Trys ES plataus užmojo tikslai

Tikslai, kuriuos norima pasiekti iki 2030 m.

 • Iki 2030 m. darbą turėtų turėti ne mažiau kaip 78 proc. 20–64 metų amžiaus gyventojų.
 • Iki 2030 m. bent 60 proc. visų suaugusiųjų turėtų kasmet dalyvauti mokymuose.
 • Žmonių, patiriančių skurdo arba socialinės atskirties riziką, skaičius turėtų būti sumažintas bent 15 milijonų.

Dabartinė padėtis

Dėl koronaviruso krizės sustojo šešerius metus fiksuotas užimtumo augimas. 2020 m. trečiąjį ketvirtį jis siekė 72,4 proc. Iki 2016 m. mokymuose kasmet dalyvavo tik 37 proc. suaugusiųjų. 2019 m. skurdo ir socialinę riziką Europos Sąjungoje patyrė apie 91 mln. asmenų (iš jų 17,9 mln. buvo 0–17 metų amžiaus vaikai ir jaunimas).

Principų įgyvendinimas

Ką apie socialinę Europą mano europiečiai

Viešos konsultacijos

Šios mintys išsakytos per plataus masto viešas konsultacijas, per kurias valstybės narės, regionai, miestai, socialiniai partneriai, pilietinės visuomenės organizacijos, tarptautinės organizacijos, įmonės, ekspertų grupės ir piliečiai pateikė daugiau kaip 1 000 rašytinių nuomonių. Be to, Komisija specialiuose internetiniuose seminaruose konsultavosi su daugiau kaip 1 500 pagrindinių suinteresuotųjų subjektų – įskaitant Europos Parlamentą, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą ir Regionų komitetą. Rengiant veiksmų planą remtasi šių konsultacijų rezultatais.

Viešų konsultacijų rezultatai

„Eurobarometro“ apklausa

Remiantis 2021 m. „Eurobarometro“ apklausa socialiniais klausimais, 9 iš 10 europiečių (88 proc.) mano, kad socialinė Europa jiems yra svarbi asmeniškai.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

„Eurobarometro“ apklausa

2021 m. gegužės mėn. socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas Porte

Per Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos iniciatyva 2021 m. gegužės 7–8 d. rengiamą Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą bus galima pasinaudoti proga suteikti naują postūmį socialinėms teisėms ES. Tai bus proga ES valstybių ar vyriausybių vadovams, ES institucijoms, socialiniams partneriams ir kitiems pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams atnaujinti savo įsipareigojimą įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį.

Tvarkaraštis ir pagrindiniai veiksmai

Veiksmų plane išdėstyti įvairūs ES veiksmai, kurių Komisija įsipareigoja imtis per šią savo kadenciją (iki 2024 m. pabaigos), remdamasi daugeliu veiksmų, kurių jau imtasi nuo Europos socialinių teisių ramsčio paskelbimo Geteborge (Švedija) 2017 m. Šiuo veiksmų planu Komisija prisideda prie Europos socialinių teisių ramsčio principų įgyvendinimo.

 • 2021 m. pirmasis ketvirtis

  Žalioji knyga dėl senėjimo
  Europos kovos su vėžiu planas
  Pirmojo etapo konsultacijos su ES socialiniais partneriais dėl darbo skaitmeninėse platformose
  Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planas
  Pasiūlymas dėl socialinių rodiklių suvestinės peržiūros
  Nauja neįgaliųjų teisių strategija
  Privalomos darbo užmokesčio skaidrumo priemonės
  Veiksmingas aktyvus užimtumo rėmimas
  Naujosios Europos pramonės strategijos atnaujinimas
  Vaiko teisių strategija ir Europos vaiko garantijų sistema
  Bendra ataskaita dėl Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos ir Rasinės lygybės direktyvos taikymo
  Atnaujinta tvaraus finansavimo strategija
  Europos sveikatos duomenų erdvė
  Gairės dėl inovacijų viešųjų pirkimų ir socialiai atsakingų viešųjų pirkimų

 • 2021 m. antrasis ketvirtis

  Tolesni veiksmai, susiję su baltąja knyga dėl dirbtinio intelekto
  Patikima ir saugi Europos elektroninė atpažintis
  Nauja darbuotojų saugos ir sveikatos strategija
  Europos kovos su benamyste platforma
  Komunikatas dėl deramo darbo visame pasaulyje

 • 2021 m. trečiasis ketvirtis

  Įgūdžių ir talentų dokumentų rinkinys, įskaitant Ilgalaikių gyventojų direktyvos ir Vieno leidimo direktyvos peržiūrą ir galimybių sudaryti ES talentų rezervą apibrėžimą

 • 2021 m. paskutinis ketvirtis

  Socialinės ekonomikos veiksmų planas
  Individualiosios mokymosi sąskaitos ir mikrokredencialų sistema
  Bendros užimtumo ataskaitos išplėtimas ir pritaikymas
  Įperkamo būsto iniciatyva
  Iniciatyva dėl kolektyvinių derybų savarankiškai dirbantiems asmenims

 • 2023 m.

  Pirmoji galimybės naudotis pagrindinėmis paslaugomis ES ataskaita
  Europos socialinės apsaugos pasas (ESSPASS)

 • 2024 m.

  Pirmasis Europos darbo institucijos vertinimas

 • 2025 m.

  Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano peržiūra

 • Jau pasiekta 2020 m.

  Europos lyčių lygybės strategija
  Pramonės strategija ir MVĮ strategija
  Laikinos paramos priemonė nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE)
  Peržiūrėta 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa
  Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė ir iniciatyva „REACT-EU“
  Europos įgūdžių darbotvarkė, kuria siekiama tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo
  Tarybos rekomendacija dėl profesinio mokymo
  Jaunimo užimtumo rėmimas ir sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva
  Europos švietimo erdvė
  2021–2027 m. Skaitmeninio švietimo veiksmų planas
  Kovos su rasizmu veiksmų planas
  ES romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo strateginis planas ir Tarybos rekomendacija dėl romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo
  Iniciatyva „Renovacijos banga“
  Įgūdžių paktas
  Integracijos ir įtraukties veiksmų planas
  LGBTIQ asmenų lygybės strategija
  Pasiūlymas dėl direktyvos dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio
  Vaistų strategija

Socialiai atsakingesnės Europos kūrimas bendromis pastangomis

Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas yra bendras politinis įsipareigojimas; atsakomybė už tai tenka ES institucijoms, nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms, socialiniams partneriams bei pilietinei visuomenei – jie visi pagal savo kompetenciją turi atlikti tam tikrą vaidmenį.

 • Chart showing growth

  Valstybės narės turėtų visapusiškai išnaudoti beprecedenčio dydžio ES lėšų sumas, skiriamas reformoms ir investicijoms remti (ES biudžetas, priemonė „NextGenerationEU“, „Europos socialinis fondas +“ ir kt.).

 • Cog moving.

  Valstybės narės turėtų kuo geriau išnaudoti Europos semestrą, kad koordinuotų ekonomines, užimtumo ir socialines reformas bei investicijas, daugiausia dėmesio skirdamos žmonėms ir jų gerovei.

 • Classical building

  Kad ramstis būtų įgyventas, itin svarbu įtraukti nacionalines, regionines ir vietos valdžios institucijas, socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę.

 • Hands shaking in front of globe.

  Gairės ir ES tarptautiniai veiksmai socialinėje srityje padeda įtvirtinti ES kaip atsakingos pasaulio lyderės, skatinančios deramą darbą ir socialinę įtrauktį visame pasaulyje, vaidmenį.

Dokumentai