Portinvartijat

Digitaalisia markkinoita koskevassa EU-säädöksessä määritellään tarkat ja objektiiviset kriteerit suurille verkkoalustoille, joita voidaan pitää ns. portinvartijoina. Näin säädös voidaan kohdentaa nimenomaisesti ongelmiin, jotka liittyvät suuriin järjestelmäalustoihin.

Portinvartijaksi katsotaan seuraavanlaiset yritykset:

  • yrityksellä on vahva taloudellinen asema ja merkittävä vaikutus EU:n sisämarkkinoilla, ja se toimii useissa EU-maissa
  • yrityksellä on vahva asema välittäjänä, eli se yhdistää laajan käyttäjäkunnan suureen määrään yrityksiä
  • yrityksellä on vakiintunut ja pysyvä asema markkinoilla (tai se on saamassa tällaisen aseman), eli sen asema on pidemmällä aikavälillä vakaa.

Digimarkkinasäädöksen hyödyt

Digital Markets Act
  • Yrityskäyttäjät, jotka tarjoavat palvelujaan portinvartijoiden alustoilla EU:n sisämarkkinoilla, saavat oikeudenmukaisemman liiketoimintaympäristön.
  • Innovaatioyritykset ja teknologia-alan startup-yritykset saavat uusia mahdollisuuksia kilpailla ja innovoida verkkoalustaympäristössä ilman epäoikeudenmukaisia ehtoja, jotka rajoittavat niiden kehitystä.
  • Kuluttajat saavat parempia palveluja ja enemmän valinnanvaraa. He voivat halutessaan vaihtaa palveluntarjoajaa ja käyttää palveluja suoraan. Kuluttajahinnat määräytyvät oikeudenmukaisemmin.
  • Portinvartijoilla on entisenlaiset mahdollisuudet innovoida ja tarjota uusia palveluja. Niitä kielletään ainoastaan kohdistamasta yrityskäyttäjiin ja muihin niiden palveluista riippuvaisiin asiakkaisiin epäreiluja käytäntöjä, joilla pyritään saamaan perusteetonta etua.

Portinvartijoita koskevat muutokset

Uusissa säännöissä asetetaan portinvartijoille tiettyjä velvoitteita ja kieltoja.

Esimerkkejä portinvartijan velvoitteista:

Tick Portinvartijan on annettava tietyissä tilanteissa kolmansien osapuolten palveluille mahdollisuus toimia yhdessä sen omien palvelujen kanssa.
Tick Yrityskäyttäjien on saatava käyttöönsä data, jota syntyy niiden käyttäessä portinvartijan verkkoalustaa.
Tick Portinvartijan alustalla mainostaville yrityksille on annettava välineet ja tiedot, joiden avulla ne voivat tehdä alustalla julkaistaville mainoksilleen oman riippumattoman tarkastuksen.
Tick Yrityskäyttäjien on saatava markkinoida tuotteitaan ja tehdä sopimuksia asiakkaiden kanssa portinvartijan alustan ulkopuolella.

Esimerkkejä portinvartijaa koskevista kielloista:

Don't Portinvartija ei saa esittää omia palvelujaan ja tuotteitaan paremmassa asemassa kuin vastaavia kolmansien osapuolten palveluja ja tuotteita, joita tarjotaan samalla alustalla.
Don't Portinvartija ei saa estää kuluttajia luomasta yhteyksiä yrityksiin alustansa ulkopuolella.
Don't Portinvartija ei saa estää käyttäjiä poistamasta valmiiksi asennettuja ohjelmistoja tai sovelluksia, jos he haluavat sen tehdä.

Komission jatkotoimet digitaalialan kehittyessä

Koska digitaalialan markkinat muuttuvat jatkuvasti ja nopeasti, komissio aikoo seurata muutoksia ja pitää uudet portinvartijoita koskevat säännöt ajan tasalla markkinatutkimusten avulla. Näin komissio voi

  • määritellä yrityksiä portinvartijoiksi
  • päivittää portinvartijoiden velvoitteita dynaamisesti, jos se on tarpeen
  • ottaa käyttöön velvoittavia korjaustoimenpiteitä, jos digimarkkinasäädöstä rikotaan järjestelmällisesti.

Seuraamukset sääntörikkeistä

Sakkorangaistus: enintään 10 % yrityksen maailmanlaajuisesta vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta Uhkasakko: enintään 5 % yrityksen keskimääräisestä päivittäisestä liikevaihdosta Jos portinvartija rikkoo digimarkkinasäädöksen velvoitteita järjestelmällisesti, se voidaan markkinatutkimuksen jälkeen velvoittaa tekemään myös muita korjaavia toimenpiteitä. Toimenpiteiden on aina oltava oikeassa suhteessa rikkomukseen. Jos vaatimusten täyttäminen sitä edellyttää eikä vaihtoehtoja ole, voidaan määrätä muita, yhtä tehokkaita seuraamuksia. Ne voivat olla muun muassa käytäntöihin liittyviä tai rakenteellisia toimenpiteitä, esim. velvoite luopua tietystä liiketoiminnasta tai sen osista.

Uudet säännöt lyhyesti

Seuraavat vaiheet

Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltiot keskustelevat komission ehdotuksesta tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Kun säädös on hyväksytty, sitä sovelletaan sellaisenaan kaikkialla EU:ssa.

Asiakirjat