Tri ambiciozna cilja EU-a

Ciljevi do 2030.

 • najmanje 78 % stanovništva u dobi od 20 do 64 godine trebalo bi biti zaposleno do 2030.
 • najmanje 60 % svih odraslih svake godine do 2030. trebalo bi sudjelovati u osposobljavanju
 • najmanje 15 milijuna manje osoba izloženo riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

Sadašnja situacija

Kriza uzrokovana koronavirusom zaustavila je šestogodišnji pozitivni napredak u području zaposlenosti te je do trećeg tromjesečja 2020. ostvarena stopa zaposlenosti od 72,4 %. Do 2016. svake je godine samo 37 % odraslih sudjelovalo u aktivnostima učenja. Oko 91 milijuna građana (od kojih je 17,9 milijuna djece u dobi od 0 do 17 godina) bilo je izloženo riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u EU-u 2019.

Nacionalni ciljevi

Ministri država članica nadležni za zapošljavanje i socijalna pitanja 16. lipnja 2022. predstavili su svoje nacionalne ciljeve. Skup obveza svih država članica EU-u uvelike pomaže u ostvarivanju ili čak nadmašivanju njegovih glavnih ciljeva.

Three EU social targets for 2030: All Member States on board

Provedba načela

 

Što Europljani misle o socijalnoj Europi

 

Javno savjetovanje

Ta su svjedočanstva tek dio opsežnog javnog savjetovanja s više od 1000 pisanih odgovora država članica, regija, gradova, socijalnih partnera, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija, poduzeća, skupina za strateško promišljanje i građana. Osim toga, Komisija se na posebnim internetskim seminarima savjetovala s više od 1500 dionika, uključujući Europski parlament, Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija. Akcijski plan se temelji na ishodu savjetovanja.

Rezultati javnog savjetovanja

Istraživanje Eurobarometra

Prema istraživanju Eurobarometra o socijalnim pitanjima provedenom 2021. gotovo 90 % Europljana smatra da je socijalna Europa važna za njih.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Istraživanje Eurobarometra

Socijalni samit u Portu i socijalna obveza iz Porta

Socijalni samit koji je održan u Portu 7. i 8. svibnja 2021. u organizaciji portugalskog predsjedništva Vijeća bio je prilika da se potvrde predanost i ambicija da se u oporavku Europe i nakon njega ljude stavi na prvo mjesto. Tom su prigodom i dionici na najvišoj političkoj razini obnovili obvezu provedbe stupa socijalnih prava.

U zajedničkoj socijalnoj obvezi iz Porta partneri su se 7. svibnja obvezali ispuniti tri glavna cilja za 2030. iz Komisijina akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava.

Članovi Europskog vijeća 8. svibnja donijeli su Izjavu iz Porta o socijalnim pitanjima.

Europsko vijeće je 25. lipnja pozdravilo glavne ciljeve EU-a iz Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava, u skladu s Izjavom iz Porta.

Izjave iz cijele Europe na socijalnom samitu u Portu

 • Quote card by Charles Michel, President of the European Council: "To those who say that social Europe is invisible, I would say – invisible as the air that we breathe. That air is invisible but essential to human life."

 • Quote card by Mario Draghi, Prime Minister of Italy: "We have to enshrine the Pillar’s targets and milestones in the European Semester."

 • Quote card by David Sassoli, President of the European Parliament: "The Porto European Summit must not be a point of arrival, but a starting point towards a social recovery."

 • Quote card by Emmanuel Macron, President of France: "As Europeans, we are shaping the answer to the crisis we are facing: a social response, in line with our values."

Plan ključnih mjera

U Akcijskom planu navodi se niz mjera EU-a koje će Komisija poduzeti u ovom mandatu (do kraja 2024.), a koje se temelje na mnogim mjerama već poduzetima od proglašenja europskog stupa socijalnih prava u švedskom gradu Göteborgu 2017. Ovaj je Akcijski plan doprinos Komisije provedbi načela stupa socijalnih prava.

 • prvo tromjesečje 2021.

