Τρεις φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ

Στόχοι έως το 2030

 • τουλάχιστον το 78 % του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών θα πρέπει να εργάζεται έως το 2030
 • τουλάχιστον το 60 % όλων των ενηλίκων θα πρέπει να παρακολουθεί κατάρτιση κάθε χρόνο έως το 2030
 • ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να μειωθεί κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια

Πού βρισκόμαστε

Η κρίση του κορονοϊού σταμάτησε την εξαετή θετική πρόοδο στον τομέα της απασχόλησης, με ποσοστό απασχόλησης 72,4 % έως το τρίτο τρίμηνο του 2020. Ωστόσο, έως το 2016 μόνο το 37 % των ενηλίκων συμμετείχαν σε μαθησιακές δραστηριότητες κάθε χρόνο. Το 2019 περίπου 91 εκατομμύρια άτομα (εκ των οποίων 17,9 εκατομμύρια ήταν παιδιά ηλικίας 0-17 ετών) αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ.

Εθνικοί στόχοι

Οι υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ παρουσίασαν τους εθνικούς τους στόχους στις 16 Ιουνίου 2022. Ο συνδυασμός των δεσμεύσεων όλων των κρατών μελών θέτει την ΕΕ σε σταθερή πορεία για την επίτευξη ή ακόμη και την υπέρβαση των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ.

Three EU social targets for 2030: All Member States on board

Oι αρχές γίνονται πράξη

 

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την κοινωνική Ευρώπη

 

Δημόσια διαβούλευση

Οι μαρτυρίες αυτές αποτελούν μέρος ευρείας δημόσιας διαβούλευσης, κατά την οποία ελήφθησαν πάνω από 1000 γραπτές συμμετοχές από κράτη μέλη, περιφέρειες, πόλεις, κοινωνικούς εταίρους, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, διεθνείς οργανισμούς, επιχειρήσεις, ομάδες προβληματισμού και πολίτες. Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη 1500 και πλέον βασικών συντελεστών —μεταξύ των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών— μέσω ειδικών διαδικτυακών σεμιναρίων. Το σχέδιο δράσης βασίζεται στα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης.

Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης

Έρευνα Ευρωβαρόμετρου

9 στους 10 Ευρωπαίους (88 %) θεωρούν την κοινωνική Ευρώπη σημαντική γι’ αυτούς προσωπικά, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2021 για κοινωνικά θέματα.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Έρευνα Ευρωβαρόμετρου

Κοινωνική σύνοδος κορυφής του Πόρτο και κοινωνική δέσμευση του Πόρτο

Η κοινωνική σύνοδος κορυφής του Πόρτο στις 7-8 Μαΐου 2021, που διοργανώθηκε από την πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου, έδωσε την ευκαιρία να επιβεβαιωθούν εκ νέου η δέσμευση και η φιλοδοξία να δοθεί προτεραιότητα στους ανθρώπους όσον αφορά την ανάκαμψη στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η κοινωνική σύνοδος κορυφής του Πόρτο αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για να συνασπιστούν οι δυνάμεις που θα ανανεώσουν, στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη δέσμευση για την υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα.

Στις 7 Μαΐου οι εταίροι υιοθέτησαν τους τρεις πρωταρχικούς στόχους για το 2030 που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων με μια κοινή κοινωνική δέσμευση του Πόρτο.

Στις 8 Μαΐου τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενέκριναν τη διακήρυξη του Πόρτο για τις κοινωνικές υποθέσεις.

Στις 25 Ιουνίου 2021 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ που ορίζονται στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη διακήρυξη του Πόρτο.

Φωνές από όλη την Ευρώπη στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο

 • Quote card by Charles Michel, President of the European Council: "To those who say that social Europe is invisible, I would say – invisible as the air that we breathe. That air is invisible but essential to human life."

 • Quote card by Mario Draghi, Prime Minister of Italy: "We have to enshrine the Pillar’s targets and milestones in the European Semester."

 • Quote card by David Sassoli, President of the European Parliament: "The Porto European Summit must not be a point of arrival, but a starting point towards a social recovery."

 • Quote card by Emmanuel Macron, President of France: "As Europeans, we are shaping the answer to the crisis we are facing: a social response, in line with our values."

