Trzy ambitne cele UE

Cele do 2030 r.

 • do 2030 r. co najmniej 78 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć zatrudnienie
 • do 2030 r. co najmniej 60 proc. wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniu zawodowym
 • do 2030 r. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zmaleć o co najmniej 15 mln

Aktualna sytuacja

Kryzys związany z koronawirusem przerwał sześcioletnie pozytywne postępy w dziedzinie zatrudnienia, a wskaźnik zatrudnienia wyniósł do III kwartału 2020 r. 72,4 proc.. Do 2016 r. tylko 37proc. osób dorosłych uczestniczyło co roku w działaniach związanych z uczeniem się. W 2019 r. około 91 mln osób (z czego 17,9 mln stanowiły dzieci w wieku 0–17 lat) w Unii było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cele krajowe

16 czerwca 2022 r. ministrowie zatrudnienia i spraw społecznych krajów UE przedstawili cele krajowe. Zobowiązania państw członkowskich razem wzięte sprawiają, że UE znajduje się na prostej drodze do osiągnięcia lub nawet przekroczenia głównych celów unijnych.

Three EU social targets for 2030: All Member States on board

Wprowadzanie zasad w życie

 

Co myślą Europejczycy o Europie socjalnej

 

Konsultacje publiczne

Wypowiedzi te pochodzą z zakrojonych na szeroką skalę konsultacji publicznych. Od państw członkowskich, regionów, miast, partnerów społecznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji międzynarodowych, przedsiębiorstw, ośrodków analitycznych i obywateli wpłynęło ponad 1000 uwag na piśmie. Komisja przeprowadziła ponadto konsultacje z ponad 1500 głównymi zainteresowanymi stronami, w tym z Parlamentem Europejskim, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, organizując specjalne seminaria internetowe. Plan działania uwzględnia ich wyniki.

Wyniki konsultacji publicznych

Badanie Eurobarometr

Według badania Eurobarometr z 2021 r. na temat kwestii społecznych 9 na 10 Europejczyków (88 proc.) uważa, że Europa socjalna jest ważna dla nich osobiście.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Badanie Eurobarometr

Szczyt Społeczny w Porto i Zobowiązanie społeczne z Porto

Zorganizowany przez portugalską prezydencję w Radzie UE Szczyt Społeczny w Porto 7–8 maja 2021 r. był okazją do potwierdzenia zaangażowania i ambicji, by w procesie odbudowy gospodarczej Europy i w dalszej perspektywie postawić ludzi na pierwszym miejscu. Szczyt Społeczny w Porto był też okazją do zmobilizowania poparcia dla odnowienia, na najwyższym szczeblu politycznym, zobowiązania do wdrażania filaru praw socjalnych.

7 maja we wspólnym Zobowiązaniu społecznym z Porto partnerzy wyrazili wolę osiągnięcia trzech głównych celów na 2030 r. określonych przez Komisję w Planie działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych.

8 maja członkowie Rady Europejskiej przyjęli deklarację z Porto poświęconą sprawom społecznym.

25 czerwca Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła główne cele UE określone w Planie działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych, zgodnie z deklaracją z Porto.

Głosy z całej Europy podczas Szczytu Społecznego w Porto

 • Quote card by Charles Michel, President of the European Council: "To those who say that social Europe is invisible, I would say – invisible as the air that we breathe. That air is invisible but essential to human life."

 • Quote card by Mario Draghi, Prime Minister of Italy: "We have to enshrine the Pillar’s targets and milestones in the European Semester."

 • Quote card by David Sassoli, President of the European Parliament: "The Porto European Summit must not be a point of arrival, but a starting point towards a social recovery."

 • Quote card by Emmanuel Macron, President of France: "As Europeans, we are shaping the answer to the crisis we are facing: a social response, in line with our values."

Harmonogram i kluczowe działania

W planie działania określono szereg unijnych środków, które Komisja jest zobowiązana podjąć w trakcie obecnej kadencji (do końca 2024 r.) i które są oparte na wielu działaniach już podjętych od czasu proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych w szwedzkim Göteborgu w 2017 r. Plan działania stanowi wkład Komisji w urzeczywistnienie zasad filaru socjalnego.

 • Pierwszy kwartał 2021 r.

