Kdo jsou tzv. „strážci“?

Akt o digitálních trzích stanoví soubor úzce vymezených objektivních kritérií, podle kterých se rozhoduje, které velké online platformy lze označit jako tzv. „strážce“ (gatekeepers). Díky tomu tento akt i nadále dobře zohledňuje problematiku velkých online platforem se systémovou rolí.

Společnost bude možné za „strážce“ označit, pokud splní tato kritéria:

  • má silnou hospodářskou pozici, významně ovlivňuje vnitřní trh a působí ve více zemích EU
  • má silnou zprostředkovatelskou pozici, což znamená, že propojuje velkou uživatelskou základnu s velkým počtem podniků
  • je (nebo vše naznačuje, že bude) mít zavedené a trvalé postavení na trhu, což znamená, že je v průběhu času stabilní

Jaký bude mít akt o digitálních trzích přínos?

Digital Markets Act
  • Uživatelé z řad podniků, kteří jsou při nabízení svých služeb na jednotném trhu na strážcích závislí, budou podnikat ve spravedlivějším prostředí.
  • Inovátoři a technologické startupy budou získají nové příležitosti, jak v prostředí online platforem konkurovat a inovovat, aniž by je omezovaly nespravedlivé podmínky.
  • Spotřebitelé budou vybírat ze širšího spektra kvalitnějších služeb, budou moct snáze změnit poskytovatele služeb a budou mít ke službám přímý přístup za spravedlivější ceny.
  • „Strážci“ budou moci i nadále inovovat a nabízet nové služby. Stručně řečeno nebudou moct používat nekalé praktiky vůči podnikům a zákazníkům, kteří jsou na nich závislí, za účelem získání nepatřičných výhod.

Co to znamená pro „strážce“?

Nová pravidla stanoví to, jaké povinnosti „strážci“ při své každodenní činnosti mají a co nesmí.

Příklady povinností:

Tick ve specifických situacích musí „strážci“ umožnit třetím stranám interoperabilitu s vlastními službami
Tick umožnit uživatelům z řad podniků přístup k údajům, které při používání platformy „strážce“ vygenerují
Tick společnostem, které na jejich platformě inzerují, musejí poskytnout přístup k nástrojům a informacím nezbytným k tomu, aby si inzerenti a vydavatelé mohli sami nezávisle ověřit svou inzerci, jež na platformě „strážce“ zveřejnili
Tick musejí svým uživatelům z řad podniků umožnit propagovat jejich nabídku a uzavírat smlouvy se zákazníky i mimo platformu „strážce“

Příklady toho, co již „strážci“ nesmí:

Don't zacházet s vlastními službami a produkty příznivěji než s podobnými službami či produkty nabízenými na jejich platformě třetími stranami
Don't bránit spotřebitelům v propojení s podniky mimo platformu „strážce“
Don't bránit uživatelům, pokud budou chtít odinstalovat jakýkoli předinstalovaný software nebo aplikaci

Jak Komise zajistí, aby nástroj udržel krok s rychle se rozvíjejícím digitálním odvětvím?

Komise bude provádět šetření trhu, aby zajistila, že nová pravidla týkající se „strážců“ plní svůj účel. To Komisi umožní:

  • posuzovat, zda společnosti splňují kritéria „strážce“
  • v případě potřeby dynamicky aktualizovat povinnosti „strážců“
  • navrhnout nápravná opatření, dojde-li k systematickému porušování pravidel aktu o digitálních trzích

Co se stane, pokud „strážce“ pravidla nedodrží?

Lze uložit pokutu až do výše 10 % celkového celosvětového ročního obratu společnosti Penále (tj. pravidelné platby) až do výše 5 % průměrného denního obratu V případě systematického porušování povinností mohou být „strážcům“ na základě šetření trhu uložena další nápravná opatření. Tato nápravná opatření budou muset být úměrná spáchanému protiprávnímu jednání. Bude-li to nezbytné k dosažení souladu s pravidly, a pokud nebudou k dispozici žádná, budou použita stejně účinná alternativní opatření. Může se jednat o nápravná opatření týkající se chování společnosti, ale též strukturální nápravná opatření, např. odprodej (části) podniku.

Nová pravidla v kostce

Co bude následovat?

Evropský parlament a členské státy budou návrh Komise projednávat řádným legislativním postupem. Jakmile bude tento legislativní akt přijat, bude přímo použitelný v celé EU.

Dokumenty