Χρονοδιάγραμμα και βασικές δράσεις

Το σχέδιο δράσης καθορίζει μια σειρά ενωσιακών δράσεων που δεσμεύεται να αναλάβει η Επιτροπή κατά την τρέχουσα εντολή (έως το τέλος του 2024), αξιοποιώντας τις πολυάριθμες δράσεις που δρομολογήθηκαν ήδη μετά τη διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας το 2017. Αυτό το σχέδιο δράσης αποτελεί τη συμβολή της Επιτροπής στην υλοποίηση των αρχών του κοινωνικού πυλώνα.

 • Πρώτο τρίμηνο του 2021

  Πράσινη βίβλος για τη γήρανση
  Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου
  Πρώτο στάδιο διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ σχετικά με την εργασία μέσω πλατφορμών
  Σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
  Πρόταση αναθεώρησης του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων
  Νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
  Δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των αμοιβών
  Αποτελεσματική ενεργός υποστήριξη για την εξεύρεση απασχόλησης
  Επικαιροποίηση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής για την Ευρώπη
  Στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού, συνοδευόμενη από την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά
  Κοινή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση και της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα
  Ανανεωμένη στρατηγική για βιώσιμη χρηματοδότηση
  Ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία
  Ανακοινώσεις κατευθυντήριων γραμμών για τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας και τις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις

 • Δεύτερο τρίμηνο του 2021

  Συνέχεια στη Λευκή βίβλο για την τεχνητή νοημοσύνη
  Μια αξιόπιστη και ασφαλής ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα
  Νέα στρατηγική για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία
  Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης
  Ανακοίνωση για την αξιοπρεπή εργασία παγκοσμίως

 • Τρίτο τρίμηνο του 2021

  Δέσμη μέτρων για τις δεξιότητες και τα ταλέντα, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της «οδηγίας για τους επί μακρόν διαμένοντες» και της «οδηγίας για την ενιαία άδεια παραμονής», καθώς και του καθορισμού επιλογών για μια δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ

 • Τέταρτο τρίμηνο του 2021

  Σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία
  Ατομικοί λογαριασμοί μάθησης και πλαίσιο για τα μικροδιαπιστευτήρια
  Επέκταση και προσαρμογή της κοινής έκθεσης για την απασχόληση
  Πρωτοβουλία για την οικονομικά προσιτή στέγαση
  Πρωτοβουλία για συλλογικές διαπραγματεύσεις για τους αυτοαπασχολούμενους

 • 2023

  Πρώτη έκθεση της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες
  Ευρωπαϊκό διαβατήριο κοινωνικής ασφάλισης (ESSPASS)

 • 2024

  Πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

 • 2025

  Επανεξέταση του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

 • Έχει ήδη επιτευχθεί το 2020

  Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων
  Βιομηχανική στρατηγική και στρατηγική για τις ΜΜΕ
  Μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE)
  Αναθεωρημένο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027
  Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και REACT-EU
  Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
  Σύσταση του Συμβουλίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  Στήριξη της απασχόλησης των νέων, συνοδευόμενη από ενισχυμένες εγγυήσεις για τη νεολαία
  Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης
  Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027)
  Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού
  Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά, συνοδευόμενο από αντίστοιχη σύσταση του Συμβουλίου για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά
  Κύμα ανακαινίσεων
  Σύμφωνο για τις δεξιότητες
  Σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη
  Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ
  Πρόταση οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς
  Φαρμακευτική στρατηγική

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για τη δημιουργία μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης

Η υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί κοινή πολιτική δέσμευση και ευθύνη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, καθένας από τους οποίους έχει κάποιο ρόλο ανάλογα με τις αρμοδιότητές του.

 • Chart showing growth

  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τα άνευ προηγουμένου διαθέσιμα κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων: τα κονδύλια αυτά προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και άλλες πηγές.

 • Cog moving.

  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, θέτοντας στο επίκεντρο τους ανθρώπους και την ευημερία τους.

 • Classical building

  Η συμμετοχή των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του πυλώνα.

 • Hands shaking in front of globe.

  Η καθοδήγηση και η διεθνής δράση της ΕΕ στον κοινωνικό τομέα συμβάλλουν στην επιβεβαίωση του ρόλου της ΕΕ ως υπεύθυνης παγκόσμιας ηγετικής δύναμης και, με τον τρόπο αυτόν, προωθούν την αξιοπρεπή εργασία και την κοινωνική συμπερίληψη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έγγραφα