Kapitel I: Lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet

 • Icon of a graduation hat

  1. Uddannelse og livslang læring

  Alle har ret til god og inkluderende uddannelse og livslang læring for at opnå og vedligeholde færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage fuldt ud i samfundslivet og håndtere skift på arbejdsmarkedet.

   

  Tiltag lanceret af Europa-Kommissionen Den europæiske dagsorden for færdigheder

 • Gender symbols

  2. Ligestilling mellem kønnene

  Ligebehandling af og lige muligheder for kvinder og mænd skal sikres og fremmes på alle områder. Det gælder blandt andet for deltagelse på arbejdsmarkedet, ansættelsesvilkår og karrieremuligheder.

  Kvinder og mænd har ret til samme løn for arbejde af samme værdi.

   

  Tiltag lanceret af Europa-Kommissionen Strategi for ligestilling mellem kønneneForslag vedrørende løngennemsigtighed

 • Person helping another climb stairs.

  3. Lige muligheder

  Uanset køn, racemæssig og etnisk oprindelse, religion og tro, handicap, alder og seksuel orientering har enhver ret til lige behandling og muligheder, hvad angår beskæftigelse, social beskyttelse, uddannelse og adgang til offentligt tilgængelige varer og tjenesteydelser. Vi skal fremme lige muligheder for underrepræsenterede grupper.

   

  Tiltag lanceret af Kommissionen EU Anti-racism Action Plan 2020-2025

 • Person teaching other people.

  4. Aktiv beskæftigelsesstøtte

  Enhver har ret til rettidig og personligt tilpasset hjælp til at forbedre sine muligheder for beskæftigelse eller for at udøve selvstændig virksomhed. Det omfatter retten til støtte til jobsøgning, kurser og omskoling. Enhver har ret til at overføre sociale rettigheder og uddannelsesrettigheder i forbindelse med jobskift.

  Unge har ret til fortsat uddannelse, en læreplads, et praktikophold eller et godt jobtilbud inden 4 måneder efter, at de er blevet arbejdsløse eller er færdiguddannede.


  Arbejdsløse har ret til personlig, løbende og sammenhængende støtte. Langtidsledige har ret til en grundig individuel vurdering senest efter 18 måneders arbejdsløshed.

   

  Tiltag lanceret af Europa-Kommissionen Pakke vedrørende støtte til ungdomsbeskæftigelse

  Kommende tiltag fra Europa-Kommissionen: Handlingsplan for den sociale økonomi

Kapitel II: Retfærdige og rimelige arbejdsvilkår

 • One person in a suit and another wearing a hard hat

  5. Sikker og fleksibel beskæftigelse

  Uanset typen og varigheden af ansættelsesforholdet har arbejdstagerne ret til rimelig og lige behandling med hensyn til arbejdsforhold, adgang til social beskyttelse og uddannelse. Vi skal fremme overgangen til tidsubegrænsede ansættelser.

  Vi skal sikre den nødvendige fleksibilitet hos arbejdsgiverne til hurtigt at tilpasse sig ændringer i de økonomiske forhold i overensstemmelse med lovgivningen og de kollektive overenskomster.

  Vi skal fremme innovative arbejdsformer, der sikrer arbejdsvilkår af høj kvalitet. Vi skal tilskynde til iværksætteri og selvstændig virksomhed. Vi skal fremme erhvervsmæssig mobilitet.

  Vi skal hindre ansættelsesforhold, der fører til usikre arbejdsvilkår, bl.a. ved at forbyde misbrug af atypiske kontrakter. En prøvetid bør være af rimelig varighed.

   

  Kommende tiltag fra Europa-Kommissionen Initiativ til forbedring af arbejdsforholdene ved platformsarbejde

 • Stacks of coins ordered in a growing line.

  6. Lønninger

  Arbejdstagere har ret til rimelige lønninger, der sikrer en anstændig levestandard.

  De skal sikres passende mindstelønninger, så behovene hos arbejdstageren og dennes familie opfyldes inden for rammerne af de nationale økonomiske og sociale vilkår, samtidig med at adgangen til beskæftigelse og incitamenterne til at søge arbejde bibeholdes. Vi skal hindre fattigdom blandt personer i arbejde.

  Alle lønninger skal fastsættes på en gennemsigtig og forudsigelig måde i overensstemmelse med national praksis og i respekt for arbejdsmarkedets parters uafhængighed.

   

  Tiltag lanceret af Europa-Kommissionen Forslag til direktiv om tilstrækkelig mindsteløn

 • Shield and info sign.

  7. Oplysninger om ansættelsesvilkår og beskyttelse i tilfælde af opsigelser

  Arbejdstagere har ret til ved ansættelsesforholdets start at blive underrettet skriftligt om deres rettigheder og pligter, bl.a. om prøvetiden. 

  Forud for en opsigelse har arbejdstagere ret til at blive underrettet om årsagerne og til at få et rimeligt varsel. De har ret til adgang til effektiv og upartisk tvistbilæggelse og i tilfælde af ubegrundet opsigelse ret til at klage og til at få en passende kompensation.

 • Hands shaking.

