Vienotais tirgus ir viens no Eiropas būtiskākajiem sasniegumiem un tās galvenais trumpis globalizācijas laikmetā. Tas palīdz ES ekonomikai kļūt stiprākai un taisnīgākai. Atļaujot iedzīvotāju brīvāku pārvietošanos un preču, pakalpojumu un kapitāla neierobežotu apriti, iedzīvotājiem, darba ņēmējiem, uzņēmumiem un patērētājiem paveras jaunas iespējas: šādi tiek radītas Eiropai steidzami vajadzīgās darbvietas un izaugsme. Labāk integrēti un padziļināti kapitāla tirgi novirzīs vairāk finansējuma uzņēmumiem, it īpaši MVU, un infrastruktūras projektiem. Izteiktāka darba ņēmēju mobilitāte cilvēkiem pavērs plašākas iespējas atrast darbu citur, kur ir vajadzīgas viņu prasmes. Turklāt, apkarojot nodokļu nemaksāšanu un krāpšanu nodokļu jomā, tiks nodrošināts, ka ikviens godīgi maksā savu nodokļu tiesu.

Politikas virzieni

Vienotā tirgus stratēģija

Pilnvērtīgi izmantot vienotā tirgus potenciālu, lai iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm būtu pieejamas vislabākās kvalitātes preces un pakalpojumi.

Kapitāla tirgu savienība

Finanšu tirgu sadrumstalotības mazināšana, finansējuma avotu dažādošana, pārrobežu kapitāla plūsmu pastiprināšana un finansējuma pieejamības uzlabošana, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Rīcības plāns, kā nodrošināt taisnīgāku nodokļu uzlikšanu uzņēmumiem

Cīnīties pret izvairīšanos no nodokļiem, nodrošināt ilgtspējīgus ieņēmumus un veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgāku vidi vienotajā tirgū.

Dokumenti