Övergripande politisk strategi

EU:s övergripande politiska strategi tas fram gemensamt av Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd och EU-kommissionen.

Europeiska rådet (de 28 EU-ländernas stats- och regeringschefer) är den institution som lägger fast riktlinjer och allmänna politiska prioriteringar.

Kommissionens ordförande fastställer också sina politiska prioriteringar. Vart femte år, i början av den nya kommissionens mandatperiod, anger kommissionens ordförande vilka områden som ska prioriteras under mandatperioden. Prioriteringarna bygger på Europeiska rådets strategiska agenda och diskussioner med Europaparlamentets politiska grupper. 

Prioriteringar för 2014–2019 

Kommissionens övergripande mål för 2014–2019 fastställs i kommissionsordförandens politiska riktlinjer. 

Tio prioriteringar för 2015–2019 

Talet om tillståndet i unionen

Varje år håller kommissionens ordförande ett tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet för att redogöra för det gångna årets arbete och det kommande årets prioriteringar och initiativ.

Tal om tillståndet i unionen 2016 – av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker 

Hur strategin genomförs

Kommissionens årliga arbetsprogram

Med utgångspunkt i kommissionsordförandens tal inför Europaparlamentet antar kommissionen ett arbetsprogram för det kommande året. Där beskriver man hur de politiska prioriteringarna ska omsättas i konkreta åtgärder.

Även de övriga EU-institutionerna och de nationella parlamenten kommenterar programmet.

Arbetsprogram för 2017

Avdelningarnas planering och rapportering

Kommissionens avdelningar tar fram strategier och förvaltningsplaner med tydliga mål och indikatorer för övervakning och redovisning för att visa hur de tänker bidra till kommissionens prioriteringar.

Avdelningarna gör en konsekvensbedömning av alla viktiga lagförslag och andra initiativ för att analysera hur de kan påverka ekonomin, samhället och miljön.

En lista med planerade och antagna kommissionsinitiativ uppdateras regelbundet och skickas till de andra EU-institutionerna för att hjälpa dem att planera sin verksamhet.

I slutet av budgetåret tar varje avdelning fram en årlig verksamhetsrapport om hur man har lyckats nå sina mål.

Avdelningarnas rapporter sammanställs i en sammanfattande rapport som överlämnas till Europaparlamentet och rådet. Från och med 2016 ingår den sammanfattande rapporten i den årliga förvaltnings- och resultatrapporten för EU:s budget.