Σαφείς υποχρεώσεις για τους ρυθμιστές της πρόσβασης σε ολόκληρη την ΕΕ

Σήμερα, οι πλατφόρμες που ενεργούν ως ρυθμιστές της πρόσβασης ασκούν τις δραστηριότητές τους με τρόπο που είτε σε μεγάλο βαθμό δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις είτε βασίζεται σε κανόνες που, στην πλειονότητά τους, είναι προγενέστεροι της ψηφιακής οικονομίας. Αυτό ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ.

Επί του παρόντος, τα προβλήματα που σχετίζονται με τους ρυθμιστές της πρόσβασης δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη ή την ΕΕ με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Τι αλλάζει με τη νέα πράξη για τις ψηφιακές αγορές:

 • Οι ρυθμιστές της πρόσβασης θα προσδιορίζονται βάσει σαφώς καθορισμένων όρων. Εάν οι εταιρείες οριστούν ως «ρυθμιστές της πρόσβασης» με βάση την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, θα πρέπει να συμμορφώνονται με ένα σαφώς καθορισμένο σύνολο απαγορεύσεων και υποχρεώσεων για την αποφυγή ορισμένων αθέμιτων πρακτικών.
 • Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η απαγόρευση των διακρίσεων που ευνοούν τις δικές τους υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας με την πλατφόρμα τους, καθώς και οι υποχρεώσεις ανταλλαγής, σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, δεδομένων που παρέχονται ή παράγονται στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης των επιχειρηματικών χρηστών και των πελατών τους στην πλατφόρμα του ρυθμιστή της πρόσβασης. Εκτός από αυτές τις πρακτικές, οι ρυθμιστές της πρόσβασης θα συνεχίσουν να προσφέρουν νέες και καινοτόμες υπηρεσίες, όπως έκαναν μέχρι σήμερα, χωρίς ωστόσο να επωφελούνται από αθέμιτες συμπεριφορές σε βάρος άλλων.

Ασφάλεια δικαίου για τις πλατφόρμες

Σήμερα, οι εθνικές νομοθετικές πρωτοβουλίες στα κράτη μέλη της ΕΕ μπορεί να αντιμετωπίζουν εν μέρει τα εντοπιζόμενα προβλήματα, αλλά οδηγούν και σε αυξημένο κατακερματισμό των κανόνων στην ΕΕ, με ενδεχόμενη αύξηση του κόστους συμμόρφωσης για τις πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο.

Europa Dice

Τι αλλάζει με τη νέα πράξη για τις ψηφιακές αγορές:

 • Οι πλατφόρμες που λειτουργούν ως ρυθμιστές της πρόσβασης θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν.
 • Άλλες πλατφόρμες δεν θα υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες, αλλά θα μπορούν να ωφελούνται από δικαιότερες συμπεριφορές, όταν συνεργάζονται επιχειρηματικά με ρυθμιστές της πρόσβασης.
 • Το κόστος συμμόρφωσης θα μειωθεί για τους ρυθμιστές της πρόσβασης και τους επιχειρηματικούς χρήστες τους.

Τι αλλάζει με τη νέα πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες:

 • Ένα σύνολο κανόνων θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν μηχανισμούς για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με σκοπό τον συντονισμό των δράσεών τους και τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του πλαισίου σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ειδικές ασύμμετρες υποχρεώσεις

Σήμερα, οι χρήστες εκτίθενται σε παράνομα αγαθά, περιεχόμενο ή υπηρεσίες, και όλες οι αποφάσεις επαφίενται κυρίως στη διακριτική ευχέρεια των πλατφορμών. Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος προέρχεται από τις πλατφόρμες που έχουν εξελιχθεί σε οιονεί δημόσιους χώρους επικοινωνίας και εμπορίου.

