I skyrius. Lygios galimybės ir galimybė įsidarbinti

 • Icon of a graduation hat

  1. Švietimas, mokymas ir mokymasis visą gyvenimą

  Kiekvienas turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kad galėtų išsaugoti ir įgyti kompetenciją, leidžiančią visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir sėkmingai įveikti permainas darbo rinkoje.

   

  Susiję Komisijos veiksmai – Europos įgūdžių darbotvarkė

 • Gender symbols

  2. Lyčių lygybė

  Vienodas požiūris į moteris ir vyrus ir jų lygios galimybės turi būti užtikrinamos ir skatinamos visose srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, darbo valandas, įdarbinimo sąlygas ir kilimą karjeros laiptais.

  Moterys ir vyrai turi teisę į vienodą užmokestį už vienodos vertės darbą.

   

  Susiję Komisijos veiksmai – Lyčių lygybės strategijapasiūlymas dėl darbo užmokesčio skaidrumo

 • Person helping another climb stairs.

  3. Lygios galimybės

  Kiekvienas, nesvarbu, kokia yra jo lytis, rasinė ar etninė kilmė, religija ar tikėjimas, negalia, amžius ar seksualinė orientacija, turi teisę į vienodą požiūrį ir lygias galimybes užimtumo, socialinės apsaugos, švietimo srityse ir galimybę gauti visuomenei prieinamas prekes ir paslaugas. Skatinama sudaryti lygias galimybes nepakankamai atstovaujamoms grupėms.

   

  Susiję Komisijos veiksmai – EU Anti-racism Action Plan 2020-2025

 • Person teaching other people.

  4. Aktyvus užimtumo rėmimas

  Kiekvienas turi teisę laiku gauti konkrečiai jam pritaikytą pagalbą siekiant pagerinti perspektyvas įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai. Tai, be kita ko, teisė į paramą ieškant darbo, mokantis ir persikvalifikuojant. Kiekvienas, keisdamas profesinę veiklą, turi teisę į savo socialinės apsaugos ir mokymų teisių perkėlimą.

  Jaunimas turi teisę į tolesnį mokymąsi, pameistrystę, mokomąją praktiką arba tinkamo lygio darbo pasiūlymą per 4 mėnesius nuo tapimo bedarbiu arba mokymosi pabaigos.


  Bedarbiai turi teisę gauti individualiai pritaikytą, tęstinę ir nuoseklią paramą. Ilgalaikiai bedarbiai turi teisę į išsamų konkrečios jų padėties įvertinimą vėliausiai po 18 mėnesių nedarbo.

   

  Susiję Komisijos veiksmai – Jaunimo užimtumo rėmimo dokumentų rinkinys

  Būsimi Komisijos veiksmai – Socialinės ekonomikos veiksmų planas

II skyrius. Tinkamos darbo sąlygos

 • One person in a suit and another wearing a hard hat

  5. Saugus ir lankstus užimtumas

  Darbuotojai, nesvarbu, kokia jų darbo santykių rūšis ir trukmė, turi teisę į sąžiningą ir vienodą požiūrį dėl darbo sąlygų, galimybę naudotis socialine apsauga ir mokytis. Skatinama pereiti prie neterminuotų įdarbinimo formų.

  Atsižvelgiant į teisės aktus ir kolektyvines sutartis darbdaviams užtikrinamas reikiamas lankstumas, leidžiantis greitai prisitaikyti prie pasikeitusių ekonominių aplinkybių.

  Skatinamos naujoviškos darbo formos, leidžiančios užtikrinti geras darbo sąlygas. Palaikomas verslumas ir savarankiškas darbas. Sudaromos geresnės profesinio judumo galimybės.

  Užkertamas kelias tokiems darbo santykiams, kuriuose sudaromos mažų garantijų darbo sąlygos, be kita ko, nustatant draudimą piktnaudžiauti netipinėmis sutartimis. Bandomasis laikotarpis niekada neturėtų būti ilgesnis nei pagrįsta.

