Čo sa skrýva pod pojmom „strážcovia“?

V akte o digitálnych trhoch sa stanovuje súbor úzko vymedzených objektívnych kritérií, na základe ktorých možno veľké online platformy označiť za tzv. strážcov. Vďaka tomu sa akt o digitálnych trhoch môže precízne zamerať na problém, ktorý sa snaží riešiť, pokiaľ ide o veľké, systémové online platformy.

Spoločnosť sa považuje za strážcu, ak spĺňa tieto kritériá:

  • má silnú hospodársku pozíciu, významne ovplyvňuje vnútorný trh a pôsobí vo viacerých krajinách EÚ
  • má silnú sprostredkovateľskú pozíciu, čo znamená, že prepája veľkú používateľskú základňu s veľkým počtom podnikov
  • má (alebo všetko nasvedčuje tomu, že bude mať) stabilné a trvalé postavenie na trhu, a teda vykazuje stabilitu v priebehu času

Aké prínosy má akt o digitálnych trhoch?

Digital Markets Act
  • Prinesie spravodlivejšie podnikateľské prostredie pre komerčných používateľov, ktorí sú pri ponúkaní svojich služieb na jednotnom trhu závislí od strážcov.
  • Inovátori a začínajúce technologické podniky budú mať nové príležitosti súťažiť a inovovať v prostredí online platforiem bez toho, aby museli dodržiavať nespravodlivé podmienky, ktoré obmedzujú ich rozvoj.
  • Spotrebitelia si budú môcť vyberať zo širšej škály lepších služieb, budú môcť ľahšie meniť poskytovateľa služieb, mať priamy prístup k službám a spravodlivejšie ceny.
  • Strážcovia budú môcť aj naďalej využívať všetky príležitosti na inovácie a ponúkať nové služby. Nebudú však môcť využívať nekalé praktiky voči komerčným používateľom a zákazníkom, ktorí sú od nich závislí, aby získali neoprávnené výhody.

Čo to znamená pre strážcov?

Novými pravidlami sa stanovia povinnosti pre strážcov, resp. to, ako strážcovia majú a nemajú konať pri svojej každodennej činnosti.

Príklady povinností strážcov:

Tick V špecifických situáciách musia strážcovia umožniť tretím stranám interoperabilitu s ich vlastnými službami
Tick Komerčným používateľom musia povoliť prístup k údajom, ktoré generujú pri používaní platformy strážcu
Tick Spoločnostiam, ktoré na ich platforme inzerujú, musia poskytnúť nástroje a informácie potrebné na to, aby si inzerenti a vydavatelia mohli sami nezávisle overovať reklamy, ktoré na platforme strážcu zverejnili
Tick Komerčným používateľom musia umožniť propagovať svoje ponuky a uzatvárať zmluvy so zákazníkmi mimo platformy strážcu

Príklady toho, ako strážcovia už nemôžu konať:

Don't Nemôžu zvýhodňovať nimi ponúkané služby a produkty v porovnaní s podobnými službami alebo produktmi, ktoré na platforme strážcu ponúkajú tretie strany
Don't Nemôžu brániť spotrebiteľom v prístupe k podnikom mimo ich platforiem
Don't Nemôžu brániť používateľom v odinštalovaní akéhokoľvek predinštalovaného softvéru alebo aplikácií

Ako Komisia zabezpečí, že tento nástroj bude držať krok s rýchlo sa vyvíjajúcim digitálnym sektorom?

Aby sa zabezpečilo, že nové pravidlá pre strážcov budú zodpovedať rýchlemu tempu digitálnych trhov, Komisia bude vykonávať prešetrovania trhu. Tieto Komisii umožnia:

  • posúdiť, ktoré spoločnosti možno považovať za strážcov
  • v prípade potreby dynamicky aktualizovať povinnosti strážcov
  • navrhnúť nápravné opatrenia na riešenie systematického porušovania pravidiel aktu o digitálnych trhoch

Aké budú dôsledky nedodržania týchto pravidiel?

Pokuty do výšky 10 % celkového celosvetového ročného obratu spoločnosti Penále do výšky 5 % priemerného denného obratu V prípade systematického porušovania povinností stanovených v akte o digitálnych trhoch môžu byť strážcom po vykonaní prešetrovania trhu uložené ďalšie nápravné opatrenia. Takéto nápravné opatrenia musia byť úmerné porušeniu pravidiel, ku ktorému došlo. Ak to bude potrebné na dosiahnutie súladu s pravidlami, uplatnia sa alternatívne opatrenia, ktoré sú rovnako účinné. Môže ísť o behaviorálne a štrukturálne nápravné opatrenia, ako napr. odpredaj (časti) podniku.

Nové pravidlá v skratke

Aké sú ďalšie kroky?

Európsky parlament a členské štáty prerokujú návrh Komisie v rámci riadneho legislatívneho postupu. Po prijatí bude akt priamo uplatniteľný v celej EÚ.

Dokumenty