  8. Social dialog og inddragelse af arbejdstagerne

  Arbejdsmarkedets parter skal høres om udformningen og gennemførelsen af økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale politikker i overensstemmelse med national praksis. De skal tilskyndes til at forhandle og indgå kollektive overenskomster på områder, der er relevante for dem, samtidig med at deres uafhængighed og retten til kollektive skridt respekteres. Aftaler indgået mellem arbejdsmarkedets parter skal gennemføres på EU-plan og i de enkelte medlemslande, hvis det er relevant.

  Arbejdstagere eller deres repræsentanter har ret til at blive underrettet og hørt i god tid på områder, der er relevante for dem, særligt om overførsel, omstrukturering og sammenlægning af virksomheder og om kollektive afskedigelser.

  Vi skal støtte øget kapacitet hos arbejdsmarkedets parter for at styrke den sociale dialog.

 • Business person picking up child.

  9. Balance mellem arbejdsliv og privatliv

  Forældre og mennesker med omsorgsforpligtelser har ret til passende orlov, fleksible arbejdsformer og adgang til omsorgsydelser. Kvinder og mænd skal have lige adgang til særlig orlov for at kunne opfylde deres omsorgsforpligtelser og tilskyndes til at benytte sig af den på en afbalanceret måde.

 • Person wearing hard hat next to shield with check symbol.

  10. Et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø og databeskyttelse

  Arbejdstagere har ret til en høj grad af beskyttelse af deres sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.
  Arbejdstagere har ret til et arbejdsmiljø, der er tilpasset deres faglige behov, og som giver dem mulighed for at forlænge deres deltagelse på arbejdsmarkedet.
  Arbejdstagere har ret til at få deres personoplysninger beskyttet i et ansættelsesforhold.

   

  Kommende tiltag fra Europa-Kommissionen Ny strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, initiativ til forbedring af arbejdsforholdene ved platformsarbejde

 

Kapitel III: Social beskyttelse og inklusion

 • Person holding baby.

  11. Børnepasning og støtte til børn

  Børn har ret til prismæssigt overkommelige pasningstilbud af høj kvalitet.

  Børn har ret til beskyttelse mod fattigdom. Børn fra socialt dårlige kår har ret til særlige foranstaltninger til fremme af lige muligheder.

   

  Tiltag lanceret af Kommissionen Den europæiske børnegaranti

 • Hands protecting workers.

  12. Social beskyttelse

  Uanset arten og varigheden af ansættelsesforholdet har arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende på sammenlignelige vilkår ret til tilstrækkelig social beskyttelse.

 • Person protecting another with an umbrella.

  13. Arbejdsløshedsunderstøttelse

  Arbejdsløse har ret til passende aktiveringsstøtte fra de offentlige arbejdsformidlinger til at komme ud/tilbage på arbejdsmarkedet og passende arbejdsløshedsunderstøttelse af en rimelig varighed i overensstemmelse med deres bidrag og de nationale regler for støtteberettigelse. Understøttelsen må ikke ødelægge incitamentet til hurtigt at komme i beskæftigelse igen.

 • Hand holding stacks of coins.

  14. Minimumsindkomst

  Alle, som ikke har tilstrækkelige midler, har ret til tilstrækkelige mindsteindkomstydelser, som sikrer et værdigt liv i alle dets faser, og effektiv adgang til varer og tjenesteydelser, der kan understøtte dette. For dem, der kan arbejde, bør mindsteindkomstydelser kombineres med incitamenter til at komme ud/tilbage på arbejdsmarkedet.

 • Glasses and sheet of paper.

  15. Ældres indkomst og alderspension

  Pensionerede arbejdstagere og selvstændige har ret til en pension, som svarer til deres bidrag og sikrer en tilstrækkelig indkomst. Kvinder og mænd skal have lige muligheder for at erhverve pensionsrettigheder.

  Alle ældre har ret til en indkomst, der sikrer et værdigt liv.

 • First aid kit.

  16. Sundhedsydelser

  Alle har ret til rettidig adgang til prismæssigt overkommelige forebyggende og helbredende sundhedsydelser af høj kvalitet.

 • Person on wheelchair typing on computer.

  17. Inklusion af personer med handicap

  Personer med handicap har ret til en indkomststøtte, der sikrer et værdigt liv, tjenesteydelser, som sætter dem i stand til at deltage på arbejdsmarkedet og i samfundslivet, og et arbejdsmiljø, der er tilpasset deres behov.

   

  Tiltag lanceret af Europa-Kommissionen Strategi for rettigheder for personer med handicap 2021-2030

 • Elderly person using a walker.

  18. Langtidspleje

  Alle har ret til prismæssigt overkommelig langtidspleje af høj kvalitet, herunder hjemmepleje og lokalsamfundsbaserede tjenesteydelser.

 • Person sleeping inside home.

  19. Boliger og støtte til hjemløse

  a. Der skal være adgang til socialt boligbyggeri eller boligstøtte af høj kvalitet for dem, der har behov for det.

  b. Udsatte personer har ret til passende støtte og beskyttelse mod tvangsudsættelse.

  c. Hjemløse skal have adgang til passende husly og tjenesteydelser for at fremme deres sociale inklusion.

 • Hand holding lamp.

  20. Adgang til grundlæggende tjenesteydelser

  Alle har ret til adgang til basale tjenesteydelser af høj kvalitet, herunder vand, sanitet, energi, transport, finansielle tjenester og digital kommunikation. Hjælp til adgang til disse tjenester skal være tilgængelig for dem, der har behov for det.

 

Dokumenter

DownloadPDF - 374.6 KB