Δράσεις

Οι 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Στόχος του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων είναι να επιτύχει την καλύτερη υλοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών με βάση 20 κύριες αρχές.

Σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Το σχέδιο δράσης καθορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Προτείνει πρωταρχικούς στόχους για την ΕΕ έως το 2030.

Ιστορικό

Η Ευρώπη είναι ο τόπος με τις πλέον ισότιμες κοινωνίες παγκοσμίως, με τα υψηλότερα πρότυπα στις συνθήκες εργασίας και με ευρεία κοινωνική προστασία. . Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων το 2017 στη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ. Ο πυλώνας καθορίζει 20 βασικές αρχές οι οποίες αποτελούν τον φάρο που μας καθοδηγεί προς μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη που είναι δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και γεμάτη ευκαιρίες στον 21ο αιώνα.

Πρέπει να γίνουν περισσότερα ώστε οι 20 αρχές του πυλώνα να μας βοηθήσουν να οικοδομήσουμε πιο δίκαιες και εύρυθμες αγορές εργασίας καθώς και καλά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας προς όφελος όλων των Ευρωπαίων. Με το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η Επιτροπή παρουσιάζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η υλοποίηση του πυλώνα αποτελεί κοινή προσπάθεια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.

Η κοινωνική σύνοδος κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτο στις 7-8 Μαΐου 2021 υπό τη διοργάνωση της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου θα δώσει την ευκαιρία να επιβεβαιωθούν εκ νέου η δέσμευση και η φιλοδοξία να δοθεί προτεραιότητα στους ανθρώπους όσον αφορά την ανάκαμψη στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η κοινωνική σύνοδος κορυφής του Πόρτο θα αποτελέσει επίσης ευκαιρία για να συνασπιστούν οι δυνάμεις που θα ανανεώσουν, στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη δέσμευση για την υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα.

Τελευταία τουίτ

Επικαιρότητα

Έγγραφα