Tri ambiciozna cilja EU-a

Ciljevi do 2030.

 • najmanje 78 % stanovništva u dobi od 20 do 64 godine trebalo bi biti zaposleno do 2030.
 • najmanje 60 % svih odraslih svake godine do 2030. trebalo bi sudjelovati u osposobljavanju
 • najmanje 15 milijuna manje osoba izloženo riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

Sadašnja situacija

Kriza uzrokovana koronavirusom zaustavila je šestogodišnji pozitivni napredak u području zaposlenosti te je do trećeg tromjesečja 2020. ostvarena stopa zaposlenosti od 72,4 %. Do 2016. svake je godine samo 37 % odraslih sudjelovalo u aktivnostima učenja. Oko 91 milijuna građana (od kojih je 17,9 milijuna djece u dobi od 0 do 17 godina) bilo je izloženo riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u EU-u 2019.

Provedba načela

Što Europljani misle o socijalnoj Europi

Javno savjetovanje

Ta su svjedočanstva tek dio opsežnog javnog savjetovanja s više od 1000 pisanih odgovora država članica, regija, gradova, socijalnih partnera, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija, poduzeća, skupina za strateško promišljanje i građana. Osim toga, Komisija se na posebnim internetskim seminarima savjetovala s više od 1500 dionika, uključujući Europski parlament, Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija. Akcijski plan se temelji na ishodu savjetovanja.

Rezultati javnog savjetovanja

Istraživanje Eurobarometra

Prema istraživanju Eurobarometra o socijalnim pitanjima provedenom 2021. gotovo 90 % Europljana smatra da je socijalna Europa važna za njih.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Istraživanje Eurobarometra

Sastanak na vrhu o socijalnim pitanjima (Porto, svibanj 2021.)

Sastanak na vrhu o socijalnim pitanjima održat će se u Portu 7. i 8. svibnja 2021. u organizaciji portugalskog predsjedništva Vijeća i bit će prilika da se ponovno otvori tema socijalnih prava u EU-u. Čelnici država i vlada i institucije EU-a, socijalni partneri i drugi dionici tim će povodom obnoviti svoju obvezu provedbe stupa.

Plan ključnih mjera

U Akcijskom planu navodi se niz mjera EU-a koje će Komisija poduzeti u ovom mandatu (do kraja 2024.), a koje se temelje na mnogim mjerama već poduzetima od proglašenja europskog stupa socijalnih prava u švedskom gradu Göteborgu 2017. Ovaj je Akcijski plan doprinos Komisije provedbi načela stupa socijalnih prava.

 • prvo tromjesečje 2021.

  Zelena knjiga o starenju
  Europski plan za borbu protiv raka
  Prva faza savjetovanja socijalnih partnera EU-a o radu putem platformi
  Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava
  Prijedlog revizije pregleda socijalnih pokazatelja
  Nova strategija za prava osoba s invaliditetom
  Obvezujuće mjere za transparentnost plaća
  Učinkovita aktivna potpora zapošljavanju
  Ažuriranje nove industrijske strategije za Europu
  Strategija o pravima djeteta, popraćena europskim jamstvom za djecu
  Zajedničko izvješće o primjeni Direktive o jednakosti pri zapošljavanju i Direktive o rasnoj jednakosti
  Obnovljena strategija održivog financiranja
  Europski prostor za zdravstvene podatke
  Smjernice za javnu nabavu inovacija i društveno odgovornu javnu nabavu

 • drugo tromjesečje 2021.

  Aktivnosti nakon objavljivanja Bijele knjige o umjetnoj inteligenciji
  Pouzdana i sigurna europska elektronička identifikacija (e-ID)
  Nova strategija za sigurnost i zdravlje na radu
  Europska platforma za borbu protiv beskućništva
  Komunikacija o dostojanstvenom radu širom svijeta

 • treće tromjesečje 2021.

  Paket o vještinama i talentima, uključujući reviziju Direktive o osobama s dugotrajnim boravištem i preispitivanje Direktive o jedinstvenoj dozvoli te utvrđivanje mogućnosti za razvoj EU-ove baze talenata

 • četvrto tromjesečje 2021.

  Akcijski plan za socijalnu ekonomiju
  Individualni računi za učenje i okvir za mikrokvalifikacije
  Proširenje i prilagodba zajedničkog izvješća o zapošljavanju
  Inicijativa za cjenovno pristupačno stanovanje
  Inicijativa o kolektivnom pregovaranju samozaposlenih osoba

 • 2023.

  Prvo izvješće EU-a o pristupu osnovnim uslugama
  Europska propusnica socijalne sigurnosti (ESSPASS)

 • 2024.

  Prva evaluacija Europskog nadzornog tijela za rad

 • 2025.

  Preispitivanje Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava

 • već ostvareno 2020.

  Europska strategija za rodnu ravnopravnost
  Industrijska strategija i strategija za MSP-ove
  Europski instrument za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE)
  Revidirani višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.
  Mehanizam za oporavak i otpornost i REACT-EU
  Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost
  Preporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
  Potpora za zapošljavanje mladih, popraćena pojačanom Garancijom za mlade
  Europski prostor obrazovanja
  Akcijski plan za digitalno obrazovanje (2021.–2027.)
  Akcijski plan za antirasizam
  EU-ov strateški okvir za ravnopravnost, uključivanje i sudjelovanje Roma, popraćen Preporukom Vijeća o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma
  Val obnove
  Pakt za vještine
  Akcijski plan za integraciju i uključivanje
  Strategija o ravnopravnosti LGBTIQ osoba
  Prijedlog direktive o primjerenim minimalnim plaćama
  Farmaceutska strategija

Zajedno za ostvarivanje Europe s istaknutijom socijalnom komponentom

Ostvarivanje ciljeva europskog stupa socijalnih prava zajednička je politička obveza i odgovornost institucija EU-a, nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela, socijalnih partnera i civilnog društva, a svi oni imaju određenu ulogu u skladu sa svojim nadležnostima.

 • Chart showing growth

  Države članice trebale bi u potpunosti iskoristiti dosad neviđena financijska sredstva EU-a za potporu reformama i ulaganjima: među ostalim proračun EU-a, NextGenerationEU i Europski socijalni fond plus.

 • Cog moving.

  Države članice trebale bi što više iskoristiti europski semestar za koordinaciju gospodarskih i socijalnih reformi i ulaganja te reformi i ulaganja u području zapošljavanja, u čijem su središtu ljudi i njihova dobrobit.

 • Classical building

  Angažman nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela, socijalnih partnera i civilnog društva važan je za provedbu stupa.

 • Hands shaking in front of globe.

  Budući da usmjerava međunarodno djelovanje EU-a u području socijalnih pitanja, stup pomaže potvrditi ulogu EU-a kao odgovornoga globalnog predvodnika koji promiče dostojanstven rad i socijalno uključivanje širom svijeta.

Dokumenti