Potreba trvalo udržateľného rozvoja

Trvalo udržateľný rozvoj znamená uspokojenie potrieb súčasných generácií bez toho, aby bolo ohrozené uspokojovanie potrieb generácií budúcich. Predstavuje komplexný prístup, ktorý spája hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty tak, aby sa vzájomne posilňovali.

Globálny rámec

Program OSN do roku 2030, ktorý svetoví lídri prijali v roku 2015, predstavuje nový globálny rámec udržateľného rozvoja a stanovuje sa v ňom 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Je to záväzok odstrániť chudobu a dosiahnuť do roku 2030 trvalo udržateľný rozvoj všade vo svete a pre všetkých.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja zabezpečujú rovnováhu v troch rozmeroch trvalo udržateľného rozvoja: ekonomickom, sociálnom a environmentálnom. Predstavujú konkrétne ciele na nasledujúcich 15 rokov a zameriavajú sa na oblasti ako:

  • ľudská dôstojnosť
  • regionálna a globálna stabilita
  • zdravá planéta
  • spravodlivé a odolné spoločnosti
  • prosperujúce hospodárstva.

Tieto ciele podporujú zbližovanie medzi krajinami EÚ, v rámci spoločností a so zvyškom sveta.

Záväzok EÚ k trvalo udržateľnému rozvoju

EÚ má silnú východiskovú pozíciu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a spolu so svojimi členskými krajinami je odhodlaná stáť na čele pri plnení programu OSN do roku 2030. Ciele trvalo udržateľného rozvoja sú súčasťou všetkých 10 priorít Európskej komisie.

V novembri 2016 Európska komisia predstavila svoj strategický prístup k plneniu programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 vrátane cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Odkaz: Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy

Kľúčové opatrenia na plnenie programu do roku 2030:

  • začlenenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja do všetkých politík a iniciatív, pričom trvalo udržateľný rozvoj sa má stať hlavnou zásadou, ktorou sa budú riadiť všetky politiky Komisie
  • pravidelné podávanie správ o pokroku EÚ (prvá správa v roku 2017)
  • zabezpečenie úspešného plnenia programu do roku 2030 spoločne s vládami členských štátov EÚ, Európskym parlamentom, ostatnými európskymi inštitúciami, medzinárodnými organizáciami, organizáciami občianskej spoločnosti, občanmi a ďalšími zainteresovanými stranami
  • spustenie platformy viacerých zainteresovaných strán na vysokej úrovni, ktorá podporí výmenu najlepších postupov pri plnení programu v rozličných odvetviach na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ
  • vytvorenie dlhodobejšej vízie na obdobie po roku 2020.

V snahe podporiť trvalo udržateľný rozvoj vo svete bude EÚ pokračovať v spolupráci s externými partnermi, využívať všetky nástroje, ktoré má k dispozícii v rámci vonkajšej politiky, a podporovať najmä úsilie v rozvojových krajinách.

Dokumenty