Varför behövs en strategi för hållbar utveckling?

Målet för en hållbar utveckling är att tillgodose behoven hos nuvarande generationer utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. För att nå dit krävs en övergripande strategi där man tar hänsyn till både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Internationell ram

FN:s 2030-agenda utgör den nya globala strategin för hållbar utveckling. Agendan antogs 2015 och innehåller 17 mål. Det yttersta målet är att utrota fattigdomen och uppnå en hållbar utveckling för alla i hela världen till 2030.

Målen för de kommande 15 åren omfattar de tre aspekterna av hållbar utveckling: ekonomi, sociala frågor och miljö. De handlar bland annat om:

  • mänsklig värdighet
  • regional och global stabilitet
  • en frisk planet
  • rättvisa och motståndskraftiga samhällen
  • blomstrande ekonomier.

Målen bidrar till att utjämna skillnaderna mellan EU-länderna, inom samhällen och mellan EU och resten av världen.

EU:s engagemang för hållbar utveckling

EU har ett bra utgångsläge när det gäller hållbar utveckling och har lovat att gå i spetsen för FN:s 2030-agenda tillsammans med medlemsländerna. Hållbarhetsmålen finns med i var och en av EU-kommissionens tio prioriteringar.

I november 2016 lade kommissionen fram sin strategi för att genomföra 2030-agendan och hållbarhetsmålen.

Nästa steg för en hållbar europeisk framtid

Här är de viktigaste åtgärderna för att genomföra 2030-agendan:

  • Föra in hållbarhetsmålen i alla EU-initiativ och låta principen om hållbar utveckling genomsyra EU:s politik
  • Regelbundet rapportera om EU:s resultat från och med 2017
  • Samarbeta med EU-länderna, Europaparlamentet och andra EU-institutioner, internationella organisationer, civilsamhällesorganisationer, allmänheten och andra aktörer.
  • Inrätta en plattform med olika aktörer som bland annat ska utbyta bra metoder för att genomföra målen i olika sektorer, i medlemsländerna och på EU-nivå
  • Utforma en långsiktig vision för tiden efter 2020.

För att främja hållbar utveckling i hela världen kommer EU att fortsätta sitt samarbete med externa partner, använda alla sina utrikespolitiska verktyg och stödja arbetet i utvecklingsländerna.

Dokument