Darnaus vystymosi poreikis

Darnaus vystymosi tikslas – patenkinti šiandienos kartų poreikius nekeliant pavojaus ateities kartų galimybei tenkinti savo reikmes. Kad tai būtų pasiekta, reikia visapusiškos strategijos, kuria būtų atsižvelgiama į vienas kitą sustiprinančius ekonominius, socialinius ir aplinkos aspektus.

Pasaulinė programa

2015 m. pasaulio lyderių patvirtinta JT 2030 m. darbotvarkė yra nauja pasaulinė darnaus vystymosi programa, kurioje iškeliama 17 darnaus vystymosi tikslų. Ji yra įsipareigojimas iki 2030 m. visame pasaulyje panaikinti skurdą ir užtikrinti darnų vystymąsi, nuošalyje nepaliekant nė vieno.

Darnaus vystymosi tikslais suderinami trys darnaus vystymosi aspektai: ekonominis, socialinis ir aplinkos. Jie apima konkrečius ateinančių 15 metų uždavinius, daugiausia dėmesio skiriant:

  • žmogaus orumui
  • regioniniam ir pasauliniam stabilumui
  • sveikai planetai
  • teisingoms ir atsparioms visuomenėms
  • klestinčiai ekonomikai.

Tie tikslai padeda skatinti ES šalių konvergenciją, taip pat konvergenciją visuomenėse ir su kitomis pasaulio šalimis.

ES įsipareigojimas siekti darnaus vystymosi

ES turi tvirtus pagrindus darnaus vystymosi srityje ir kartu su savo valstybėmis narėmis yra tvirtai pasiryžusi būti pavyzdžiu įgyvendinant JT 2030 m. darbotvarkę. Darnaus vystymosi tikslai įtraukti į visus dešimt Europos Komisijos prioritetų.

2016 m. lapkričio mėn. Europos Komisija pristatė savo strateginį požiūrį į 2030 m. darbotvarkės ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą.

Nuoroda „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai“.

Pagrindiniai veiksmai įgyvendinant 2030 m. darbotvarkę:

  • įtraukti darnaus vystymosi tikslus į visas ES politikos kryptis bei iniciatyvas ir pasirūpinti, kad darnus vystymasis būtų pagrindinis visų jos politikos krypčių orientyras
  • nuo 2017 m. reguliariai teikti ataskaitas apie ES pažangą įgyvendinant 2030 m. darbotvarkę
  • toliau įgyvendinti 2030 m. darbotvarkę su ES šalių vyriausybėmis, Europos Parlamentu, kitomis Europos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, pilietinės visuomenės organizacijomis, piliečiais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais
  • įsteigti aukšto lygio įvairių suinteresuotųjų subjektų platformą, kuri padėtų keistis geriausios įgyvendinimo įvairiuose sektoriuose, nacionaliniu ir ES lygmeniu praktikos pavyzdžiais
  • plėtoti ilgalaikę laikotarpio po 2020 m. viziją.

Siekdama visame pasaulyje skatinti darnų vystymąsi, ES toliau dirbs su išorės partneriais, naudosis visomis išorės politikos srityse turimomis priemonėmis ir ypač rems besivystančių šalių pastangas.

Dokumentai