Capitolul I: Egalitatea de șanse și de acces pe piața forței de muncă

 • Icon of a graduation hat

  1. Educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții

  Orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, incluzivă și de înaltă calitate, pentru a dobândi și a menține competențe care să îi permită să participe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă.

   

  Acțiuni aferente ale Comisiei: Agenda pentru competențe în Europa

 • Gender symbols

  2. Egalitatea de gen

  Egalitatea de tratament și de șanse între femei și bărbați trebuie asigurată și promovată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește participarea pe piața forței de muncă, condițiile de angajare și evoluția carierei.

  Femeile și bărbații au dreptul la remunerare egală pentru muncă de valoare egală.

   

  Acțiuni aferente ale Comisiei: Strategia privind egalitatea de genPropunerea privind transparența salarială

 • Person helping another climb stairs.

  3. Egalitatea de șanse

  Indiferent de gen, origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală, orice persoană are dreptul la egalitate de tratament și de șanse în ceea ce privește încadrarea în muncă, protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii disponibile publicului. Egalitatea de șanse a grupurilor subreprezentate trebuie încurajată.

   

  Acțiuni aferente ale Comisiei: EU Anti-racism Action Plan 2020-2025

 • Person teaching other people.

  4. Sprijin activ pentru ocuparea forței de muncă

  Orice persoană are dreptul la asistență rapidă și adaptată pentru îmbunătățirea perspectivelor de încadrare în muncă sau de desfășurare a unor activități independente. Aceasta include dreptul de a beneficia de sprijin pentru căutarea unui loc de muncă, formare profesională și recalificare. Orice persoană are dreptul de a transfera drepturile la protecție socială și la formare profesională cu ocazia tranzițiilor profesionale.

  Tinerii au dreptul la continuarea studiilor, ucenicie, stagiu sau o ofertă de muncă de bună calitate în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la terminarea studiilor.


  Persoanele aflate în șomaj au dreptul la un sprijin personalizat, continuu și consistent. Șomerii de lungă durată au dreptul la o evaluare aprofundată individuală cel târziu la 18 luni de la intrarea în șomaj.

   

  Acțiuni aferente ale Comisiei: Pachetul de sprijinin pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

  Acțiuni viitoare ale Comisiei: Planul de acțiune pentru economia socială

Capitolul II: Condiții de muncă echitabile

 • One person in a suit and another wearing a hard hat

  5. Locuri de muncă sigure și adaptabile

  Indiferent de tipul și de durata raportului de muncă, lucrătorii au dreptul la un tratament corect și egal în ceea ce privește condițiile de muncă, accesul la protecție socială și formare profesională. Tranziția către forme de muncă pe durată nedeterminată trebuie încurajată.

  Trebuie asigurată flexibilitatea necesară pentru ca angajatorii să se adapteze rapid la modificările contextului economic, în conformitate cu legislația și cu contractele colective de muncă.

  Trebuie promovate formele de muncă inovatoare, în cadrul cărora se asigură condiții de muncă de calitate. Trebuie încurajate antreprenoriatul și activitățile independente. Trebuie facilitată mobilitatea ocupațională.

  Raporturile de muncă ce au ca rezultat condiții de muncă precare trebuie prevenite, inclusiv prin interzicerea utilizării abuzive a contractelor atipice. Orice perioadă de probă trebuie să aibă o durată rezonabilă.

   

  Acțiuni viitoare ale Comisiei: Inițiativa pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă pe platformele online

 • Stacks of coins ordered in a growing line.

  6. Salarii

  Lucrătorii au dreptul la salarii echitabile, care să le asigure un nivel de trai decent.

  Trebuie asigurate salarii minime adecvate, care să poată răspunde necesităților lucrătorului și ale familiei acestuia, ținând cont de condițiile economice și sociale existente la nivel național și protejând totodată accesul la un loc de muncă și stimulentele pentru căutarea unui loc de muncă. Sărăcia persoanelor încadrate în muncă trebuie preîntâmpinată.

  Toate salariile trebuie fixate într-un mod transparent și previzibil, în conformitate cu practicile naționale și cu respectarea autonomiei partenerilor sociali.

   

  Acțiuni aferente ale Comisiei: Propunerea de Directivă privind salariile minime adecvate

 • Shield and info sign.

  7. Informații despre condițiile de angajare și protecția în caz de concediere

  La încadrarea în muncă, lucrătorii au dreptul de a fi informați în scris în legătură cu drepturile și obligațiile lor care decurg din raportul de muncă, inclusiv în legătură cu perioada de probă. 

  Înainte de concediere, lucrătorii au dreptul de a fi informați în legătură cu motivele acesteia și de a beneficia de o perioadă de preaviz rezonabilă. Lucrătorii au dreptul de acces la mecanisme imparțiale de soluționare a litigiilor și, în caz de concediere nejustificată, au dreptul la o cale de atac, inclusiv la o compensație adecvată.

 • Shield and info sign.

  8. Dialogul social și participarea lucrătorilor

  Partenerii sociali trebuie consultați cu privire la conceperea și punerea în aplicare a politicilor economice, sociale și de ocupare a forței de muncă, în conformitate cu practicile naționale. Aceștia trebuie încurajați să negocieze și să încheie acorduri colective referitoare la chestiuni relevante pentru ei, respectându-li-se autonomia și dreptul la acțiuni colective. Atunci când este cazul, acordurile încheiate între partenerii sociali trebuie puse în aplicare la nivelul Uniunii și al statelor membre.

