Акценти

Области на политиката

По-задълбочен и по-справедлив Икономически и паричен съюз

Съчетаване на стабилността със справедливост и демократична отчетност

Вътрешен пазар

По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар

Заетост, растеж и инвестиции

Стимулиране на инвестициите и създаване на работни места

Европейски семестър

Научете повече за годишния цикъл за координация на икономическата политика в ЕС.

Подкрепа за младежката заетост — мост към работните места за следващото поколение

Младите хора срещат трудности при навлизането си на трудовия пазар, но те заслужават всички възможности да разгърнат пълния си потенциал, за да дадат облик на бъдещето на ЕС и да преуспяват в контекста на екологичния и цифровия преход.

Документи