Politikas jomas

Ciešāka un taisnīgāka ekonomiskā un monetārā savienība

Taisnīgums un demokrātiska pārskatatbildība līdztekus stabilitātei

Iekšējais tirgus

Padziļināts un taisnīgāks iekšējais tirgus

Darbvietas, izaugsme un investīcijas

Investīciju stimulēšana un darbvietu radīšana

Eiropas pusgads

Atbilstība ES ekonomiskajiem noteikumiem un tās novērtējums, ekonomikas politikas koordinēšana ES valstīs ikgadēja cikla ietvaros.

Atbalsts jaunatnes nodarbinātībai – tilts uz darbvietām nākamajai paaudzei

Jaunieši bieži vien saskaras ar grūtībām iekļūt darba tirgū, bet viņiem būtu jāsniedz visas iespējas pilnībā attīstīt savu potenciālu, lai veidotu ES nākotni un uzplauktu zaļās un digitālās pārkārtošanās kontekstā.

Dokumenti