   

  Būsimi Komisijos veiksmai – darbo skaitmeninėse platformose sąlygų gerinimo iniciatyva

 • Stacks of coins ordered in a growing line.

  6. Darbo užmokestis

  Darbuotojai turi teisę į darbo užmokestį, kuris jiems užtikrintų deramą gyvenimo lygį.

  Užtikrinamas deramas minimalusis darbo užmokestis, leidžiantis patenkinti darbuotojo ir jo šeimos poreikius atsižvelgiant į nacionalines ekonomines ir socialines sąlygas ir išsaugant galimybes įsidarbinti ir paskatas ieškoti darbo. Užkertamas kelias dirbančiųjų skurdui.

  Darbo užmokestis visuomet nustatomas skaidriai ir nuspėjamai, paisant nacionalinės praktikos ir socialinių partnerių autonomiškumo.

   

  Susiję Komisijos veiksmai – pasiūlymas dėl direktyvos dėl deramo minimalaus darbo užmokesčio

 • Shield and info sign.

  7. Informavimas apie įdarbinimo sąlygas ir apsauga atleidimo atveju

  Įdarbinimo pradžioje darbuotojai turi teisę būti raštu informuoti apie su darbo santykiais susijusias jų teises ir pareigas, be kita ko, apie bandomąjį laikotarpį. 

  Prieš atleidžiami darbuotojai turi teisę būti informuoti apie atleidimo priežastis ir teisę į pakankamo ilgio įspėjimo laikotarpį. Jie turi teisę pasinaudoti veiksminga ir nešališka ginčų sprendimo sistema, o nepagrįsto atleidimo atveju – teisę į teisminę gynybą, įskaitant tinkamą kompensaciją.

 • Hands shaking.

  8. Socialinis dialogas ir darbuotojų įtraukimas

  Ekonominės, užimtumo ir socialinės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, atsižvelgiant į nacionalinę praktiką, konsultuojamasi su socialiniais partneriais. Laikantis socialinių partnerių autonomiškumo principo ir teisės imtis kolektyvinių veiksmų jie skatinami svarbiais klausimais derėtis ir sudaryti kolektyvinius susitarimus. Prireikus socialinių partnerių sudaryti tarpusavio susitarimai įgyvendinami Sąjungos ir jos valstybių narių lygmeniu.

  Darbuotojai arba jų atstovai turi teisę į tai, kad jiems svarbiais klausimais, visų pirma dėl perkėlimo, įmonių restruktūrizavimo ir susijungimo, taip pat dėl kolektyvinio atleidimo iš darbo, su jais būtų laiku konsultuojamasi ir apie juos informuojama.

  Skatinama padėti didinti socialinių partnerių gebėjimus skatinti socialinį dialogą.

 • Business person picking up child.

  9. Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra

  Tėvai ir priežiūros pareigų turintys asmenys turi teisę į deramas atostogas, lanksčias darbo sąlygas ir galimybę pasinaudoti priežiūros paslaugomis. Moterims ir vyrams sudaromos vienodos galimybės naudotis specialiomis atostogomis, leidžiančiomis atlikti jų priežiūros pareigas, ir skatinama, kad abiejų lyčių asmenys jomis naudotųsi tolygiai.

 • Person wearing hard hat next to shield with check symbol.

  10. Sveika, saugi ir pritaikyta darbo aplinka ir duomenų apsauga

  Darbuotojai turi teisę į aukšto lygio sveikatos apsaugą ir saugą darbe.
  Darbuotojai turi teisę į jų profesinėms reikmėms pritaikytą darbo aplinką, leidžiančią jiems ilgiau dalyvauti darbo rinkoje.
  Darbuotojai turi teisę į asmens duomenų apsaugą darbo santykių srityje.

   

  Būsimi Komisijos veiksmai – nauja darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa, darbo skaitmeninėse platformose sąlygų gerinimo iniciatyva

 

III skyrius. Socialinė apsauga ir įtrauktis

 • Person holding baby.

