Tre ambitiøse EU-mål

Mål frem til 2030

 • mindst 78 %af befolkningen i alderen 20-64 år skal være i beskæftigelse inden 2030
 • mindst 60 %af alle voksne skal årligt deltage i uddannelse inden 2030
 • antallet af personer, der er i risiko for fattigdom eller social udelukkelse, skal reduceres med mindst 15 millioner

Status lige nu

Coronaviruskrisen har sat et stop for den positive udvikling i beskæftigelsen, vi har set de seneste seks år, og ved tredje kvartal 2020 lå beskæftigelsesgraden på 72,4 %. I 2016 deltog kun 37 % af den voksne befolkning årligt i uddannelsesaktiviteter. I 2019 var omkring 91 millioner mennesker (heraf 17,9 mio. børn i alderen 0-17 år) i risiko for fattigdom og social udelukkelse i EU.

Principperne føres ud i livet

Europæernes holdninger til et socialt Europa

Offentlige høringer

Udtalelserne kommer fra en omfattende offentlig høring, hvor over 1.000 skriftlige indlæg blev indsendt fra EU-lande, regioner, byer, arbejdsmarkedets partnere, civilsamfundets organisationer, internationale organisationer, erhvervslivet, tænketanke og borgere. Derudover indhentede Europa-Kommissionen høringssvar fra over 1.500 primære interessenter – herunder Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – på en række webinarer. Handlingsplanen bygger på resultaterne af høringerne.

Resultaterne af den offentlige høring

Eurobarometer-undersøgelse

9 ud af 10 europæere (88 %) mener, at det sociale Europa er vigtigt for dem personligt. Det viser en Eurobarometer-undersøgelse om sociale forhold fra 2021.

Results of the 2021 Eurobarometer survey on social issues

Eurobarometer-undersøgelse

Socialt topmøde i Porto i maj 2021

Det sociale topmøde i Porto den 7.-8. maj 2021 afholdes af det portugisiske formandskab og giver anledning til at skabe nyt momentum på området for sociale rettigheder i EU. Her kan EU's stats- og regeringschefer, EU-institutionerne, arbejdsmarkedets parter og andre vigtige interessenter bekræfte deres forpligtelse til at gennemføre søjlen.

Tidsplan og vigtige tiltag

Handlingsplanen fastsætter en række EU-tiltag, som Europa-Kommissionen forpligter sig til at gennemføre i det nuværende mandat (frem til 2024), og som viderefører de mange tiltag, der allerede er gennemført, siden vedtagelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder i Gøteborg i Sverige i 2017. Denne handlingsplan er Europa-Kommissionens bidrag til at føre søjlens principper ud i livet.

 • Første kvartal 2021

  Grønbog om aldring
  Europas kræfthandlingsplan
  Høring i første fase af arbejdsmarkedets parter i EU om platformens arbejde
  Handlingsplan for den europæiske søjle for sociale rettigheder
  Forslag til revidering af den sociale resultattavle
  Ny strategi for handicappedes rettigheder
  Bindende løngennemsigtighedsforanstaltninger
  Effektiv, aktiv beskæftigelsesstøtte
  Opdatering af den nye industristrategi for Europa
  Strategi for barnets rettigheder ledsaget af en europæisk børnegaranti
  Fælles rapport om anvendelsen af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet og direktivet om racelighed
  Fornyet strategi for bæredygtig finansiering
  Det europæiske sundhedsdataområde
  Vejledende meddelelser om offentlige udbud vedrørende innovation og om socialt ansvarlige offentlige udbud

 • Andet kvartal 2021

  Opfølgning på hvidbog om kunstig intelligens
  Et sikkert E-ID, som borgerne kan have tillid til
  Ny strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
  Europæisk platform til bekæmpelse af hjemløshed
  Meddelelse om rimelige arbejdsvilkår på globalt plan

 • Tredje kvartal 2021

  Pakke vedrørende talenter og kvalifikationer, herunder revidering af direktiverne om længerevarende opholdstilladelse og kombineret tilladelse samt beskrivelse af mulighederne for etablering af en europæisk talentpulje

 • Fjerde kvartal 2021

  Handlingsplan for den sociale økonomi
  Individuelle læringskonti og rammebestemmelser for mikroeksamensbeviser
  Udbygning og tilpasning af den fælles rapport om beskæftigelsen
  Initiativ vedrørende økonomisk overkommelige boliger
  Initiativ vedrørende kollektive overenskomster for selvstændige

 • 2023

  Den første EU-rapport om adgang til grundlæggende tjenesteydelser
  Et europæisk sygesikringspas (ESSPASS)

 • 2024

  Første evaluering af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed

 • 2025

  Revidering af handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder

 • Afsluttet i 2020

  Europæisk strategi for ligestilling mellem kønnene
  Industristrategi og SMV-strategi
  Midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE)
  Revideret flerårig finansiel ramme 2021-2027
  Genopretnings- og resiliensfaciliteten og REACT-EU
  Den europæiske dagsorden for færdigheder for at opnå bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed
  Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse
  Støtte til ungdomsbeskæftigelse ledsaget af den styrkede ungdomsgaranti
  Det europæiske uddannelsesområde
  Handlingsplan for digital uddannelse (2021-2027)
  Handlingsplan mod racisme
  EU's strategiske ramme for romaernes ligestilling, integration og deltagelse ledsaget af Rådets henstilling om romaernes ligestilling, integration og deltagelse
  En renoveringsbølge for Europa
  Pagt for færdigheder
  Handlingsplan om integration og inklusion
  Strategien for ligestilling af LGBTIQ-personer
  Forslag til direktiv om tilstrækkelig mindsteløn
  Lægemiddelstrategi

En fælles indsats for at skabe et mere socialt Europa

Gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder er en fælles politisk forpligtelse og et fælles ansvar, der deles af EU-institutionerne, nationale, regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, som alle skal bidrage inden for deres kompetenceområder.

 • Chart showing growth

  EU-landene skal fuldt ud udnytte de EU-midler, der i et hidtil uset omfang er til rådighed som støtte til reformer og investeringer: EU-budgettet, NextGenerationEU, Den Europæiske Socialfond Plus og en række andre tiltag.

 • Cog moving.

  EU-landene skal udnytte det europæiske semester optimalt for at koordinere økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale reformer og investeringer, hvor mennesker og deres trivsel er i fokus.

 • Classical building

  Det er helt afgørende at engagere de nationale, regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet i gennemførelsen af søjlen.

 • Hands shaking in front of globe.

  En fremsynet og international EU-indsats på det sociale område stadfæster EU's rolle som en ansvarlig og førende global aktør, der arbejder på at fremme rimelige arbejdsvilkår og social inklusion på verdensplan.

Dokumenter