Ποιοι είναι οι ρυθμιστές πρόσβασης;

Η πράξη για τις ψηφιακές αγορές θεσπίζει ένα σύνολο αυστηρά καθορισμένων αντικειμενικών κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό μιας μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας ως ρυθμιστή πρόσβασης. Με τον τρόπο αυτό, η πράξη για τις ψηφιακές αγορές μπορεί και εστιάζει στην επίλυση του προβλήματος αναφορικά με τις μεγάλες, συστημικές διαδικτυακές πλατφόρμες.

Τα κριτήρια αυτά πληρούνται εάν μια εταιρεία:

  • διαθέτει ισχυρή οικονομική θέση, σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες της ΕΕ
  • διαθέτει ισχυρή θέση διαμεσολάβησης, δηλαδή συνδέει μεγάλη βάση χρηστών με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων
  • κατέχει (ή πρόκειται να αποκτήσει) παγιωμένη και σταθερή θέση στην αγορά, που σημαίνει ότι παραμένει σταθερή σε βάθος χρόνου εάν η εταιρεία πληρούσε τα δύο παραπάνω κριτήρια σε καθένα από τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.

Ποια είναι τα οφέλη της πράξης για τις ψηφιακές αγορές;

3 persons holding their phones
  • Οι επιχειρηματικοί χρήστες που εξαρτώνται από ρυθμιστές πρόσβασης για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ενιαία αγορά θα απολαμβάνουν ένα δικαιότερο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Οι φορείς καινοτομίας και οι νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας θα διαθέτουν νέες ευκαιρίες για να ανταγωνίζονται και να καινοτομούν στο περιβάλλον των διαδικτυακών πλατφορμών χωρίς να υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αθέμιτους όρους και προϋποθέσεις που περιορίζουν την ανάπτυξή τους.
  • Οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες, περισσότερες δυνατότητες αλλαγής παρόχου, εφόσον το επιθυμούν, άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες και πιο δίκαιες τιμές.
  • Οι ρυθμιστές πρόσβασης θα διατηρήσουν όλες τις δυνατότητες καινοτομίας και παροχής νέων υπηρεσιών. Δεν θα τους επιτρέπεται απλώς να χρησιμοποιούν αθέμιτες πρακτικές έναντι των επιχειρηματικών χρηστών και των πελατών που εξαρτώνται από αυτούς με σκοπό να αποκτούν αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.

Τι σημαίνει αυτό για τους ρυθμιστές πρόσβασης;

Οι νέοι κανόνες θα θεσπίζουν υποχρεώσεις για τους ρυθμιστές πρόσβασης, τις υποχρεώσεις (τα «πρέπει») και τις απαγορεύσεις (τα «μη») με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται στην καθημερινή τους λειτουργία.

Παραδείγματα υποχρεώσεων – Οι ρυθμιστές πρόσβασης θα πρέπει:

Tick να επιτρέπουν σε τρίτους να αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες του ίδιου του ρυθμιστή πρόσβασης σε ορισμένες συγκεκριμένες καταστάσεις
Tick να επιτρέπουν στους επιχειρηματικούς χρήστες τους πρόσβαση στα δεδομένα που παράγουν κατά τη χρήση της πλατφόρμας του ρυθμιστή
Tick να παρέχουν στις εταιρείες που διαφημίζουν στην πλατφόρμα τους τα απαραίτητα εργαλεία και πληροφορίες ώστε οι διαφημιστές και οι εκδότες να διενεργούν τη δική τους ανεξάρτητη επαλήθευση των διαφημίσεων που φιλοξενούνται από τον ρυθμιστή πρόσβασης
Tick να επιτρέπουν στους επιχειρηματικούς χρήστες τους να προωθούν τις προσφορές τους και να συνάπτουν συμβάσεις με τους πελάτες τους εκτός της πλατφόρμας του ρυθμιστή

Παραδείγματα απαγορεύσεων – Οι ρυθμιστές πρόσβασης δεν επιτρέπεται πλέον:

Don't να εξασφαλίζουν ευνοϊκή κατάταξη για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει ο ίδιος ο ρυθμιστής πρόσβασης σε σχέση με παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τρίτους στην πλατφόρμα του ρυθμιστή
Don't να αποτρέπουν τη σύνδεση καταναλωτών με επιχειρήσεις εκτός της πλατφόρμας του ρυθμιστή
Don't να εμποδίζουν την ακύρωση της εγκατάστασης προεγκατεστημένου λογισμικού ή εφαρμογών από τους χρήστες, εφόσον το επιθυμούν
Don't να παρακολουθούν τους τελικούς χρήστες εκτός της βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας των ρυθμιστών πρόσβασης για σκοπούς στοχευμένης διαφήμισης, χωρίς να έχει χορηγηθεί πραγματική συγκατάθεση

Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι το εργαλείο συμβαδίζει με τον ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό τομέα;

Για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι κανόνες για τους ρυθμιστές πρόσβασης συμβαδίζουν με τον ταχύ ρυθμό εξέλιξης των ψηφιακών αγορών, η Επιτροπή θα διενεργεί έρευνες αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα:

  • να χαρακτηρίζει εταιρείες ως ρυθμιστές πρόσβασης
  • να επικαιροποιεί δυναμικά τις υποχρεώσεις των ρυθμιστών πρόσβασης, όταν κρίνεται αναγκαίο
  • να σχεδιάζει διορθωτικά μέτρα ώστε να αντιμετωπίζει τις συστηματικές παραβάσεις των κανόνων της πράξης για τις ψηφιακές αγορές

Ποιες θα είναι οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τους κανόνες;

Πρόστιμα έως 10 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, ή έως 20 % σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων Περιοδικές χρηματικές ποινές έως 5 % του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών Σε περίπτωση συστηματικών παραβάσεων της πράξης για τις ψηφιακές αγορές από τους ρυθμιστές πρόσβασης, μπορούν να επιβληθούν πρόσθετα διορθωτικά μέτρα στους ρυθμιστές πρόσβασης κατόπιν έρευνας αγοράς. Τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να είναι αναλογικά προς το αδίκημα που διαπράχθηκε. Εάν είναι αναγκαίο και ως έσχατη λύση, μπορούν να επιβληθούν μη οικονομικά διορθωτικά μέτρα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν διορθωτικά μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως η εκποίηση (τμημάτων) μιας επιχείρησης.

Οι νέοι κανόνες εν συντομία

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Αφού εγκριθεί επίσημα, ο κανονισμός σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές θα ισχύει άμεσα σε ολόκληρη την ΕΕ και θα εφαρμοστεί έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του.

Έγγραφα