Kim są tzw. strażnicy dostępu?

W akcie o rynkach cyfrowych ustanowiono ściśle zdefiniowane obiektywne kryteria kwalifikowania dużej platformy internetowej jako „strażnika dostępu” (kontrolującego dostęp do informacji i usług). Dzięki temu akt ten pozostaje dobrze ukierunkowany na problem dużych, systemowych platform internetowych.

Platforma jest strażnikiem dostępu, jeżeli:

  • ma silną pozycję gospodarczą, istotny wpływ na rynek wewnętrzny i działa w wielu krajach UE
  • ma silną pozycję pośrednika, co oznacza, że łączy dużą liczbę użytkowników z dużą liczbą przedsiębiorstw
  • ma (lub wkrótce będzie miała) ugruntowaną i trwałą pozycję na rynku, co oznacza, że osiąga stabilne wyniki na przestrzeni czasu i równocześnie spełniała dwa powyższe kryteria w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych.

Jakie korzyści przynosi akt o rynkach cyfrowych?

3 persons holding their phones
  • Użytkownicy biznesowi, którzy są zależni od strażników dostępu, jeśli chodzi o świadczenie swoich usług na jednolitym rynku, będą mieli uczciwsze otoczenie biznesowe.
  • Innowatorzy i start-upy technologiczne będą mieli nowe możliwości konkurowania i innowacji w środowisku platform internetowych i nie będą musieli przestrzegać niesprawiedliwych warunków ograniczających ich rozwój.
  • Konsumenci będą mieli większy wybór lepszych usług, więcej możliwości zmiany dostawcy, jeśli się na to zdecydują, bezpośredni dostęp do usług i sprawiedliwsze ceny.
  • Strażnicy dostępu zachowają wszelkie możliwości wprowadzania innowacji i oferowania nowych usług. Jednak nie będą już odnosić nienależnych korzyści, gdyż nie będą mogli stosować nieuczciwych praktyk wobec użytkowników biznesowych i klientów, którzy są od nich zależni.

Co to oznacza dla strażników dostępu?

Nowe przepisy ustanowią obowiązki dla strażników dostępu, nakazy i zakazy, których będą musieli przestrzegać w codziennej działalności.

Przykłady nakazów – Platformy strażników dostępu muszą w przyszłości:

Tick umożliwiać podmiotom trzecim współdziałanie z własnymi usługami strażnika dostępu w określonych szczególnych sytuacjach
Tick umożliwić swoim użytkownikom biznesowym dostęp do danych, które generują podczas korzystania z platformy strażnika dostępu
Tick udostępnić przedsiębiorstwom reklamującym się na danej platformie odpowiednie narzędzia oraz informacje niezbędne reklamodawcom i zleceniodawcom do niezależnej weryfikacji swoich reklam publikowanych za pośrednictwem danego strażnika dostępu
Tick umożliwić swoim użytkownikom biznesowym promowanie ich oferty i zawieranie umów z klientami poza platformą strażnika dostępu

Przykłady zakazów – Platformy strażników dostępu nie będą mogły:

Don't traktować usług i produktów oferowanych przez samego strażnika dostępu bardziej korzystnie w rankingu niż podobne usługi lub produkty oferowane przez osoby trzecie na platformie strażnika dostępu
Don't uniemożliwiać konsumentom nawiązywanie kontaktu z przedsiębiorstwami spoza ich platform
Don't uniemożliwiać użytkownikom, którzy się na to zdecydują, odinstalowania jakiegokolwiek preinstalowanego oprogramowania lub aplikacji
Don't śledzić aktywności użytkowników końcowych poza podstawową usługą platformową strażnika dostępu na potrzeby reklamy ukierunkowanej, bez wyraźnej zgody użytkownika.

W jaki sposób Komisja zadba o to, by narzędzie to było dostosowane do szybko rozwijającego się sektora cyfrowego?

By nowe przepisy dotyczące strażników dostępu nadążały za szybkim tempem rozwoju rynków cyfrowych, Komisja będzie prowadzić badania rynku. Tym samym Komisja będzie mogła:

  • kwalifikować przedsiębiorstwa jako strażników dostępu
  • w razie potrzeby dynamicznie aktualizować obowiązki strażników dostępu
  • opracowywać odpowiednie środki zaradcze w celu zwalczania systematycznych naruszeń przepisów aktu o rynkach cyfrowych.

Jakie będą konsekwencje nieprzestrzegania przepisów?

Grzywny w wysokości do 10 proc. całkowitego światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa, a nawet do 20 proc. w przypadku powtarzających się naruszeń przepisów Okresowe kary pieniężne w wysokości do 5 proc. średniego dziennego obrotu W przypadku systematycznych naruszeń przepisów aktu o rynkach cyfrowych przez strażników dostępu, po przeprowadzeniu badania rynku mogą zostać zastosowane dodatkowe środki zaradcze. Będą one musiały być proporcjonalne do popełnionego naruszenia. W razie konieczności i w ostateczności można zastosować środki zaradcze o charakterze niefinansowym. Mogą to być środki zaradcze o charakterze behawioralnym lub strukturalnym, np. zbycie (części) przedsiębiorstwa.

Nowe przepisy w skrócie

Jakie będą kolejne działania?

Po formalnym przyjęciu rozporządzenie w sprawie aktu o rynku cyfrowym będzie bezpośrednio stosowane w całej UE i będzie mieć zastosowanie sześć miesięcy po jego wejściu w życie.

Dokumenty