Trzy ambitne cele UE

Cele do 2030 r.

 • do 2030 r. co najmniej 78 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć zatrudnienie
 • do 2030 r. co najmniej 60 proc. wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniu zawodowym
 • do 2030 r. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zmaleć o co najmniej 15 mln

Aktualna sytuacja

Kryzys związany z koronawirusem przerwał sześcioletnie pozytywne postępy w dziedzinie zatrudnienia, a wskaźnik zatrudnienia wyniósł do III kwartału 2020 r. 72,4 proc.. Do 2016 r. tylko 37proc. osób dorosłych uczestniczyło co roku w działaniach związanych z uczeniem się. W 2019 r. około 91 mln osób (z czego 17,9 mln stanowiły dzieci w wieku 0–17 lat) w Unii było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wprowadzanie zasad w życie

Co myślą Europejczycy o Europie socjalnej

Konsultacje publiczne

Wypowiedzi te pochodzą z zakrojonych na szeroką skalę konsultacji publicznych. Od państw członkowskich, regionów, miast, partnerów społecznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji międzynarodowych, przedsiębiorstw, ośrodków analitycznych i obywateli wpłynęło ponad 1000 uwag na piśmie. Komisja przeprowadziła ponadto konsultacje z ponad 1500 głównymi zainteresowanymi stronami, w tym z Parlamentem Europejskim, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, organizując specjalne seminaria internetowe. Plan działania uwzględnia ich wyniki.

Wyniki konsultacji publicznych

Badanie Eurobarometr

Według badania Eurobarometr z 2021 r. na temat kwestii społecznych 9 na 10 Europejczyków (88 proc.) uważa, że Europa socjalna jest ważna dla nich osobiście.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Badanie Eurobarometr

Szczyt społeczny w Porto w maju 2021 r.

Zorganizowany przez portugalską prezydencję Rady w dniach 7–8 maja 2021 r. szczyt społeczny w Porto będzie okazją do nadania nowego impulsu prawom socjalnym w UE. Szefowie państw lub rządów UE, instytucji unijnych, partnerów społecznych i innych głównych zainteresowanych stron będą mogli wtedy odnowić zobowiązanie do wdrożenia filaru.

Harmonogram i kluczowe działania

W planie działania określono szereg unijnych środków, które Komisja jest zobowiązana podjąć w trakcie obecnej kadencji (do końca 2024 r.) i które są oparte na wielu działaniach już podjętych od czasu proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych w szwedzkim Göteborgu w 2017 r. Plan działania stanowi wkład Komisji w urzeczywistnienie zasad filaru socjalnego.

 • Pierwszy kwartał 2021 r.

  Zielona księga na temat starzenia się
  Europejski plan walki z rakiem
  Pierwszy etap konsultacji z unijnymi partnerami społecznymi na temat pracy za pośrednictwem platform internetowych
  Plan działania dotyczący Europejskiego filaru praw socjalnych
  Wniosek w sprawie przeglądu tablicy wskaźników społecznych
  Nowa strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami
  Wiążące środki dotyczące przejrzystości wynagrodzeń
  Skuteczne i aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia
  Aktualizacja nowej europejskiej strategii przemysłowej
  Strategia na rzecz praw dziecka wraz z towarzyszącą jej europejską gwarancją dla dzieci
  Wspólne sprawozdanie ze stosowania dyrektywy w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz dyrektywa w sprawie równości rasowej
  Odnowiona strategia zrównoważonego finansowania
  Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia
  Wytyczne w sprawie zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania oraz w sprawie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

 • Drugi kwartał 2021 r.

  Dalsze działania w związku z białą księgą na temat sztucznej inteligencji
  Godna zaufania i bezpieczna europejska tożsamość elektroniczna
  Nowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
  Europejska platforma na rzecz przeciwdziałania bezdomności
  Komunikat w sprawie godnej pracy na całym świecie

 • Trzeci kwartał 2021 r.

  Pakiet dotyczący umiejętności i talentów, obejmujący zmianę dyrektywy w sprawie rezydentów długoterminowych i przegląd dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia, a także określenie wariantów dotyczących opracowania unijnej puli talentów

 • Czwarty kwartał 2021 r.

  Plan działania na rzecz gospodarki społecznej
  Indywidualne rachunki szkoleniowe i ramy mikrokwalifikacji
  Rozszerzenie i dostosowanie wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu
  Inicjatywa na rzecz przystępności cenowej mieszkań
  Inicjatywa na rzecz negocjacji zbiorowych dla osób samozatrudnionych

 • 2023 r.

  Pierwsze unijne sprawozdanie na temat dostępu do niezbędnych usług
  Europejski dowód zabezpieczenia społecznego (ESSPASS)

 • 2024 r.

  Pierwsza ocena Europejskiego Urzędu ds. Pracy

 • 2025 r.

  Plan działania dotyczący Europejskiego filaru praw socjalnych

 • Działania już osiągnięte w 2020 r.

  Strategia na rzecz równouprawnienia płci
  Strategia przemysłowa i strategia MŚP
  Europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE)
  Zmienione wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027
  Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz REACT-EU
  Europejski program na rzecz umiejętności służący zapewnieniu trwałej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
  Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego
  Wsparcie na rzecz zatrudnienia młodzieży wraz ze wzmocnioną gwarancją dla młodzieży
  Europejski obszar edukacji
  Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (2021–2027)
  Plan działania przeciwko rasizmowi
  Unijne ramy strategiczne na rzecz równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romów wraz z zaleceniem Rady w sprawie równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romów
  Inicjatywa „Fala renowacji”
  Pakt na rzecz umiejętności
  Plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego
  Strategia UE na rzecz równości osób LGBTIQ
  Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych
  Strategia farmaceutyczna

Połączenie sił na rzecz Europy o silniejszym wymiarze społecznym

Realizacja Europejskiego filaru praw socjalnych jest wspólnym zobowiązaniem politycznym i wspólną odpowiedzialnością polityczną instytucji Unii Europejskiej, organów krajowych, regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego, z których to wszyscy mają rolę do odegrania zgodnie ze swoimi kompetencjami.

 • Chart showing growth

  Państwa członkowskie powinny w pełni wykorzystać bezprecedensowe środki unijne dostępne na wsparcie reform i inwestycji: budżet UE, NextGenerationEU, Europejski Fundusz Społeczny Plus i inne.

 • Cog moving.

  Państwa członkowskie powinny jak najlepiej wykorzystać europejski semestr, aby koordynować reformy i inwestycje w obszarze gospodarki, zatrudnienia i spraw społecznych, stawiające ludzi i ich dobrobyt na pierwszym miejscu.

 • Classical building

  Zaangażowanie organów krajowych, regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego ma zasadnicze znaczenie dla realizacji filaru.

 • Hands shaking in front of globe.

  Wytyczne Unii i jej międzynarodowe działania w sferze społecznej pomagają potwierdzić rolę Unii jako odpowiedzialnego światowego lidera, promującego godną pracę i włączenie społeczne na całym świecie.

Dokumenty