  Zielona księga na temat starzenia się
  Europejski plan walki z rakiem
  Pierwszy etap konsultacji z unijnymi partnerami społecznymi na temat pracy za pośrednictwem platform internetowych
  Plan działania dotyczący Europejskiego filaru praw socjalnych
  Wniosek w sprawie przeglądu tablicy wskaźników społecznych
  Nowa strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami
  Wiążące środki dotyczące przejrzystości wynagrodzeń
  Skuteczne i aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia
  Aktualizacja nowej europejskiej strategii przemysłowej
  Strategia na rzecz praw dziecka wraz z towarzyszącą jej europejską gwarancją dla dzieci
  Wspólne sprawozdanie ze stosowania dyrektywy w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz dyrektywa w sprawie równości rasowej
  Odnowiona strategia zrównoważonego finansowania
  Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia
  Wytyczne w sprawie zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania oraz w sprawie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

 • Drugi kwartał 2021 r.

  Dalsze działania w związku z białą księgą na temat sztucznej inteligencji
  Godna zaufania i bezpieczna europejska tożsamość elektroniczna
  Nowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
  Europejska platforma na rzecz przeciwdziałania bezdomności
  Komunikat w sprawie godnej pracy na całym świecie

 • Trzeci kwartał 2021 r.

  Pakiet dotyczący umiejętności i talentów, obejmujący zmianę dyrektywy w sprawie rezydentów długoterminowych i przegląd dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia, a także określenie wariantów dotyczących opracowania unijnej puli talentów

 • Czwarty kwartał 2021 r.

  Plan działania na rzecz gospodarki społecznej
  Indywidualne rachunki szkoleniowe i ramy mikrokwalifikacji
  Rozszerzenie i dostosowanie wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu
  Inicjatywa na rzecz przystępności cenowej mieszkań
  Inicjatywa na rzecz negocjacji zbiorowych dla osób samozatrudnionych

 • 2023 r.

  Pierwsze unijne sprawozdanie na temat dostępu do niezbędnych usług
  Europejski dowód zabezpieczenia społecznego (ESSPASS)

 • 2024 r.

  Pierwsza ocena Europejskiego Urzędu ds. Pracy

 • 2025 r.

  Plan działania dotyczący Europejskiego filaru praw socjalnych

 • Działania już osiągnięte w 2020 r.

  Strategia na rzecz równouprawnienia płci
  Strategia przemysłowa i strategia MŚP
  Europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE)
  Zmienione wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027
  Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz REACT-EU
  Europejski program na rzecz umiejętności służący zapewnieniu trwałej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
  Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego
  Wsparcie na rzecz zatrudnienia młodzieży wraz ze wzmocnioną gwarancją dla młodzieży
  Europejski obszar edukacji
  Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (2021–2027)
  Plan działania przeciwko rasizmowi
  Unijne ramy strategiczne na rzecz równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romów wraz z zaleceniem Rady w sprawie równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romów
  Inicjatywa „Fala renowacji”
  Pakt na rzecz umiejętności
  Plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego
  Strategia UE na rzecz równości osób LGBTIQ
  Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych
  Strategia farmaceutyczna

Połączenie sił na rzecz Europy o silniejszym wymiarze społecznym

Realizacja Europejskiego filaru praw socjalnych jest wspólnym zobowiązaniem politycznym i wspólną odpowiedzialnością polityczną instytucji Unii Europejskiej, organów krajowych, regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego, z których to wszyscy mają rolę do odegrania zgodnie ze swoimi kompetencjami.

 • Chart showing growth

  Państwa członkowskie powinny w pełni wykorzystać bezprecedensowe środki unijne dostępne na wsparcie reform i inwestycji: budżet UE, NextGenerationEU, Europejski Fundusz Społeczny Plus i inne.

 • Cog moving.

  Państwa członkowskie powinny jak najlepiej wykorzystać europejski semestr, aby koordynować reformy i inwestycje w obszarze gospodarki, zatrudnienia i spraw społecznych, stawiające ludzi i ich dobrobyt na pierwszym miejscu.

 • Classical building

  Zaangażowanie organów krajowych, regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego ma zasadnicze znaczenie dla realizacji filaru.

 • Hands shaking in front of globe.

  Wytyczne Unii i jej międzynarodowe działania w sferze społecznej pomagają potwierdzić rolę Unii jako odpowiedzialnego światowego lidera, promującego godną pracę i włączenie społeczne na całym świecie.

Dokumenty