Vad ska EU göra?

Europeiska pelaren för sociala rättigheter – 20 principer

Pelaren för sociala rättigheter handlar om att stärka människors rättigheter utifrån 20 viktiga principer.

Handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter

I handlingsplanen anges konkreta initiativ och överordnade EU-mål för att förverkliga pelarens intentioner senast 2030.

Bakgrund

I EU finns världens mest jämlika samhällen, de högsta standarderna när det gäller arbetsvillkor och ett brett socialt skydd. Europaparlamentet, rådet och kommissionen proklamerade den europeiska pelaren för sociala rättigheter på toppmötet i Göteborg 2017. Pelaren innehåller 20 viktiga principer som utgör grunden för arbetet för ett starkt socialt EU som är rättvist, inkluderande och fullt av möjligheter.

Mer behöver göras så att de 20 principerna i pelaren kan hjälpa oss att bygga upp rättvisare och mer välfungerande arbetsmarknader och bra välfärdssystem för alla i EU. Därför har kommissionen lagt fram en handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter med konkreta initiativ. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter genomförs gemensamt av EU-institutionerna, nationella, regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och civilsamhället.

Det sociala toppmötet i Porto den 7–8 maj 2021, som anordnas av det portugisiska ordförandeskapet, är ett tillfälle att bekräfta åtagandet och ambitionen att sätta människorna i främsta rummet under och efter återhämtningen i EU. Vid toppmötet kommer man också att samla krafter för att på högsta politiska nivå förnya åtagandet att genomföra den sociala pelaren.

Senaste tweetar

Aktuellt

Dokument