Innovativ opskalering af onlineplatforme i EU

 • Der er mere end 10 000 platforme i EU
 • 90 % af dem er
  små og mellemstore virksomheder

De digitale tjenester i EU skal i øjeblikket operere med 27 forskellige sæt nationale regler. Kun de største virksomheder kan håndtere de deraf følgende overholdelsesomkostninger.

Det ændres med den nye retsakt om digitale tjenester:

 • Samme regler vil gælde i hele Unionen og danne grundlag for et stort hjemmemarked for digitale tjenester, der skal vokse og trives. Den digitale handel på tværs af grænserne i det indre marked forventes at stige med op til 2 %. 
 • Små aktører vil have retssikkerhed med hensyn til at udvikle tjenester og beskytte brugerne mod ulovlige aktiviteter, og de vil blive understøttet af standarder og retningslinjer.
 • Små virksomheder og mikrovirksomheder er fritaget for de mest omkostningsfulde forpligtelser, men kan frit anvende bedste praksis, hvilket kan give dem en konkurrencemæssig fordel.

Blomstrende lovlige virksomheder

61 % af respondenterne i en Eurobarometerundersøgelse sagde, at de er stødt på ulovligt indhold på nettet, og 66,5 % sagde, at de ikke mener, at internettet er sikkert for brugerne.

Ved at bekæmpe ulovlige aktiviteter og produkter online kan lovlige virksomheder blomstre online.

Det ændres med den nye retsakt om digitale tjenester:

 • Fjernelse af negative incitamenter for virksomheder til at træffe frivillige foranstaltninger for at beskytte deres brugere mod ulovligt indhold, ulovlige varer eller ulovlige tjenester
 • Virksomhederne vil anvende nye enkle og effektive mekanismer til at signalere ulovligt indhold og ulovlige varer, der krænker deres rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, eller konkurrerer på et urimelige vilkår.
 • Virksomhederne kan også blive "pålidelige indberettere" af ulovligt indhold eller ulovlige varer med særlige prioriterede procedurer og tæt samarbejde med platforme.

Handlekraftige SMV'er og nystartede virksomheder

 • 40 % af de virksomheder, der sælger produkter online, gør det via onlinemarkedspladser
  (Eurostat 2019)

SMV'er og nystartede virksomheder er afhængige af de store platformes vilkår og betingelser for, hvordan deres indhold rangordnes og annonceres, og hvordan deres kommunikationskanaler via platforme modereres. Virksomhederne har ikke adgang til data vedrørende deres forbrugere, som hidrører fra deres aktiviteter på en gatekeeperplatform, mens sådanne data ellers giver virksomheden mulighed for at tilpasse sin markedsstrategi. Dette er problematisk for virksomheder i direkte konkurrence med en gatekeeper, som kan bruge sådanne data i egen interesse.

laptop smartphone and bic

Det ændres med de nye regler:

 • Retsakten om digitale tjenester vil gøre onlineplatformenes interne processer mere gennemsigtige og give mulighed for mere informerede forretningsbeslutninger.
 • Retsakten om digitale markeder vil give virksomhederne adgang til visse data, som gatekeepere er i besiddelse af. De vil også kunne vælge mellem forskellige platforme, hvor de kan tilbyde deres tjenester eller produkter. De får også have øget mulighed for at skifte og kombinere tjenester alt efter deres behov.

Et retfærdigt og afbalanceret indre marked

Gatekeepere spiller undertiden en dobbelt rolle og favoriserer deres egne tjenester, hvilket fører til udelukkelse af erhvervsbrugere, der er afhængige af dem for at nå ud til forbrugerne. Dette mindsker virksomhedernes valgmuligheder, underminerer potentielt tjenesteydelsernes kvalitet og øger forbrugerpriserne.

88 % af virksomhederne og erhvervsbrugerne er stødt på urimelige handelsvilkår
på store platforme. (Åben offentlig høring om et nyt konkurrenceværktøj)

Det ændres med den nye retsakt om digitale markeder:

 • Åbne for nye muligheder for virksomheder, som vil være i stand til at innovere og konkurrere på lige fod med gatekeepernes egne tjenester.
 • Forbrugerne vil kunne se, hvilke disponible muligheder der er bedst, og ikke kun dem, som gatekeeperne ønsker, de skal se.

Større retssikkerhed for virksomhederne

Gatekeeperplatforme har magten til at agere som private regeludstedere, der ensidigt kan pålægge sine erhvervsbrugere vilkår og betingelser.

Det ændres med den nye retsakt om digitale markeder:

 • Erhvervsbrugerne ved, hvad de kan forvente, når de handler med gatekeepere.
 • Gatekeeperne kender de klare forpligtelser, der gælder for dem.
 • Klart definerede procedureregler vil sikre hurtige beslutninger, der giver sig udslag i hurtige fordele for både erhvervsbrugere og forbrugere.

Markeder med fri adgang

Graden af koncentration af økonomisk magt på de digitale markeder er uden fortilfælde:

 • 7 ud af de 10 største virksomheder i verden
  er aktører på de digitale markeder

Store onlineplatforme, der agerer som formidlere mellem virksomheder og forbrugere, vokser eksponentielt. De har flere hundrede millioner brugere (både virksomheder og borgere/forbrugere). Nye markedsaktører, der kan ønske at komme ind på eller ekspandere på digitale markeder, hvor der er en gatekeeper, kan finde det ekstremt vanskeligt at overvinde nogle af de iboende hindringer for adgang eller ekspansion, hvis der ikke er adgang til et tilstrækkeligt stort brugergrundlag.

Det ændres med den nye retsakt om digitale markeder:

 • Det vil give virksomhederne adgang til flere oplysninger om, hvordan deres produkter eller tjenester fungerer på tredjepartsplatforme.
 • Ikke længere en uretfærdig rangordning af gatekeepers egne tjenester og produkter sammenlignet med dem, der tilbydes af andre virksomheder på samme platform
 • Virksomhederne vil lettere kunne tiltrække forbrugere, som ikke længere kan "låses" af gatekeeperplatforme
 • De nye regler vil gøre det lettere for mindre virksomheder og nye aktører at vokse og ekspandere og konkurrere med gatekeeperplatforme.
 • Øget konkurrence kan forventes at føre til større innovationspotentiale blandt mindre virksomheder samt bedre tjenesteekvalitet med deraf følgende øget forbrugervelfærd.

Retsakten om digitale markeder forventes at udløse et forbrugeroverskud på ca. 13 mia. euro. De øgede muligheder for en mangfoldighed af markedsaktører vil føre til øgede investeringer fra deres side. Dette kan forventes at få en indvirkning på den økonomiske vækst på mellem 12 og 23 mia. euro.

Flere job

Gatekeepernes er nødvendige indgange til det europæiske indre marked. Der er tale om platforme, der har en betydelig indvirkning på det indre marked, og de fungerer som en vigtig indgang for erhvervsbrugere til at nå ud til deres kunder, og de har eller kan forventes at nyde godt af en fast og varig position.

Det ændres med den nye retsakt om digitale markeder:

 • Nystartede virksomheder og nye virksomheder vil opstå og vokse og skabe nye arbejdspladser takket være lige konkurrencevilkår.