Τι αλλάζει με τη νέα πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες:

 • μέτρα για την καταπολέμηση των παράνομων αγαθών και υπηρεσιών και του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, όπως ένας μηχανισμός για την επισήμανση του εν λόγω περιεχομένου από τους χρήστες, καθώς και για τη συνεργασία των πλατφορμών με «αξιόπιστες πηγές επισήμανσης»·
 • νέες υποχρεώσεις για την ιχνηλασιμότητα των επιχειρηματικών χρηστών στις επιγραμμικές αγορές, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός των πωλητών παράνομων αγαθών·
 • αποτελεσματικές διασφαλίσεις για τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αμφισβήτησης όσον αφορά τις αποφάσεις των πλατφορμών σχετικά με τον έλεγχο περιεχομένου·
 • μέτρα διαφάνειας ευρέος φάσματος για τις επιγραμμικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται για τις συστάσεις περιεχομένου·
 • επιβολή υποχρεώσεων σε πολύ μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες έχουν απήχηση σε περισσότερο από το 10 % του πληθυσμού της ΕΕ, να αποτρέπουν την κατάχρηση των συστημάτων τους με τη λήψη μέτρων βάσει κινδύνου και μέσω ανεξάρτητων ελέγχων της διαχείρισης κινδύνου των συστημάτων τους·
 • πρόσβαση των ερευνητών στα δεδομένα βασικών πλατφορμών, ώστε να ελέγχεται ο τρόπος λειτουργίας τους·
 • οι κώδικες δεοντολογίας και τα τεχνικά πρότυπα θα βοηθήσουν τις πλατφόρμες και άλλους συντελεστές να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες. Άλλοι κώδικες θα ενισχύσουν τα μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλίζεται ότι οι πλατφόρμες είναι προσβάσιμες από τα άτομα με αναπηρία ή θα στηρίξουν περαιτέρω μέτρα για τη διαφήμιση.
 • όλοι οι επιγραμμικοί πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ενιαία αγορά, με έδρα εντός ή εκτός της ΕΕ, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες·
 • δομή εποπτείας που θα ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα του διαδικτυακού χώρου: ο ρόλος των κρατών μελών, με την υποστήριξη ενός νέου ευρωπαϊκού συμβουλίου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, θα είναι πρωταρχικός· για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, εποπτεία και επιβολή της νομοθεσίας από την Επιτροπή.
 

Ενδιάμεσες υπηρεσίες

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Υπηρεσίες φιλοξενίας

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Επιγραμμικές πλατφόρμες

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Πολύ μεγάλες πλατφόρμες

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Υποβολή εκθέσεων διαφάνειας
Απαιτήσεις σχετικά με τους όρους παροχής υπηρεσιών, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Συνεργασία με τις εθνικές αρχές σε περίπτωση που ληφθεί εντολή
Σημεία επαφής και, εφόσον απαιτείται, νόμιμος εκπρόσωπος
Υποχρέωση αναγγελίας και δράσης, και υποχρέωση παροχής πληροφοριών στους χρήστες  
Υποβολή αναφορών για αξιόποινες πράξεις  
Μηχανισμός υποβολής καταγγελιών και προσφυγών, και εξωδικαστική επίλυση διαφορών    
Αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου (trusted flaggers)    
Μέτρα κατά των καταχρηστικών κοινοποιήσεων και απαντήσεων σε κοινοποιήσεις    
Ειδικές υποχρεώσεις για τις αγορές, π.χ. έλεγχος των διαπιστευτηρίων τρίτων προμηθευτών («KYBC»), συμμόρφωση βάσει σχεδιασμού, τυχαίοι έλεγχοι    
Απαγορεύσεις στοχευμένων διαφημίσεων που απευθύνονται σε παιδιά και διαφημίσεων που βασίζονται σε ειδικά χαρακτηριστικά των χρηστών    
Διαφάνεια των συστημάτων συστάσεων    
Διαφάνεια της διαδικτυακής διαφήμισης για τους χρήστες    
Υποχρεώσεις διαχείρισης κινδύνων και αντιμετώπιση κρίσεων      
Εξωτερικός και ανεξάρτητος έλεγχος, εσωτερική λειτουργία συμμόρφωσης και δημόσια λογοδοσία      
Επιλογή των χρηστών να μην έχουν συστάσεις με βάση την κατάρτιση προφίλ      
Ανταλλαγή δεδομένων με αρχές και ερευνητές      
Κώδικες δεοντολογίας      
Συνεργασία για την αντιμετώπιση κρίσεων      

