна сигурност, хармонизиране на правилата
 • По-лесно започване и разрастване на бизнес в Европа
business users icon

За бизнес ползвателите на цифрови услуги

 • По-голям избор, по-ниски цени
 • Достъп до общоевропейски пазари чрез платформи
 • Равнопоставени условия на конкуренция спрямо доставчиците на незаконно съдържание
society icon

За обществото като цяло

 • По-добър демократичен контрол и надзор на системните платформи
 • Смекчаване на системните рискове, като например манипулиране или дезинформация

Кои доставчици са обхванати?

Законодателният акт за цифровите услуги включва правила за посредническите онлайн услуги, които милиони европейци използват всеки ден. Задълженията на различните онлайн участници са съобразени с тяхната роля, размер и въздействие в онлайн средата.

visual
 • Посреднически услуги за предлагане на мрежова инфраструктура: интернет доставчици, регистратори на имена на домейни, включително:
 • Хостинг услуги, като облачни и уеб хостинг услуги, включително:
 • Онлайн платформи, обединяващи продавачи и потребители, като онлайн пазари, магазини за приложения, платформи на икономиката на сътрудничеството и платформи на социални медии.  
 • Много големите онлайн платформи пораждат особени рискове, що се отнася до разпространението на незаконно съдържание и нанасянето на обществени вреди. Предвидени са специални правила за платформите, достигащи до над 10 % от 450-те милиона потребители в Европа.
3 persons holding their phones Всички онлайн посредници, които предлагат услугите си на единния пазар, независимо дали са установени в ЕС или извън него, ще трябва да спазват новите правила. Микропредприятията и малките предприятия ще имат задължения, пропорционални на техните възможности и размер, като същевременно ще продължат да носят отговорност. Освен това дори когато микропредприятия и малки предприятия се разраснат значително, те ще се ползват от целенасочено освобождаване от набор от задължения през преходен период от 12 месеца.

Нови задължения

 

Посреднически услуги

(кумулативни задължения)

Хостинг
услуги

(кумулативни задължения)

Онлайн
платформи 

(кумулативни задължения)

Много големи
платформи

(кумулативни задължения)

Докладване за прозрачността
Изисквания за спазване на основните права в условията за ползване на услугите
Сътрудничество с националните органи при разпореждане
Звена за контакт и, когато е необходимо, законен представител
Задължения за уведомяване и предприемане на действия, както и за предоставяне на информация на потребителите  
Съобщаване за престъпления  
Механизъм за подаване на жалби и правна защита и извънсъдебно уреждане на спорове    
Доверени податели на сигнали    
Мерки срещу злоупотребите със сигнали и възможност за оспорване на сигнали    
Специални задължения за местата за търговия, например за проверка на доставчиците трети страни, съответствие на етапа на проектирането, проверки на случаен принцип    
Забрана за целеви реклами, насочени към деца или базирани на специални характеристики на потребителите    
Прозрачност на препоръчващите системи    
Прозрачност на онлайн рекламата, на която са изложени потребителите    
Задължения за управление на риска и реакция при кризи      
Външен и независим одит, вътрешно звено по спазването на изискванията и публична отчетност      
Избор на потребителя дали да получава препоръки въз основа на профилиране      
Споделяне на данни с органи и изследователи      
Кодекси за поведение      
Сътрудничество в рамките на реакция при кризи      

Какво е въздействието на новите задължения?

Със законодателния акт за цифровите услуги значително се подобряват механизмите за премахване на незаконно съдържание и за ефективна защита на основните права на потребителите онлайн, включително свободата на словото. С него също така се установява по-добър публичен надзор на онлайн платформите, по-специално на платформите, които достигат до над 10 % от населението на ЕС.

 

По-конкретно, това се изразява в:

 • мерки за борба с незаконните стоки, услуги или съдържание онлайн, като например механизъм за сигнализиране за подобно съдържание от страна на потребителите, както и за съвместни действия между платформите и „доверени податели на сигнали“
 • нови задължения относно проследимостта на бизнес ползвателите на онлайн местата за търговия, за да се подпомогне идентифицирането на продавачите на незаконни стоки, или разумни усилия от страна на тези места да проверяват на случаен принцип дали продуктите или услугите са идентифицирани като незаконни в някоя от официалните бази данни
 • ефективни защитни мерки за потребителите, включително възможност за оспорване на решенията на платформите при модериране на съдържание
 • забрана на определени видове целеви реклами в рамките на онлайн платформите (когато са насочени към деца или когато се използват специални категории лични данни, като например етническа принадлежност, политически възгледи, сексуална ориентация)
 • мерки за прозрачност за онлайн платформите в редица области, включително по отношение на алгоритмите, използвани за препоръки
 • задължения за много големите платформи и много големите търсачки да предотвратяват злоупотреби с техните системи чрез основани на управлението на риска действия и чрез независими одити на техните системи за управление на риска
 • достъп за изследователите до ключови данни на най-големите платформи и търсачки, за да се разбере как се променят онлайн рисковете
 • надзорна структура, пригодена към комплексната структура на онлайн пространството: основната роля се пада на държавите от ЕС, които ще могат да разчитат на съдействие от нов Европейски съвет за цифровите услуги; за много големите платформи — надзор и правоприлагане от страна на Комисията.

Новите правила накратко

Какви са следващите стъпки?

След официалното приемане на акта от съзаконодателите на ЕС той ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила двайсет дни след публикуването му. Законодателният акт за цифровите услуги ще се прилага пряко в целия ЕС. Прилагането му ще започне 15 месеца след влизането му в сила или от 1 януари 2024 г., в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-късно. Що се отнася до задълженията на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки, актът ще започне да се прилага от по-ранна дата — четири месеца след определянето им като влизащи в категорията на много големите онлайн платформи или много големите онлайн търсачки.

Документи