Trīs vērienīgi ES mērķi

Mērķi 2030. gadam

 • Līdz 2030. gadam vismaz 78 % iedzīvotāju vecumā no 20 līdz 64 gadiem ir nodarbināti
 • Līdz 2030. gadam vismaz 60 % pieaugušo katru gadu piedalās apmācībā
 • Vismaz par 15 milj. mazāks nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu skaits

Pašreizējā situācija

Sešus gadus nodarbinātības jomā bija vērojama pozitīva tendence, kuru apturēja koronavīrusa krīze. 2020. gada trešajā ceturksnī nodarbinātības līmenis bija 72,4 %. Līdz 2016. gadam mācību pasākumos katru gadu piedalījās tikai 37 % pieaugušo. 2019. gadā nabadzības vai sociālās atstumtības riskam bija pakļauti aptuveni 91 miljons ES iedzīvotāju (no kuriem 17,9 miljoni bija bērni un jaunieši vecumā no 0 līdz 17 gadiem).

Nacionālie mērķi

2022. gada 16. jūnijā ES nodarbinātības un sociālo lietu ministri nāca klajā ar izvirzītajiem nacionālajiem mērķiem. Dalībvalstu saistību izpilde sekmēs ES kopīgos centienus sasniegt vai pat pārsniegt ES pamatmērķus.

Three EU social targets for 2030: All Member States on board

Principu īstenošana praksē

 

Ko eiropieši domā par sociālo Eiropu

 

Sabiedriskā apspriešana

Šīs atsauksmes ir daļa no plašas sabiedriskās apspriešanas, kuras laikā tika saņemti vairāk nekā 1000 rakstisku komentāru no dalībvalstīm, reģioniem, pilsētām, sociālajiem partneriem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, starptautiskām organizācijām, uzņēmumiem, domnīcām un iedzīvotājiem. Komisija organizēja arī īpašus tīmekļseminārus, kuros konsultējās ar vairāk nekā 1500 galvenajām ieinteresētajām personām, tai skaitā ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, tapa rīcības plāns.

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti

Eirobarometra aptauja

2021. gadā tika veikta Eirobarometra aptauja par sociālajiem jautājumiem, un tās rezultāti liecina, ka deviņi no katriem desmit eiropiešiem (88 %) uzskata, ka sociālā Eiropa viņiem ir svarīga.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Eirobarometra aptauja

Portu sociālais samits un Portu sociālās saistības

Portu sociālais samits, kas 2021. gada 7. un 8. maijā norisinājās Padomes prezidentvalstī Portugālē, sniedza iespēju vēlreiz apliecināt centienus darīt visu iespējamo, lai gan Eiropas atveseļošanā, gan plašākā kontekstā galvenā prioritāte būtu cilvēki. Samita ietvaros arī bija izdevība apvienot spēkus, lai augstākajā politiskajā līmenī atkārtoti apliecinātu apņemšanos īstenot sociālo pīlāru.

7. maijā partneri kopīgās Portu sociālajās saistībās apņēmās īstenot trīs Komisijas Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā noteiktos 2030. gada pamatmērķus.

8. maijā Eiropadomes locekļi pieņēma Portu deklarāciju par sociālajām lietām.

25. jūnijā Eiropadome atzinīgi novērtēja Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā noteiktos ES pamatmērķus saskaņā ar Portu deklarāciju.

Portu sociālajā samitā paustie viedokļi no visas Eiropas

 • Quote card by Charles Michel, President of the European Council: "To those who say that social Europe is invisible, I would say – invisible as the air that we breathe. That air is invisible but essential to human life."

 • Quote card by Mario Draghi, Prime Minister of Italy: "We have to enshrine the Pillar’s targets and milestones in the European Semester."

 • Quote card by David Sassoli, President of the European Parliament: "The Porto European Summit must not be a point of arrival, but a starting point towards a social recovery."

 • Quote card by Emmanuel Macron, President of France: "As Europeans, we are shaping the answer to the crisis we are facing: a social response, in line with our values."

ES darbību hronoloģija

Rīcības plānā ir paredzēta virkne ES darbību, kuras Komisija ir apņēmusies veikt pašreizējā pilnvaru termiņā (līdz 2024. gada beigām) un kuru pamatā ir daudzas citas darbības, kas jau īstenotas kopš Eiropas sociālo tiesību pīlāra proklamēšanas 2017. gadā Gēteborgā. Šis rīcības plāns ir Komisijas ieguldījums sociālā pīlāra principu realizēšanā.

