През 2015 г. Европейската комисия прие план за действие с цел ускоряване на прехода на Европа към кръгова икономика, засилване на конкурентоспособността в световен план, насърчаване на устойчивия икономически растеж и създаване на нови работни места.

Планът за действие съдържа 54 мерки за „затваряне на кръга“ на жизнения цикъл на продуктите — от производството и потреблението до управлението на отпадъците и пазара на вторични суровини. В плана са идентифицирани също така пет приоритетни сектора за ускоряване на прехода по веригата за създаване на стойност (пластмаси, хранителни отпадъци, суровини от изключителна важност, строителство и разрушаване, биомаса и материали на биологична основа). В него се набляга на изграждането на стабилна основа за процъфтяване на инвестициите и иновациите.

Този преход се подкрепя финансово чрез европейските структурни и инвестиционни фондове, програма Хоризонт 2020, Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и програмата LIFE.

С плана за действие се насърчава тясното сътрудничество с държави членки, региони и общини, предприятия, изследователски организации, граждани и други заинтересовани страни, участващи в кръговата икономика.

Документи

Политически приоритети