  Zelena knjiga o starenju
  Europski plan za borbu protiv raka
  Prva faza savjetovanja socijalnih partnera EU-a o radu putem platformi
  Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava
  Prijedlog revizije pregleda socijalnih pokazatelja
  Nova strategija za prava osoba s invaliditetom
  Obvezujuće mjere za transparentnost plaća
  Učinkovita aktivna potpora zapošljavanju
  Ažuriranje nove industrijske strategije za Europu
  Strategija o pravima djeteta, popraćena europskim jamstvom za djecu
  Zajedničko izvješće o primjeni Direktive o jednakosti pri zapošljavanju i Direktive o rasnoj jednakosti
  Obnovljena strategija održivog financiranja
  Europski prostor za zdravstvene podatke
  Smjernice za javnu nabavu inovacija i društveno odgovornu javnu nabavu

 • drugo tromjesečje 2021.

  Aktivnosti nakon objavljivanja Bijele knjige o umjetnoj inteligenciji
  Pouzdana i sigurna europska elektronička identifikacija (e-ID)
  Nova strategija za sigurnost i zdravlje na radu
  Europska platforma za borbu protiv beskućništva
  Komunikacija o dostojanstvenom radu širom svijeta

 • treće tromjesečje 2021.

  Paket o vještinama i talentima, uključujući reviziju Direktive o osobama s dugotrajnim boravištem i preispitivanje Direktive o jedinstvenoj dozvoli te utvrđivanje mogućnosti za razvoj EU-ove baze talenata

 • četvrto tromjesečje 2021.

  Akcijski plan za socijalnu ekonomiju
  Individualni računi za učenje i okvir za mikrokvalifikacije
  Proširenje i prilagodba zajedničkog izvješća o zapošljavanju
  Inicijativa za cjenovno pristupačno stanovanje
  Inicijativa o kolektivnom pregovaranju samozaposlenih osoba

 • 2023.

  Prvo izvješće EU-a o pristupu osnovnim uslugama
  Europska propusnica socijalne sigurnosti (ESSPASS)

 • 2024.

  Prva evaluacija Europskog nadzornog tijela za rad

 • 2025.

  Preispitivanje Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava

 • već ostvareno 2020.

  Europska strategija za rodnu ravnopravnost
  Industrijska strategija i strategija za MSP-ove
  Europski instrument za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE)
  Revidirani višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.
  Mehanizam za oporavak i otpornost i REACT-EU
  Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost
  Preporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
  Potpora za zapošljavanje mladih, popraćena pojačanom Garancijom za mlade
  Europski prostor obrazovanja
  Akcijski plan za digitalno obrazovanje (2021.–2027.)
  Akcijski plan za antirasizam
  EU-ov strateški okvir za ravnopravnost, uključivanje i sudjelovanje Roma, popraćen Preporukom Vijeća o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma
  Val obnove
  Pakt za vještine
  Akcijski plan za integraciju i uključivanje
  Strategija o ravnopravnosti LGBTIQ osoba
  Prijedlog direktive o primjerenim minimalnim plaćama
  Farmaceutska strategija

Zajedno za ostvarivanje Europe s istaknutijom socijalnom komponentom

Ostvarivanje ciljeva europskog stupa socijalnih prava zajednička je politička obveza i odgovornost institucija EU-a, nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela, socijalnih partnera i civilnog društva, a svi oni imaju određenu ulogu u skladu sa svojim nadležnostima.

 • Chart showing growth

  Države članice trebale bi u potpunosti iskoristiti dosad neviđena financijska sredstva EU-a za potporu reformama i ulaganjima: među ostalim proračun EU-a, NextGenerationEU i Europski socijalni fond plus.

 • Cog moving.

  Države članice trebale bi što više iskoristiti europski semestar za koordinaciju gospodarskih i socijalnih reformi i ulaganja te reformi i ulaganja u području zapošljavanja, u čijem su središtu ljudi i njihova dobrobit.

 • Classical building

  Angažman nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela, socijalnih partnera i civilnog društva važan je za provedbu stupa.

 • Hands shaking in front of globe.

  Budući da usmjerava međunarodno djelovanje EU-a u području socijalnih pitanja, stup pomaže potvrditi ulogu EU-a kao odgovornoga globalnog predvodnika koji promiče dostojanstven rad i socijalno uključivanje širom svijeta.

Dokumenti