Tre ambitiösa EU-mål

Mål till 2030

 • Minst 78 % av alla 20–64-åringar bör arbeta
 • Minst 60 % av alla vuxna bör delta i utbildning varje år
 • Minst 15 miljoner färre människor ska riskera fattigdom eller social utestängning

Dagsläget

Coronakrisen har satt stopp för den positiva sysselsättningsutvecklingen de senaste sex åren. Det tredje kvartalet 2020 var sysselsättningsgraden 72,4 %. År 2016 deltog dock endast 37 % av de vuxna i någon form av utbildning varje år. År 2019 riskerade omkring 91 miljoner människor (varav 17,9 miljoner var barn i åldern 0–17 år) att drabbas av fattigdom eller social utestängning i EU.

Omsätta principer i konkreta åtgärder

Vad tycker EU-invånarna om ett socialt EU?

Offentligt samråd

Uttalandena ovan kommer från ett omfattande offentligt samråd med över 1 000 skriftliga bidrag från medlemsländer, regioner, städer, arbetsmarknadens parter, internationella organisationer, företag, tankesmedjor och privatpersoner. Kommissionen har dessutom samrått med drygt 1 500 viktiga aktörer, bland annat Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, på en rad webbseminarier. Handlingsplanen bygger på resultaten från det offentliga samrådet.

Resultat av samrådet

Eurobarometerundersökning

Nio av tio EU-invånare (88 %) anser att ett socialt EU är viktigt för dem personligen. Det visar en Eurobarometerundersökning om sociala frågor från 2012.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Eurobarometerundersökning

Socialt toppmöte i Porto i maj 2021

Det sociala toppmötet i Porto den 7–8 maj 2021 anordnas av det portugisiska ordförandeskapet och ska ge ny skjuts åt arbetet för sociala rättigheter i EU. Där kan EU:s stats- och regeringschefer, ledarna för EU:s institutioner, arbetsmarknadens parter och andra viktiga aktörer förnya åtagandet att genomföra pelaren.

Tidsplan och viktiga initiativ

I handlingsplanen beskriver kommissionen flera EU-åtgärder som man vill vidta under sin mandatperiod (fram till 2024) och som bygger på de åtgärder som redan genomförts sedan proklamationen av den europeiska pelaren för sociala rättigheter på toppmötet i Göteborg 2017. Handlingsplanen är kommissionens bidrag till att omsätta pelarens principer i konkreta åtgärder.

 • Första kvartalet 2021

  Grönbok om åldrande
  EU:s cancerplan
  Inledande samråd med EU:s arbetsmarknadsparter om arbete via digitala plattformar
  Handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter
  Förslag till översyn av den sociala resultattavlan
  Ny strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  Bindande åtgärder för lönetransparens
  Effektiva aktiva arbetsmarknadsåtgärder
  Uppdatering av den nya industristrategin för EU
  Strategi för barnets rättigheter och en europeisk barngaranti
  Gemensam rapport om tillämpningen av direktivet om likabehandling i arbetslivet och direktivet om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung
  Förnyad strategi för hållbar finansiering
  Ett europeiskt hälsodataområde
  Vägledningar om offentlig upphandling av innovativa lösningar och om socialt ansvarsfull upphandling

 • Andra kvartalet 2021

  Uppföljning av vitboken om artificiell intelligens
  En tillförlitlig och säker europeisk e-identifiering
  Ny arbetsmiljöstrategi
  Europeisk plattform för åtgärder mot hemlöshet
  Meddelande om anständiga arbetsvillkor i världen

 • Tredje kvartalet 2021

  Paket om kompetenser och talanger, inklusive en översyn av direktiven om varaktigt bosatta respektive om ett kombinerat tillstånd samt en beskrivning av möjligheterna till en EU-talangreserv

 • Fjärde kvartalet 2021

  Handlingsplan för den sociala ekonomin
  Ram för individuella utbildningskonton och mikromeriter
  Utvidgning och anpassning av den gemensamma sysselsättningsrapporten
  Initiativ om bostäder till ett rimligt pris
  Initiativ om kollektiva förhandlingar för egenföretagare

 • 2023

  Första EU-rapporten om väsentliga tjänster
  Europeiskt socialförsäkringskort (Esspass)

 • 2024

  Första utvärderingen av Europeiska arbetsmyndigheten

 • 2025

  Översyn av handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter

 • Redan uppnått 2020

  EU:s jämställdhetsstrategi
  Industristrategin och strategin för små och medelstora företag
  Tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE)
  Revidering av EU:s långtidsbudget 2021–2027
  Faciliteten för återhämtning och resiliens samt React-EU
  Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
  Rådets rekommendation om yrkesutbildning
  Stöd till ungdomssysselsättning och en förstärkt ungdomsgaranti
  Ett europeiskt utbildningsområde
  Handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027
  Handlingsplanen mot rasism
  EU:s strategiska ram för romers jämlikhet, inkludering och delaktighet och rådets rekommendation på området
  Renoveringsvågen
  Kompetenspakten
  Handlingsplanen för integration och inkludering
  Jämlikhetsstrategin för hbtqi-personer
  Förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner
  Läkemedelsstrategin

Gemensam insats för att skapa ett mer socialt EU

Genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter är ett politiskt åtagande och ansvar som delas av EU-institutionerna, nationella, regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och civilsamhället som alla bidrar i enlighet med sina befogenheter.

 • Chart showing growth

  EU-länderna bör fullt ut använda de EU-medel som finns för att stödja reformer och investeringar, t.ex. EU-budgeten, NextGenerationEU och Europeiska socialfonden plus.

 • Cog moving.

  EU-länderna bör på bästa sätt använda den europeiska planeringsterminen för att samordna ekonomiska, sysselsättningsrelaterade och sociala reformer och investeringar där man fokuserar på människorna och deras välbefinnande.

 • Classical building

  Det är helt avgörande att engagera nationella, regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och civilsamhället i arbetet med att genomföra pelaren.

 • Hands shaking in front of globe.

  En framsynt och internationell EU-insats på det sociala området bidrar till att befästa EU:s roll som en ansvarsfull global ledare som arbetar för anständiga arbetsvillkor och social inkludering i hela världen.

Dokument