Aktualitātes

Politikas jomas

Ciešāka un taisnīgāka ekonomiskā un monetārā savienība

Stabilitāte apvienojumā ar taisnīgumu un demokrātisko pārskatatbildību

Iekšējais tirgus

Padziļināts un taisnīgāks iekšējais tirgus

Darbvietas, izaugsme un investīcijas

Investīciju stimulēšana un darbvietu radīšana

Eiropas pusgads

Uzziniet vairāk par ES ekonomikas politikas koordinēšanas ikgadējo ciklu.

Atbalsts jaunatnes nodarbinātībai – tilts uz darbvietām nākamajai paaudzei

Jaunieši bieži saskaras ar grūtībām iekļūt darba tirgū, bet viņiem būtu jāsniedz visas iespējas pilnībā attīstīt savu potenciālu, lai veidotu ES nākotni un veiksmīgi iekļautos zaļajā un digitālajā pārejā.

Dokumenti