  11. Vaikų priežiūra ir parama vaikams

  Vaikai turi teisę į kokybišką ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą už prieinamą kainą.

  Vaikai turi teisę į apsaugą nuo skurdo. Vaikai iš socialiai remtinos aplinkos turi teisę į specialias lygių galimybių skatinimo priemones.

   

  Susiję Komisijos veiksmai – Europos vaiko garantijų sistema

 • Hands protecting workers.

  12. Socialinė apsauga

  Darbuotojai (panašiomis sąlygomis ir savarankiškai dirbantieji), nesvarbu, kokia jų darbo santykių rūšis ir trukmė, turi teisę į tinkamą socialinę apsaugą.

 • Person protecting another with an umbrella.

  13. Bedarbio pašalpos

  Bedarbiai turi teisę į valstybinių užimtumo tarnybų aktyvavimo paramą jiems (vėl) integruojantis į darbo rinką ir į pagrįstą laikotarpį mokamas tinkamo dydžio bedarbio pašalpas, atitinkančias jų įnašą ir nacionalines tinkamumo taisykles. Tokios pašalpos neturėtų skatinti jų gavėjų nesiekti kuo greičiau vėl įsidarbinti.

 • Hand holding stacks of coins.

  14. Minimalios pajamos

  Kiekvienas neturintis pakankamai lėšų turi teisę gauti tinkamo dydžio minimalias pajamas, kurios visais gyvenimo etapais užtikrintų orų gyvenimą, ir turėti realią galimybę gauti tam reikalingų prekių ir paslaugų. Galinčių dirbti asmenų atveju minimalių pajamų mokėjimas turėtų būti derinamas su paskatomis (vėl) integruotis į darbo rinką.

 • Glasses and sheet of paper.

  15. Senatvės pajamos ir pensijos

  Išėję į pensiją darbuotojai ir savarankiškai dirbę asmenys turi teisę gauti pensiją, proporcingą jų įmokoms ir užtikrinančią tinkamas pajamas. Moterims ir vyrams sudaromos vienodos galimybės įgyti teises į pensiją.

  Kiekvienas senatvėje turi teisę į išteklius, užtikrinančius orų gyvenimą.

 • First aid kit.

  16. Sveikatos priežiūra

  Kiekvienas turi teisę laiku gauti įperkamas ir kokybiškas prevencinės ir gydomosios medicinos paslaugas.

 • Person on wheelchair typing on computer.

  17. Neįgaliųjų įtrauktis

  Neįgalieji turi teisę į finansinę paramą, užtikrinančią orų gyvenimą, paslaugas, leidžiančias jiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, ir jų poreikiams pritaikytą darbo aplinką.

   

  Susiję Komisijos veiksmai – 2021–2030 m. neįgaliųjų teisių strategija

 • Elderly person using a walker.

  18. Ilgalaikė priežiūra

  Kiekvienas turi teisę į kokybiškas ilgalaikės priežiūros paslaugas, visų pirma į namuose teikiamas priežiūros paslaugas ir bendruomenines paslaugas.

 • Person sleeping inside home.

  19. Būstas ir parama benamiams

  a) Asmenims, kuriems labiausiai to reikia, suteikiamas kokybiškas socialinis būstas arba teikiama parama aprūpinant būstu.

  b) Pažeidžiami asmenys turi teisę į tinkamą pagalbą ir apsaugą nuo priverstinio iškeldinimo.

  c) Skatinant benamių socialinę įtrauktį jiems suteikiama tinkama pastogė ir paslaugos.

 • Hand holding lamp.

  20. Galimybė naudotis pagrindinėmis paslaugomis

  Kiekvienas turi teisę gauti kokybiškas paslaugas, be kita ko, vandens tiekimo, sanitarijos, energetikos, transporto ir finansinių paslaugų ir skaitmeninio ryšio. Asmenims, neturintiems galimybių naudotis tokiomis paslaugomis, turi būti taikomos paramos priemonės.

 

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 381.1 KB