  Lucrătorii sau reprezentanții acestora au dreptul de a fi informați și consultați în timp util cu privire la chestiuni relevante pentru ei, în special cu privire la transferul, restructurarea și fuziunea întreprinderilor și la concedierile colective.

  Trebuie încurajat sprijinul pentru sporirea capacității partenerilor sociali de a promova dialogul social.

 • Business person picking up child.

  9. Echilibrul dintre viața profesională și cea personală

  Părinții și persoanele cu responsabilități de îngrijire au dreptul la un concediu adecvat, la formule flexibile de lucru și dreptul de acces la servicii de îngrijire. Femeile și bărbații au drepturi egale de acces la concedii speciale în vederea îndeplinirii responsabilităților de îngrijire și trebuie încurajați să utilizeze aceste concedii în mod echilibrat.

 • Person wearing hard hat next to shield with check symbol.

  10. Un mediu de lucru sănătos, sigur și adaptat și protecția datelor

  Lucrătorii au dreptul la un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității în muncă.
  Lucrătorii au dreptul la un mediu de lucru adaptat la nevoile lor profesionale și care le permite să își prelungească participarea pe piața muncii.
  Lucrătorii au dreptul la protecția datelor cu caracter personal în cadrul raporturilor de muncă.

   

  Acțiuni viitoare ale Comisiei: Noul cadru strategic privind securitatea și sănătatea în muncă, Inițiativa de îmbunătățire a condițiilor de lucru pe platformele online

 

Capitolul III: Protecția și incluziunea socială

 • Person holding baby.

  11. Îngrijirea copilului și sprijin pentru copii

  Copiii au dreptul la servicii de educație și de îngrijire a copiilor preșcolari de calitate și abordabile financiar.

  Copiii au dreptul la protecție împotriva sărăciei. Copiii care provin din medii defavorizate au dreptul la măsuri specifice de sporire a egalității de șanse.

   

  Acțiuni aferente ale Comisiei: Garanția europeană pentru copii

 • Hands protecting workers.

  12. Protecție socială

  Indiferent de tipul și de durata raportului de muncă, lucrătorii și, în condiții comparabile, persoanele care desfășoară activități independente au dreptul la o protecție socială adecvată.

 • Person protecting another with an umbrella.

  13. Indemnizații de șomaj

  Șomerii au dreptul la un sprijin de activare adecvat din partea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă în vederea (re)integrării pe piața muncii și la indemnizații de șomaj adecvate cu o durată rezonabilă, în concordanță cu cotizațiile plătite și cu normele naționale în materie de eligibilitate. Aceste indemnizații nu trebuie să constituie un contrastimulent care să descurajeze reîncadrarea rapidă în muncă.

 • Hand holding stacks of coins.

  14. Venit minim

  Orice persoană care nu dispune de resurse suficiente are dreptul la un venit minim adecvat care să îi asigure un trai demn în toate etapele vieții și dreptul de acces efectiv la bunuri și servicii de facilitare. Pentru persoanele care sunt apte de muncă, venitul minim ar trebui să fie combinat cu stimulente în vederea (re)integrării pe piața muncii.

 • Glasses and sheet of paper.

  15. Veniturile și pensiile pentru limită de vârstă

  Pensionarii (foști lucrători sau independenți) au dreptul la o pensie proporțională cu cotizațiile plătite și care să le asigure un venit adecvat. Bărbații și femeile trebuie să aibă șanse egale de dobândire a drepturilor de pensie.

  Orice persoană în vârstă are dreptul la resurse care să îi asigure o viață demnă.

 • First aid kit.

  16. Asistența medicală

  Orice persoană are dreptul la un acces rapid la asistență medicală preventivă și curativă de bună calitate și accesibilă din punct de vedere financiar.

 • Person on wheelchair typing on computer.

  17. Incluziunea persoanelor cu handicap

  Persoanele cu handicap au dreptul la un sprijin pentru venit care să le asigure o viață demnă, la servicii care să le permită să participe pe piața muncii și în societate și la un mediu de lucru adaptat nevoilor lor.

   

  Acțiuni aferente ale Comisiei: Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030)

 • Elderly person using a walker.

  18. Îngrijire pe termen lung

  Orice persoană are dreptul la servicii de îngrijire pe termen lung de bună calitate și abordabile, în special la servicii medicale la domiciliu și servicii comunitare.

 • Person sleeping inside home.

  19. Locuințe și asistență pentru persoanele fără adăpost

  a. Trebuie asigurat accesul la locuințe sociale sau la o asistență pentru locuințe de bună calitate pentru persoanele aflate într-o situație dificilă.

  b. Persoanele vulnerabile au dreptul la asistență și protecție adecvată împotriva evacuării forțate.

  c. Persoanelor fără adăpost trebuie să li se ofere adăpost și servicii adecvate, pentru a promova incluziunea lor socială.

 • Hand holding lamp.

  20. Accesul la servicii esențiale

  Orice persoană are dreptul de acces la servicii esențiale de bună calitate, inclusiv la apă, salubritate, energie, transporturi, servicii financiare și comunicații digitale. Pentru persoanele aflate într-o situație dificilă, trebuie să existe un sprijin pentru accesul la aceste servicii.

 

Documente

DescarcăPDF - 292.9 KB