 • 2021. gada pirmais ceturksnis

  Zaļā grāmata par novecošanu
  Eiropas plāns cīņai pret vēzi
  Pirmā posma apspriešanās ar ES sociālajiem partneriem par platformu darbu
  Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāns
  Priekšlikums sociālo rezultātu pārskata pārskatīšanai
  Jauna personu ar invaliditāti tiesību stratēģija
  Saistoši atalgojuma pārredzamības pasākumi
  Iedarbīgs un aktīvs atbalsts nodarbinātībai
  Jaunās Eiropas industriālās stratēģijas atjaunināšana
  Stratēģija par bērna tiesībām apvienojumā ar Eiropas Garantiju bērniem
  Kopīgs ziņojums par Nodarbinātības vienlīdzības direktīvas un Rasu vienlīdzības direktīvas piemērošanu
  Atjaunināta ilgtspējīga finansējuma stratēģija
  Eiropas veselības datu telpa
  Norādījumi par inovatīvu risinājumu publisko iepirkumu un sociāli atbildīgu publisko iepirkumu

 • 2021. gada otrais ceturksnis

  Turpmākie pasākumi saistībā ar Balto grāmatu par mākslīgo intelektu
  Uzticama un droša Eiropas e-identifikācija
  Jauna stratēģija par drošību un veselības aizsardzību darbā
  Eiropas platforma bezpajumtniecības apkarošanai
  Paziņojums par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visā pasaulē

 • 2021. gada trešais ceturksnis

  Prasmju un talantu pakete, tai skaitā Pastāvīgo iedzīvotāju direktīvas un Vienotās atļaujas direktīvas pārskatīšana, kā arī ES talantu fonda izveides iespēju noteikšana

 • 2021. gada pēdējais ceturksnis

  Sociālās ekonomikas rīcības plāns
  Individuāli mācību konti un mikroapliecinājumu sistēma
  Vienotā nodarbinātības ziņojuma paplašināšana un pielāgošana
  Cenas ziņā pieejamu mājokļu iniciatīva
  Iniciatīva par koplīgumu slēgšanu pašnodarbinātām personām

 • 2023. gads

  Pirmais ES ziņojums par piekļuvi pamatpakalpojumiem
  Eiropas sociālā nodrošinājuma karte (ESSPASS)

 • 2024. gads

  Eiropas Darba iestādes pirmais izvērtējums

 • 2025. gads

  Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāna pārskatīšana

 • 2020. gadā sasniegtais

  Eiropas Dzimumu līdztiesības stratēģija
  Industriālā stratēģija un MVU stratēģija
  Pagaidu atbalsta instruments bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE)
  Pārskatītā daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam
  Atveseļošanas un noturības mehānisms un REACT-EU
  Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai
  Padomes ieteikums par profesionālo izglītību un apmācību
  Jauniešu nodarbinātības atbalsts apvienojumā ar pastiprināto Garantiju jauniešiem
  Eiropas izglītības telpa
  Digitālās izglītības rīcības plāns 2021.–2027. gadam
  Rasisma apkarošanas rīcības plāns
  ES romu līdztiesības, iekļaušanas un līdzdalības stratēģiskais satvars apvienojumā ar Padomes ieteikumu par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību
  Renovācijas vilnis
  Prasmju pilnveides pakts
  Rīcības plāns integrācijai un iekļaušanai
  LGBTIK līdztiesības stratēģija
  Priekšlikums direktīvai par adekvātu minimālo algu
  Zāļu stratēģija

Spēku apvienošana sociālākas Eiropas izveidei

Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana ir ES iestāžu, valsts iestāžu, reģionālo un vietējo pašvaldību, sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības kopīga politiska apņemšanās un atbildība. Katrai iesaistītajai pusei ir sava loma atbilstoši to kompetencei.

 • Chart showing growth

  Dalībvalstīm būtu pilnībā jāizmanto līdz šim apjomīgākie reformu un ieguldījumu atbalstam pieejamie ES fondi: ES budžets, Next Generation EU, Eiropas Sociālais fonds Plus un citi.

 • Cog moving.

  Dalībvalstīm optimāli jāizmanto Eiropas pusgads, lai koordinētu uz cilvēkiem un viņu labklājību orientētas ekonomiskās, nodarbinātības un sociālās reformas un ieguldījumus.

 • Classical building

  Pīlāra īstenošanā būtiska ir valsts iestāžu, reģionālo un vietējo pašvaldību, sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības iesaiste.

 • Hands shaking in front of globe.

  ES starptautiskā rīcība sociālajā jomā, kas ietver pienācīgas kvalitātes nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšanu visā pasaulē, apstiprina ES kā atbildīgas globālās līderes lomu.

Dokumenti