Αποσαφήνιση της ευθύνης και αποτελεσματικός μηχανισμός συμμόρφωσης

Η απαλλαγή από την ευθύνη για τους επιγραμμικούς παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ρύθμισης του διαδικτύου, διασφαλίζοντας ότι είναι δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου, αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και ότι οι πλατφόρμες δεν έχουν κίνητρα να αφαιρούν νόμιμο περιεχόμενο και ότι δεν είναι υποχρεωμένες να παρακολουθούν τους χρήστες τους. Σήμερα, μερικοί κανόνες έχουν οδηγήσει σε κατακερματισμό σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και υπάρχουν αβεβαιότητες όσον αφορά τις πλατφόρμες που ενεργούν με ευσυνείδητο τρόπο και επιθυμούν να λάβουν μέτρα και να προστατεύσουν τους χρήστες τους από παράνομο περιεχόμενο.

Τι αλλάζει με τη νέα πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες:

 • Ενισχύονται και αποσαφηνίζονται περαιτέρω οι προϋποθέσεις για τις απαλλαγές από την ευθύνη: οι πλατφόρμες και άλλοι ενδιάμεσοι φορείς δεν θα ευθύνονται για την παράνομη συμπεριφορά των χρηστών, εκτός εάν έχουν λάβει γνώσει των παράνομων πράξεων και δεν τις έχουν εξαλείψει.
 • Οι κανόνες για την απαλλαγή από την ευθύνη θα είναι πλέον εναρμονισμένοι και ενιαίοι σε ολόκληρη την ΕΕ χάρη σε έναν άμεσα εφαρμοστέο κανονισμό.
 • Νέες διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ισχύουν οι εν λόγω προϋποθέσεις για την ευθύνη σχετικά με την προστασία των καταναλωτών.
 • Επίλυση του παράδοξου των εθελοντικών μέτρων που λαμβάνονται από μικρές πλατφόρμες: οι πλατφόρμες που ενεργούν ευσυνείδητα δεν φέρουν ευθύνη για παράνομο περιεχόμενο που εντοπίζουν οι ίδιες.
 • Μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την αλληλεπίδραση με τις αρχές: οι πλατφόρμες θα πρέπει να συνεργάζονται με τις αρχές που εκδίδουν δικαστικές διαταγές με ελάχιστα κοινά κριτήρια.

Ανάπτυξη των μικρών επιγραμμικών πλατφορμών στην ΕΕ

Υπάρχουν περισσότερες από 10 000 πλατφόρμες στην ΕΕ, από τις οποίες πάνω από το 90 % είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής. Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην ΕΕ είναι επί του παρόντος αντιμέτωπες με 27 διαφορετικά σύνολα εθνικών κανόνων. Μόνο οι μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος που συνεπάγεται η συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς.

Τι αλλάζει με τη νέα πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες:

 • Διασφαλίζεται ότι οι μικρές επιγραμμικές πλατφόρμες δεν επηρεάζονται δυσανάλογα, αλλά ότι παραμένουν υπόλογες.
 • Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τις πλέον δαπανηρές υποχρεώσεις, θα μπορούν ωστόσο να εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για ολόκληρη την ΕΕ θα εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις διασυνοριακές ψηφιακές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί αύξηση έως και 2 % του διασυνοριακού ψηφιακού εμπορίου στην ενιαία αγορά. 
 • Οι μικρές πλατφόρμες θα έχουν ασφάλεια δικαίου για την ανάπτυξη των υπηρεσιών τους και την προστασία των χρηστών από παράνομες δραστηριότητες, διότι θα υποστηρίζονται από πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές.