Vilka är grindvakterna?

Lagen om digitala marknader innehåller mycket tydligt definierade objektiva kriterier för att beteckna stora internetplattformar som så kallade ”grindvakter”. Därmed är lagen inriktad på att lösa problemet med stora, systemviktiga plattformar.

Kriterierna för vilka företag som kan betecknas som grindvakter är uppfyllda om ett företag

  • har en stark ekonomisk ställning, stor inverkan på den inre marknaden och är verksamt i flera EU-länder
  • har en stark ställning som mellanhand, dvs. det kopplar samman en stor användarbas med många företag
  • har (eller kommer att få) en befäst och varaktig ställning på marknaden, dvs. som är stabil över tid.

Vilka är fördelarna med lagen om digitala marknader?

Digital Markets Act
  • Företagsanvändare som är beroende av grindvakter för att erbjuda sina tjänster på den inre marknaden får rättvisare affärsvillkor.
  • Innovatörer och uppstartsföretag på teknikområdet kommer att få fler möjligheter att konkurrera och vara innovativa i plattformsmiljön utan att behöva rätta sig efter orättvisa villkor som hämmar deras utveckling.
  • Konsumenterna kommer att få fler och bättre tjänster att välja mellan, fler möjligheter att byta leverantör om de vill det, mer direkt tillgång till tjänster och skäligare priser.
  • Grindvakterna har samma möjlighet som tidigare att vara innovativa och erbjuda nya tjänster. Men de kommer inte att kunna använda orättvisa metoder mot sina företagskunder och privatkunder som är beroende av dem för att få otillbörliga fördelar.

Vad innebär lagen för grindvakterna?

Med de nya reglerna införs krav på grindvakterna om vad de får och inte får göra i sin dagliga verksamhet.

Exempel på vad grindvakterna får göra:

Tick Det kommer att finnas specifika situationer där grindvakterna måste tillåta tredje parter att samverka med grindvakternas egna tjänster.
Tick De måste tillåta sina företagskunder att få tillgång till den data de själva genererar vid användningen av sina plattformar.
Tick De måste förse de företag som annonserar på deras plattformar med de verktyg och den information som krävs för att annonsörer och utgivare ska kunna göra sina egna självständiga kontroller av de annonser som visas på plattformarna.
Tick De måste låta sina företagskunder marknadsföra sina erbjudanden och ingå avtal med sina kunder utanför grindvakternas plattformar.

Exempel på vad grindvakterna inte längre får göra:

Don't De får inte ge sina egna varor och tjänster en mer gynnsam behandling i rankningar än liknande varor och tjänster som tredje part erbjuder på deras plattformar.
Don't De får inte hindra konsumenterna från att ta kontakt med företag utanför deras plattformar.
Don't De får inte hindra kunderna från att avinstallera förhandsinstallerade program eller appar om de så önskar.

Hur ska kommissionen se till att reglerna håller jämna steg med den snabba digitala utvecklingen?

För att se till att de nya reglerna för grindvakter håller jämna steg med den snabba utvecklingen på de digitala marknaderna ska kommissionen göra marknadsundersökningar. Tack vare undersökningarna ska kommissionen kunna

  • beteckna företag som grindvakter
  • uppdatera kraven på grindvakterna på ett dynamiskt sätt när det behövs
  • utforma sanktioner mot systematiska överträdelser mot reglerna i lagen om digitala marknader.

Vilka blir följderna om grindvakterna inte följer reglerna?

Böter på upp till 10 % av företagets totala årsomsättning i hela världen. Vite på upp till 5 % av den genomsnittliga dagsomsättningen. Om ett företag systematiskt bryter mot reglerna i lagen om digitala marknader kan ytterligare sanktioner bli aktuella för grindvakterna efter en marknadsutredning. Sanktionerna måste stå i proportion till överträdelsen om det krävs för att få företagen att följa reglerna och när det inte finns några andra lika effektiva åtgärder. Sanktionerna kan gälla företagens beteende eller deras struktur, t.ex. avyttring av (delar av) ett företag.

De nya reglerna i korthet

Vad händer nu?

Europaparlamentet och EU-länderna ska diskutera kommissionens förslag inom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. När förslaget har antagits kommer lagen om digitala marknader att gälla i hela EU.

Dokument